KREDITNÁ KARTA CONSUMER FINANCE HOLDING - EOS KSI SLOVENSKO

KREDITNÁ KARTA CONSUMER FINANCE HOLDING - EOS KSI SLOVENSKO:

Okresný súd RožňavaSpisová značka:10C/298/2015Identifikačné číslo súdneho spisu:7815209231Dátum vydania rozhodnutia:

    1. 2016Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:JUDr. Marián TengelyECLI:ECLI??OSRV:2016:7815209231.4ROZSUDOK V MENESLOVENSKEJ REPUBLIKYOkresný súd Rožňava, samosudca JUDr. Marián Tengely, v právnej veci žalobcu EOS KSI Slovensko,s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, právne zastúpeného spoločnosťouTOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., IČO: 36 613 843, so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, proti žalovanej U.T., narodenej XX.XX.XXXX, bytom C. XXX, XXX XX C., o zaplatenie 1 552,64 € istiny s príslušenstvom,taktor o z h o d o l:Žalobu žalobcu zamieta.Zastavuje konanie o zaplatenie 302,40 €.Nepriznáva žiadnemu z účastníkov právo na náhradu trov tohto konania.o d ô v o d n e n i e:Žalobca (pôvodne Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90Bratislava) sa podanou žalobou pôvodne domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by súd zaviazal žalovanúna zaplatenie sumy 1 552,64 €, úrokov z omeškania vo výške 8,05 % ročne zo sumy 1 552,64 € od16.07.2015 do zaplatenia a náhrady trov konania, pozostávajúcej zo zaplateného súdneho poplatku vovýške 93,00 € a trov právneho zastúpenia vo výške 191,42 €.Poukázal na skutočnosť, že dňa 15.11.2005 bola medzi ním ako vereľom a žalovanou ako dlžníčkou uzatvorená zmluva o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty VÚB, a.s., na základe ktorej sažalobca zaviazal poskytnúť žalovanej kreditnú kartu, ku ktorej viedol účet č.. Žalovanej bol poskytnutý úver s dohodnutým úrokom vo výške 22,80 %. Ku dňu vystavenia výpisu z kartového účtumala žalovaná schválený úverový rámec vo výške 995,82 € a bola povinná žalobcovi platiť štandardnúmesačnú splátku vo výške 33,19 €. Keďže žalovaná si neplnila svoje povinnosti vyplývajúce jej zo zmluvy a jej platobnú disciplínu sa nepodarilo obnoviť ani po viacerých pokusoch, žalobca vystavil kudňu 24.07.2015 kumulatívny výpis z bankovej knihy s konečným stavom ku dňu 30.06.2015, obsahujúci súhrn debetných položiek, a to istiny, poplatkov, sankčného úroku a štandardného úroku s prihliadnutímna vykonané úhrady žalovanej, a teda s konečným zostatkom na úhradu vo výške 1 195,96 €. Ku dňupodania žaloby predstavoval konečný dlh žalovanej sumu 1 552,64 €. Nakoľko žalovaná si nesplnila povinnosť uhradiť svoj peňažný záväzok v lehote splatnosti určenej vo výpise z bankovej knihy skonečným stavom ku dňu 30.06.2015, t.j. do dňa 15.07.2015, vznikol žalobcovi nárok na úhradu úrokovz omeškania v zákonnej výške, ktorý si žalobca uplatnil z dlžnej sumy vo výške 8,05 % ročne odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti, t.j. od 16.07.2015 do zaplatenia a náhradu trov konania pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku a z trov právneho zastúpenia.Uznesením č. k. 10C/298/2015 - 53 zo dňa 16.12.2015 súd pripustil zmenu účastníka konania na stranežalobcu tak, že namiesto doterajšej žalobkyne - Všeobecnej úverovej banky, a.s., vstupuje do konanianový žalobca - spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o.Počas konania žalobca doplnil žalobný návrh opisom rozhodujúcich skutočností, v zmysle ktorýchžalovaná suma vo výške 1 552,64 € predstavuje rozdiel medzi debetnými transakciami (výbery zbankomatov SR a krajín eurozóny, platby kartou, úroky a poplatky v zmysle Cenníka) vo výške 5 287,31€ a kreditnými transakciami (úhradami žalovanej) vo výške 3 734,67 €. Poukázal na skutočnosť, ževýška sumy jednotlivých poplatkov bola účtovaná v zmysle platného Cenníka. Zdôraznil, že žalovanáhrubo porušila platobnú disciplínu, keď neuhrádzala riadne a včas pravidelné dohodnuté splátky, a pretožalobca v zmysle Obchodných podmienok pristúpil k vyhláseniu predčasnej splatnosti dlžného zostatku,v dôsledku ktorého sa jednotlivé poplatky, úroky a debetné transakcie žalovanej účtované do vyhláseniapredčasnej splatnosti (po odpočítaní kreditných transakcií žalovanej) stali okamžite splatnými. Nakoľkožalovaná ani po vyhlásení okamžitej splatnosti naďalej neplnila svoj dlh riadne, musel žalobca pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky prostredníctvom mandátneho správcu spoločnosti Consumer Finance Holding,a.s., ktorý si za činnosti súvisiace s vymáhaním pohľadávky účtoval poplatky, ktorých výška je upravenáv Mandátnej zmluve a ktoré bola žalovaná povinná znášať. Doplnil, že vzhľadom na povahu úveru nie je možné vopred vypočítať ročnú percentuálnu mieru nákladov spojenú s revolvingovým úverom, pričom však jej príkladný výpočet obsahoval ako Cenník, tak aj Obchodné podmienky.Žalobca v priebehu konania zároveň zobral žalobu čiastočne, v časti o zaplatenie sumy 302,40 € istinys prislúchajúcim úrokom z omeškania, späť z dôvodu, že žalovaná po podaní žaloby uhradila dňa 05.11.2015 sumu vo výške 100,80 €, dňa 08.01.2016 sumu vo výške 100,80 € a dňa 01.03.2016 sumu vovýške 100,80 €, a teda celkovo zaplatila sumu 302,40 €. Vzhľadom na uvedené žalobca žiadal, aby súdzaviazal žalovanú na zaplatenie sumy vo výške 1 250,24 €, úroku z omeškania vo výške 8,05 % ročnezo sumy 1 552,64 € od 16.07.2015 do 05.11.2015, vyčísleného vo výške 38,35 €, úroku z omeškania vovýške 8,05 % ročne zo sumy 1 451,84 € od 06.11.2015 do 08.01.2016, vyčísleného vo výške 20,17 €,úroku z omeškania vo výške 8,05 % ročne zo sumy 1 351,04 € od 09.01.2016 do 01.03.2016, vyčíslenéhovo výške 15,49 €, úroku z omeškania vo výške 8,05 % ročne zo sumy 1 250,24 € od 02.03.2016 dozaplatenia a náhrady trov konania pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku a z trov právnehozastúpenia.Žalobca sa na pojednávaní nezúčastnil, svoju neúčasť ospravedlnil a súhlasil s konaním v jehoneprítomnosti.Žalovaná s podanou žalobou nesúhlasila, nakoľko zaplatila vyššiu sumu než akú formou úveru čerpala,a teda mala za to, že dlh voči žalobcovi je uhradený. Poukázala na skutočnosť, že nakoľko v zmluve chýba údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov, predmetný úver je bezúročný a bez poplatkov. Navyše úroky sú premlčané, keďže žalobca si svoj nárok mohol uplatniť už v roku 2007, keď bol uskutočnenýposledný výber, keďže v roku 2008 už na úver nebolo riadne uhrádzané. Vzhľadom na uvedené navrhla,aby súd žalobu zamietol.Súd sa v konaní oboznámil s listinnými dôkazmi nachádzajúcimi sa v spise a zistil nasledovné:Zo Žiadosti o vydanie a používanie Pôžičkovej karty Quatro, číslo zmluvy 0007760061, zo dňa15.11.2005 (ďalej len „Zmluva“), vyplýva, že žalovanej bol pôvodnou žalobkyňou (Všeobecnou úverovoubankou, a.s.) v zastúpení spoločnosťou Slovenské kreditné karty, a.s. schválený úverový rámec vo výške30 000,00 Sk (995,82 €) so schválenou štandardnou mesačnou splátkou vo výške 1 000,00 Sk (33,19€). Neodmietnutím poistenia v Zmluve žalovaná súhlasila s tým, aby pôvodná žalobkyňa uzatvorila v jej prospech poistenie schopnosti splácať úverové splátky v zmysle A) Základného súboru poistenia podľaRámcovej zmluvy o poistení uzatvorenej medzi pôvodnou žalobkyňou a poistiteľom s výškou splátkypoistného na predmetné poistenie (zahrnutou v pôvodnej splátke) 1,92 % zo schválenej pevnej mesačnej splátky úveru v prípade poistenia pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity a pracovnej neschopnostialebo 6,50 % zo schválenej pevnej mesačnej splátky úveru v prípade poistenia pre prípad smrti, plneja trvalej invalidity a pracovnej neschopnosti a straty zamestnania.Z Výpisu z Pôžičkovej karty Quatro (z kreditnej platobnej karty VÚB, a.s.), vyhotoveného ku dňu24.07.2015, za zúčtovacie obdobie od 01.11.2005 do 31.12.2008, vyplýva, že žalovaná pri výškeúverového rámca 995,82 € a počiatočnom stave na účte (k prvému dňu zúčtovacieho obdobia) vovýške 0,00 € výberom z bankomatu čerpala v zúčtovacom období prostriedky vo výške 1 327,75 € (dňa01.12.2005 vo výške 99,58 €, dňa 03.12.2005 vo výške 66,39 €, dňa 12.12.2005 vo výške 99,58 €, dňa13.12.2005 vo výške 99,58 €, dňa 20.12.2005 vo výške 99,58 €, dňa 22.12.2005 vo výške 99,58 €, dňa28.12.2005 vo výške 99,58 €, dňa 29.12.2005 vo výške 99,58 €, dňa 03.01.2006 vo výške 99,58 €, dňa08.01.2006 vo výške 99,58 €, dňa 26.01.2006 dvakrát vo výške 16,60 € a dňa 13.12.2007 vo výške331,94 €), pričom splátkami v období od 20.01.2006 do 04.12.2008 uhradila celkovo sumu vo výške1 396,67 €. Z predmetného výpisu ďalej vyplýva, že mesačne boli na ťarchu daného účtu účtované(štandardné) úroky z dlžnej čiastky (vyčíslené za použitia štandardnej úrokovej sadzby vo výške 22,80 %ročne), sankčné úroky z dlžnej čiastky (vyčíslené za použitia sankčnej úrokovej sadzby vo výške 5,05 %ročne), poplatok za vyhotovenie a zaslanie výpisu vo výške 0,63 €, poplatok za úverové rizikové poistenietypu A vo výške 0,64 € a administratívny poplatok za správu rizikovej pohľadávky vo výške 24,90 €, aďalej poplatky za výber z bankomatu vo výške 1,66 €, poplatky za spracovanie poštovej poukážky vovýške 0,30 €, či poplatok za znovuvydanie karty vo výške 8,30 €. Žalovanej bola predmetným výpisomzároveň predpísaná povinná splátka na úhradu vo výške 1 552,64 € so splatnosťou dňa 15.07.2015.Z Výpisu z Pôžičkovej karty Quatro (z kreditnej platobnej karty VÚB, a.s.), vyhotoveného ku dňu24.07.2015, za zúčtovacie obdobie od 01.01.2009 do 30.06.2015, vyplýva, že žalovaná pri výškeúverového rámca 995,82 € a počiatočnom stave na účte (k prvému dňu zúčtovacieho obdobia) vo výške- 1 032,21 € nečerpala v danom zúčtovacom období žiadne prostriedky, pričom splátkami v období od12.03.2009 do 09.04.2013 uhradila celkovo sumu vo výške 2 338,00 €. Z predmetného výpisu ďalejvyplýva, že mesačne boli na ťarchu daného účtu účtované (štandardné) úroky z dlžnej čiastky (vyčíslenéza použitia štandardnej úrokovej sadzby vo výške 22,80 % ročne), sankčné úroky z dlžnej čiastky(vyčíslené za použitia sankčnej úrokovej sadzby vo výške 5,05 % ročne), poplatok za vyhotovenie azaslanie výpisu vo výške 0,63 €, poplatok za správu kartového účtu vo výške 0,65 €, poplatok za úverovérizikové poistenie typu A vo výške 0,64 € a administratívny poplatok za správu rizikovej pohľadávky vo výške 33,19 €, a ďalej poplatky za spracovanie poštovej poukážky vo výške 0,30 €, poplatok za znovuvydanie karty vo výške 8,30 €, náklady vymáhania do vyhlásenia okamžitej splatnosti vo výške33,19 €, poplatok za postúpenie pohľadávky na vymáhanie vo výške 33,19 €, ako aj náklady z mandátnejsprávy pohľadávky vo výške 78,00 €. Žalovanej bola predmetným výpisom zároveň predpísaná povinnásplátka na úhradu vo výške 1 552,64 € so splatnosťou dňa 15.07.2015.Z Vypovedania zmluvy a vyhlásenia predčasnej splatnosti dlžného zostatku zo dňa 01.09.2012 vyplýva,že nakoľko platobnú disciplínu žalovanej tak, aby pokračovala v pravidelnom mesačnom uhrádzanísplátok v zmysle podpísaných dojednaní, sa nepodarilo obnoviť, právna predchodkyňa žalobcu v súlades Obchodnými podmienkami pre vydanie a používanie kreditných platobných kariet vydávaných VÚB,a.s. v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. pristúpil k vypovedaniu zmluvy č.0007760061 a k vyhláseniu okamžitej splatnosti celého dlžného zostatku na kreditnej karte žalovanej- karta Quatro - vo výške 1 244,33 €, a jeho splatnosť určil lehotou 10 dní odo dňa doručeniatohto vyhlásenia. V zmysle pripojenej fotokópie poštovej obálky bola predmetná zásielka neprevzatá žalovanou v odbernej lehote.Súd sa ďalej oboznámil s Obchodnými podmienkami pre vydanie a používanie kreditných platobnýchkariet vydávaných Všeobecnou úverovou bankou, a.s. v spolupráci so spoločnosťou Slovenské kreditnékarty, a.s. účinnými od 01.06.2005 (ďalej len „Obchodné podmienky“) a s výňatkom z Prílohy č. 1 kvnútornému predpisu 001/PVR/2003, verzia 13, účinným od 01.10.2005 (ďalej len „Cenník“).Na základe vykonaného dokazovania súd dospel k záveru, že žaloba žalobcu nie je dôvodná, a pretoju zamietol.Súd dospel k záveru, že v prejednávanej veci sa jedná o spotrebiteľský úver, na ktorý sa vzťahujúustanovenia Občianskeho zákonníka, ako aj zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch.Podľa ustanovenia § 497 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení účinnom do 31.decembra 2008, t.j. v čase uzavretia Zmluvy (ďalej len „Obchodný zákonník“), zmluvou o úvere sazaväzuje vereľ, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitejsumy, a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.Podľa ustanovenia § 502 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka:(1) Od doby poskytnutia peňažných prostriedkov je dlžník povinný platiť z nich úroky v dojednanej výške,inak v najvyššej prípustnej výške ustanovenej zákonom alebo na základe zákona. Ak úroky nie sú taktourčené, je dlžník povinný platiť obvyklé úroky požadované za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste sídladlžníka v čase uzavretia zmluvy. Ak strany dojednajú úroky vyššie než prípustné podľa zákona alebo nazáklade zákona, je dlžník povinný platiť úroky v najvyššie prípustnej výške.(2) Pri pochybnostiach sa predpokladá, že dojednaná výška úrokov sa týka ročného obdobia.Podľa ustanovenia § 503 ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka:(1) Záväzok platiť úroky je splatný spolu so záväzkom vrátiť použité peňažné prostriedky. Ak lehotana vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov je dlhšia ako rok, sú úroky splatné koncom každého kalendárneho roka. V čase, keď sa má vrátiť zvyšok poskytnutých peňažných prostriedkov, sú splatnéaj úroky, ktoré sa ho týkajú.(2) Ak sa poskytnuté peňažné prostriedky majú vrátiť v splátkach, sú v deň splatnosti každej splátkysplatné aj úroky z tejto splátky.(3) Dlžník je oprávnený vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky pred dobou určenou v zmluve. Úroky jepovinný zaplatiť len za dobu od poskytnutia do vrátenia peňažných prostriedkov. Podľa ustanovenia § 504 Obchodného zákonníka, dlžník je povinný vrátiť poskytnuté peňažnéprostriedky v dojednanej lehote, inak do jedného mesiaca odo dňa, keď ho o ich vrátenie vereľ požiadal.Podľa ustanovenia § 506 Obchodného zákonníka, ak je dlžník v omeškaní s vrátením viac než dvochsplátok alebo jednej splátky po dobu dlhšiu ako tri mesiace, je vereľ oprávnený od zmluvy odstúpiť apožadovať, aby dlžník vrátil dlžnú sumu s úrokmi. Podľa ustanovenia § 23a ods. 1 a 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v zneníneskorších predpisov, t.j. v znení účinnom v čase uzavretia Zmluvy (ďalej len „zákon č. 634/1992 Zb.“),spotrebiteľskými zmluvami sú zmluvy uzavreté podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka,ako aj všetky iné zmluvy, ktorých charakteristickým znakom je, že sa uzavierajú vo viacerých prípadoch,a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje. Na spotrebiteľskézmluvy, ktoré neboli uzavreté podľa osobitného predpisu, sa primerane použijú ustanovenia tohto predpisu.Podľa ustanovenia § 52 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení účinnom do31. decembra 2007, t.j. v čase uzavretia Zmluvy (ďalej len „Občiansky zákonník“), spotrebiteľskýmizmluvami sú kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné odplatné zmluvy upravené v ôsmej časti tohtozákona a zmluva podľa § 55, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej stranespotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu nauzavretie zmluvy.Podľa ustanovenia § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka, dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plneníspotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.Podľa ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka, spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváranía plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.Podľa ustanovenia § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka, spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovaťustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán vneprospech spotrebiteľa (ďalej len "neprijateľná podmienka").Podľa ustanovenia § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka, neprijateľné podmienky upravené vspotrebiteľských zmluvách sú neplatné.Podľa ustanovenia § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka, zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskouzmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôževopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie.Podľa ustanovenia § 54 ods. 2 Občianskeho zákonníka, v pochybnostiach o obsahu spotrebiteľskýchzmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší.Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch v znení účinnom do 30.júna 2006, t.j. v čase uzavretia Zmluvy (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“), na účely tohtozákona sa rozumiea) spotrebiteľským úverom dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby, pôžičky alebo v inej právnej forme,b) zmluvou o spotrebiteľskom úvere zmluva, ktorou sa vereľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovispotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkovénáklady spojené so spotrebiteľským úverom,c) celkovými nákladmi spotrebiteľa spojenými so spotrebiteľským úverom všetky náklady vrátane úrokua poplatkov, ktoré sú spojené s poskytnutím spotrebiteľského úveru, s výnimkou1. sankcií uplatnených vereľom voči spotrebiteľovi za nesplnenie záväzku uvedeného v zmluve ospotrebiteľskom úvere,2. poplatkov, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť pri kúpe tovaru alebo služby okrem kúpnej ceny tovarualebo kúpnej ceny služieb,3. poplatkov za prevod peňažných prostriedkov a za udržiavanie účtu určeného na získanie platieb naúhradu spotrebiteľského úveru, platenia úroku a iných poplatkov s výnimkou prípadov, keď spotrebiteľnemá možnosť výberu vereľa a tieto poplatky sú neprimerane vysoké v porovnaní s obvyklými poplatkami za obdobné úvery. To sa nevzťahuje na poplatky za vyberanie takýchto úhrad alebo platiebbez ohľadu na to, či sa vykonávajú v hotovosti alebo inak,4. členských príspevkov pre profesijné a záujmové združenia alebo skupiny,5. poplatkov za poistenie alebo záruky okrem tých poplatkov, ktoré sú určené na zabezpečenie platbyvereľovi v prípade smrti, invalidity, choroby alebo nezamestnanosti spotrebiteľa v sume rovnakejalebo menšej, ako je celková výška spotrebiteľského úveru, úroku a poplatkov, ktoré musia byť určenévereľom ako podmienka poskytnutia spotrebiteľského úveru,d) ročnou percentuálnou mierou nákladov sadzba, ktorá sa aplikuje na výpočet podľa prílohy tohtozákona z hodnoty celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom a výškyposkytnutého spotrebiteľského úveru,e) poplatkami akákoľvek platba, ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť vereľovi pri poskytnutí úveru, okremúrokov.Podľa ustanovenia § 4 zákona o spotrebiteľských úveroch:(1) Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu, inak je neplatná.(2) Zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí obsahuje najmäa) sumu, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov; ak je to možné, treba uviesť aj súčettýchto platieb s upozornením na možnosť účtovania kompenzácie ušlých výnosov, ak vereľ chce tútomožnosť využiť,b) opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje,c) cenu tovaru alebo poskytnutej služby,d) identifikáciu vlastníka, ak vlastníctvo neprechádza na spotrebiteľa okamihom odovzdania a prevzatiatovaru alebo služby, a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva spotrebiteľom,e) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,f) meno a adresu spotrebiteľa,g) ročnú percentuálnu mieru nákladov; ak nie je uvedená, spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročnýa bez poplatkov,h) podmienky závislé od objektívnych skutočností, pri ktorých splnení môže byť upravená ročná percentuálna miera nákladov,i) výpočet nákladov uvedených v § 2 písm. c), ktoré neboli zahrnuté do výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov; ide o určenie podmienok, za ktorých musí spotrebiteľ zaplatiť zvýšené náklady. Uvediesa výška týchto nákladov, spôsob výpočtu alebo čo najpresnejší odhad.(3) Zmluva ďalej obsahujea) oprávnenia spotrebiteľa na zníženie nákladov na spotrebiteľský úver pri jeho splatení pred lehotousplatnosti podľa § 6,b) sankcie za porušenie zmluvy,c) podmienky, za ktorých možno použiť zmenku alebo šek,d) spôsob zániku záväzku zo zmluvy.(4) Pri nesplnení podmienok podľa odsekov 2 a 3 je zmluva o spotrebiteľskom úvere platná, ak bol spotrebiteľovi na jej základea) poskytnutý spotrebiteľský úver a spotrebiteľ ho začal čerpať alebob) dodaný tovar alebo poskytnutá služba.(5) Od spotrebiteľa nemôže vereľ požadovať úrok alebo poplatky, ktoré nie sú uvedené v zmluve ospotrebiteľskom úvere.(6) Vereľ môže postúpiť pohľadávku, len ak to pripúšťa osobitný predpis. Ak dôjde k postúpeniupohľadávky z vereľa na tretiu osobu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.(7) Ak spotrebiteľ použije na splnenie záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere zmenku alebo šek,musí si vereľ počínať tak, aby boli zachované všetky práva spotrebiteľa, ktoré vyplývajú zo zmluvy oposkytnutí spotrebiteľského úveru.(8) Vereľ zodpovedá za škodu vzniknutú spotrebiteľovi porušením odseku 7 vereľom.Vychádzajúc z vykonaného dokazovania a citovaných zákonných ustanovení, súd považuje zanepochybné, že právna predchodkyňa žalobcu uzavrela so žalovanou zmluvu o úvere, ktorá je ako typzmluvy upravená v Obchodnom zákonníku a patrí medzi tzv. absolútne obchody. Základné práva apovinnosti účastníkov ako zmluvných strán sa preto spravujú ustanoveniami § 497 a nasl. Obchodnéhozákonníka. V prejednávanej veci súd zároveň dospel k záveru, že nakoľko žalovaná vystupovala vdanom prípade pri podpise zmluvy ako fyzická osoba, ktorá úverom zabezpečovala svoje potreby, tedaako spotrebiteľka, zatiaľ čo právna predchodkyňa žalobcu konala v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, teda ako dodávateľ, pričom išlo o formulárovú zmluvu, teda zmluvu, ktorá je pripravená napredtlačenom formulári, do ktorého sa vpisujú iba meniace sa údaje, a teda jej obsah nemohla žalovaná podstatným spôsobom meniť, respektíve ovplyvniť, je predmetná Zmluva svojím charakterom zároveň zmluvou o spotrebiteľskom úvere v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) zákona o spotrebiteľských úveroch,ktorý síce neupravuje zmluvu o spotrebiteľskom úvere ako osobitný zmluvný typ, avšak obsahuje určitý právny rámec pre všetky zmluvné typy uzavreté či už podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka. Vzhľadom na uvedené a tiež so zreteľom na skutočnosť, že hoci ustanovenie § 52 ods. 1Občianskeho zákonníka účinného v čase uzavretia Zmluvy výslovne neuvádzalo zmluvu o úvere akospotrebiteľskú zmluvu, v zmysle v tom čase platného ustanovenia § 23a ods. 1 zákona č. 634/1992Zb. treba za spotrebiteľskú zmluvu považovať každú zmluvu uzavretú podľa Občianskeho zákonníka,Obchodného zákonníka, ako aj všetky iné zmluvy, ktorých charakteristickým znakom je, že sa uzavierajúvo viacerých prípadoch, a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje,ako aj s ohľadom na povahu zmluvných strán, súd ustálil, že v danom prípade došlo k uzavretiuspotrebiteľskej zmluvy. Za tohto stavu, vychádzajúc zo zásady lex specialis derogat lex generalis, podľaktorej špeciálna právna úprava, ktorou je v danom prípade zákon o spotrebiteľských úveroch, ako aj ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, má prednosť pred všeobecnou právnou úpravou,ktorou je vo vzťahu k zmluve o úvere Obchodný zákonník, je potom nevyhnutné predmetný právnyvzťah medzi účastníkmi posudzovať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a príslušných ustanovenízákona o spotrebiteľských úveroch (napríklad uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 23.09.2014,sp. zn. 6Co/139/2013). To znamená, že jednotlivé práva a povinnosti zmluvných strán nemôžu byť vrozpore s úpravou § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka a keďže svojou povahou ide o spotrebiteľskýúver, predmetná Zmluva musí mať aj náležitosti zákona o spotrebiteľských úveroch.Súd pritom zistil, že vyššie oboznamovaná Zmluva zo dňa 15.11.2005 je v rozpore s ustanovením § 4ods. 2 písm. a), g), h) a i) zákona o spotrebiteľských úveroch, nakoľko neobsahuje všetky náležitostivyžadované citovaným ustanovením, t.j. sumu, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov;prípadne aj súčet týchto platieb s upozornením na možnosť účtovania kompenzácie ušlých výnosov,ročnú percentuálnu mieru nákladov, podmienky závislé od objektívnych skutočností, pri ktorých splnení môže byť upravená ročná percentuálna miera nákladov a ani výpočet nákladov uvedených v § 2písm. c), ktoré neboli zahrnuté do výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov. V Zmluve je totižuvedená mesačná splátka sumou 1 000,00 Sk (33,19 €) bez uvedenia počtu a termínu splátok, pričomz uvedeného v rozpore s ustanovením § 4 ods. 2 písm. a) zákona o spotrebiteľských úveroch nevyplývaani, aká je výška splátok istiny, aká je výška splátok úrokov a aká je výška splátok iných poplatkov. Právnapredchodkyňa žalobcu totiž v Zmluve uviedla celkovú splátku, z ktorej nie je možné zistiť jednotlivézložky. V Obchodných podmienkach, ktoré predložil žalobca a ktoré majú byť súčasťou uzatvorenej Zmluvy, je v článku VI. Úrok, poplatky, ročná percentuálna miera nákladov, v bode 32. uvedené, žedlžný zostatok sa denne úročí štandardnou úrokovou sadzbou, a ďalej, že v prípade úhrady sumy nižšej ako je výška povinnej splátky, alebo omeškania s úhradou akejkoľvek povinnej splátky alebojej časti, sa denne úročí časť dlžného zostatku, ktorá je v omeškaní, sankčnou úrokovou sadzboua časť dlžného zostatku, ktorá nie je v omeškaní, štandardnou úrokovou sadzbou alebo zvýšenouúrokovou sadzbou podľa bodu 30 týchto Obchodných podmienok. Pri výpočte úrokov sa vychádza zpočtu dní 365. Podľa bodu 35. štandardná, sankčná, zvýšená a vkladová úroková sadzba sú pohyblivé,ich výška je určená bankou v zmysle Zásad úrokovej politiky banky, ktoré sú súčasťou Cenníka a súzverejnené na výveskách v obchodných priestoroch banky. V žalobcom predloženom Cenníku, ktorýrovnako ako Obchodné podmienky, žalovanou nie je podpísaný, sú však pre Pôžičkové karty Quatrov bode 10.1. upravené len nasledovné položky: prvé použitie karty 250 Sk, platba za tovar a služby -bez poplatku, výber hotovosti z bankomatu 50 Sk, bezhotovostný prevod 20 Sk a vystavenie a zaslanie výpisu 19 Sk, pričom výška úrokových sadzieb, na ktoré odkazujú Obchodné podmienky v bode 35,nie sú uvedené ani medzi položkami upravenými v bode 10.6. Cenníka ako poplatky za úkony kupôžičkovým kartám Quatro. Vymedzenie úrokov spôsobom uvedeným v Obchodných podmienkachje teda neurčité a nezrozumiteľné a z uvedeného nevyplýva ani výška jednotlivých zložiek mesačnejsplátky, pričom priemerný spotrebiteľ nemá možnosť si uvedenú výšku ani vypočítať. Spotrebiteľka takv čase uzatvárania Zmluvy ani v priebehu trvania zmluvného vzťahu nemala vedomosť o tom, z akýchpoložiek, v akej výške pozostáva navýšenie úveru. Odkaz na ročnú percentuálnu mieru nákladov sanachádza v ustanovení bodu 37. Obchodných podmienok, článku VI. Úrok, poplatky, ročná percentuálna miera nákladov, v zmysle ktorého klient berie na vedomie, že vzhľadom na povahu úveru nie jemožné vopred vypočítať ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN) spojenú s revolvingovým úverom.Cenník obsahuje príkladný výpočet RPMN na základe určitých predpokladov o čerpaní a splácanírevolvingového úveru klientom. Ďalšie náležitosti vyžadované ustanoveniami § 4 ods. 2 písm. h) a i) niesú v Zmluve, ale ani v pripojených Obchodných podmienkach a ani v Cenníku upravené vôbec.Súd považoval neuvedenie zákonom predpísaných náležitostí, a to najmä výšky a termínov splátokistiny, úrokov a poplatkov a ročnej percentuálnej miery nákladov za neprijateľnú zmluvnú podmienku aako takú za neplatnú v zmysle citovaného ustanovenia § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Navyše súd poukazuje na ustanovenie § 4 ods. 2 písm. g) zákona o spotrebiteľských úveroch, z ktorého vyplýva, žeak zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosť podľa ods. 2 písm. g), t.j. ročnú percentuálnumieru nákladov, tak sa poskytnutý úver považuje za bezúročný a bez poplatkov, a tiež na ustanovenie§ 4 ods. 5 zákona o spotrebiteľských úveroch, z ktorého vyplýva, že úrok alebo poplatky, ktoré nie súuvedené v zmluve, vereľ od spotrebiteľa nemôže požadovať.Vzhľadom na konkrétne chýbajúce údaje v Zmluve tak, ako bolo uvedené vyššie, a tiež vzhľadomna to, že žalovaná úver čerpala, súd zmluvu o spotrebiteľskom úvere uzavretú medzi právnou predchodkyňou žalobcu a žalovanou považoval za platnú, avšak poskytnutý úver považoval podľacitovaného ustanovenia § 4 ods. 2 písm. g) a ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o spotrebiteľských úverochza bezúročný a bez poplatkov.Vychádzajúc z uvedeného a zo skutočnosti, že žalovaná čerpanú istinu úveru vo výške 1 327,75 €žalobcovi (jeho právnej predchodkyni) uhradila, keďže vzhľadom na žalobcom predložené výpisy zPôžičkovej karty Quatro (z kreditnej platobnej karty VÚB, a.s.) za zúčtovacie obdobia od 01.11.2005do 31.12.2008 a od 01.01.2009 do 30.06.2015 spolu uhradila sumu vo výške 3 734,67 €, súd žalobu spoukazom na nedodržanie ustanovení § 4 ods. 2 písm. a), g), h) a i) zákona o spotrebiteľských úverochv súlade s ustanovením § 4 ods. 2 písm. g) a ods. 5 zákona o spotrebiteľských úveroch v spojení sustanoveniami § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka ako nedôvodnú v celom rozsahu zamietol.Výrok o zastavení konania v časti o zaplatenie sumy 302,40 € istiny s prislúchajúcim príslušenstvom saopiera o ustanovenie § 96 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.Výrok o náhrade trov konania sa opiera o ustanovenie § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku,v zmysle ktorého úspešný účastník má právo na náhradu účelne vynaložených trov konania, a oustanovenie § 146 ods. 2 prvej vety Občianskeho súdneho poriadku, v zmysle ktorého ak niektorý zúčastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanieodporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. Žalobcoviprávo na náhradu trov konania nevzniklo, a to ani v časti zodpovedajúcej výške istiny, vo vzťahu kuktorej súd konanie na základe späťvzatia žalobcu zastavil, nakoľko, ako vyplýva z vyššie uvedeného,vzhľadom na výšku čerpanej istiny úveru a výšku celkových úhrad žalovanej, by žalobca nebol úspešnýani v tejto časti žaloby, a teda ani v tejto časti návrh nebol podaný dôvodne; a keďže žalovaná si trovykonania neuplatnila, súd v konečnom dôsledku nepriznal právo na náhradu trov konania žiadnemu zúčastníkov.Poučenie:Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súdv Košiciach prostredníctvom tunajšieho súdu.Podľa ustanovenia § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, v odvolaní sa má popri všeobecnýchnáležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čohosa odvolateľ domáha.Podľa ustanovenia § 205 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, možno odvolanie proti rozsudku alebouzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, odôvodniť len tým, že: a) v konaní došlo k vadámuvedeným v § 221 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, b) konanie má inú vadu, ktorá mohla maťza následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci,pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d) súd prvéhostupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e) doteraz zistenýskutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené(§ 205a Občianskeho súdneho poriadku), f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávnehoprávneho posúdenia veci.Podľa ustanovenia § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, pokiaľ zákon pre podanie určitého druhunevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej vecisa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtomrovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jedenrovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotovíkópie na jeho trovy.Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrhna vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; ak ide o rozhodnutie o výchove maloletých detí, návrhna súdny výkon rozhodnutia.Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, pri ktorom vznikla poplatkovápovinnosť zaplatiť súdne poplatky, trovy trestného konania, pokuty, svedočné, znalečné a iné nákladysúdneho konania, vedie sa výkon rozhodnutia z úradnej moci.

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia