KREDITNÁ KARTA QUATRO - SÚD ZAMIETOL ŽIADOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA...

KREDITNÁ KARTA QUATRO - SÚD ZAMIETOL ŽIADOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA JUDR. RUDOLFA KRUTÉHO:

Okresný súd Stará Ľubovňa Spisová značka: 5Er/103/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8513203159 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 08. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Lampartová ECLI: ECLI??OSSL:2015:8513203159.1 Uznesenie Okresný súd Stará Ľubovňa v exekučnej veci oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5,Bratislava, IČO: 35 724 803, pr. zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 36613 843 proti povinnému: M. I., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom B. XX o vymoženie 771,46 eur s prísl. takto r o z h o d o l: Súd z a m i e t a žiadosť súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, Exekútorský úrad Bratislavazo dňa 17.6.2013 o udelenie poverenie na vykonanie exekúcie vedenej u súdneho exekútora pod sp.zn. EX 10576/2013. o d ô v o d n e n i e: Oprávnený podal exekútorovi dňa 17.6.2013 návrh na vykonanie exekúcie pre vymoženie 771,46 eurs prísl. na základe právoplatného a vykonateľného rozhodcovského rozsudku Stáleho rozhodcovskéhosúdu zriadeného zriaďovateľom Slovenská rozhodcovská, a.s. v Bratislave spisová značka SR 07983/12zo dňa 14.1.2013. Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý požiadal súd o udelenie poverenia na vykonanieexekúcie. Súd preskúmaním žiadosti o udelenie poverenia, návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie,exekučného titulu, zmluvy o vydanie kreditnej platobnej karty QUATRO a priloženej dohody o uzavretísplátkového dlhu a uznaní záväzku zistil, že právny predchodca oprávneného, spol. VÚB, a.s., vzastúpení spoločnosťou Slovenské kreditné karty, a.s., uzavrel s povinným dňa 10.5.2005 zmluvu č., na základe ktorej poskytol právny predchodca oprávneného povinnému finančné prostriedky.Túto zmluvu vyhodnotil rozhodcovský súd ako zmluvu o úvere, ktorá mala spotrebiteľský charakter.Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. ako právny nástupca spoločnosti Slovenské kreditné karty,a.s. uzavrela s oprávneným dňa 1.3.2007 zmluvu o postúpení pohľadávok, na základe ktorej bolapohľadávka voči povinnému postúpená oprávnenému. Dňa 22.3.2012 uzavrel povinný s oprávnenýmdohodu o uzavretí splátkového dlhu a uznaní záväzku (ďalej len dohoda), v ktorej povinný uznal čodo dôvodu a výšky záväzok zo zmluvy vo výške istiny 771,46 eur a v sume 115,85 eur predstavujúcejnáklady na inkasné konanie. Súčasťou tejto dohody boli aj body upravujúce splatenie záväzku v splátkach a rozhodcovskúdoložku, v zmysle ktorej sa zmluvné strany dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto dohody,vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené: a) pred Stálym rozhodcovskýmsúdom zriadeným spoločnosťou Slovenská rozhodcovská, a.s. so sídlom Karloveské rameno, 84104 Bratislava, ak žalujúca zmluvná strana podá žalobu na rozhodcovskom súde; rozhodcovskékonanie bude vedené podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcomustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, alebo b) pred Rozhodcovským súdomzriadeným pri Slovenskej hospodárskej komore, s.r.o., Kmeťova 13, 040 01 Košice jediným rozhodcomustanoveným predsedom Rozhodcovského súdu, a to v súlade so Štatútom a Rokovacím poriadkomtohto rozhodcovského súdu alebo c) pred príslušným súdom Slovenskej republiky, ak žalujúca zmluvná strana podá žalobu na súde podľa príslušného právneho predpisu (zákon č. 99/1963 Zb. Občianskysúdny poriadok). Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán podá žalobuo rozhodnutie akéhokoľvek sporu, ktorý vznikne z tejto dohody vrátane sporu o jej platnosť, výklad alebozrušenie, na všeobecnom súde, považuje sa táto skutočnosť za rozväzovaciu podmienku rozhodcovskejdoložky. Ustanovenie tejto vety sa nepoužije v prípade, ak pred podaním žaloby na súde bola podanážaloba na rozhodcovský súd vo veci, v ktorej je touto rozhodcovskou doložkou v súlade s vnútornýmipredpismi rozhodcovského súdu založená právomoc rozhodcovského súdu. Keďže povinný neplatil riadne a včas dlžnú sumu, oprávnený sa obrátil na Stály rozhodcovskýsúd zriadený zriaďovateľom Slovenská rozhodcovská, a.s. v Bratislave s návrhom, aby bol povinnýzaviazaný na zaplatenie 771,46 eur, úroku z omeškania vo výške 9,5 % ročne zo sumy 771,46 eur od2.3.2007 do zaplatenia, nákladov inkasného konania vo výške 115,85 eur a trov konania. Uvedený súdnávrhu oprávneného v celom rozsahu vyhovel. Podľa § 243d ods. 1 zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnejčinnosti (Exekučný poriadok) exekučné konanie na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydanéhov rozhodcovskom konaní, ktorého predmetom je spor spĺňajúci podmienky podľa osobitného predpisu,vydaného pred 1. januárom 2015, možno začať len do troch mesiacov od účinnosti tohto zákona. Nazáklade návrhu na vykonanie exekúcie podaného po tejto lehote nemožno udeliť poverenie na vykonanieexekúcie; rozhodcovské rozhodnutie prestáva účastníkov rozhodcovského konania zaväzovať. Podľa § 243d ods. 2 Exekučného poriadku na exekučné konania začaté v súlade s odsekom 1alebo vedené na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v rozhodcovskom konaní, ktoréhopredmetom je spor spĺňajúci podmienky podľa osobitného predpisu, a ktoré neboli ukončené k 1. januáru2015, sa použijú predpisy účinné do 31. decembra 2014. Podľa § 2 ods. 1 prvej vety zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní,spotrebiteľským sporom je spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci zo spotrebiteľskejzmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Podľa § 36 ods. 2 prvej vety Exekučného poriadku exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bolexekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Podľa § 41 ods. 2 písm. d) Exekučného poriadku podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj napodklade vykonateľných rozhodnutí rozhodcovských súdov a rozhodcovských komisií a zmierov nimischválených. Podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanieexekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul; ak ide o exekučné konanie vykonávané napodklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v zneníneskorších predpisov, exekučný titul sa nepreskúmava. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udeleniepoverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu sozákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu, táto lehotaneplatí, ak ide o exekučný titul podľa § 41 ods. 2 písm. c) a d). Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhualebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesenímzamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. Podľa § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) účinného v čase uzavretia zmluvy o úverespotrebiteľskými zmluvami sú kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné odplatné zmluvy upravené v ôsmejčasti tohto zákona a zmluva podľa § 55, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a nadruhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripravenéhonávrhu na uzavretie zmluvy. Podľa § 23a ods. 1 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa účinného v čase uzavretia zmluvy o úverespotrebiteľskými zmluvami sú zmluvy uzavreté podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka,ako aj všetky iné zmluvy, ktorých charakteristickým znakom je, že sa uzavierajú vo viacerých prípadoch,a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje. Podľa § 53 ods. 1 Občianskeho zákonník účinného v čase uzatvorenia dohody spotrebiteľské zmluvynesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiachzmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len "neprijateľná podmienka"). To neplatí, ak ide ozmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvnépodmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálnedojednané. Podľa § 53 ods. 2 Občianskeho zákonník účinného v čase uzatvorenia dohody za individuálne dojednanézmluvné ustanovenia sa nepovažujú také, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa predpodpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť ich obsah. Podľa § 53 ods. 3 Občianskeho zákonník účinného v čase uzatvorenia dohody ak dodávateľnepreukáže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa nepovažujúza individuálne dojednané. Podľa § 53 ods. 4 písm. r) Občianskeho zákonník účinného v čase uzatvorenia dohody, za neprijateľnépodmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré vyžadujú vrámci dojednanej rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešil výlučne vrozhodcovskom konaní. Podľa § 53 ods. 5 Občianskeho zákonník účinného v čase uzatvorenia dohody neprijateľné podmienkyv spotrebiteľských zmluvách sú neplatné. Podľa § 54 ods. 1 Občianskeho zákonník účinného v čase uzatvorenia dohody zmluvné podmienkyupravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa.Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva, alebo si inakzhoršiť svoje zmluvné postavenie. Podľa § 54 ods. 2 Občianskeho zákonník účinného v čase uzatvorenia dohody v pochybnostiach oobsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší. Po podaní žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia súd podľa § 44 ods. 2 EP preskúmavažiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul zhľadiska ich súladu so zákonom. V tomto štádiu posudzovania splnenia zákonných predpokladov prepoverenie súdneho exekútora na vykonanie exekúcie sa súd okrem iného zaoberá tým, či k návrhuna vykonanie exekúcie bol pripojený exekučný titul opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti, či bolvydaný orgánom s právomocou na jeho vydanie a či je z hľadísk zakotvených v príslušných právnychpredpisov vykonateľné tak po stránke formálnej (z pohľadu právneho predpisu upravujúceho konanie,v ktorom bolo vydané), ako aj materiálnej (z aspektu obsahových náležitostí rozhodnutia - určitosti,zrozumiteľnosti a presnosti označenia subjektov práv a povinností a vyjadrenia uloženej povinnosti, ktorása má nútene vykonať). Vychádza sa pritom z tvrdení oprávneného v návrhu na vykonanie exekúcie az exekučného titulu. Je nepochybné, že právny predchodca oprávneného s povinným uzavreli zmluvu o úvere. Uvedený typzmluvy je upravený v Obchodnom zákonníku a patrí medzi tzv. absolútne obchody. Na druhej straneje tiež nepochybné, že povinný v danom prípade vystupoval ako fyzická osoba, ktorá uzatvorenímzmluvy zabezpečovala svoje potreby, teda ako spotrebiteľ, kým právny predchodca oprávneného pri poskytovaní úveru vystupoval v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda ako dodávateľ. Uzavretázmluva pritom spĺňa spotrebiteľskej zmluvy v zmysle citovaného § 23a ods. 1 zák. č. 634/1992 Zb.o ochrane spotrebiteľa účinného v čase uzavretia zmluvy o úvere. Vzhľadom na túto skutočnosť avzhľadom na povahu zmluvných strán mala táto zmluva spotrebiteľský charakter. Uzavretá zmluva,podobne ako aj rozhodcovská zmluva, resp. doložka sú pritom formulárové zmluvy, ktorých obsahdruhá strana nemá možnosť meniť a ktorú právny predchodca oprávneného/oprávnený v rámci svojejpodnikateľskej činnosti používa v prípadoch uzatvárania dohôd rovnakého druhu a neurčitého počtu.Súd sa preto zameral na kontrolu exekučného titulu a rozhodcovskej doložky, ktorá bola podkladompre konanie rozhodcovského súdu berúc do úvahy kritéria, na ktorých je založený in*itút neprijateľnejzmluvnej podmienky a teda či rozhodcovská doložka nespôsobuje hrubý nepomer v právach apovinnostiach v neprospech spotrebiteľa (§ 53 ods. l Občianskeho zákonníka). Slovenská republika máv zmysle práva EÚ záväzok zabezpečiť, aby nekalé podmienky nezaväzovali spotrebiteľov v záujmezvýšenia kvality života. Značná časť zabezpečenia tohto záväzku spočíva práve na súdoch a ichrozhodovacej činnosti, bez ktorej by sa tento záväzok nemohol dosiahnuť. Cieľom rozhodcovskej zmluvy je dosiahnuť prejednanie prípadného sporu arbitrom rozhodcomako súkromnou osobou, na ktorého zmluvné strany delegovali takúto právomoc. Častokrát satakáto rozhodcovská zmluva vyjadrí len v podobe rozhodcovskej doložky, ktorá splýva s ostatnýmipodmienkami v štandardnej zmluve, či všeobecných obchodných podmiekach alebo ide o formulárovúzmluvu pripravenú vopred dodávateľom. V porovnaní s ostatnými zmluvnými podmienkami je predsa lenvýznam rozhodcovskej doložky osobitný, pretože v prípade vzniku sporu rozhodne o právach a právomchránených záujmoch účastníkov zmluvného vzťahu s cieľom dosiahnuť nový kvalifikovaný záväzok zpôvodnej zmluvy súkromná osoba. Znenie rozhodcovskej doložky je v danom prípade uvedené v dohode o uzavretí splátkového kalendáraa uznaní záväzku, ktorý má spolu 5 bodov a je upravená v samostatnom odseku. Jej znenie sa naprvý pohľad nejaví ako neprijateľné, keďže umožňuje riešenie sporov buď pred rozhodcovským súdomalebo pred príslušným všeobecným súdom s tým, že výber jednej z alternatív je na žalobcovi, tedana prvý pohľad zodpovedá požiadavke § 53 ods. 4 písm. r) Občianskeho zákonníka, keď nevyžadujeod spotrebiteľa, aby spory s ver**eľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní. Napriek tomu súdtúto rozhodcovskú zmluvu považuje za neprijateľnú podmienku, a teda za neplatnú, pretože nespĺňapodmienku individuálneho dojednania. Pri posudzovaní individuálnosti dojednania zmluvnej podmienky v spotrebiteľskom vzťahu súd vychádzaz citovaného § 53 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Rozhodcovská doložka bola vopred pripravenáoprávneným a povinný sa s ňou mohol oboznámiť pred podpisom uznania záväzku, avšak v tejtočasti nemohol ovplyvniť obsah dohody o uznaní záväzku. Zákon síce nevylučuje možnosť riešeniasporov v rozhodcovskom konaní aj v spotrebiteľských veciach, súd je však toho názoru, že ak mábyť rozhodcovská zmluva, resp. doložka, uzavretá so spotrebiteľom právom akceptovateľná ako prejavzmluvnej autonómie, a teda ako individuálne dojednaná, musí byť výsledkom slobodnej vôle obochzmluvných strán. Slobodná vôľa vyžaduje predovšetkým informácie o možnosti voľby medzi viacerýmiriešeniami a informácie o tom, čo tá-ktorá voľba konkrétne znamená. Z predloženej rozhodcovskejdoložky nevyplýva, že povinnému boli poskytnuté jasné a zrozumiteľné informácie, predovšetkým čoznamená riešenie sporov v rozhodcovskom konaní a aké sú jeho dôsledky. Absentujú akékoľvekinformácie o podstatných skutočnostiach a následkoch rozhodcovského konania, ktoré sú potrebné prenaozaj slobodné rozhodnutie spotrebiteľa so znalosťou veci, ako napr. o záväznosti rozhodcovskéhorozsudku, voči ktorému zväčša nie je prípustný opravný prostriedok v zmysle dvojinštančnosti konania(ako je tomu napr. v súdnom konaní pred všeobecnými súdmi, keď rozhodnutie súdu prvého stupňamôže na základe odvolania preskúmať druhostupňový súd; súd za opravný prostriedok nepovažuježalobu o zrušenie rozhodcovského konania), alebo o tom, že touto dohodou sa riešenie sporov prenášana súkromnú osobu, ako ani poučenie aspoň o základnom procesnom postupe rozhodcovského súdua o právach a povinnostiach povinného v prípadnom rozhodcovskom konaní. Je len ťažké predstaviť sirokovanie spotrebiteľa o rozhodcovskej doložke a jeho skutočnú vôľu uzavrieť rozhodcovskú doložku,ak spotrebiteľ nepozná jej reálny obsah, resp. nepozná procesné pravidlá konania pred rozhodcovskýmsúdom. Spotrebiteľ tak možno (ak vôbec) bol formálne oboznámený, že uzatvára aj rozhodcovskúdoložku, avšak jednoznačne nebol poučený o právnych dôsledkoch uzavretia rozhodcovskej zmluvy so zameraním na potenciálne zhoršenie procesných práv a povinností v neprospech spotrebiteľa vporovnaní so súdnym konaním. Z úradnej činnosti súdu sa javí, že predkladanie rozhodcovskýchzmlúv, či doložiek spotrebiteľom za stavu, keď nepoznajú pravidlá arbitráže (predmet rozhodcovskejzmluvy) a prirodzene nevenujú dostatočnú pozornosť tejto časti formuláru, sa zneužíva k záverom oindividuálnom vyjednaní zo strany spotrebiteľov. Takéto postupy je podľa názoru súdu možné označiť zanekalé obchodné praktiky, pričom na tomto nič nemení technika predkladania rozhodcovských zmlúv,resp. doložiek - t.j. buď inkorporovanie doložky do všeobecných zmluvných podmienok, alebo neskôrdo dohody o uznaní dlhu, ani skutočnosť, že je prípadne spotrebiteľovi umožnené v určitej krátkejlehote odstúpiť od takéhoto zmluvného dojednania. Za tohto stavu súd uvedenú rozhodcovskú doložkunepovažoval za individuálne dojednanú. Neplatnosť rozhodcovskej doložky spôsobuje, že rozhodcovský súd nemal právomoc rozhodovať spormedzi účastníkmi konania, a preto ním vydaný rozsudok nemôže byť spôsobilým exekučným titulom. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a citované ustanovenia súd postupom podľa § 44 ods. 2 Exekučnéhoporiadku zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie z dôvodurozporu exekučného titulu so zákonom. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať na tunajšom súde do 15 dní odo dňadoručenia písomného vyhotovenia tohto uznesenia. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach(§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom satoto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia