OTVORENÝ LIST PREDSEDOVI VLÁDY SR.

OTVORENÝ LIST PREDSEDOVI VLÁDY SR.ÚVODOM - Ďakujeme všetkým priateľom na Facebooku a na iných sieťach za akúkoľvek pomoc, ktorú poskytli zdravotne nespôsobilému Mgr. PAVLOVI z Veľkých Levár na základe nedávno uverejneného nasledovného Otvoreného listu pre Roberta Fica, premiéra vlády SR, ktorý sme upravili pridaním medzititulkov a malým preštylizovaním, aby bol list čitateľnejší a ľudskejší. Centrum právnej pomoci (CPP) v Bratislave Mgr. Pavlovi teraz odmietlo už piatykrát bezplatnú právnu pomoc, hoci včas dostalo poštou upozornenie, že Mgr. Pavel mu nemá čo znova dokladovať príjmové a majetkové pomery, pretože CPP je v konflikte záujmov ako odporca Mgr. Pavla s jeho rodinou (obete štátu v zmysle Deklarácie VZ OSN Základné zásady spravodlivosti...) v spore o bezplatného právneho zástupcu na krajskom súde. Prosíme, podporte tieto obete vyše 500 protizákonností a porušení Ústavy SR, paktov a základných práv, od slovenských súdov a od iných počas ostatných 25-tich rokov v rôznych veciach vinou zlých zákonov a zlej mocensko-justičnej praxe slovenských štandardných politických strán, pomôžte, aby sa obete konečne dovolali spravodlivosti! ĎAKUJEME! - b. účet (IBAN): SK84 0200 0000 0037 9384 5751, Kód banky: 0200, Označenie banky: SUBA, SWIFT kód: SUBASKBX, poznámka: získanie právnika.

15.05.2015. Žiadosť o odklad pre KS v Bratislave, Záhradnícka 10, 81366 Bratislava (č. k. 4Sp/4/2014 - 4Sp/52/2015), otvorený list JUDr. R. Ficovi a predstaviteľom SR.

Dobrý deň! Úvodom dovoľujem si Mgr. Pavel Š., V. Leváre, s pomocou príbuzných a priaznivcov požiadať a poprosiť Krajský súd v Bratislave (KS Ba), JUDr. Ľ. Š., o odloženie termínu konania vo veci č. k. 4Sp/52/2015-24, predvolaním zvolaného na 17.05.2017, č. dv. 68, prízemie, vo veci na KS v Bratislave mňa (a nás v rodine) ako navrhovateľa(ov) konania proti odporcovi Centrum právnej pomoci, Nám slobody 12, Bratislava, ohľadom „preskúmania rozhodnutia odporcu Sp. zn.: 3421/2015§KaBa, ČRZ: 30788/2015 z 13.5.2015“, vlastne ohľadom môjho práva na aj bezplatné právne zastúpenie pred súdmi pre moju zdravotnú nespôsobilosť podľa súdnych znalkýň MS SR, pre finančný nedostatok z dôvodu rozsiahlych škôd rodiny od štátu, pre môj dôchodcovský vek, atď., podľa európskeho práva a podľa priemerných európskych (nie slovenských) sociálnych a príjmových štandardov, predpisov o povinnej zvýšenej ochrane chorých a starších, zákonom chránených, osôb, rovnoprávnych euroobčanov.

Žiadam o o d k l a d tohto konania vecne (na inom mieste v otvorenom liste aj všeobecnejšie) z nasledovných dôvodov:

Podľa posudku súdnych znalkýň MS SR z 20.07.2012 som zdravotne nespôsobilá osoba, trpiaca vraj bludmi, ktorá nemôže samostatne bez pomoci advokáta, alebo právnika, konať pred súdmi a so súdmi.Nemožno chcieť od takejto osoby, aby sama konala pred súdom a aby jej výpovede mohli byť uznané ako platné, nemožno tiež od nej chcieť bez pomoci právne vzdelanej osoby rozoznávať dôležitosť doterajších dokumentov – súdom teraz žiadaných „listín, ktoré sa na vec vzťahujú“ – aby ich táto osoba sama vybrala z doterajšej komunikácie so súdmi a predložila na KS v Bratislave.

Keďže už štyrikrát mi Centrum právnej pomoci (CPP) v Bratislave odmietlo poskytnúť bezplatnú právnu pomoc pre moje a manželkine príjmy v dôchodkoch, mierne presahujúcich hornú hranicu na získanie bezplatnej právnej pomoci, piatykrát „podmienečne“ mi CPP odmietlo pomoc, iné centrum – Centrum správnej pomoci (CSP) v Bratislave, na moje a naše písomné žiadosti o právnu pomoc oficiálne písomne neodpovedá (boli vraj prítomní na prvom jednaní na KS v tejto veci, na ktorú ich prítomnosť sme však nemali záruku), zrejme nemal by som ani na konaní dňa 17.05.2017 žiadneho práva znalého pomocníka, ktorý by ochránil moje práva a ktorý sa vyzná v zákonoch, prípadne aj v európskom práve a v paktoch na ochranu základných práv.

Moja prítomnosť na konaní dňa 17.05.2017 bez môjho právneho zástupcu by niesla pre mňa viacero rizík.V prvom rade hrozí, že súd, aby sa ma slovenská justícia zbavila, nakoľko o bezplatnú, resp. čo najlacnejšiu, právnu pomoc a o iné základné práva moje a mojej rodiny až po mimosúdne vysoké kompenzácie od vlády SR, bojujem v občianskom odpore a v štrajku už cez 23 rokov, môže ma poslať sudca nútene a odrazu na nové psychologické a psychiatrické vyšetrenie, malo by to aj ťažký sociálny a zdravotný dopad na moju rodinu, aj by pravdepodobní úžerníci a výpalníci zo súdnych káuz proti nám (aj proti nim) mohli získať voľné pole ako nás okradnúť, obrať o dom, tým nás totálne zneschopniť, no my sme sa už dávno vyjadrili pre GP a JUDr. - J. Č., D. T., J. Č., že môj zdravotný stav dovolíme už skúmať len zahraničným odborníkom, ktorých si sami vyberieme!

Na tento nekalý účel nášho eventuálneho okradnutia a totálneho zneschopnenia by mohlo prispieť aj odignorovanie mojich doterajších, asi dve desaťročia márne súdne uplatňovaných, práv podľa pôvodného O.s.p., v ostatných rokoch a v ostatnom čase najmä odignorovanie §§ 56 ods. 1, 104, 109 ods. 1, písm. a/, b/, c/, ods. 2, písm. a/, c/, 110, 111 O.s.p. o právach zdravotne nespôsobilých osôb pred súdmi, v tomto čase už retroaktívnym nanucovaním mne a nám nového Civilného sporového poriadku a v rámci toho nanucovaním mi namiesto nami získaného právnika akéhosi „opatrovníka“, ktorý by mohol so mnou jednať ako s „nesvojprávnou osobou“ (hoci ňou nie som a nebudem), a ktorý by nás z neobmedzenosti jeho plnej moci (žiaden vzťah k nám, žiaden záujem na našich výhrach) tiež mohol obrať aj o posledný majetok a znova by šlo o zbavenie sa ma a o moje a naše totálne zneschopnenie. Avšak opatrovníka, či už od právne nevzdelanej a starosťami o prežitie zaneprázdnenej vlastnej rodiny, či už od zaujatého obecného úradu, alebo od zaujatého súdu, moja manželka a moje dospelé deti (intervenienti aj v tejto veci podľa C.s.p.), zásadne odmietame, plne dokáže moje a naše práva zabezpečiť právne vzdelaný právny zástupca.

Treba teda, prosím, VYČKAŤ do ZÍSKANIA spoľahlivého a lacného môjho právneho zástupcu, najlepšie od niektorého občianskeho združenia, budeme sa usilovať získať ho už aj cez internet, aj možno z dobrovoľných príspevkov od účastníkov a priaznivcov na sieťach, ktoré príspevky možno posielať nab. účet (IBAN): SK84 0200 0000 0037 9384 5751, Kód banky: 0200, Označenie banky: SUBA, SWIFT kód: SUBASKBX, poznámka: získanie právnika.

Nemáme žiadnu dôveru v slovenské súdy a vôbec v slovenskú justíciu, okrem toho, že nám nasilu prehrávala asi dvanásť súdnych sporov, ktoré sme mali jasne vyhrať, možno nasilu nám bude chieť nanútiť „prehry“ aj v dvoch súdnych kauzách (25-ročná konkurznoúžernícka kauza č. k. 10Cb/39/2014 (OS Ma) na náš návrh proti SP – Allianz... BK Invest a spol., a 8-ročná pozemkovokatastrálna odcudzovacia kauza č. k. 6C/139/2012 (OS Ma) na náš návrh proti J. T., OcÚ V. Leváre, Kataster Malacky a spol.), pre ktoré právne veci mne a nám slovenské orgány zatiaľ odmietajú poskytnúť bezplatného právneho zástupcu, navyše už ma dvakrát slovenská justícia bezdôvodne držala vo vyšetrovacej väzbe – prvý raz v roku 1989 v dôsledku psychických a sociálnych dopadov štb-boľševických antiobčianskych komplotov na mňa a na rodinu ako na „antisocialistické živly“ (oslobodenie), druhý raz v roku 2012 za „boľševického všiváka“ na súdruha, odmietajúceho prijať mimoriadny opravný prostriedok v pravdepodobnom podvode konkurznoúžerníckej veci proti mojim a našim občianskym a majetkovým právam (pridelenie mi statusu „nespôsobilý...“, „trpiaci bludmi“).

Všetko však vždy vzniklo a vzniká z nášho mnohoročného boja o základné práva, že odmietame robiť súdruhom druhoradých občanov, ktorí vraj nemajú také isté práva na právnu, súdnu ochranu a spoločenskú ochranu, na dedičstvá, na majetky, na slobodne vybrané povolania, zamestnania, podnikania, na výhry v sporoch, na prosperitu a spoločenské uznanie v živote, aké práva a až nadpráva majú ich protežanti, „ich ľudia“.

Vyplýva zo všetkého, aj z tejto nedôvery, že musíme žiadať a prosiť Krajský súd v Bratislave o ODKLAD konania vo veci č. k. 4Sp/52/2015-24 do doby, než sa nám podarí získať spoľahlivého právneho zástupcu od niektorého občianskeho združenia.

Ďakujem za porozumenie! S pozdravom Mgr. Pavel Š., V. Leváre, s pomocou príbuzných a priaznivcov.

Otvorený list.Vážený súdruh premiér Robert Fico, vážení páni, vážené dámy, súdruhovia, vážení priatelia!

Všelijako som rozmýšľal, ako JUDr. Robertovi Ficovi, jeho vláde, ministerkyni spravodlivosti, generálnemu prokurátorovi, súdruhom na okresnom, krajskom, prípadne aj na Najvyššom súde, čo najľahšou a mediálne znesiteľnou formou vysvetliť, že súdruh premiér nám musí vyjsť konečne v ústrety a poskytnúť mne a mojej rodine mimosúdne KOMPENZÁCIE od vlády SR zápisnične podľa pôvodného Zákona o odškodňovaní a podľa Deklarácie VZ OSN Základné zásady spravodlivosti. (Prosím, bez urážania sa za súdruh, také je vraj oslovovanie sa medzi členmi Smeru, nemôže byť oslovenie na jednom mieste slušné, na inom mieste zasa neslušné. Tohto času požadujeme od vlády za stratených 25 rokov zo života z viny štátu mimosúdne KOMPENZÁCIE do výšky 6 MILIÓNOV EUR!)Až som prišiel na to, že naša situácia na Slovensku je veľmi podobná „utečencom“ – imigrantom, hlavne z chudobných afrických krajín. Teda prirovnávame sa k nim trocha a azda konečne pochopíš, súdruh premiér, že ak súdruhovia generálni prokurátori, predošlý a súčasný, roky nechcú napadnúť a dať zrušiť pre porušovanie zákona, Ústavy SR, paktov a dobrých mravov, zo dva podvody na mne a na mojej rodine, o ktorých od nás z našich mnohých a zdokladovaných návrhov vedia, tak musíš konať ty, pretože to sa nedá a nedá odpustiť, čo súdružské slovenské grupy (že by mafie?) na mne a na mojej rodine za ostatných 25 rokov napáchali!

Prečo je nevyhnutné, aby premiér a vláda SR bez zbytočného otáľania poskytli rodine Mgr. PAVLA Š. mimosúdne kompenzácie za škody od štátu, okrem iného aj na právnu pomoc a na zabezpečenie spravodlivosti týmto obetiam vyše 500 porušení zákona, Ústavy SR, paktov a základných práv.

Vážený súdruh premiér!Ty musíš zaplatiť nimi škody napáchané, ty musíš mať za nich zodpovednosť, si totiž ich hlavný „náčelník“, tvoji a vaši nominanti, stále mnohí už od socializmu a od Mečiara, riadia súdy a celú justíciu, ministerstvá, políciu, katastre, štátne kontroly a inšpekcie... A nemáme dobré skúsenosti s nimi, všade nečinnosť, ignorantstvo k našim paragrafmi, článkami, dôkazmi podloženým podaniam, alebo aj konania bez nás a bez našich dokazovaní bez právnej pomoci a bez účinných prostriedkov pre nás, vraj „skutok sa nestal“, všetky úradné osoby vraj majú voľnosť výkladu zákona a v ničom nepochybili, aj keď my vieme, že pochybili a často hrubo pochybili.

Ako to bolo v tých afrických kolóniach? Kolonisti za pár šupov skúpili, alebo násilím ulúpili, alebo si lacno prenajali pôdu, bane, za pár desiatok centov na latifundiách a v baniach nechali robiť černoškov otrockú prácu, zbohatli na lacno vyťaženom zlate, striebre, medi, uráne, na rope, na diamantoch, na kaučuku, na bavlne, na tropickom a subtropickom ovocí, no miestni väčšinou hladovali, nikto pre nich nestaval fabriky, školy, nemocnice, v ktorých by získali zručnosti a znalosti, často hladovali, aj pre vysokú pôrodnosť ešte viac chudobneli, búrili sa, bol a je tam hladomor, pred ktorým utekajú hlavne do Európy.Úbohý černoško sa spravodlivosti nedovolal, pôdu nemal, peniaze nemal, súdy a políciu mal za sebou miestny náčelník, alebo až miestokráľ, čo mal aj súkromnú armádu, ak sa černoško moc ozýval, ešte ho uväznili, alebo ho zastrelili kolonizátori, alebo ich nastrčené bábky z domorodcov.

Aké to podobenstvo s nami dnes na Slovensku! Ktorí sme nikdy nevlastnili červené knižky a ktorí podľa vás, podľa aj teba, súdruh (ty na tvojej chate v M. Levároch, keď som ťa tam vyhľadal, ešte než si bol vo vláde: „To nie sú naši ľudia!“), pretože vraj nie sme „vaši ľudia“! Mali ste a máte zákony, vrátane majetkových, ktoré vôbec naše práva, naše dedičstvá a majetky neochránili, nechránia, pôdu a dedičstvá späť zo „socialistickej držby“ nám, skutočným demokratom a v časti rodiny dedičom, nevrátili, vraj by to bolo drobenie pôdy, hoci nikto nežiadal drobiť parcely, len zapísať ústavné dedičské podiely podľa zákona. Dodnes sa tá pôda v dedičstvách súdruhmi rozkráda cez nimi od komunizmu vybraných „prejímatelov“, „jedinodedičov“ a „vydržateľov“, takže oni a vy ste dnes slovenskí „latifundisti“, developeri a farmári, a my asi vaši „otroci“, ktorí si nemôžu dorobiť chlieb na vlastnej pôde, ktorí nemohli stavať na vlastných parcelách, ale si ich museli a musia draho kupovať od cudzích?!

Lepšie to nebolo ani v ďalších našich ľudských právach.

Nebudem už päťdesiatykrát rozoberať, ako sme s deťmi v živote trpeli za socializmu od roku 1979 večne súdruhmi ponižovaní úradmi a školami ako „antisocialistické živly“ v ŠtB – KGB protiobčianskych akciách typu Selekcie, Asanácie, kvôli mojej práci ako nestraníka pre „oportunistickú“ politickú stranu, aj keď bola súčasť Národného frontu. Boli sme pre súdruhov prosto „špatný príklad“ socialistickým spoluobčanom. Stačí, čo vaši súdruhovia (stále vládnu s ich potomkami na najvyšších štátnych a na iných postoch) napáchali po tzv. Nežnej revolúcii.

Tak nieže si nemôžeš založiť tu vlastnú farmičku na svojom a manželkinom, ktorá by vás uživila, nieže si musíš ako my kúpiť cudzí drahý pozemok pod vlastný rodinný dom, ten si svojpomocne po celý život bez dovoleniek - ako my z komunistických žobračenkových platov - pätnásť rokov stavať, kým súdruhovia konfiškovali emigrantské vily, pôdu „neznámych vlastníkov“ (taká takmer neexistuje, vždy sú dajakí dediči, možno až v Amerike, v Austrálii) a užívali si zdarma stranícke a odborárske dovolenky v Tatrách, v Častej – Papierničke, na Jalte, v Burgase, v Juhoslávii - Chorvátsku, ešte ťa ako mňa ponovembrovo neopodstatnene skriminalizujú v zápočte odpracovaných rokov od Soc. poisťovne, aby ťa ako mňa vystrnadili z vedúcej funkcie tlačového orgánu (kde si však všetko s vysokou školou robil sám bez peňazí na rozvoj, bez pomocného a iného personálu, ako dajaký gastarbeiter len za dnešných cca 400 eur mesačne!), ale ani živnosť si ako my nemôžeš revitalizáciou cez konsolidačnú a záručnú banku 25 rokov obnoviť, ako mnohým súdruhom bolo umožnené, ani nový bankový úver získať na podnikanie pre ich tridsaťročné konkurznoúžernícke a majetkové podvody, v ktorých si stále ich „dlžník“, ani na tom dôchodku ako ja si nemôžeš privyrobiť pre stráženie domu a domácnosti pred ich výpalníkmi, pred ich zlodejmi dokumentov, pozemkov a iných súkromných vecí...

Aké to podobenstvo nás s ekonomickými arabskými a africkými imigrantmi, aj keď zväčša na rozdiel od teba a odo mňa, nevzdelanými, nepracovitými, že sa ani tu človek nemôže vinou štátu desaťročia nijako majetkovo a duchovne povzniesť, niečo nové na vlastných pozemkoch, z vlastného dreva a z vlastných peňazí vybudovať, už za 25 stratených rokov mohli byť hotové dva ďalšie rod. domy pre naše deti, pre vnukov, atď., nebyť 25-ročnej nútenej „korešpondencie“ v mnohých nespravodlivých veciach so súdruhmi na súdoch a úradoch – no to nám musíš ty, súdruh premiér, NAHRADIŤ a zaplatiť v akejkoľvek forme, to všetko boli a sú „vaši ľudia“ a „ľudia vašich priateľov“ postupne z bývalej KSČ – KSS, z HZDS, SDĽ, SRS, HZD, SNS, SDKÚ, SMK...!!Ako sme tvojej vláde a vládam SR viackrát vysvetlili v našich „účtoch vláde“, nedá sa viesť so štátom asi 12 až 15 sporov so štátom až po ESĽP Štrasburg, ako by sme ich museli viesť, už len jeden spor so štátom na mnohé roky tak zaťaží a finančne, psychicky, fyzicky a časovo vyčerpá občanov, že nie je v ľudských silách efektívne na toľkých frontoch bojovať za spravodlivosť, tu podľa medzinárodných paktov (hlavne Deklarácie VZ OSN Základné zásady spravodlivosti...) musia nastúpiť aj úradné a neúradné, súdne a aj mimosúdne, všestranné nápravy a všestranná pomoc od štátu a od vlády aj mimosúdnymi zápisničnými konaniami a kompenzáciami našich škôd!!!!!

Každá súčasná vláda preberá podľa medzinárodného práva ZODPOVEDNOSŤ za škody na občanoch a subjektoch aj za všetky predchádzajúce vlády, a nepremlčateľne ak ide aj o zločiny na základných právach – a to veru v rôznych kauzách proti nám z tých vyše 500 prípadov od rôznych úradných, aj neúradných, osôb a subjektov, je tretina opakovaných porušovaní bežných zákonníkov, zákonov, poriadkov, druhá tretina sú až v zločinoch opakované porušenia našich základný práv, tretia tretina sú opakované prečiny a zločiny proti nám v zmysle Tr. zákonníka. (V čom už nemienime spoliehať sa na začínania „nových konaní“ od najnižších súdov a iných orgánov po ÚS SR po 23 rokoch, už by to bolo pre nás nevýhodné, neskoré. Od roku 1994 – rad našich sťažností pre ESĽP Štrasburg na „SR a spol.“, od rokov 1997 a 1998 - naše sťažnosti na „SR a spol.“ pre OHCHR Ženeva, New York, od roku 2004 - rad našich sťažností na „SR a spol.“ pre ICJ UNO – Súd v Haagu.)

Dodnes od súdruhov za neopodstatnené skriminalizovanie mojej osoby v roku 1996 žiadne účinné ospravedlnenie „nezakladalo sa na pravde, nebolo v evidencii Soc. poisťovne“, jaj, hrozilo platenie odškodného za kriminalizáciu bezúhonného občana? Tak ZAPLAŤ aj za nich, inak by sme sa spravodlivosti nikdy nedočkali!! A niekoľko rokov kvôli nim bez práce a bez príjmov, no ďalší súdruh Čič s jeho súdruhmi na Ústavnom súde takému človeku, obeti štátnej zvôle viac rokov bez príjmov, odmietol v roku 2001 bezplatného advokáta na sťažnosť proti SR za vlády súdruha Dzurindu pre mnohonásobné porušovanie základných práv mojich a členov rodiny štátom a nečinnou vládou, a ako vieš, bez advokáta sa nejedná na ÚS, ani v dovolaniach na NS, čo je inak SVINSTVO. Už v roku 2001 nám preto ESĽP Štrasburg mal priznať odškodné za porušenie základného práva na objektívny a spravodlivý súd s bezplatným právnikom až na ÚS SR pre žalobu občana vinou štátu dlho bez príjmov, na odškodné za rôzne škody od štátu, alebo aspoň za neúnosné prieťahy v niektorých sporoch, vrátane zrejme konkurznoúžerníckeho prokludovaného a neplatného, pravdepodobného podrazu, okolo SP – Allianz... BK Invest a spol. proti nám. Nepriznali, neuznali, hoci mali priznať, uznať. Aj z ESĽP súdruhovia neosocialisti, neomarxisti, vládnuci celej EÚ, tiež celej SR, asi urobili obyčajnú „lampáreň“, do vstupu SR a ostatných štátov tzv. Východného bloku do EÚ konali na Súde v Štrasburgu aj len na základe sťažnosti na obyčajnej korešpondenčnej karte!

Prosím, neignorujte nás už, nepokúšajte, poľud*ite sa a zdemokratizujte sa!

Tak si predstav, súdruh premier, že dvakrát sa už moja manželka psychicky zrútila kvôli komplotom, intrigám, protizákonnostiam, vydieraniam, ponižovaniam nás od súdruhov a od ich mafií, gangov, úderiek, aj od vyššiespomenutej grupy, ak tento ich mocensko-justičný teror vy “hore” okamžite nezastavíte, nenapravíte a manželka sa tretíkrát psychicky zrúti, potom rátaj s tým, že zdvojnásobíme nami vyžadované mimosúdne kompenzácie od vlády na 12 MILIÓNOV EUR. A museli by ste dať do mňa strieľať, aby ste ma umlčali a aby ste moju rodinu úplne zničili, zneschopnili, ale potom chcem rovnaké zbrane!

Prečo je nevyhnutné mimoriadnym opravným prostriedkom GP a novým rozhodnutím dať zrušiť a zastaviť konkurznoúžernícku a vydieračskú vec okolo nášho odporcu, účastníka SP – Allianz... BK Invest, s postupnými č. k. 10Cb/39/2014 (OS Ma) ako pokračovanie komplexného čísla konkurznoobchodnej veci č. k. 6 Obo 7/2009 – 3Cb 3/2007 – 8Cb/204/1996 – Cb 204/1996 - 13 Rob 988/1995 – 23Er/1384/2009-248 - Ex 2369/2009 (OS Senica, Malacky, KS Bratislava, NS SR, ex. JUDr. J. D., Zvolen), o (ne)vzniku a zániku všetkých práv v tejto komplexnej spojitej veci najneskôr v r. 1996...

Tak si predstav, súdruh premiér, ktorý si tu akýmsi indiánskym „náčelníkom“ všetkým vami už od socializmu, alebo už od Mečiara po vaše vlády, od vás navrhovaným sudcom, prokurátorom, všetkým štátnym nominantom – zamestnancom, že ak v takej komunisticko-kapitalistickej Číne by sudkyňa a sudca dostali guľku do hlavy za de facto SABOTÁŽ proti akejkoľvek firme pre mnohoročné marenie konkurzov, vyrovnaní, zmierov, revitalizácií firmy s právne chybným úverom, tým aj za mnohoročnú nezamestnanosť a nepríjmy bývalých majiteľov a zamestnancov, vlastne za ekonomickú sabotáž, tak na Slovensku si to beztrestne dovolila na nás istá súdružka sudkyňa zo Senice s jej kolegyňami a kolegami z vyšších súdov proti bývalej právnickej osobe Helen ag. Bratislava, zaniknutej už 4. 11. 1992 výmazom z OR uznesením OS Ba I. bez konkurzov, bez majetku a bez právneho nástupcu. Potom prenesene od roku 1995 proti mne a proti mojej rodine fyzických a k dnešku 25 rokov nepodnikajúcich osôb, hoci nie sme ani právnymi nástupcami a ani povinnými osobami v tejto neplatnej, prokludovanej veci, bez platných zmlúv v nej, bez od počiatku dodnes riadneho zákonného a platného platobného rozkazu v nej (zrušený, ako keby ani nebol, bol len od súdnej čakateľky nepríslušného okresného súdu, mal v obchodnej veci rozhodovať podľa vtedy platného zákona predseda senátu a senát krajského súdu), 12 rokov bez meritórneho rozsudku vo veci, so zánikom všetkých práv v tejto veci najneskôr v roku 1996, s falošným a 12 rokov nikde neobjavujúcim sa „rozhodnutím“ prvostupňového a v obchodnokonkurznej veci nepríslušného okresného súdu vo veci,s duplicitne začatým „novým“ súdnym konaním v tejto veci na KS v Bratislave na nový návrh „ver**eľa“ pod č. k. 3Cb 3/2007 o rozhodnutie KS v jeho prospech (hoci už 12 rokov bežalo na prvostupňovom okresnom súde iné konanie vo veci a zákon duplicitné konanie v tej istej právnej veci považuje za NEZÁKONNÉ!!), na tomto nezákonnom konaní staval a stavia v rozhodnutiach tak OS Ma, KS Ba, ako aj Najvyšší súd, atď.! No čo na to všetko povieš, súdruh premiér, to nie je vôbec v kostolnom poriadku, no všetci zodpovední v SR sa falošne tvária, že to je v poriadku a že takýmto špekulantom, možno až zločincom, vraj máme ustúpiť! To asi ťažko.

Už aj podla EP mal generálny prokurátor SR mimoriadnym opravným prostriedkom už v rokoch 2004 – 2016 napadnúť a dať ZASTAVIŤ každú EXEKÚCIU ex offo v tejto prekludovanej, právne chybnej a neplatnej veci, tohto času ako veci s najnovším č. k. 10Cb/39/2014 (OS Ma) proti SP – Allianz... BK Invest a spol. na náš súdny návrh.

Tak si predstav, súdruh premiér, že ani tu človek nemohol podnikať 25 rokov (tá kauza okolo SP - Allianz... – BK Invest a spol. už toľko trvá!), ani si zobrať väčší a úrokovo výhodný úver od banky, revitalizovať živnosť, ani pracovať v lepšom zamestnaní pre jeho skriminalizovanie štátnou in*itúciou Soc. poisťovňa (verím tomu, že o tejto ostrakizácii mojej osoby od roku 1996 vedel až Mečiar, ak si to, náhodou, priamo neobjednal), ani si vylepšiť živobytie na dedičských poliach, lesoch, na stavebných pozemkoch manželky, ani sa poriadne vzďalovať z domu, pretože... Samý zlodej a komplotár u susedov zo starých policajno-eštebáckych a boľševických familií, pred ktorými sa treba mať napozore, ktorí si ako „dobrí susedia“ v zlodejinách navzájom kryli chrbát.A nie sme žiadni básnici, alebo románopisci, ani psychopati trpiaci paranojou, aby sme si vymýšľali zločiny štátnych súdruhov a ich mafií, gangov, miestnych úderiek, na nás po Novembri 1989 vykonané (ako sa to „vaši ľudia“ snažia bagatelizovať a nás zosmiešňovať), a to až po rozkrádanie našich dedičstiev a pôdy Malacky - Kostolište, našich dokumentov a pozemkov V. Leváre!

NEZÁUJEM preto provokáciam od súdov a prípadne od exekútora, nič súdruhom podľa premlčacích, odškodňovacích a iných zákonov (Obchodný zák., O.s.p., Exekuč. poriadok...) nedlhujeme, skôr nám patrí od nich podľa spravodlivých zákonov odškodné (zasa len ignorantstvo súdov aj v tomto odškodnom pre nás v našich kontražalobách, v návrhoch uznesení, rozhodnutí), ani im nič neodpustíme, keď oni ani cent neodpustia, pretože sa na mne a na mojej rodine okrem spomenutého, pravdepodobne podvodníckeho, konkurznoúžerníckeho štvrťstoročného vydierania s úžerou okolo SP – Allianz... BK Invest a spol., zrejme napáchali ďalšie také eštebácke svinstvá, že možno sú závažnejšie, než bol únos M. Kováča ml. a vražda R. Remiáša.Tie mečiarovské amnestie sa vraj budú riešiť a aj my NEODPUSTÍME nepremlčateľné zločiny na našich základných právach spáchané, aj tie sa musia riešiť, keď súdružské gangy nevedia a nechcú ustúpiť a štvrťstoročie nás terorizujú. Kdekoľvek v skutočne demokratickom štáte by dostali ťažké väzenie na dlhé roky v podstate miestni páchatelia zločinov na úrovni únosu a zavlečenia M. Kováča ml. a politickej vraždy R. Remiáša, ktoré amnestované zločiny sa majú vyšetrovať, alebo aspoň súdiť až teraz, preto, ak nebudú zrušené podvodnícke a aj tu pertraktované dve nespravodlivé kauzy proti nám, musia sa vyšetrovať až na detektoroch lži pre páchateľov aj ťažké eštebácke nepremlčateľné zločiny, páchané miestnymi úderkami voči nám asi 20 rokov...

Prečo je nevyhnutné riadnymi, či mimoriadnymi, opravnými prostriedkami prokuratúry napadnúť a dať napraviť pozemkovo-katastrálnu podvodnícku vec s odcudzením našich pozemkov a s napáchaním našich škôd od odporcu, účastníka J. T., OcÚ V. Leváre, Kataster Malacky a spol., s č. k. 6C/139/2012 (OS Ma) - vzniklo pôvodne na podklade obranných návrhov rodiny obetí proti protizákonným konaniam voči pozemkom, majetkovým a užívacím právam navrhovateľov k ich nehnuteľnostiam a k ich majetku na LV č. 92…, s. č. 1017, k. ú. V. Leváre, v č. k. 7253/2009 KÚ Malacky... S-50/2010/DS, S-111/2009/MŠ na OcÚ Veľké Leváre, v odvolaniach proti KÚ Malacky, potom až na OS Malacky a na KS v Bratislave …

U nás opakovane porušovali domovú slobodu, páchali zločiny až po podvody, po zneužitia právomocí, po marenie spravodlivosti, aj cez krádeže stoviek (!) našich dokumentov v origináloch a v kópiach ku sporom a k našim majetkom, aby sme len a len nasilu prehrali a „oni“ všetci aj s našimi niektorými susedmi sa mohli napásť na našom majetku (odcudzili napríklad pokladničnú knihu, pridelenie súpisného čísla nášho rod. domu, projekt nášho domu, list vlastníctva susedov z internetu a kópiu kúpnej zmluvy susedov, dôležité naše odpory, odvolania, naše návrhy mimoriadnych krokov a opravných prostriedkov pre GP najmä už z obdobia január – jún roku 2004 z kauzy okolo SP Allianz... – BK Invest a spol....).

UŽ LEN politická vražda je asi ešte väčší zločin na dosiahnutie likvidácie občanov!!!

Predstav si, súdruh premiér, že najviac vyššiespomentá si táto ŠtB-zlodejská a vydieračská „spoločnosť“ dovoľovala za tvojich a vašich vlád! To sa nedá odpustiť, ani sa nedá dovoliť hoci až Najvyššiemu súdu a hoci generálnemu prokurátorovi túto ŠtB-boľševickú zlodejskú - a v podstate výpalnícku - špinu nastrkovať z nášho susedstva proti nám a do nášho zvyšného majetku po rozsiahlych škodách rodiny od štátu a od nich. Je to aj eštebácko-boľševická zlomyseľnosť, že súdruhmi posmeľovaní a odmeňovaní zlodeji a výpalníci sa nám už dlho a teraz škodoradostne vyškierajú a vyškierali by sa ešte viac, ba mohli by nám, obetiam, kradnúť ďalšie dokumenty a dôkazy pre spory a majetky potom už „legálne“, a robiť nám konfliktné prieky na našej – „ich“ záhrade, na našom – „ich“ dome, na našich – „ich“ pozemkoch??!! Žijeme azda v Burkine f*so?!Buď pri nezrušení ich neprávostí detektory lži na nich a aj na najbližších susedov, ktorí museli niečo vidieť, počuť, dopočuť sa, bývajú s nami v slepej uličke, kde ani mačka neprejde bez toho, aby sa nerozštekali psi a nepobudili by sa ľudia, alebo vyšetrovacie väzby pre podozrivých!!

Takto zločinecky voči nám je vedená aj iná súdna kauza, a to proti tomuto špinavému spolku J. T. a spol. z nášho susedstva, ktorí si s pomocou starostu (tiež bývalý súdruh) a vedúcej katastra (tiež bývalá súdružka) kradli aj z našich pozemkov, z ich dôležitej prednej časti pri našom rod. dome vo V. Levároch, čo z našich pozemkov nikdy právne a na katastri, na mapách, nepatrilo nim, ani ich predchodcom, čo podľa zákona a navyše ešte aj 30-ročným vydržaním našich pozemkov patrilo a patrí nám! UKRADLI z našich pozemkov, zahatali nám hlavnú elektrickú prívodnú skrinku, odkanalizačné potrubie, odvodňovacie potrubie pre spodnú a dažďovú vodu, napáchali škody aj na vegetácii spolu za asi 13 tisíc eur... Nezáujem aj tu, že napriek dostatku dôkazov od nás o mnohom porušení zákonov a predpisov zlodejmi a škodcami, že napriek dostatku fotografií, pôvodných platných máp a iných dôkazov, ani tu policajti a prokurátori „nič nevideli, nezistili“, nezáujem, že zlodeji, aby sa poistili, ukradli z nášho domu aj kópiu pôvodného ich listu vlastníctva a pôvodnej ich kúpnej zmluvy, kde mali oveľa menej plochy na ich predných parcelách, než na nimi podstrčenom „novom“ liste vlastníctva. No títo zlodeji sú krytí ich „strýčkom – plukovníčkom“, bývalým policajtom so známosťami až na MV, čo nás tiež absolútne neodradí a nezaujíma.

Tak si predstav, súdruh premiér, že tu sa verejnosť, jej väčšia časť, pohoršuje nad Mečiarovými amnestiami, a tu také ťažké eštebácke svinstvá proti nám a my ich máme odpustiť?! Ani náhodou, zvlášť keď súdruhovia nevedia nám odpustiť ani cent a 40 rokov si nás, demokratických oportunistov, vraj „pamätajú“!!!Nezáujem, že neboli proti páchateľom škôd a protizákonností naši advokáti pre ich neexistenciu z našich finančných dôvodov, že neboli detektory lži, že neboli konfrontácie aj sused kontra sused, že neboli – ako sme navrhovali pre MV – s agentami nachystané pasce v našom dome pre zlodejov, že neboli riadne a spravodlivé súdy s našimi advokátmi, nezáujem, že na Slovensku to nefunguje ako v západných filmoch, že špeciálni agenti v civile chodia za obeťami a snažia sa im pomôcť a páchateľov hrubých nezákonností usvedčiť, prichytiť.

Prečo, súdruhovia ani teraz neodpovedáte z ÚV SR, prečo ste neprijali Osobitnú dohodu pred ESĽP Štrasburg? Prečo pre Mgr. PAVLA s rodinou konečne pozitívne nekonajú orgány SR na zabezpečenie zrušenia nespravodlivých a protizákonných vecí, alebo na zabezpečenie právnej pomoci zdravotne nespôsobilej osobe so škodami od štátu, vrátane súdružiek z Centra právnej pomoci, a hoci sú v CPP v konflikte záujmov ako odporca Mgr. Pavla s rodinou na KS v Bratislave, piatykrát im mal Mgr. Pavel dokladovať jeho príjmové a majetkové pomery, aby aj tak pomoc zamietali?! Žijeme azda v Kocúrkove a ľudia majú svoj život premrhávať takouto mnohoročnou „komunikáciou“ a nakoniec by im súdruhovia chceli hodiť na krk možno zlodejského „opatrovníka“ od súdov, ktoré sú už 25 rokov voči rodine obetí nespravodlivé?!

Vážený súdruh premiér!Ako si isto spomenieš, už pred rokmi sme navrhovali tebe a tvojej vláde v „účtoch vláde“ v zmysle štatútu a predpisov ESĽP Štrasburg uzatvorenie OSOBITNEJ DOHODY s vládou SR o začatí konania občan SR versus vláda SR pred senátom ESĽP Štrasburg o opodstatnenosti našich mnohých Žalôb na štát SR pre tento Súd v Štrasburgu. Necítiš zodpovednosť za to, že ste túto dohodu neprijali, alebo že ste neotvorili zápisničné rokovania s nami na Úrade vlády o mimosúdnych kompenzáciach a nápravách pre rodinu podľa Zák. o odškodňovaní a podľa Deklarácie VZ OSN Základné zásady spravodlivosti? Nepamätám, že by ste nám vôbec niekedy z tvojej vlády odpovedali. Vieš, koľko sme už mohli mať vyriešených vecí k našej spokojnosti aj možným zmierom s vládou osobitnou dohodou cez Štrasburg, alebo aspoň po zápisničných rokovaniach na Úrade vlády o mimosúdnych kompenzáciach pre moju rodinu?!A určite by sme už za tie roky cez náhradné pozemky, cez pôvodne malé mimosúdne kompenzácie od vlády, alebo cez štátnu dotáciu, cez moje pridôchodkové zárobky, mohli mať postavený ďalší dom, aspoň jeden rodinný dom pre naše deti, našich vnukov, mohli sme dávno viesť pokojný a dôstojný život bez strachu zo zlodejov, z úžerníkov, z výpalníkov, bez nervov a bez psychických rútení sa členov rodiny kvôli nenásytnosti, zákernosti súdruhov a kvôli zločinom súdruhov.

Namiesto toho sme nútení a aj povinní podľa medzinárodných paktov, Ústavy SR, aj z povinností voči budúcnosti našich potomkov, bojovať takmer na život a na smrť o naše základné práva, namiesto toho sa na nás sápe kdejaká konkurznoúžernícka a voči slobodnému podnikaniu sabotérska verbež, ktorá by mala sedieť vo väzeniach a v Číne by jej dali olovo za zbytočné dlhé a sabotážne ničenie existencie ľudí marením konkurzov, vyrovnaní a spravodlivých súdov, marením spravodlivosti a spravodlivých súdnych rozhodnutí, namiesto toho sa na nás sápu obyčajní úžerníci, podvodníci, zlodeji dokumentov, pozemkov, fakticky „fajnovejší“ výpalníci z rodín a známych starých bývalých boľševičiek, boľševikov, ba aj bývalých policajtov – eštebákov.

Vážený súdruh premiér JUDr. R. Fico!Obchádza nás smiech cez slzy, keď slovenské bandy včerajších súdruhov a dnešných korporátosúdruhov, bľabocú čosi o tom, že vraj „dlhy sa vracajú“, že vraj „všetko naše je už ich“, že vraj nás „vysťahujú“, že si vraj opäť „prídu pre mňa“ (po koľkýkrát už, bože, prečo nechodia pre skutočných zločincov?!) a podobné kraviny. Už v rokoch 1992 –1993 sme chceli vrátiť úver s vereľom dohodovaným odpredajom našej nehnuteľnosti, no bez písomného súhlasu vereľa SP (de facto ho nedal, aj keď ho sľuboval) to napriek neplatným všetkým jeho zmluvám a pre mafiánske vymazanie domu z evidencie katastra nešlo a súdy dodnes nechceli a nechcú dať rozhodnutie o neplatnosti zmlúv, po roku 1996 až o neplatnosti celej veci so zánikom všetkých práv v nej okolo SP Allianz... – BK Invest a spol., pre viacnásobné prokludovanie, porušenie zákona a dobrých mravov vo veci...

Súdruhovia a „ľudia súdruhov“ rozkradli a nevrátili dlhy štátu za cirka 2 bilióny Kčs, ani my nemusíme v podobných kauzách vracať, vieš to pochopiť aj ty, súdruh premiér, vedia to pochopiť aj súdružky a súdruhovia na súdoch a vie to pochopiť aj tvoj konškolák a priateľ JUDr. Jaromír Čižnár?!

Nezáujem, že súdružské bandy v podstate poznajú a stále uplatňujú len pre „ich ľudí“ pravidlo, že „dlhy sa nie vždy vracajú“. Ak v bývalej ČSFR bolo vraj štátneho majetku za 22 biliónov Kčs, na Slovensku mohlo byť štátneho majetku za 6 až 7 biliónov Kčs, no privatizačne sa tuším v SR utŕžilo za štátny majetok možno 1,75 bilióna Kčs, niečo zostalo pre štát a v bankách, niečo na vracanie pôdy súkromným osobám, niečo na re*itúcie a pre cirkev... No majetok cirka za najmenej 2 bilióny Kčs sa rozkradol cenovými a účtovnými podvodmi a podceňovaním majetku v privatizáciach, ďalej tým, že sa po prvých dvoch – troch splátkach a z lacných dlhopisov od občanov splatili a v stámiliónoch POODPÚŠŤALI DLHY privatizantov voči štátu Fondom národného majetku - FNM SR. Ľudia súdruhov asi nemusia platiť ich dlhy ako to nemusel J. Široký s jeho Váhostavom, keď to za nich zaplatil štát a banky, ako nemusel dlhy jeho firmy Caprico platiť P. Schuster ml. po výmaze jeho firmy z OR košického súdu bez konkurzov a vyrovnaní (podobne ako u Helen ag. u OS Bratislava I.), až mediálne boli rozsudky súdov proti firme P. Schustera ml. označované za „bezcenné zdrapy papiera“!! A ČO, MY SME OD MACOCHY, v rovnakej kauze nemáme rovnaké práva? NA ODPUSTENIE?

Aj J. Majskému vraj takto FNM odpustil dlhy voči štátu za stámilióny, asi nestačilo, že milióny J. Majský a spol. nahrabali cez spoločnosti BMG Invest a Horizont Slovakia, ktorým spôsobili škodu vyše 26,5 milióna eur. Podľa prokuratúry údajne manipulovali s pohľadávkami a majetkovými podielmi v niektorých spoločnostiach z portfólia majetku nebankoviek a iných spoločností. Aj vláda – štát, zrejme nevrátil do bývalej SP miliardy korún, ktoré si mečiarovci potrebovali požičať z peňazí poistencov na výstavbu diaľníc (najmenej dvakrát), určite išlo o viac, než dve miliardy, ktoré asi do SP nevrátili, ako do nej podľa správ z médií svojho času vraj nevrátili úver 150 miliónov Sk mládenci z Penty a ďalšie vypožičané stámilióny do SP určite nevrátili ďalší „vyvolení“, no len za pár desiatok tisíc od bývalej SP nás súdruhovia idú 25 rokov div nie ukameňovať. Aj tvoj brat sa vraj podivne zbavil dlhov jeho bývalej a zaniknutej firmy HF Steel z Nitry so stratou jej účtovníctva a vraj s nastrčeným konateľom z Francúzska, ktorý kdesi nenávratne zmizol. Ale nech si všetci žijú, užijú, ale aj my chceme žiť!

To všetko boli a sú NESPLATENÉ DLHY súdruhov. Súdruhovia a ich protežanti NEMUSELI A NEMUSIA platiť dlhy, prečo cez mŕtvoly to 25 rokov s dvojtisícovými úrokmi súdruhovia žiadajú od nás, starých demokratov, okrádaných dedičov statkov a pôdy, okrádaných vlastníkov pozemkov, okrádaných neúčastníkov sporu so SP - Allianz... – BK Invest a spol. (už vlastne 25 rokov sme nepodnikajúce fyzické dôchodcovské osoby, nepovinní vo veci a bežní spotrebitelia), v ktorých by už protežanti súdruhov mali dávno priaznivé rozsudky pre nich, aj v podobe ako u P. Schustera ml., že by už dávno boli rozsudky súdov proti nim vyhlásené za „bezcenné zdrapy papiera“? ANI MY čosi vracať NEMUSÍME!

Súdruh premiér, buď konečne chlap, ZOBER ZODPOVEDNOSŤ ako „náčelník“, za slovenské súdružské grupy ZAPLAŤ a zariaď, aby súdruhovia nerežírovali stále náš život, naše práva, naše dedičstvá a naše majetky, naše zamestnania, aby nám neurčovali v živote čosi stále podľa len ich predstáv. A nebudú mi nasilu a retroaktívne podľa nového C.s.p. – proti 22 rokov nami aj v tejto veci uplatňovaného pôvodného O.s.p. - dávať žiadneho „opatrovníka“ od súdu, ktorý by nás s mafiami okradol o všetko a s ktorým by vlastne zmarili náš 23 rokov trvajúci zápas o základné práva a o spravodlivosť od slovenskej poplatnej a nedôveryhodnej justície.

Prečo je Mgr. PAVEL v občianskom odpore a v štrajku, dokiaľ si nebudete plniť povinnosti – aj mimosúdne – podľa medzinárodných paktov a dohovorov, zvlášť podľa Deklarácie VZ OSN Základné zásady spravodlivosti, dotýkajúce sa obetí kriminality a zneužití právomocí (poznámka: aj neodsúdených, nepotrestaných, aj so škodami obetí od tzv. neznámych páchateľov!).

Odstrihnite od nás konečne súdružské grupy, gangy, úderky, nech sa nám už nemontujú do životov, nech už o nich nepočujeme, len ak by išlo o život a len v prípade vypuknutia vojny!Mgr. Pavel je stále v OBČIANSKOM ODPORE a v štrajku podľa čl. 32 Ústavy SR, čl. 28 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a čl. 23 Listiny základných práv a slobôd, atď., až do získania bezplatnej právnej pomoci tejto zdravotne nespôsobilej osobe, do prednostného získania mimoriadnych opravných prostriedkov od generálneho prokurátora SR v pre neho (aj tu) pertraktovaných 2 právnych kauzách obetí (obete podľa Deklarácie VZ OSN Základné zásady spravodlivosti …), ako aj do získania ochrany základných práv Mgr. Pavla Š. a jeho rodiny, do získania prednostných a aspoň čiastočných mimosúdnych kompenzácií tejto rodine obetí štátu SR zápisnične od vlády JUDr. Roberta Fica.

Ďakujem! S pozdravom Mgr. PAVEL s rodinou, V. Leváre, s pomocou príbuzných a priaznivcov. (Aj s pomocou P. M.)

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia