MOJE VYJADRENIE K VYJADRENIU ŽALOVANÉHO - PROFI CREDIT. Spisová...

MOJE VYJADRENIE K VYJADRENIU ŽALOVANÉHO - PROFI CREDIT.

Spisová značka: 5C/448/2015

Navrhovateľ: Miroslav Košarišťan, nar., bydlisko:

Odporca: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.: IČO: 35 792 752, SíDLO Pribinova 25, 824 96 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 22160/B Právne zastúpenie: Advokátska kancelária JUDr. Andrea Cviková,s.r.o., Kubániho 16, Bratislava, konajúca: JUDr. Andrea Cviková, advokát a konateľ

VYJADRENIE NAVRHOVATEĽA K VYJADRENIU ODPORCU

v konaní o určenie neprijatelných zmluvných podmienok.

Zmluva o revolvingovom úvere č. 8500051236 a všetky jej dodatky sú vopred pripravené v neprospech spotrebiteľa. Nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a rozpor s dobrými mravmi. Navrhovateľ (spotrebiteľ) nemohol ovplyvniť zmluvné podmienky. Zmluvné podmienky a zmluvné podmienky dodatkov k zmluve neboli individuálne dojednané. Odporca dal navrhovateľovi podpísať zmluvu a všetky dodatky k zmluve a tieto obsahujú neprijatelné zmluvné podmienky, čo navrhovateľ považuje za neodborný prístup odporcu, podvod - klamanie spotrebiteľa - nekalá praktika - rozpor s dobrými mravmi. Odporca je povinný poskytnúť odborné poradenstvo - nestalo sa tak pri uzatváraní zmluvy a dodatkov. Odporca zatajil neprijatelné zmluvné podmienky v zmluve a dodatkoch. Na internete existuje veľké množstvo dostupných rozhodnutí zo súdov v neprospech odporcu (Profi Credit Slovakia s.r.o.). Kto s*riozne podniká v súlade zo zákonmi neprehráva súdy. K uvedenej RPMN v zmluve o revolvingovom úvere č. 8500051236 sa navrhovateľ vyjadruje takto: V zmluve musia byť zahrnuté všetky náklady spotrebiteľského úveru, istina, úrok a všetky poplatky. Celková mesačná splátka je 17,93 euro, čo dokazuje aj splátkový kalendár, kde je uvedená mesačná splátka 17,93 euro. Ďalším dôkazom, že celková mesačná splátka je 17,93 euro je list zo dňa 22.1.2015 od Profi Credit Slovakia s.r.o. platcovi mzdy navrhovateľa Dong Jin Industrial,s.r.o. Pod Kanálom 364, 038 61 Lipovec. Ďalším dôkazom, že celková mesačná splátka je 17,93 euro je sms správa - odfotený display navrhovateľovho telefonu. Dohoda o poskytnutí služby bola podmienkov poskytnutia úveru tak ako aj dohoda o zrážkach zo mzdy aj rozhodcovská zmluva. Obchodná zástupkyňa na pobočke v Martine povedala, že treba všetko podpísať lebo by mi neschválili úver. Zmluvu a všetky dodatky som podpisoval v jeden deň v rovnakom čase. Nikto mi neposkytol odborné poradenstvo, len mi bolo povedané, že,,toto všetko treba podpísať. Suma za doplnkovú službu 262,08 euro nie je uvedená v Dohode o poskytovaní služieb. Len mi bolo povedané, že 3 mesiace je možnosť odkladu splátok. O sume 262,08 mi nebolo povedané. Zaplatiť odplatu za uzavretie tejto dohody je neprípustné. pretože sa jedná o finančný záväzok spotrebiteľa za plnenie, ktoré mu po materiálnej stránke nie je dodané a slúži v skutočnosti len záujmom dodávateľa. Výška tejto odplaty predstavuje viac než polovicu výšky úveru. Spotrebiteľ musí zaplatiť odplatu (úžernícku odplatu) aj v prípade ak túto službu (odklad splátok) nevyužije a teda spotrebiteľ musí zaplatiť za niečo, za čo nedostane dohodnuté protiplnenie. Dohoda obchádza zákon a to konkrétne §53 ods. 4 v) Občianskeho zákonníka, z ktorého vyplýva, že nemožno od spotrebiteľa požadovať uhradenie plnení, za ktoré nedostáva dohodnuté protiplnenie, a preto je neplatná. (Doplnkovú službu - odklad splátok som nevyužil). Uvedenie nesprávneho údaja RPMN Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí sp. značka 1Sžo 106/2007 vyhodnotil ako klamanie spotrebiteľa. Odporca účelovo (naschvál) uvádza nižšiu RPMN a do mesačnej splátky nezaratáva sumu za doplnkovú službu, aby obišiel zákon o najvyššom prípustnom úroku alebo odplate, čo je klamanie spotrebiteľa, neodborný prístup k podnikaniu, osobne takéto konanie odporcu považujem za podvod. Ako som už spomenul, v RPMN musia byť zahrnuté všetky náklady úveru, spotrebiteľ má právo vedieť - musí vedieť skutočnú výšku RPMN. Rpmn musí byť v zmluve uvedená presne správne. Spotrebiteľ sa nemá dopracovávať k správnej presnej RPMN a výške mesačnej splátky výpočtami. Pozri prefotený dôkazový materiál - výpočet presnej a správnej RPMN - 77,82 %. Odporcovi nestačí úrok za úver ale sa musí obohatiť so sumou za doplnkovú službu. Pred niekoľkými rokmi odporca v zmluvách uvádzal úrok cca 70 % - rozpor s dobrými mravmi a v zmluve č. 8500051236, ktorá je predmetom žaloby uzavretá v roku 2014 odporca uvádza nižší úrok a odplatou za doplnkovú službu obchádzajú zákon. Obč. zákonník §39 neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Zmluva o revolvingovom úvere obsahuje neprimerane vysokú odplatu. Podľa právnej úpravy, ktorá sa vzťahuje na poskytnutie peňažných prostriedkov v období po 31.5.2014 a pred 1.9.2014, najvyššia prípustná odplata pri poskytovaní peňažných prostriedkov je odplata, ktorá nesmie prevýšiť dvojnásobok úrokových mier úverov pre domácnosť zverejňovaných na webovom sídle Národnej banky Slovenska ako súčasť úrokovej štatistiky za prvý mesiac kalendárneho štvrťroka predchádzajúceho uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy §53 ods. 6 zákona 40/1964 Obč. zákonníka v nadväznosti na ustanovenie §10 d. Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.6.2014 nariadenia Vlády SR č. 141/2014 Z.z. týkajúcim sa poskytnutia peňažných prostriedkov v období po 31.5.2014 a pred 1.9.2014. Hrubý nepomer v plnení tak môže nastať nielen v dojednanej výške úrokov ale aj z dôvodu neprimeraných odmien a poplatkov, pričom najvyššia prípustná miera odplaty je tak ako je uvedené vyššie, ustanovená v už uvedenom § Nariadení Vlády SR č. 141/2014 Z.z. zo dňa 28.5.2014, ktorým sa mení a doplňa nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov. Podľa zmluvy predstavuje odplata 50,48% vypočítaná podľa Nariadenia vlády SR č. 87/1995, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obč. zákonníka v znení nariadenia Vlády SR č. 141/2014 Z.z. Úrokové miery úverov pre domácnosť za prvý mesiac kalendárneho štvrťroka predchádzajúceho uzavretia zmluvy podľa úrokovej štatistiky NBS predstavovali 14,70% (zo spotrebiteľských úverov od 1-5 rokov). Odplata je úžerná pretože je v hrubom nepomere vzhľadom na vzájomné plnenie. Rozhodnutie Krajského súdu Ostrava zo dňa 23.8.2011,č. konania 161Cm/944/2010, v ktorom súd skonštatoval, že,,úrok z úveru je jedným z definičných znakov zmluvy o úvere. Ak zákonu alebo dobrým mravom odporuje zmluva v časti odplaty (úrokov), je nutné tento dôvod neplatrnosti vztiahnúť na celú zmluvu a neplatnou je v tomto prípade zmluva o úvere ako celok.

Zmluvné dojednania k zmluve č. 8500051236 nie sú podpísané spotrebiteľom, sú napísané malým nahusteným písmom, čo odrádza spotrebiteľa ich prečítať. Nie sú podpísané spotrebiteľom a preto zmluvné dojednania nie sú záväzné pre spotrebiteľa - nie sú súčasťou zmluvy č. 8500051236. Nič nenasvedčuje tomu, že by malo ísť práve o zmluvné dojadnania nasledujúce za podpismi účastníkov resp. doložené (či pripojené) na samostatných listoch za Žiadosťou/Zmluvou zo dňa 9.6.2014. Pozri rozsudok zo súdu Krajský súd Banská Bystrica č. 15Co/223/2015. Bod 7 a 13 zmluvy - de facto prenášajú na spotrebiteľa dôkazné bremeno v otázke skutočného a riadneho oboznámenia sa so ymluvnými dojednaniami a okolnosťami uzavretia úverovej zmluvy. Skryté prenesenie dôkazného bremena môže mať neprijatelný účinok vo vzťahu k potenciálnemu uplatneniu jeho práv na súde a u iných štátnych orgánov - spotrebiteľ môže byť odradený si svoje práva uplatniť. Predmetná zmluvná podmienka je neprijatelná podľa §53 ods. 1 Obč. zákonníka, pretože zakladá hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Bod 8 zmluvy - v spojení s bodom 13 zmluvných dojednaní - určujú viacnásobný postih spotrebiteľa za omeškanie s úhradou splátky, a teda za to isté porušenie povinnosti - okremzmluvnej pokuty a úrokov z omeškania (spolu maximálne v najvyššej prípustnej výške podľa nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z.), aj náhradu škody a odstúpenie od zmluvy alebo vypovedania zmluvy, ako aj okamžitú splatnosť záväzkov. Uvedené zmluvné podmienky sú neprijatelné podľa §53 ods. 1 Obč. zákonníka pretože takýto viacnásobný postih spotrebiteľa za porušenie tej istej povinnosti spôsobuje hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa. Predmetná zmluvná podmienka je zároveň neprijatelná podľa §53 ods. 4 písm. k) pretože požaduje od spotrebiteľa neprimerane vysokú sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku. Takýto sankčný mechanizmus je pre spotrebiteľa likvidačný. Bod 6 zmluvných dojednaní - pristúpenie spoludlžníka k záväzku určenému len ako,,ďalší prípadný peňažný záväzok,, je v rozpore s §533 Obč. zákonníka, v zmysle ktorého platne pristúpiť možno len záväzku dostatočne určenému čo do dôvodu vzniku záväzku a jeho výšky. Pristúpenie k záväzku znamená že dlžník aj pristupujúci dlžník sú zaviazaní s plnením záväzku spoločne a nerozdielne, čo znamená že vereľ je oprávnený, na rozdiel od ručenia kde povinnosť ručiteľa splniť záväzok nastupuje až v prípade, že záväzok nesplní dlžník, požadovať splnenie záväzku od ktoréhokoľvek z nich, čo spôsobuje hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán. Táto zmluvná podmienka je preto neprijatelná podľa §53 ods. 1 Obč. zákonníka ako i z dôvodu jej rozporu so zákonom. Bod 8.4 zmluvných dojednaní - Poukazujem na rozhodnutie Krajského súdu Prešov sp. značka 6Co/95/2013 zo dňa 19.6.2013, podľa ktorého dohodu o zrážkach zo mzdy možno považovať za neprijatelnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, v ktorom súd konštatoval, že,,In*itút dohody o zrážkach zo mzdy umožňuje obísť dôležitý prvok unijného práva, a to ex offo súdnu kontrolu zmluvných podmienok, či nespôsobujú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľovi je nevyhnutné poskytnúť ochranu, najmä ak existuje nebezpečenstvo, že sa v euronekonformnom procese zrážok zo mzdy, na základe dohody o zrážkach zo mzdy, zabezpečuje a umožňuje uhradiť plnenie z neprijatelných zmluvných podmienok bez súdnej kontroly, na ktorú skutočnosť musí brať súd ohľad (porov. rozsudok C-106/77 Simmenthal). Bod 8.5 zmluvných dojednaní - spôsobuje hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa a je preto neprijatelná podľa ustanovenia §53 ods. 1 Obč. zákonníka. Vznik nároku spotrebiteľa na vrátenie preplatku až na základe jeho písomnej žiadosti je v rozpore s §451 ods. 1 Obč. zákonníka, ktorý povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie nepodmieňuje žiadosťou toho na úkor koho bezdôvodné obohatenie vzniklo, ale táto povinnosť vzniká tomu kto sa bezdôvodne obohatil priamo zo zákona, a preto je táto podmienka neprijatelná aj v zmysle §54 ods. 1 Obč. zákonníka. Bod 11 zmluvných dojednaní - bod 1.b) a d) - Prehlásenie spotrebiteľa, že nie je účastníkom dohôd či zmlúv, ktorých plnenie by bolo v rozpore s plnením záväzku podľa tejto zmluvy je neurčité, pretože nedefinuje čo konkrétne znamená predmetný rozpor s plnením záväzku. Zároveň spotrebiteľ ako,,neprávnik,, a slabšia zmluvná strana nemusí vedieť posúdiť prípadný rozpor jeho iného zmluvného vzťahu s predmentou úverovou zmlzvou. Spotrebiteľ rovnako nemusí byť informovaný, že na neho bola ku dňu podpisu zmluvy podaná akákoľvek žaloba. Predmetná zmluvná podmienka zakladá hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa.(§53 ods. 1 Obč. zákonníka). Bod 12.2 zmluvných dojednaní - ustanovenie, podľa ktorého sa zásielka zasielaná poštou spotrebiteľovi považuje za doručenú dňom uloženia na pošte aj v prípade, ak sa spotrebiteľ o doručovanej zásielke nedozvedel je neprijatelnou zmluvnou podmienkou. Z ustanovenia §45 ods. 1 Obč. zákonníka vyplýva, že prejav vôle vrátane písomností je účinný voči adresárovi až od okamihu, keď sa dostane do jeho sféry dispozície. Z ustanovenia §54 ods. 1 Obč. zákonníka vyplýva, že zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Podmienka sa v neprospech spotrebiteľa odchyľuje od ustanovenia §45 ods. 1 Obč. zákonníka, a je preto neprijatelná v zmysle §54 ods. 1 Obč. zákonníka a zároveň podľa ustanovenia §53 ods. 1 Obč. zákonníka z dôvodu, že v rozpore s požiadavkami dobrej viery zakladá hrubý nepomer v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, tým že mu upiera právo na riadne doručenie písomností. Vereľ si môže štandardnou zmluvnou podmienkou určovať takto neprimerane konštruovanú fikciu doručenia poštovej zásielky, ktorá sa má považovať za doručenú aj v prípade, že sa spotrebiteľ u objektívnych dôvodov so zásielkou neoboznámi, pričom môže ísť aj o zásielku obsahujúcu pre spotrebiteľa písomnosť podstatnú pre uplatnenie jeho práv. Bod 13.1 zmluvných dojednaní - okamžitá splatnosťzáväzkov je neprimerane vysokou sankciou spojenou s nesplnením záväzkov (§53 ods. 4 písm. k) Obč. zákonníka), pretože umožňuje okamžitú splatnosť záväzkov v prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia úverovej zmluvy zo strany spotrebiteľa. Bod 13.1.c zmluvných dojednaní - ustanovenie oprávňuje vereľa vypovedať zmluvu bez primeranej výpovednej lehoty bez dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože to umožňuje v prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia zmluvy. Táto zmluvná podmienka je neprijatelná podľa §53 ods. 4 g), pretože oprávňuje vereľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty.

Zmluva o revolvingovom úvere č. 8500051236 neobsahuje nasledovné náležitosti, ktoré podľa §9 ods. 2 písm. f), k) zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov v znení platnom v čase uzavretia zmluvy musela obsahovať, vzhľadom k čomu sa úver považuje v zmysle ustanovenia §11 uvedeného zákona za bezúročný a bez poplatkov. 1.) údaj o dobe trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru (§9 ods. 2 f): Ak sa tento údaj v zmluve jednoznačne uvedený dátumom nenachádza, tak treba považovať zmluvu za bezúročnú a bez poplatkov. Nepostačuje údaj o počte splátok a ani údaj o dátume splatnosti poslednej splátky uvedený v oznámení vereľa zo dňa 10.6.2014 o schválení úvertu, nakoľko nie je prípustné, aby sa spotrebiteľ k údaju o konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru dopracovával výkladom a výpočtom a rovnako z dôvodu, že z ustanovešnia §9 zákona 129/2010 Z.z. jasne vyplýva, že tento údaj musí byť obsiahnutý priamo v zmluve, pričom predmetné oznámenie je len dokument jednostranne podpísaný zo strany vereľa. Oznámenie vereľa zo dňa 10.6.2014 o schválení úveru ak má byť považované ako súčasť zmluvy, tak toto oznámenie musí byť podpísané aj spotrebiteľom. Zmluvu navrhovateľ podpísal dňa 9.6.2014 a oznámenie vereľa o schválení úveru je datované vereľom (odporcom) až 10.6.2014. Splátkový kalendár tiež nie je súčasť zmluvy, nie je podpísaný vereľom ani spotrebiteľom.

Poukazujem na súdne rozhodnutia: Rozhodnutie Krajského súdu Žilina zo dňa 5.6.2014, č. konania 9Co/323/2014, v ktorom súd ustálil:,,Počet a výška splátok úveru je samostatnou zmluvnou náležitosťou, ktorý nemožno stotožniť s chýbajúcim údajom o konečnej splatnosti úveru. Nepostačuje, že uvedený údaj je obsiahnutý v listine označenej ako oznámenie vereľa o schválení úveru. keďže sa nejedná o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, ktorej podmienkou platnosti je písomná forma.,, Rozsudok je priložený k vyjadreniu navrhovateľa. Rozhodnutie Krajského súdu Trnava zo dňa 3.7.2013,č. konania 11Co/141/2012, v ktorom súd ustálil:,,ak zákon ako vyslovenú náležitosť zmluvy o spotrebiteľskom úvere uvádza konečnú splatnosť spotrebiteľského úveru, tak jednoznačne tento údaj v zmluve musí byť uvedený, nie je prípustné, aby sa účastník zmluvy k tomuto údaju dopracovával výkladom a výpočtom. Ak sa takýto údaj jednoznačne uvedený dátumom nenachádza, tak treba považovať zmluvu za bezúročnú a bez poplatkov.,, Rozsudok je priložený k vyjadreniu navrhovateľa. Rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica zo dňa 29.4.2015,č. konania 15Co/223/2015, v ktorom súd ustálil:,,Úvahy aké vysvetlil navrhovateľ vo svojom odvolaní, že termín konečnej splatnosti úveru možno logicky vyvodiť z dohodnutého počtu splátok úveru, ktorých počet je v zmluve dohodnutý na 42 splátok, nezodpovedajú dikcii ust. §9 ods. 2 písm. f) cit. Zákona a nie sú správne. Uvedený nedostatok zmluvy nemožno obhájiť ani tvrdením navrhovateľa, že konečná splatnosť úveru je uvedená v tzv. Oznámení vereľa o schválení úveru dlžníkovi Zmluva o revolvingovom úvere č. 800000194 zo dňa 9.7.2010, hoci by aj boli odporcovia (spotrebitelia) s podmienkami v oznámení oboznámení, pretože ide o jednostranne, iba navrhovateľom, podpísaný dokument.,, Rozsudok je priložený k vyjadreniu navrhovateľa.

2.) výška, počet a terminy splátok istiny, úrokov a iných poplatkov. (v čase uzavretia zmluvy §9 ods. 2 k): Ak sa tieto údaje nenachádzajú v zmluve, tak treba považovať zmluvu za bezúročnú a bez poplatkov. Zmluva uvádza len údaj o výške mesačnej splátky vrátane úrokov ako jednu sumu, z ktorej nie je zrejmé akú časť z nej predstavuje istina a akú časť úrok počet takto určených splátok. Nepostačuje, že určenie akú časť zo splátky predstavuje istina a akú časť úrok je v,,Oznámení vereľa o schválení úveru,, a rovnako nepostačuje uvedenie termínov splátok v,,Splátkovom kalendáre,, zo dňa 10.6.2014, nakoľko uvedené listiny nie sú podpísané dlžníkom, jedná sa len o vereľom jednostranne podpísaný dokument, pričom zákon jasne ustanovuje, že tieto skutočnosti musia byť obsiahnuté v zmluve o spotrebiteľskom úvere.

Poukazujem na súdne rozhodnutia: Rozhodnutie Krajského súdu Žilina zo dňa 25.11.2013, sp. značka 11Co/256/2013, podľa ktorého spojenie istiny, úrokov a poplatkov v jedno (jeden údaj) v zmluve nemožno považovať za náležitosť zmluvy v zmysle zákona, citujeme:,,spotrebiteľská zmluva musí obsahovať výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov. Logickým a teleologickým výkladom Zákona o spotrebiteľských úveroch možno dospieť k jednoznačnému záveru, že zo zmluvy musí jednoznačne vyplývať splatnosť jednotlivých častí istiny, úroku a poplatkov, pokial tieto nemajú byť splatené jednorázovo. Z uzatvorených zmlúv síce vyplýva výška jednotlivých splátok, výslovne je však uvedené, že každá splátka zahrňa istinu, úrok a poplatky, pričom nie je zrejmé, akú časť z týchto nárokov jednotlivá splátka obsahuje, pričom však pre určenie práv a povinností zmluvných strán z uzatvorenej zmluvy je nevyhnutné vedieť, koľko dlžník v jednotlivých splátkach plní na istinu, osobitne úrok a ostatné poplatky. Rozsudok je priložený k vyjadreniu navrhovateľa. Rozhodnutie Krajského súdu Trnava zo dňa 9.8.2011,č. konania 10CoE/313/2010, v ktorom súd ustálil:,,že zmluva o spotrebiteľskom úvere musí obsahovať sumu, výšku a termíny splátok pri každej zložke spotrebiteľského úveru, ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť (istina, úrok a iné poplatky).,,

Zmluvná pokuta nebola individuálne dojednaná preto sa považuje za neplatnú.

Rozhodcovská zmluva je neplatná. Nebola uzavretá individuálne - jedná sa o neprijatelnú podmienku. Pozri rozhodnutie zo súdu Krajský súd Trenčín spis. zn. 13CoE/91/2014.

Dohoda o zrážkach zo mzdy je predmetom iného konania. Dohoda o zrážkach zo mzdy je neplatná, pretože celá zmluva o revolvingovom úvere č. 8500051236 je neplatná ako celok. Dohoda o zrážkach zo mzdy je neplatná aj pretože nebola individuálne dojednaná, obchádza súdnu kontrolu a neobsahuje všetky potrebné náležitosti a to označenie platiteľa mzdy. Pozri rozsudok Okresný súd Prešov sp. značka 12C/68/2012, v ktorom sa píše,,dohoda o zrážkach zo mzdy je neplatná. Dohoda okrem označenia ver**eľa, dlžníka, platiteľa mzdy musí obsahovať aj označenie pohľadávky, o uspokojenie ktorej ide, a výšku dohodnutých splátok.,, V dohode nie je správne uvedená výška mesačnej splátky, ktorá je 17,93 euro o čom svedčí aj list pre zamestnávateľa, pripnutý k dohode o zrážkach zo mzdy, kde je uvedená výška splátky 17,93 euro. Obsah dohody je nečitatelný. Takýto nečitatelný obsah zmluvy odradí od čítania aj najvášnivejšieho čitateľa. Je neprijatelné, neprípustné, aby spotrebiteľ musel vopred niečo podpísať čo sa ešte len môže stať. Nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Dohoda o zrážkach zo mzdy bola podmienkou poskytnutia úveru. Nebol som poučený odporcom o dohode o zrážkach zo mzdy. Všetky zmluvy som podpisoval naraz v jeden deň a v rovnakom čase. Odporca vie, že keď dá spotrebiteľovi podpísať veľa zmlúv naraz, tak tieto nikto nečíta (pre veľké množstvo čítania) a ešte sa v zmluvách nachádzajú aj drobné nahustené alebo nečitatelné písmená.

V zmluve o revolvingovom úvere č. 8500051236 sa nachádza veľké množstvo neprijatelných zmluvných podmienok - nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a rozpor s dobrými mravmi. Zmluva a všetky dodatky k nej sú v rozpore so zákonmi a preto: Úver číslo 8500051236 je bezúročný a bez poplatkov. Zmluva o revolvingovom úvere č. 8500051236 je neplatná ako celok.

Navrhovateľ má istinu zaplatenú. (300 euro). Odporca už od navrhovateľa nedostane ani cent.

V Martine dňa 11.4.2016. Košarišťan Miroslav

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia