nebankovkách a neprijateľných zmluvných podmienkach v zmluvách a o chýbajúcich údajoch v zmluvách

POZOR!!! NEVERTE NEBANKOVKÁM ANI BANKÁM!!!Moja facebooková, písomná prednáška o nebankovkách a neprijateľných zmluvných podmienkach v zmluvách a o chýbajúcich údajoch v zmluvách - Na konci roka 2014 som mal 17 pôžičiek/úverov. V súčastnej dobe chodím vysmiaty. Postupne vysvetlím prečo vysmiaty. Nebankovky mne vracajú bezdôvodné obohatenie, mimosúdne alebo súdnou cestou. Na konci roka 2014 som stratil schopnosť splácať úvery/pôžičky. V tomto čase som mal príjem cca 350 eur + stravné lístky. Jednoducho, už sa nedalo splácať jednu pôžičku druhou a tak. V tom čase som nepoznal, čo sú to neprijateľné zmluvné podmienky, nekalé praktiky a nevedel som že také niečo vôbec existuje v zmluvách. Nikdy som žiadnu zmluvu nečítal. Vždy som veril nebankovkám a myslel som si, že vždy keď podpisujem zmluvu, tak všetko čo je v zmluve napísané je tak ako má byť. Však vereľ je a má byť odborník na požičiavanie peňazí a ja som zmluvy podpisoval v dobrej viere. Ani som netušil, že nebankovky predo mnou zatajovali neprijateľné zmluvné podmienky v zmluvách a zmluvy neobsahovali povinné náležitosti podľa zákona. V čase podpisovania zmlúv s nebankovkami som nevedel, že existujú zákony, podľa ktorých museli byť zmluvy uzatvorené. Keby som bol poznal čo ako, aj tak by som musel súhlasiť so všetkými zmluvnými podmienkami a podpísať ich, inak by mi nebol poskytnutý úver. A čítajte zmluvy a ich dodatky, keď nemáte pri sebe lupu a kalkulačku. Začali mi písať a vyvolávať z nebankoviek a neskôr aj vymáhači. Začal som na internete hľadať riešenia, ako postupovať ak sa človek dostane do omeškania so splácaním úverov. Bol som aktívny. Na internete som natrafil na združenia na ochranu spotrebiteľa, na články o nebankovkách a neprijateľných zmluvných podmienkach, na brožúrku Brániť sa oplatí, na združenie Slobodný občania Slovenska, to som natrafil na Kristínku Ulmanovú,(ďakujem Kristínka), ktorá mi podala pomocnú ruku. Napísala mi, aby som si na internete našiel občiansky zákonník a prečítal §52, §53, §54. Poslúchol som ju a dobre som urobil. Každá rada bola dobrá. Takže som zistil, že existuje aj Občiansky zákonník, zákon o úveroch 129/2010 a 258/2001, zákon o Ochrane spotrebiteľa 250/2007. Neskôr som zistil, že na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR sa nachádzajú rozsudky zo súdov. Keď som mal problematiku troška naštudovanú, tak som začal písať nebankovkám aj vymáhačom mimosúdne dohody. Napísal som im, že ich zmluvy sú v rozpore so zákonmi a vypísal som, ktoré neprijateľné zmluvné podmienky obsahujú ich zmluvy a ktoré údaje alebo náležitosti v zmluvách chýbajú podľa zákona o úveroch. A ja som im hrozil súdom alebo žalobou na súd. Často to boli aj mrzké listy alebo maily. Ale mali úspech. Nenapísal som jeden list alebo jeden mail ale za týždeň to boli aj 3 maily. Z obsahu listov a mailov museli vycítiť, že so mnou nemôžu manipulovať ako sa im chce. Museli konať tak ako som chcel ja. Niekedy to dlho trvalo pokým ustúpili ale začal som víťaziť. Kristínka Ulmanová bola vždy informovaná o každom mojom víťazstve. Dodnes spolupracujeme proti úžerníkom.(CSP - Centrum správnej pomoci). Jednoducho nestál som na okraji priepasti, urobil som krok speť a bránil som seba a svoju rodinu. Nezľakol som sa slova súd alebo exekúcia. Priznám sa, že na začiatku problémov som bol trošku taký nesvoj a mal som na mysli slovo exekúcia ale bol som odvážny, nebol som leniví naučiť sa bojovať. A hneď som začal chrániť svoju rodinu ako obrábač kovov - robotník bez právnickeho vzdelania. Nakoniec som zistil, že všetky moje úvery/pôžičky sú bezúročné a bezpoplatkové. Niektoré som už mal popreplácané alebo som už mal od roku 2013 veľa pôžičiek už zaplatených a mal som nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Niektoré nebankovky mi začali vracať bezdôvodné obohatenie mimosúdne a niektorým to určil Okresný súd Martin. Postupne som sa naučil písať aj žaloby alebo Odpory proti Platobným rozkazom. Pôžičky som mal od spoločností - Ferratum bank, CreditOne, Trila Finance, Momentpôžička (Euro Business Solutions), Pôžičkomat (Friendly Finance Slovakia), SMSCredits, Mikroúvery, Minipôžička (Minihotovosť) - jedná sa o krátkodobé pôžičky na 15-30 dní s možnosťou predĺženia splatnosti pôžičky a mal som aj dlhodobejšie úvery od Consumer Finance Holding, Profi Credit na 3 roky a Provident Financial na niekoľko týždňov, Slovenská sporeľňa na 10 rokov, Zuno bank na 3 roky. Postupne som pomohol aj svojej manželke Martinke s Home Creditom, ktorý jej vrátil bezdôvodné obohatenie 96 eur a 3 mesiace už nemusela splácať mesačnú splátku, aj mojej matke Anne vrátil Home Credit 68 eur a zariadil som manželke aj matke, že Providentu stačilo zaplatiť len istinu. Providentu stačilo napísať 3 mimosúdne listy a poriadne tvrdé. Provident Financial mne vrátil mimosúdne 101 eur. Minipôžička mi vrátila mimosúdne 15 eur, Pôžičkomat mi vrátil mimosúdne109 eur a Ferratum bank som dal na súd. Súd nás ešte nestihol predvolať na pojednávanie a už mi Ferratum bank vrátil na môj účet 137 eur. Profi Credit som dal na súd, majú mi tiež vrátiť bezdôvodné obohatenie aj Consumer Finance Holding som dal na súd aj Slovenskú šporeľňu aj Trilu Finance aj SMSCredits aj Momentpôžičku. PC a internet nepoužívam len pre zábavu. Všetko čo potrebujem k tomu, aby som víťazil sa nachádza na internete. Všetky moje zmluvy neobsahujú náležitosti, ktoré obsahovať majú podľa zákona o úveroch. Neskôr som už vedel, že každá nebankovka aj banka nemajú v zmluvách všetko v poriadku. Všetky moje pôžičky/úvery sú bezúročné a bezpoplatkové. Mesačná splátka v zmluve musí byť podľa zákona o úveroch rozlíšená/rozpísaná na výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov. Ak to tak nie je úver sa považuje za bezúročný a bezpoplatkový. Ak sa rozlíšenie mesačnej splátky na istinu, úroky a poplatky nachádza v splátkovom kalendári, tak tento musí byť obojstranne podpísaný zmluvnými stranami, inak sa splátkový kalendár nepovažuje za súčasť zmluvy. V zmluvách sa musia nachádzať aj iné zákonom vyžadované údaje, napríklad výška úveru (istina), celková výška úveru, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť (istina+úrok poprípade poplatok). Poplatok je napríklad, ak máte úver poistený, RPMN, ročná úroková sadzba, priemerná hodnota RPMN, doba trvania úveru a termín konečnej splatnosti, ktorý musí byť uvedený jedným konkrétnym dútumom a to deň, mesiac a rok. K spomenitým údajom sa žiadateľ o úver nemá dopracovávať výpočtom alebo výkladom ešte pred podpisom zmluvy. Ešte pred podpisom zmluvy musí byť každému jasné napríklad, kedy bude končiť so splácaním úveru, presne deň, mesiac a rok. Ak čo i len jeden spomenutý údaj chýba v zmluve, tak úver sa považuje za bezúročný a bezpoplatkový a nebankovka alebo banka má nárok len na zaplatenie istiny (istina je výška úveru, ktorú ste si požičali). Ak máte preplatok máte právo na vydanie bezdôvodného obohatenia od nebankovky alebo banky. Popri mojich zmluvách som sa stretol s neprijateľnými zmluvnými podmienkami v zmluvách - každodenný úrok z omeškania 0,1 alebo 0.2 percentá z dlžnej sumy, jednorázová pokuta pri omeškaní, pokuta 10 percent z dlžnej splátky pri omeškaní, notifikačné poplatky napríklad za sms, mail alebo list pri omeškaní. Napríklad CreditOne pri omeškaní si účtoval za jednu listovú zásielku 50 eur. Každá zmluvná pokuta musí byť dojednaná na osobitnej listine - musí byť obojstranne podpísaná - musí mať písomnú formu inak je neplatná. Toto sa týka aj mobilných operátorov. Ďalšie neprijateľné zmluvné podmienky - rozhodcovská doložka včlenená medzi zmluvnými dojednaniami v zmluve alebo rozhodcovská zmluva a dohoda o zrážkach zo mzdy včlenená medzi zmluvnými dojednaniami v zmluve alebo dohoda o zrážkach zo mzdy na osobitnej listine, neprimerane vysoká odplata v rozpore s dobrými mravmi, napríklad pôžička 300 eur na 28 dní a vrátiť treba 396 eur. Odplata 96 eur je vzhľadom k výške pôžičky a dĺžke jej splatenia (300 eur na 28 dní) neprimerane vysoká, astronomická, úžernícka v rozpore s dobrými mravmi. V takomto prípade je odplata neplatný právny úkon podľa §39 Občianskeho zákonníka. (napríklad Momentpôžička, Credit One) a nebankovka má právny nárok len na istinu. Ak je v zmluve napísané, že pôžička alebo úver je bezúročný a vereľ od Vás požaduje odplatu ako poplatok za poskytnutie pôžičky/úveru, napríklad Pôžičkomat, Trila Finance, Ferratum Bank - výška úveru 350 eur na dobu 28 dní a poplatok za poskytnutie úveru vyjadrený pevnou sumou 96 eur s celkovou výškou úveru 446 eur, tak tento poplatok 96 eur ako odplata za poskytnutie úveru je neplatný právny úkon podľa §39 Občianskeho zákonníka, pretože odplata za poskytnutie pôžičky môže byť len vo forme úrokov, inú formu odplaty zákon neumožňuje. Takéto dojednanie o odplate ako poplatku za poskytnutie úveru vyjadrený pevnou sumou sa považuje za obchádzanie zákona za účelom, aby ver**eľ mohol prezentovať úver ako bezúročný, a aby nebol povinný uvádzať výšku úrokovej sadzby, ktorej výška by mohla odradiť spotrebiteľa od uzavretia zmluvy. Preto je takéto dojednanie o poplatku za poskytnutie úveru absolútne neplatné v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Zákon o úveroch vyžaduje, že jednou z náležitostí, ktoré musí zmluva obsahovať je ročná úroková sadzba. Okrem uvedeného je odplata 96 eur neplatný právny úkon aj pretože takáto výška odplaty vzhľadom k výške uveru, ktorý treba zaplatiť do 28 dní je v rozpore s dobrými mravmi, neprimerane vysoká. No a úver sa považuje za bezúročný a bezpoplatkový. Momentpôžičke súd určil, že mi majú vydať bezdôvodné obohatenie sumu vo výške 857 eur, aj Trila Finance mi má ešte vrátiť aj SMSCredits aj Ferratum Bank. Takže už viete prečo chodím vysmiaty a s Kristínkou Ulmanovou a Jankou Chládekovou robím prednášky? Už viete prečo som členom Centra správnej pomoci? Už viete prečo víťazím nad všetkými nebankovkami aj vymáhačmi? Už viete prečo mám prezývku hrobár nebankoviek? A ešte na záver - Ak vám z ktorejkoľvek nebankovky alebo banky napíšu, že oni majú v zmluvách všetko v poriadku v súlade s platnou legislatívou, tak nie je to pravda, neverte im. Na Slovensku neexistuje nebankovka ani banka, ktorá by mala zmluvy v súlade so zákonmi a bez neprijateľných zmluvných podmienok. Dokonca SMSCredits požičiava peňažné prostriedky bez licencie od Národnej banky Slovenska. Nepoužívajte PC alebo tablet, mobil len pre zábavu. Všetko čo treba vedieť, aby ste víťazili tak ako ja nad úžerníkmi sa nachádza na internete. Učte sa, chráňte si svoje rodiny, nebuďte leniví čítať dlhé články alebo pozerať dlhé videá. Viac sa naučíte. Nenamýšľajte si, že Vy to nezvládnete alebo že sa nenaučíte víťaziť. Nestojte na okraji priepasti vystrašený so slzami v očiach, urobte krok speť a bráňte sa tak ako ja s odvahou, inak nebudete víťaziť tak ako ja.S pozdravom NA CENTRUM. Miroslav Košarišťan CSP.

miroslav6POZOR!!! NEVERTE NEBANKOVKÁM ANI BANKÁM!!!Moja facebooková, písomná prednáška o nebankovkách a neprijateľných zmluvných podmienkach v zmluvách a o chýbajúcich údajoch v zmluvách - Na konci roka 2014 som mal 17 pôžičiek/úverov. V súčastnej dobe chodím vysmiaty. Postupne vysvetlím prečo vysmiaty. Nebankovky mne vracajú bezdôvodné obohatenie, mimosúdne alebo súdnou cestou. Na konci roka 2014 som stratil schopnosť splácať úvery/pôžičky. V tomto čase som mal príjem cca 350 eur + stravné lístky. Jednoducho, už sa nedalo splácať jednu pôžičku druhou a tak. V tom čase som nepoznal, čo sú to neprijateľné zmluvné podmienky, nekalé praktiky a nevedel som že také niečo vôbec existuje v zmluvách. Nikdy som žiadnu zmluvu nečítal. Vždy som veril nebankovkám a myslel som si, že vždy keď podpisujem zmluvu, tak všetko čo je v zmluve napísané je tak ako má byť. Však vereľ je a má byť odborník na požičiavanie peňazí a ja som zmluvy podpisoval v dobrej viere. Ani som netušil, že nebankovky predo mnou zatajovali neprijateľné zmluvné podmienky v zmluvách a zmluvy neobsahovali povinné náležitosti podľa zákona. V čase podpisovania zmlúv s nebankovkami som nevedel, že existujú zákony, podľa ktorých museli byť zmluvy uzatvorené. Keby som bol poznal čo ako, aj tak by som musel súhlasiť so všetkými zmluvnými podmienkami a podpísať ich, inak by mi nebol poskytnutý úver. A čítajte zmluvy a ich dodatky, keď nemáte pri sebe lupu a kalkulačku. Začali mi písať a vyvolávať z nebankoviek a neskôr aj vymáhači. Začal som na internete hľadať riešenia, ako postupovať ak sa človek dostane do omeškania so splácaním úverov. Bol som aktívny. Na internete som natrafil na združenia na ochranu spotrebiteľa, na články o nebankovkách a neprijateľných zmluvných podmienkach, na brožúrku Brániť sa oplatí, na združenie Slobodný občania Slovenska, to som natrafil na Kristínku Ulmanovú,(ďakujem Kristínka), ktorá mi podala pomocnú ruku. Napísala mi, aby som si na internete našiel občiansky zákonník a prečítal §52, §53, §54. Poslúchol som ju a dobre som urobil. Každá rada bola dobrá. Takže som zistil, že existuje aj Občiansky zákonník, zákon o úveroch 129/2010 a 258/2001, zákon o Ochrane spotrebiteľa 250/2007. Neskôr som zistil, že na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR sa nachádzajú rozsudky zo súdov. Keď som mal problematiku troška naštudovanú, tak som začal písať nebankovkám aj vymáhačom mimosúdne dohody. Napísal som im, že ich zmluvy sú v rozpore so zákonmi a vypísal som, ktoré neprijateľné zmluvné podmienky obsahujú ich zmluvy a ktoré údaje alebo náležitosti v zmluvách chýbajú podľa zákona o úveroch. A ja som im hrozil súdom alebo žalobou na súd. Často to boli aj mrzké listy alebo maily. Ale mali úspech. Nenapísal som jeden list alebo jeden mail ale za týždeň to boli aj 3 maily. Z obsahu listov a mailov museli vycítiť, že so mnou nemôžu manipulovať ako sa im chce. Museli konať tak ako som chcel ja. Niekedy to dlho trvalo pokým ustúpili ale začal som víťaziť. Kristínka Ulmanová bola vždy informovaná o každom mojom víťazstve. Dodnes spolupracujeme proti úžerníkom.(CSP - Centrum správnej pomoci). Jednoducho nestál som na okraji priepasti, urobil som krok speť a bránil som seba a svoju rodinu. Nezľakol som sa slova súd alebo exekúcia. Priznám sa, že na začiatku problémov som bol trošku taký nesvoj a mal som na mysli slovo exekúcia ale bol som odvážny, nebol som leniví naučiť sa bojovať. A hneď som začal chrániť svoju rodinu ako obrábač kovov - robotník bez právnickeho vzdelania. Nakoniec som zistil, že všetky moje úvery/pôžičky sú bezúročné a bezpoplatkové. Niektoré som už mal popreplácané alebo som už mal od roku 2013 veľa pôžičiek už zaplatených a mal som nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Niektoré nebankovky mi začali vracať bezdôvodné obohatenie mimosúdne a niektorým to určil Okresný súd Martin. Postupne som sa naučil písať aj žaloby alebo Odpory proti Platobným rozkazom. Pôžičky som mal od spoločností - Ferratum bank, CreditOne, Trila Finance, Momentpôžička (Euro Business Solutions), Pôžičkomat (Friendly Finance Slovakia), SMSCredits, Mikroúvery, Minipôžička (Minihotovosť) - jedná sa o krátkodobé pôžičky na 15-30 dní s možnosťou predĺženia splatnosti pôžičky a mal som aj dlhodobejšie úvery od Consumer Finance Holding, Profi Credit na 3 roky a Provident Financial na niekoľko týždňov, Slovenská sporeľňa na 10 rokov, Zuno bank na 3 roky. Postupne som pomohol aj svojej manželke Martinke s Home Creditom, ktorý jej vrátil bezdôvodné obohatenie 96 eur a 3 mesiace už nemusela splácať mesačnú splátku, aj mojej matke Anne vrátil Home Credit 68 eur a zariadil som manželke aj matke, že Providentu stačilo zaplatiť len istinu. Providentu stačilo napísať 3 mimosúdne listy a poriadne tvrdé. Provident Financial mne vrátil mimosúdne 101 eur. Minipôžička mi vrátila mimosúdne 15 eur, Pôžičkomat mi vrátil mimosúdne109 eur a Ferratum bank som dal na súd. Súd nás ešte nestihol predvolať na pojednávanie a už mi Ferratum bank vrátil na môj účet 137 eur. Profi Credit som dal na súd, majú mi tiež vrátiť bezdôvodné obohatenie aj Consumer Finance Holding som dal na súd aj Slovenskú šporeľňu aj Trilu Finance aj SMSCredits aj Momentpôžičku. PC a internet nepoužívam len pre zábavu. Všetko čo potrebujem k tomu, aby som víťazil sa nachádza na internete. Všetky moje zmluvy neobsahujú náležitosti, ktoré obsahovať majú podľa zákona o úveroch. Neskôr som už vedel, že každá nebankovka aj banka nemajú v zmluvách všetko v poriadku. Všetky moje pôžičky/úvery sú bezúročné a bezpoplatkové. Mesačná splátka v zmluve musí byť podľa zákona o úveroch rozlíšená/rozpísaná na výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov. Ak to tak nie je úver sa považuje za bezúročný a bezpoplatkový. Ak sa rozlíšenie mesačnej splátky na istinu, úroky a poplatky nachádza v splátkovom kalendári, tak tento musí byť obojstranne podpísaný zmluvnými stranami, inak sa splátkový kalendár nepovažuje za súčasť zmluvy. V zmluvách sa musia nachádzať aj iné zákonom vyžadované údaje, napríklad výška úveru (istina), celková výška úveru, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť (istina+úrok poprípade poplatok). Poplatok je napríklad, ak máte úver poistený, RPMN, ročná úroková sadzba, priemerná hodnota RPMN, doba trvania úveru a termín konečnej splatnosti, ktorý musí byť uvedený jedným konkrétnym dútumom a to deň, mesiac a rok. K spomenitým údajom sa žiadateľ o úver nemá dopracovávať výpočtom alebo výkladom ešte pred podpisom zmluvy. Ešte pred podpisom zmluvy musí byť každému jasné napríklad, kedy bude končiť so splácaním úveru, presne deň, mesiac a rok. Ak čo i len jeden spomenutý údaj chýba v zmluve, tak úver sa považuje za bezúročný a bezpoplatkový a nebankovka alebo banka má nárok len na zaplatenie istiny (istina je výška úveru, ktorú ste si požičali). Ak máte preplatok máte právo na vydanie bezdôvodného obohatenia od nebankovky alebo banky. Popri mojich zmluvách som sa stretol s neprijateľnými zmluvnými podmienkami v zmluvách - každodenný úrok z omeškania 0,1 alebo 0.2 percentá z dlžnej sumy, jednorázová pokuta pri omeškaní, pokuta 10 percent z dlžnej splátky pri omeškaní, notifikačné poplatky napríklad za sms, mail alebo list pri omeškaní. Napríklad CreditOne pri omeškaní si účtoval za jednu listovú zásielku 50 eur. Každá zmluvná pokuta musí byť dojednaná na osobitnej listine - musí byť obojstranne podpísaná - musí mať písomnú formu inak je neplatná. Toto sa týka aj mobilných operátorov. Ďalšie neprijateľné zmluvné podmienky - rozhodcovská doložka včlenená medzi zmluvnými dojednaniami v zmluve alebo rozhodcovská zmluva a dohoda o zrážkach zo mzdy včlenená medzi zmluvnými dojednaniami v zmluve alebo dohoda o zrážkach zo mzdy na osobitnej listine, neprimerane vysoká odplata v rozpore s dobrými mravmi, napríklad pôžička 300 eur na 28 dní a vrátiť treba 396 eur. Odplata 96 eur je vzhľadom k výške pôžičky a dĺžke jej splatenia (300 eur na 28 dní) neprimerane vysoká, astronomická, úžernícka v rozpore s dobrými mravmi. V takomto prípade je odplata neplatný právny úkon podľa §39 Občianskeho zákonníka. (napríklad Momentpôžička, Credit One) a nebankovka má právny nárok len na istinu. Ak je v zmluve napísané, že pôžička alebo úver je bezúročný a vereľ od Vás požaduje odplatu ako poplatok za poskytnutie pôžičky/úveru, napríklad Pôžičkomat, Trila Finance, Ferratum Bank - výška úveru 350 eur na dobu 28 dní a poplatok za poskytnutie úveru vyjadrený pevnou sumou 96 eur s celkovou výškou úveru 446 eur, tak tento poplatok 96 eur ako odplata za poskytnutie úveru je neplatný právny úkon podľa §39 Občianskeho zákonníka, pretože odplata za poskytnutie pôžičky môže byť len vo forme úrokov, inú formu odplaty zákon neumožňuje. Takéto dojednanie o odplate ako poplatku za poskytnutie úveru vyjadrený pevnou sumou sa považuje za obchádzanie zákona za účelom, aby ver**eľ mohol prezentovať úver ako bezúročný, a aby nebol povinný uvádzať výšku úrokovej sadzby, ktorej výška by mohla odradiť spotrebiteľa od uzavretia zmluvy. Preto je takéto dojednanie o poplatku za poskytnutie úveru absolútne neplatné v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Zákon o úveroch vyžaduje, že jednou z náležitostí, ktoré musí zmluva obsahovať je ročná úroková sadzba. Okrem uvedeného je odplata 96 eur neplatný právny úkon aj pretože takáto výška odplaty vzhľadom k výške uveru, ktorý treba zaplatiť do 28 dní je v rozpore s dobrými mravmi, neprimerane vysoká. No a úver sa považuje za bezúročný a bezpoplatkový. Momentpôžičke súd určil, že mi majú vydať bezdôvodné obohatenie sumu vo výške 857 eur, aj Trila Finance mi má ešte vrátiť aj SMSCredits aj Ferratum Bank. Takže už viete prečo chodím vysmiaty a s Kristínkou Ulmanovou a Jankou Chládekovou robím prednášky? Už viete prečo som členom Centra správnej pomoci? Už viete prečo víťazím nad všetkými nebankovkami aj vymáhačmi? Už viete prečo mám prezývku hrobár nebankoviek? A ešte na záver - Ak vám z ktorejkoľvek nebankovky alebo banky napíšu, že oni majú v zmluvách všetko v poriadku v súlade s platnou legislatívou, tak nie je to pravda, neverte im. Na Slovensku neexistuje nebankovka ani banka, ktorá by mala zmluvy v súlade so zákonmi a bez neprijateľných zmluvných podmienok. Dokonca SMSCredits požičiava peňažné prostriedky bez licencie od Národnej banky Slovenska. Nepoužívajte PC alebo tablet, mobil len pre zábavu. Všetko čo treba vedieť, aby ste víťazili tak ako ja nad úžerníkmi sa nachádza na internete. Učte sa, chráňte si svoje rodiny, nebuďte leniví čítať dlhé články alebo pozerať dlhé videá. Viac sa naučíte. Nenamýšľajte si, že Vy to nezvládnete alebo že sa nenaučíte víťaziť. Nestojte na okraji priepasti vystrašený so slzami v očiach, urobte krok speť a bráňte sa tak ako ja s odvahou, inak nebudete víťaziť tak ako ja.S pozdravom NA CENTRUM. Miroslav Košarišťan CSP.

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia