AKO SA DOSTANE MLADÝ FARMÁR K POZEMKOM NA FARMARČENIE.

AKO SA DOSTANE MLADÝ FARMÁR K POZEMKOM NA FARMARČENIE.

Mladí farmári môžu pôdu získať ľahšie(10.03.2015; Pravda; mut., užitočná pravda poradňa, s. 15,16,17; Zuzana Hlavačková)Väčšina poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je v prenájme, pričom cena za prenájom sa líši v závislosti od kvality a územia, kde sa nachádza. V najprodukčnejších oblastiach si možno pozemok prenajať aj v cene okolo 90 eur za hektár, v tých menej produkčných za 10 až 20 eur za hektár ročne.Zuzana HlavačkováPodľa zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov je výška nájomného najmenej jedno percento z ceny určenej podľa príslušnej vyhlášky. Zákon neurčuje hornú hranicu, tá závisí od dohody prenajímateľa a nájomcu. Najviac za nájom pýtajú majitelia pôdy na juhu Slovenska, kde sú z pôdy najvyššie výnosy. "V oblasti južného Slovenska platia nájomcovia za hektár okolo 60 eur ročne, smerom na sever ceny klesajú a družstvá na Orave platia za nájom okolo 30 eur za hektár ročne," hovorí Milan Barinka z menšieho farmárskeho družstva na juhu Slovenska.Výška nájmu je však najmenej 1 percento z hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa bonitovaných pôdno ekologických jednotiek (BPEJ) a príslušných sadzieb uvedených vo vyhláške ministerstva pôdohospodárstva. Bonitu za poplatok vydá ten kataster, pod ktorý patrí príslušné katastrálne územie.Poľnohospodári, ktorí si prenajímajú pôdu od Slovenského pozemkového fondu, platia nájomné, ktorého výška je vypočítaná z bonity pôdy v jednotlivých lokalitách Slovenska. Od januára tohto roka sa bude minimálna výška ročných sadzieb nájomného upravovať o medziročnú priemernú infláciu vyhlásenú Štatistickým úradom. Platné sadzby nájomného na sledovaný rok zverejní fond na svoje webovej stránke najneskôr do 14 dní od oficiálneho vyhlásenia medziročnej priemernej inflácie.Od januára tohto roka platia priaznivejšie podmienky na podnikanie pre mladých farmárov. Vyplýva to z novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. "Zákon určuje hornú hranicu prenajímaného pozemku pre mladého poľnohospodára a poľnohospodára spĺňajúceho podmienky malého a mikropodniku na 28 hektárov, ministerstvo pôdohospodárstva plánuje hranicu výmery zvyšovať úmerne s počtom zamestnancov, aby tak motivovalo mladého a malého poľnohospodára, aby zamestnával viac osôb," hovorí právnička Petra Kováčová.Pokračovanie s. 17Dokončenie s. 15Novela zákona takisto zaviedla do praxe, že poľnohospodári, na ktorých sa nová legislatíva vzťahuje, sa budú musieť v nájomnej zmluve zaviazať, že na prenajatej ploche budú uskutočňovať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo že do určitého času dosiahnu zaťaženosť živočíšnej výroby na úrovni 0,3 veľkej dobytčej jednotky.V zákone platnom do januára bolo podľa právničky zakotvené právo na uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku pôvodnému nájomcovi, ak riadne a včas plnil svoje záväzky. To bolo podľa ministerstva pôdohospodárstva teba obmedziť, aby boli vytvorené podmienky aj pre iných podnikateľov, ktorí nemajú možnosť dostať sa k poľnohospodárskym pozemkom, na ktorých by boli schopní začať alebo rozvinúť svoje podnikateľské zámery. Zákon však chráni aj pôvodných nájomcov, ktorým nesmú prijaté opatrenia úplne znemožniť ich podnikanie, a preto je diferencovaný prístup k obmedzeniu prenajatých poľnohospodárskych pozemkov pre pôvodných nájomcov, ktorí majú v nájme 100 až 1 000 ha, najviac o 5 % a nad 1 000 ha najviac o 10 % výmery.(c) AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉAko sa prenajímajú pozemky na poľnohospodárske účelyA Nájom pozemku na poľnohospodárske účely

 1. Nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely sa riadi paragrafmi Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve, okrem prípadov, keď zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov ustanovuje iné podmienky.
 2. V rámci zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov sa pozemkom rozumie taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou (môže to byť aj časť takéhoto pozemku), pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991, ako aj iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely alebo časť tohto pozemku.
 3. Nájomca pozemku prenechaného na poľnohospodárske účely je oprávnený brať z neho aj úžitky v zmysle paragrafov Obchodného zákonníka.
 4. Ak sa nájomca a majiteľ nedohodnú inak, obvyklé náklady spojené s užívaním prenajatého pozemku a spojené s jeho udržiavaním znáša nájomca.
 5. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, nájomné z pozemkov prenajatých na poľnohospodárske účely sa platí ročne pozadu k 1. októbru kalendárneho roka.
 6. Ak ide o mimoriadne okolnosti, najmä následky počasia a v dôsledku ktorých nemohol nájomca prenajatý pozemok používať na poľnohospodárske účely alebo nemohol dosiahnuť žiadny výnos v príslušnom roku, nie je povinný platiť nájomné.
 7. Ak z týchto dôvodov úžitky z prenajatého pozemku klesli pod polovicu bežného výnosu, má nájomca právo na primeranú zľavu z nájomného. Náhrady a príspevky, ktoré dostal nájomca z verejných prostriedkov v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami, sa pripočítajú k úžitkom z prenajatého pozemku.
 8. Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely dohodnutú na neurčitý čas možno vypovedať k 1. novembru. Výpovedná lehota je jeden rok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.B Ako sa prenajíma pozemok na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
 9. Pozemok na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku si môže nájomca na základe zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov prenajať najmenej na päť rokov. Ak zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely je uzavretá na určitý čas, čas nájmu je najviac 15 rokov.
 10. Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na určitý čas možno uzavrieťa) najviac na 25 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu ovocného sadu,b) najviac na 30 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu škôlky pre ovocné dreviny alebo okrasné dreviny, založenie alebo obnovu vinohradu, založenie alebo obnovu chmeľnice alebo založenie porastu rýchlorastúcich energetických drevínc) najviac na 15 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu porastu špargle, alebo porastu drobného ovocia.
 11. Nájomca je oprávnený využívať prenajatý pozemok na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku primerane podľa druhu pozemku.
 12. Nájomca môže zmeniť druh pozemku alebo urobiť inú zmenu na pozemku len s písomným súhlasom vlastníka pozemku a v súlade so zákonmi, ktoré upravujú zmenu druhu pozemku alebo inú zmenu na pozemku.
 13. Na vznik zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku sa vyžaduje dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia, pričom výška nájomného je najmenej 1 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy.
 14. Ak priemerné ceny poľnohospodárskych výrobkov, pestovaných na prenajatých poľnohospodárskych pozemkoch, v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokoch klesli alebo stúpli o viac ako 20 %, môže prenajímateľ alebo nájomca požadovať pomernú úpravu nájomného, a to počnúc najbližším obdobím, za ktoré sa nájomné platí.
 15. Nájomca je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Spôsob a čas podnájmu je nájomca povinný prenajímateľovi oznámiť do 30 dní. Ak bol pozemok daný do podnájmu na dlhší čas ako jeden rok, má prenajímateľ právo na nájomné priamo voči podnájomcovi.
 16. Ak je vypočítaná výška nájomného nižšia ako dve eurá, môže sa prenajímateľ a nájomca dohodnúť na bezodplatnom užívaní pozemku. Taká dohoda sa považuje za zmluvu o výpožičke podľa paragrafov Občianskeho zákonníka.
 17. Ak nemohol nájomca dosiahnuť žiaden výnos z prenajatého pozemku z dôvodu, že v dôsledku podstatnej zmeny hospodárskych pomerov sa podstatne zvýšili náklady na získavanie úžitkov z prenajatého pozemku alebo sa podstatne znížila ich hodnota, alebo ak z týchto dôvodov klesne výnos nájomcu pod polovicu obvyklého výnosu, má právo na odpustenie alebo na primeranú zľavu z nájomného. Nájomca má právo požadovať primerané zníženie nájomného, ak bolo sťažené alebo obmedzené užívanie prenajatého pozemku, alebo bola znížená intenzita jeho využitia. Ak ide len o dočasné vplyvy, nájomca má právo na primeranú zľavu z nájomného, ak výnos z prenajatého pozemku klesol pod polovicu bežného výnosu. Náhrady a príspevky z verejných prostriedkov alebo iné platby prijaté nájomcom v súvislosti s týmito vplyvmi sa pripočítajú k úžitkom z prenajatého pozemku.C Doba nájmu a ukončenie zmluvy
 18. Ak prenajímateľ alebo nájomca rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomne nevyzve druhú zmluvnú stranu na vrátenie a prevzatie prenajatého pozemku po skončení nájmu, zmluva sa obnovuje na určitý čas podľa zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov.
 19. Ak ide o zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku dohodnutú na neurčitý čas, možno ju vypovedať len písomne; výpovedná lehota sa nesmie skončiť pred uplynutím času nájmu, ak sa nedohodne inak.
 20. Ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy, doručí jeho vlastník užívateľovi pozemku návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku. Ak nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy alebo ak bola doručená výzva na vrátenie a prevzatie pozemku, je užívateľ pozemku povinný pozemok vrátiť do 30 dní po zbere úrody. Ak ide o pozemok v podielovom spoluvlastníctve, postupuje sa podľa paragrafov Občianskeho zákonníka.
 21. Ak užívateľ, ktorý pozemok užíva bez nájomnej zmluvy, preukáže, že vlastníkovi jej uzatvorenie navrhol a ten uzatvorenie nájomnej zmluvy neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, predpokladá sa, že medzi nimi vznikol nájomný vzťah podľa tohto zákona To však neplatí, ak vlastník uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ pozemku.
 22. Ak počas nájmu pozemku na poľnohospodárske účely dôjde k predaju podniku, k predaju väčšinového podielu podľa Obchodného zákonníka, k predaju väčšiny majetkových podielov a väčšiny akcií doterajšieho nájomcu, prenajímateľ môže do šiestich mesiacov odo dňa predaja odstúpiť od zmluvy; nájomný vzťah zaniká po zbere úrody.
 23. Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy, má právo na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemok za nájomné v obvyklej výške; to neplatí, ak pri skončení nájmu uplynutím dohodnutého času trvania nájmu alebo uplynutím výpovednej lehoty prenajímateľ podniká v poľnohospodárstve alebo ak má byť nájomcom blízka osoba prenajímateľa alebo právnická osoba, ktorej je prenajímateľ členom alebo spoločníkom, alebo ak ide o pozemok, ktorý je určený na iné ako na poľnohospodárske účely.
 24. Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku sa uzatvára písomnou formou.
 25. Nájomca je povinný viesť evidenciu pozemkov, ktoré má prenajaté a ktoré sám vlastní a obhospodaruje podľa prenajímateľov a druhu pozemkov.
 26. Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky a údaje a informácie na požiadanie poskytovať obvodnému pozemkovému úradu a Pôdohospodárskej platobnej agentúre.Rady pri prenájme poľnohospodárskej pôdyČo je poľnohospodársky pozemokv rámci zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov sa pozemkom rozumie taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou (môže to byť aj časť takéhoto pozemku), pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991, ako aj iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely alebo časť tohto pozemkuZmluva o prenájmepri prenájme pôdy je najdôležitejšie dať si pozor na zmluvu a s nájomcom sa dohodnúť na presne stanovených zmluvných podmienkach, osobitne si treba dať pozor na podmienky vyplácania nájmu, pretože niektorí nájomcovia (družstvá a iné podnikateľské subjekty) neplatia nájom vôbec alebo nie pravidelne, výnimočné nie je ani vyplácanie nájmu v naturáliáchv nájomnej zmluve musí byť uvedená identifikácia poľnohospodárskej pôdy s uvedením parcelného čísla a listu vlastníctva, na ktorom je vlastníctvo k pozemku zapísané, nájomná zmluva je zmluvou odplatnou, preto sa musí v zmluve uviesť aj výška dohodnutej odplaty nájomnéhopri podpise zmluvy treba brať do úvahy aj dĺžku trvania nájmu, ak majiteľ pôdy zistí, že podmienky sú preňho nevýhodné a nájomca neplatí, musí zvyčajne dlho čakať, kým môže zmeniť nájomcunájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely sa riadi paragrafmi Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve, až na prípady, keď zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov ustanovuje iné podmienkyPráva nájomcu a prenajímateľanájomca pozemku prenechaného na poľnohospodárske účely je oprávnený brať z neho aj úžitky v zmysle paragrafov Obchodného zákonníkaak sa nájomca a majiteľ nedohodnú inak, obvyklé náklady spojené s užívaním prenajatého pozemku a spojené s jeho udržiavaním znáša nájomcaak sa zmluvné strany nedohodnú inak, nájomné z pozemkov prenajatých na poľnohospodárske účely sa platí ročne pozadu k 1. októbru kalendárneho rokaak ide o mimoriadne okolnosti, najmä následky počasia a v dôsledku ktorých nemohol nájomca prenajatý pozemok používať na poľnohospodárske účely alebo nemohol dosiahnuť žiadny výnos v príslušnom kalendárnom roku, nie je povinný platiť nájomnéak z týchto dôvodov úžitky z prenajatého pozemku klesli pod polovicu bežného výnosu, má nájomca právo na primeranú zľavu z nájomného. Náhrady a príspevky, ktoré dostal nájomca z verejných prostriedkov v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami, sa pripočítajú k úžitkom z prenajatého pozemkuOplatí sa vedieťzmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely dohodnutú na neurčitý čas možno vypovedať k 1. novembru. Výpovedná lehota je jeden rok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inakaby mal majiteľ pôdy dostatok času na overenie s*rióznosti nájomcu, prvú zmluvu by mal podpísať maximálne na päť rokov, ak nie je spokojný, vypovedať zmluvu musí majiteľ rok pred jej skončenímpri výbere nájomcu je vhodné zistiť, ako je na tom nájomca, či je schopný platiť nájom, ak teda niekomu pôdu prenajmete, trvajte na tom, aby v zmluve stálo, že máte právo nahliadať do účtovníctva firmy, ktorej pôdu prenajímate, len tak zistíte, či skutočne firma zarába, alebo nie, hodiť sa vám to bude najmä pri rokovaní o prípadnom vyššom nájomnom alebo v situácii, keď firma neplatí za nájom a argumentuje tým, že nemá ziskak nájomca skracje, môže pozemky po ňom prebrať iné družstvo alebo podnikateľ, niekedy preto majiteľ pôdy nevie vystopovať, kto má jeho majetok v nájme, preto je dobré aspoň raz za dva roky sa informovať o svojej pôdeCena nájmučo sa týka výšky nájmu, tá je daná ponukou a dopytom, ale aj kvalitou pôdy, je rozdiel, či je pôda v hornatom kraji, alebo na nížinách v úrodnej oblasti. Nájomné by však nemalo byť menšie ako percento z ceny poľnohospodárskej pôdypre vyplácanie nájmu naturáliami sa nájomca rozhoduje zvyčajne vtedy, ak nemá dosť peňazí, naturáliami môže byť kŕmne obilie, domáce zvieratá či iné poľnohospodárske komodity, dobré je preto si zistiť trhovú cenu takejto komodity a žiadať, aby množstvo tovaru, ktoré dostane ako nájomné, sa rovnalo cene nájmu za hektárdaň by mal platiť ten, kto pôdu užíva, teda nájomca, vhodné je túto skutočnosť ošetr v nájomnej zmluvev niektorých lokalitách sa môže na prenajatej poľnohospodárskej pôde vykonávať v čase vegetačného pokoja právo poľovníctva, pričom povolenie výkonu tohto práva zo strany prenajímateľa je vhodné uviesť do nájomnej zmluvy.zmluva obsahuje aj záväzok nájomcu starať sa o obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy v spojení s účelom zmluvy, môže obsahovať aj právo prenechať užívanie prenajatej poľnohospodárskej pôdy do podnájmu, ale na poľnohospodárske účely.Čo má obsahovať zmluva pri prenájme pôdyNájomná zmluva na poľnohospodársku pôduČlánok č. 1: označenie zmluvných strán, uvedie sa meno, adresa, rodné číslo prenajímateľa aj nájomcu v tomto článku treba presne špecifikovať, že ide o nájomnú zmluvu uzavretú podľa zákona NR SR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníkaČlánok č. 2: presne sa uvedie predmet nájomnej zmluvy, chýbať nesmie parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, výmera a druh pôdy, katastrálne územieČlánok č. 3: uvedie sa účel nájmu (napr. pestovanie poľnohospodárskych plodín), do zmluvy je možné zaviesť aj to, že účel možno meniť len so súhlasom prenajímateľaČlánok č. 4: uvedie sa na aký čas sa nájomná zmluva uzatváraČlánok č. 5: zmluvné strany sa v tomto bode dohodnú na výške nájmu a spôsobe platenia nájmu, chýbať by nemal dátum splatnosti nájmu v danom kalendárnom roku, uviesť treba aj spôsob, akým bude nájomné uhrádzané, napr. číslo účtu prenajímateľa, takisto je vhodné dohodnúť sa na prípadných úpravách výšky nájmu, teda za akých podmienok môže prenajímateľ zvýšiť nájomné, takisto si treba dohodnúť prípadné úroky z omeškania platenia nájomnéhoČlánok č. 6: presne treba uviesť podmienky nájmu, napr. že: nájomca je povinný prenajatý pozemok využívať riadnym spôsobom na poľnohospodárske účely, a to primerane druhu pozemku a v súlade s osobitnými predpismi, zachovať jeho úrodnosť a udržiavať ho v riadnom užívateľskom stave. Obvyklé náklady spojené s týmto užívaním znáša nájomca, nájomca je povinný využívať všetky právne prostriedky na ochranu pozemku a dbať, aby nedošlo k poškodeniu pozemku, zmenšeniu alebo strate produkčnej schopnosti, alebo jeho mimoprodukčných funkcií z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, nájomca je pri využívaní poľnohospodárskeho pozemku povinný dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na ochranu prírody a krajiny a životného prostredia, nájomca je povinný prenajímateľovi umožniť kontrolu dodržiavania podmienok tejto zmluvy a na požiadanie prenajímateľa umožniť mu vstup na prenajatý pozemok, nájomca môže zmeniť druh prenajatého pozemku v súlade s osobitnými predpismi, ktoré upravujú zmeny druhu pozemku, alebo inú zmenu pozemku, len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa, vydanom na základe písomnej žiadosti nájomcu, nájomca môže prenajatý pozemok dať do podnájmu inému len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa, vydanom na základe písomnej žiadosti nájomcuČlánok č. 7: úprava podmienok skončenia nájmu, napr. že nájom môže skončiť: dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu. Prenajímateľ aj nájomca môžu nájom vypovedať k 1. novembru kalendárneho roka. Výpovedná lehota je jeden rok, zmluvné strany sa však môžu dohodnúť aj na inej výpovednej lehoteČlánok č. 8: dohodnúť sa možno aj na prípadných zmluvných pokutách a do zmluvy treba zaniesť, kedy je ich nájomca povinný zaplatiť, zvyčajne ide o pokuty, ak nájomca užíva pozemky na iný ako dohodnutý účel, alebo ak dal prenajaté pozemky (niektorý z nich) do prenájmu inému bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, dňom skončenia nájmu nevyprace prenajaté pozemky a neodovzdá ich užívateľovi v stave dojednanému spôsobu užívania vo výške 100 % ročného nájomného z dotknutých pozemkov, písomne, bez zbytočného odkladu neoznámil prenajímateľovi všetky zmeny, ku ktorým došlo po uzatvorení nájomnej zmluvy, poruší iné povinnosti vyplývajúce zo zmluvyPríklady, ako postupovať pri problémoch s prenájmom pôdyNájomca neplatí nájomMajiteľ zdedil poľnohospodársku pôdu, ktorú užíva akciová spoločnosť. Majiteľ ani spoločnosť nemajú uzavretú zmluvu o prenájme tejto pôdy ani nedostáva žiaden nájom.Na tento prípad môžeme aplikovať ustanovenia § 12 ods. 4 a 5 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v platnom znení. Podľa § 12 ods. 4 cit. zákona: "Ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy, doručí jeho vlastník užívateľovi pozemku návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku. Ak nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy alebo ak bola doručená výzva na vrátenie a prevzatie pozemku, je užívateľ pozemku povinný pozemok vrátiť do 30 dní po zbere úrody. Ak ide o pozemok v podielovom spoluvlastníctve, postupuje sa podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka." Podľa § 12 ods. 5 cit. zákona: "Ak užívateľ, ktorý pozemok užíva bez nájomnej zmluvy, preukáže, že vlastníkovi jej uzatvorenie navrhol a ten uzatvorenie nájomnej zmluvy neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, predpokladá sa, že medzi nimi vznikol nájomný vzťah podľa tohto zákona; to neplatí, ak vlastník uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ pozemku." V danej situácii je potrebné, aby ste adresovali a doručili najlepšie doporučene poštou terajšiemu užívateľovi pozemku, a. s., návrh nájomnej zmluvy. V prípade, že nedôjde medzi majiteľom a terajším užívateľom k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, užívateľ pozemku je povinný pozemok vrátiť do 30 dní po zbere úrody a nesmie ho ďalej užívať. Ak užívateľ nebude rešpektovať tento stav, môže sa majiteľ obrátiť na súd. Ak sa rozhodne, že chce pozemok užívať sám, je potrebné doručiť súčasnému užívateľovi pozemku výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku. V prípade, že doručí majiteľ užívateľovi pozemku výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku, je užívateľ povinný pozemok vrátiť do 30 dní po zbere úrody. Ak užívateľ dobrovoľne nevráti pozemok, môže sa majiteľ svojho práva na vydanie pozemku domáhať súdnou cestou. Ak užívateľ pozemku preukáže, že on sám navrhol uzavretie nájomnej zmluvy a majiteľ uzavretie nájomnej zmluvy neodmietol alebo užívateľa pozemku nevyzval na jeho vrátenie a prevzatie, má sa za to, že nájomný vzťah medzi majiteľom a spoločnosťou vznikol a riadi sa ustanoveniami zákona č. 504/2003 Z. z. Vlastník pozemku, a teda prenajímateľ pozemku má právo na nájomné od momentu vzniku nájomného vzťahu.Výpoveď z nájmu pôdyDo výpovede treba uviesť, že na základe nájomnej zmluvy zo dňa napr. 3. 3. 2014 máte prenajatú pôdu na neurčitý čas alebo treba uviesť konkrétny dátum, do ktorého je zmluva uzavretá, presne špecifikovať pozemok (parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, výmeru aj katastrálne územie) a že vypovedáte v trojmesačnej lehote nájom predmetnej pôdy, výpovedná lehota začína plynúť 3. 3. 2015 a skončí sa 3. 6. 2015.Prenajímateľ môže zmluvu vypovedať z týchto dôvodov:a) nájomca napriek výzve nezaplatil splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného,b) nedošlo k dohode o zmene výšky nájomného,c) nájomca nevyužíva prenajaté pozemky riadnym spôsobom na dohodnutý účel,d) nájomca nereaguje na písomnosti prenajímateľa,e) nájomca dal pozemok do podnájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, alebo v rozpore s týmto súhlasom, resp. ak nájomca (podnájomca) neplní podmienky stanovené v uvedenom písomnom súhlase.Nájomca môže zmluvu vypovedať z týchto dôvodov:a) ak nesúhlasí so zvýšením nájomného navrhovaným fondom a nedošlo k dohode o zmene výšky nájomného,b) ak prenajímateľ urobil na pozemku úpravy, ktoré podstatným spôsobom obmedzujú jeho užívanie a účel, na ktorý je pozemok prenajatý.Družstvo neplatí podielyMajiteľ nesúhlasil s novou nájomnou zmluvou, ktorú mu dalo podpísať poľnohospodárske družstvo, a tak zmluvu nepodpísal a následne dal výpoveď z užívania poľnohospodárskej pôdy. Túto pôdu mu však nevydali. Neplatia mu ani nájom.Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely je upravená ustanoveniami § 663 Občianskeho zákonníka a zákona NR SR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z obsahovej náplne otázky nie je zrejmé, či ste dodržali zákonné podmienky výpovede z nájmu. Ak sa totiž prenajímateľ alebo nájomca na základe zmluvne stanovených podmienok rozhodne vypovedať zmluvu o nájme pozemkov, môže tak urobiť v hocijakej forme, ktorá musí byť však dostatočne jasná a jednoznačná. Výpovedná lehota je pri nájme poľnohospodárskych pozemkov 1 rok, pričom končí všeobecne 1. októbrom nasledujúceho roka. Nájomná zmluva medzi nájomcom a prenajímateľom je konsenzuálnym typom zmluvy, a preto je pre vznik zmluvného nájomného vzťahu potrebné, aby sa zmluvné strany, teda prenajímateľ a nájomca dohodli na podstatných náležitostiach zmluvy, za ktoré Občiansky zákonník považuje dobu nájmu a odplatnosť. V prípade, že poľnohospodárska organizácia užíva pozemky vo vašom vlastníctve bez právneho titulu, teda bez uzatvorenej nájomnej zmluvy, je z vašej strany nevyhnutné doručiť užívateľovi vašich pozemkov návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo ho vyzvať na vrátenie a prevzatie pozemkov. Ak nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy alebo ak bola doručená výzva na vrátenie a prevzatie pozemkov, je užívateľ vašich pozemkov povinný pozemky vrátiť do 30 dní po zbere úrody. V prípade nerešpektovania tohto postupu budete nútený uplatniť svoje vlastnícke práva súdnou cestou žalobou na vypratanie nehnuteľnosti.

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia