KREDITNÉ KARTY - VÝPIS PLATIEB - DEBETNÉ TRANSAKCIE - KREDITNÉ...

KREDITNÉ KARTY - VÝPIS PLATIEB - DEBETNÉ TRANSAKCIE - KREDITNÉ TRANSAKCIE - POĎME SI TO VYJASNIŤ!!!

Ja mám na konci debetných transakcií sumu 5034,63 Eur a na konci kreditných transakcií sumu 2500 Eur. Suma 5034,63 Eur mínus 2500 Eur sa rovná 2534,63 Eur. Suma 2534,63 Eur je čo? A istina úveru je 1800 Eur. A dodávam, že v sume 5034,63 Eur v debetných transakciách boli okrem mojich výberov z bankomatu zahrnuté aj štandardné úroky a sankčné úroky a náklady vymáhania do vyhlásenia okamžitej splatnosti. Kreditné transakcie sú moje zaplatené mesačné splátky. Úver je bezúročný a bez poplatkový ale to môže určiť jedine súd.

Súd: Okresný súd Banská Bystrica Spisová značka: 13C/80/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6116204972 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriel Slobodník ECLI: ECLI??OSBB:2016:6116204972.3 ROZSUDOK V MENESLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica v konaní pred sudcom JUDr. Gabrielom Slobodníkom v právnej vecinavrhovateľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320 155, v konaní zastúpeného JUDr. Jánom Šoltésom, advokátom so sídlom Karadžičova 8, Bratislava,proti odporcovi: Q. B., F.. XX. XX. XXXX, Q. T. Z. B. XXX/XX, E., Š.. Z. J., o zaplatenie 4 479,50 Eurs príslušenstvom, takto r o z h o d o l: Súd návrh navrhovateľa z a m i e t a.Súd odporcovi náhradu trov konania n e p r i z n á v a. o d ô v o d n e n i e: Navrhovateľ sa návrhom doručeným súdu dňa 18. 03. 2016 domáhal voči odporcovi zaplatenia sumy 4479,50 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,05 % ročne od 16. 02. 2016 do zaplatenia a náhrady trov konania.Návrh odôvodnil tým, že ako vereľ uzatvoril s odporcom ako dlžníkom dňa 21. 10. 2005 zmluvu o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty VÚB, a.s. (ďalej „zmluva“), na základe ktorej sa zaviazal poskytnúť odporcovi kreditnú kartu, ku ktorej viedol účet č.. Odporcovi bol poskytnutý úver s dohodnutým úrokom vo výške 22,80 %. Ku dňu vystavenia výpisu z kartového účtu mal odporca schválený úverový rámec vo výške 1 950,- Eur a bol povinný navrhovateľovi platiť štandardnú mesačnú splátku vo výške 65,- Eur. Dlžný zostatok je celkový debetný zostatok na kartovom účte po zaúčtovaní transakcií, úverov a poplatkov spojených so správou a používaním karty, vrátane kompenzácie poistného plateného bankou v súvislosti s poistením. Posledný kalendárny deň v mesiaci je kartový účet zaťažený úrokmi vypočítanými štandardnou úrokovou sadzbou a úrokmi vypočítanými sankčnou úrokovou sadzbou, prípadne je v jeho prospech pripísaný úrok v dôsledku kreditného zostatku na kartovom účte. V zmysle zmluvne dohodnutých podmienok je dňom splatnosti deň uvedený vo výpise.Odporca si neplnil svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy a jeho platobnú disciplínu sa nepodarilo obnoviť ani po viacerých pokusoch navrhovateľa. Pred odstúpením na vymáhanie navrhovateľ vystavil ku dňu 10. 02. 2016 nový výpis z bankovej knihy s konečným stavom ku dňu 15. 02. 2016 vo výške 4 479,50 Eur, obsahujúci súhrn debetných položiek a to istiny, poplatkov, sankčného úroku,a štandardného úroku s prihliadnutím na vykonané úhrady odporcu. Odporca si nesplnil povinnosť uhradiť svoj peňažný záväzok v lehote splatnosti určenej vo výpise z bankovej knihy, t.j. do dňa 15. 02.2016. Navrhovateľovi tak vznikol nárok na úhradu úrokov z omeškania v zákonnej výške podľa § 517 Občianskeho zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 87/1995 Z. z., od 16. 02. 2016 do zaplatenia.V písomnom vyjadrení zo dňa 26. 05. 2016 navrhovateľ na výzvu súdu uviedol, že žalovaná suma 4479,50 Eur pozostáva z istiny 1 948,98 Eur, poplatkov 386,51 Eur, štandardného úroku 1 696,05 Eur a sankčného úroku 447,96 Eur. Kreditná karta je forma revolvingového úveru, t.j. automaticky obnoveného úveru, ktorý je čerpaný používaním tejto karty. Revolvingový úver je typický tým, že vereľ ho dopĺňa a úverový vzťah tak môže fungovať neurčitú dobu. Dlžník platí, pretože vereľ mu stále dopĺňa úver a časť splátky sa používa na splatenie poskytnutých úverových prostriedkov a časť na odplatu. Z uvedeného dôvodu v priebehu trvania revolvingu nie je podľa navrhovateľa možné na počiatku zmluvného vzťahu určiť výšku RPMN, pretože sa úver čerpá podľa vôle dlžníka (v tomto smere poukázal na rozhodnutie Krajského súdu v Prešove sp. zn. 6Co/95/2010 zo dňa 27. 01. 2011). S uvedenou skutočnosťou počíta aj zákon o spotrebiteľských úveroch, keď podľa § 3 ods. 6 citovaného zákona, ak nemožno určiť RPMN, musí byť spotrebiteľ najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy informovaný o úverovom limite, akje stanovený, ročnej úrokovej sadzbe a poplatkoch platných od doby, keď bola zmluva uzatvorená a podmienkach, za ktorých môže byť zmenená a doplnená, postupe a spôsobe zániku alebo ukončenia zmluvy. Ďalej poukázal na to, že v Obchodných podmienkach je indikatívny výpočet RPMN; o výške ročnej úrokovej sadzby 22,80 %, ako aj o výške úverového rámca 1 950,- Eur a výške mesačnej splátky65,- Eur bol odporca počas trvania úverového vzťahu každý mesiac oboznámený a to formou mesačne zasielaných výpisov z kreditnej karty VÚB, a.s. Taktiež navrhovateľ položkovito rozpísal kedy a v akej výške odporca peňažné prostriedky čerpal a koľko zaplatil.Odporca vo svojej výpovedi uviedol, že si je vedomý svojho dlhu. Tento vznikol, nakoľko od 01. 12. 2015 do 31. 05. 2015 bol nezamestnaný, poberal iba sociálnu dávku vo výške 390,- Eur a ešte aj ďalšie pôžičky potreboval splácať. Pracuje iba teraz, od 01. 06. 2016, aj to iba na dohodu.Súd vykonal dokazovanie žiadosťou o vydanie a používanie pôžičkovej karty Quatro zo dňa 19. 10.2005, obchodnými podmienkami pre vydanie a používanie kreditných platobných kariet vydávaných Všeobecnou úverovou bankou, a.s. vydávaných v spolupráci s SKK, a.s., (ďalej VOP), výpisom z pôžičkovej karty Quatro na meno odporcu, cenníkom poplatkov, písomnými vyjadreniami navrhovateľa a zistil tento skutkový stav:Z listiny Žiadosť o vydanie a používanie pôžičkovej karty Quatro vyplýva, že bola podpísaná odporcom ako klientom dňa 19. 10. 2005 a splnomocneným zástupcom navrhovateľa (SKK, a.s.) dňa 21. 10. 2005.Odporca ňou požiadal o vydanie kreditnej karty Quatro s výškou úverového rámca 30 000,- Sk, s výškou splátky 1 000,- Sk. V závere tejto listiny je uvedené, že prijatím a schválením žiadosti zo strany VÚB,a.s. sa táto žiadosť stáva zmluvou o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty VÚB, a.s. vydávanej v spolupráci s SKK, a.s. Súčasťou žiadosti/zmluvy sú obchodné podmienky pre vydanie a používanie kreditných platobných kariet VÚB, a.s. vydávaných v spolupráci s SKK, a.s. (ďalej VOP).Podľa čl. II bod 1 VOP, vydanie hlavnej karty je podmienené schválením žiadosti bankou a stanovením úverového rámca a mesačnej splátky.Podľa čl. II bod 6 VOP, výšku úverového rámca je možné meniť dohodou medzi bankou a klientom.Klient môže banku požiadať o zvýšenie úverového rámca písomnou žiadosťou doručenou správcovi.Pokiaľ banka zvýšenie úverového rámca potvrdí, zašle písomné potvrdenie klientovi do vlastných rúk.Z výpisu z pôžičkovej karty Quatro na meno odporcu, ako aj z písomného vyjadrenia navrhovateľa,vyplýva schválený úverový rámec vo výške 1 950,- Eur pre kartový účet č.. Odporca uvedenú výšku úverového rámca nenamietal. Odporca vyčerpal na kreditnú kartu spolu 3 148,30 Eur(od 01. 11. 2015 do 26. 12. 2008 sumu 50 654,30 Sk, čo je 1 681,41 Eur, od 18. 02. 2009 do 17. 05. 2012 sumu 1 466,89 Eur), čo súd zistil sčítaním debetných transakcií na účte z prehľadu úhrad predložených navrhovateľom, uhradil podľa tvrdenia navrhovateľa celkom sumu 4 442,- Eur. Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právne vzťahy, ktoré vznikli pred 11. júnom 2010 na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, sa spravujú podľa doterajších predpisov, ak tento zákon v odseku 2 neustanovuje inak.Podľa § 2 zákona č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom do 30. 06. 2006 na účely tohto zákona sa rozumie a) spotrebiteľským úverom dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby, pôžičky alebo v inej právnej forme, b) zmluvou o spotrebiteľskom úvere zmluva, ktorou sa vereľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom,d) ročnou percentuálnou mierou nákladov sadzba, ktorá sa aplikuje na výpočet podľa prílohy tohto zákona z hodnoty celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom a výšky poskytnutého spotrebiteľského úveru.Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom do 30. 06. 2006 zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu, inak je neplatná.Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom do 30. 06. 2006 zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí obsahuje najmä a) sumu, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov; ak je to možné, treba uviesť aj súčet týchto platieb s upozornením na možnosť účtovania kompenzácie ušlých výnosov, ak vereľ chce túto možnosť využiť,g) ročnú percentuálnu mieru nákladov; ak nie je uvedená, spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov.Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom do 30. 06. 2006 od spotrebiteľa nemôže vereľ požadovať úrok alebo poplatky, ktoré nie sú uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere.Podľa § 23a ods. 1, 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení účinnom v čase uzatvorenia zmluvy, spotrebiteľskými zmluvami sú zmluvy uzavreté podľa Občianskeho zákonníka,Obchodného zákonníka, ako aj všetky iné zmluvy, ktorých charakteristickým znakom je, že sa uzavierajú vo viacerých prípadoch, a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje.Na spotrebiteľské zmluvy, ktoré neboli uzavreté podľa osobitného predpisu, sa primerane použijú ustanovenia tohto predpisu (v poznámke odkaz na Občiansky zákonník).Podľa § 53 ods. 1 OZ v znení účinnom v čase uzatvorenia zmluvy, spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len "neprijateľná podmienka").Podľa § 39 OZ, neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.Podľa § 5b zákona č. 250/2007 Z.z. ochrane spotrebiteľa, orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy prihliada aj bez návrhu na nemožnosť uplatnenia práva, na oslabenie nároku predávajúceho voči spotrebiteľovi, vrátane jeho premlčania alebo na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúceho voči spotrebiteľovi, aj keď by inak bolo potrebné, aby sa spotrebiteľ týchto skutočností dovolával.Podľa § 101 OZ, pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.Podľa § 103 OZ, ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh ( § 565),začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky.Na základe vykonaného dokazovanie dospel súd k záveru, že návrh nie je dôvodný. Medzi účastníkmi konania bola dňa 21. 10. 2005 uzatvorená zmluva o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty VÚB,a.s. (ďalej „zmluva“) s úverovým rámcom 30 000,- Sk (995,82 Eur) a štandardnou mesačnou splátkou 1 000,- Sk (33,19 Eur). Ide o spotrebiteľskú zmluvu v zmysle § 23a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, preto nesmie obsahovať neprijateľné podmienky (§ 53 ods. 1 OZ). Zároveň je potrebné nadaný právny vzťah aplikovať zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch v znení účinnom v čase uzatvorenia zmluvy. Počas trvania zmluvného vzťahu, v súlade s čl. II bod 6 VOP, došlo podľa tvrdenia navrhovateľa k zvýšeniu úverového rámca na 1 950,- Eur, čo odporca nerozporoval. Na základe tejto zmluvy navrhovateľ poskytol odporcovi revolvingový úver na kreditnú kartu opakovane, ako vyplýva z výpisu pôžičkovej karty Quatro. Súd preskúmaním zmluvy zistil, že neobsahuje údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov (RPMN), v dôsledku čoho sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov v zmysle § 4 ods. 2 písm. g) zákona č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom v čase uzatvorenia zmluvy. V súvislosti s údajom o RPMN, je iba v čl. 37 Obchodných podmienok uvedené nasledovné: „Klient berie na vedomie, že vzhľadom napovahu úveru nie je možné vopred vypočítať RPMN spojenú s revolvingovým úverom. Cenník obsahuje príkladmý výpočet RPMN na základe určitých predpokladov o čerpaní a splácaní revolvingového úveru klientom. Skutočnú RPMN je možné vypočítať spätne podľa skutočného čerpania revolvingového úveru a uskutočnených splátok. Správca oznámi klientovi RPMN za obdobie uplynulých 12 mesiacov na základe písomnej žiadosti klienta.“ Tiež je v obchodných podmienkach indikatívny výpočet RPMN. Podľa§ 52 ods. 2 veta tretia OZ účinného od 01. 04. 2015 na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva. Časť obsahu zmluvy možno určiť odkazom na VOP iba v zmysle obchodného zákonníka (§ 273 ods. 1), Občiansky zákonníka takéto ustanovenia nemá. Preto ak spotrebiteľská zmluva sa má spravovať podľa OZ, nemožno jej časť dohodnúť odkazom na VOP, resp.Cenník.Súd po preskúmaní zmluvy ďalej zistil, že neobsahuje výšku úrokov, ani žiadne poplatky. V čl. VI. bod 35, 36 Obchodných podmienok je v súvislosti s úrokom a poplatkami odkaz na cenník VÚB, a.s., ktorý je zverejnený v obchodných priestoroch banky s tým, že banka je oprávnená jednostranne meniť cenníka teda aj výšku poplatkov a úrokov, čo je podľa názoru súdu neprijateľná podmienka, pretože zakladá nápadný nepomer medzi právami a povinnosťami zmluvných strán v neprospech slabšej zmluvnej strany- spotrebiteľa. Vzhľadom na absenciu výšky úrokov a poplatkov v zmluve má súd za to, že navrhovateľ od odporcu úroky ani poplatky žiadať nemôže jednak v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 258/2001 Z.z. v znení účinnom do 30. 06. 2006 a tiež z dôvodu absencie údaja o RPMN aj podľa § 4 ods. 2 písm. g) zákona č.258/2001 Z. z. pre bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru (otázkou absencie údaja o RPMN v zmluve o revolvingovom úvere a s tým súvisiacimi následkami sa zaoberal napr. Krajský súd v Žiline v rozsudku sp. zn. 7Co/136/2013 zo dňa 27. 11. 2013, Krajský súd v Nitre v rozsudku sp. zn. 9Co/104/2014 z 03.04. 2014, Krajský súd v Prešove v rozsudku sp. zn. 19Co/64/2013 zo dňa 15. 04. 2014). Odporca by mal teda vrátiť iba poskytnuté peňažné prostriedky bez úrokov a poplatkov. Súd mal z predložených listinných dôkazov preukázané, že odporca kreditnú kartu využíval, reálne vyčerpal peňažné prostriedky v celkovej výške 3 148,30 Eur a doposiaľ navrhovateľovi zaplatil viac ako čerpal, preto už navrhovateľovi nie je povinný nič zaplatiť.Okrem toho, z výpisu účtu vyplýva, že odporca posledný krát čerpal peňažné prostriedky na kreditnú kartu dňa 17. 05. 2012, t.j. premlčacia doba nároku uplatneného navrhovateľom začala plynúť dňa 18.05. 2012 (odo dňa nasledujúceho po poslednom čerpaní), preto premlčacia doba uplynula dňa 18. 05.2015. Keďže navrhovateľ návrh doručil na súd dňa 18. 03. 2016, t.j. po uplynutí 3 - ročnej premlčacej doby, nárok je premlčaný.Z vyššie uvedených dôvodov súd návrh v celom rozsahu ako nedôvodný zamietol.O trovách konania súd rozhodol v zmysle § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 151 ods. 1 O.s.p. tak, že v konaní úspešnému odporcovi náhradu trov konania nepriznal, keďže návrh na náhradu trov nepodal.

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia