POZVÁNKA na 4...

POZVÁNKA na 4. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Šali v roku 2018, ktoré sa uskutoční 10. mája 2018 o 14.00 h. v priestoroch Klubu dôchodcov č. I., ul. Horná č. 1952/11 v Šali s nasledovným programom: Časť I.

 1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov Časť III. Predkladané materiály A. Informačné materiály a správy

 1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/4/2018 predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

 2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/4/2018 predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

 3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 27. 04. 2018 - materiál číslo A 3/4/2018 predkladá Mgr. Margita Simighová, referent RPaVO

 4. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa za rok 2017 - materiál číslo A 4/4/2018 predkladá Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 1. Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 6 a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 a Energetická koncepcia mesta Šaľa - materiál číslo B 1/4/2018 predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ

C. Hospodárenie mesta

 1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2018 - materiál číslo C 1/4/2018 predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP

 2. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018 - materiál číslo C 2/4/2018 predkladá Mgr. Margita Simighová, referent RPaVO

 3. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - materiál číslo C 3/4/2018 predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ

D. Majetkové záležitosti

 1. František Dózsa a manželka Zuzana Dózsová, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 2. Jozef Kurňava a manželka Helena Kurňavová, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 3. RNDr. Peter Patek a manželka Mgr. Božena Pateková, Pažitná 612/9, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 4. Vendelín Karas a manželka Mária Karasová, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 5. Peter Daniš a manželka Ľubica Danišová, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 6. Rudolf Paštéka a manželka Anastázia Paštéková, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 7. Ing. Milan Psota a manželka Ing. Helena Psotová, Tulipánová 1997/4, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 8. Rudolf Sárközi a manželka Lýdia Sárköziová, Pažitná 624/4, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 9. Ing. Anton Šotter a manželka Oľga Šotterová, Pažitná 1924/16, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 9/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 10. MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 10/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 11. Stavebné bytové družstvo, Horná ul. 926/1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 11/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 12. Viktor Vogl, Kalinčiakova 470/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 12/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 13. Občianske združenie VEČANIA – žiadosť o odpustenie prevádzkových nákladov v prenajatých nebytových priestoroch v Spoločenskom dome v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 13/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Dušana Szudora a manželku Annu Szudorovú, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 14/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - materiál číslo D 15/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ramadana Bajramiho, bytom Rímska 2168/22, Šaľa - materiál číslo D 16/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa - materiál číslo D 17/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 18. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - materiál číslo D 18/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 19. BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – prevod pozemku pod stavbou - materiál číslo D 19/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 20. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Ing. Petra Hátasa, Dózsova 1635/42, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 20/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 21. KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - materiál číslo D 21/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 22. SC–LAK, s.r.o., Okružná 3/1027, 927 01 Šaľa – odstúpenie od nájomnej zmluvy - materiál číslo D 22/4/2018 predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 23. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 2-izbového bytu číslo 35 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod 19, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“ - materiál číslo D 23/4/2018 predkladá MUDr. Jozef Grell, predseda komisie

E. Personálne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania. F. Právne záležitosti

 1. Zmluva o poskytovaní služieb č. 109/2018 na „Výkon zimnej údržby v meste Šaľa“ - materiál číslo F 1/4/2018 predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ

G. Vystúpenia verejnosti

H. Rôzne

Nie sú predmetom rokovania.

Časť IV. Ukončenie

Mgr. Jozef Belický v. r.

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia