Priatelia na budúci týždeň je 15...

Priatelia na budúci týždeň je 15. plánované zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 10.08.2017 o 13.00 h v obradnej sieni mesta Levice v budove Mestského úradu v Leviciach na I. poschodí Mestská rada je síce neverejná, ale 7. - 8.8.2017 budú komisie MsZ ktoré sú verejné a na ktorých sa môžete zúčastniť, pozrieť si prácu komisie prípadne sa pýtať. Návrh programu

 1. Otvorenie
 2. Príprava 17. plánovaného rokovania MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2017
 3. Správa o plnení uznesení MsR
 4. Správa o plnení uznesení MsZ
 5. Návrh Dodatku č. 13 k VZN mesta Levice č. 103 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Levice na rok 2017
 6. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia SŠZ Levice k 30.06.2017
 7. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Levice k 30.06.2017
 8. a) Návrh MsKS Levice na odovzdanie časti nebytového priestoru v objekte CK Junior na Ul. A. Sládkoviča 2, Levice do nájmu p. Emílii Zelinovej, bytom Levice Ul. J. Kollára 20 b) Zverejnený Zámer MsKS Levice č. 10/2017 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov na prenechanie majetku mesta do nájmu
 9. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia DJ k 30.06.2017
 10. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia LTS s.r.o. k 30.06.2017
 11. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia spoločnosti Margita-Ilona, s.r.o., Levice k 30.06.2017
 12. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia Mestskej polície Levice za I. polrok 2017
 13. Správa o výsledku verejného obstarávania nadlimitných a podlimitných zákaziek za mesto Levice za I. polrok 2017
 14. Informatívna správa o rozpočtových opatreniach schválených primátorom mesta k 30.06.2017
 15. Zmena rozpočtu mesta Levice na rok 2017 vykonaná rozpočtovým opatrením č. 9/2017
 16. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Levice k 30.06.2017
 17. Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice
 18. a) Protest prokurátora č. Pd 92/17/4402-2 zo dňa 15. 16. 2017 podaný podľa § 23 odsek 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 86 o ochrane vonkajšieho ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia b) Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice č. 86 o ochrane vonkajšieho ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
 19. Návrh VZN mesta Levice č. 143 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
 20. a) Žiadosť p. Štefana Tamáša bytom Levice, Perecká ul. 21 a p. Ing. Martina Konského a manž. p. Andrey Konskej, obaja bytom Levice, Tekovská ul. 3 o odkúpenie pozemkov v k. ú. Kalinčiakovo b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Štefana Tamáša bytom Levice, Perecká ul. 21 a p. Ing. Martina Konského a manž. p. Andrey Konskej, obaja bytom Levice, Tekovská ul. 3 o odkúpenie pozemkov v k. ú. Kalinčiakovo
 21. a) Žiadosť p. JUDr. Márie Ivičičovej, notárka so sídlom Levice, Bernolákova ul. 2 o vyjadrenie k majetko - právnemu usporiadaniu vlastníctva k nehnuteľnostiam formou notárskej zápisnice b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. JUDr. Márie Ivičičovej, notárka so sídlom Levice, Bernolákova ul. 2, o vyjadrenie k majetko - právnemu usporiadaniu vlastníctva k nehnuteľnostiam formou notárskej zápisnice
 22. a) Žiadosť p. Aleny Michalcovej, bytom Levice, Kalinčiakovo 231 o odkúpenie časti pozemku v k.ú. Kalinčiakovo b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Aleny Michalcovej, bytom Levice, Kalinčiakovo 231 o odkúpenie časti pozemku v k.ú. Kalinčiakovo c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 35/2017
 23. a) Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava o odkúpenie pozemku pod trafostanicou b) Stanovisko MsÚ k žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava o odkúpenie pozemku pod trafostanicou
 24. a) Žiadosť p. Milana Poláka a p. Vilmy Polákovej, obaja bytom Levice, Ul. F. Hečku 120 o odkúpenie mestského pozemku b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Milana Poláka a p. Vilmy Polákovej, obaja bytom Levice, Ul. F. Hečku 120 o odkúpenie mestského pozemku
 25. a) Žiadosť p. Ing. Bohuslava Fazekaša, bytom Levice, Ul. 29. augusta 54 o prenájom pozemku b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Ing. Bohuslava Fazekaša, bytom Levice, Ul. 29. augusta 54 o prenájom pozemku c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 31/2017 prenechať majetok mesta – pozemok – do nájmu v k.ú. Levice, časť pozemku z parc. KNC č. 5872/1 o výmere 30 m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov
 26. a) Žiadosť spoločnosti NUBIUM, s.r.o., so sídlom Trenčianska 55, Bratislava, pobočka Piaristická 2, Nitra o súhlasné stanovisko a prenájom časti pozemku b) Stanovisko MsÚ k žiadosti spoločnosti NUBIUM, s.r.o., so sídlom Trenčianska 55, Bratislava, pobočka Piaristická 2, Nitra o súhlasné stanovisko a prenájom časti pozemku c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 33/2017 prenajať majetok mesta – pozemok v k.ú. Levice, parc. KNC č. 6038 pre umiestnenie reklamných stavieb v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov
 27. a) Žiadosť spoločnosti Media representative, s.r.o., so sídlom Ivanská cesta 2D, Bratislava o uzatvorenie nájomnej zmluvy b) Stanovisko MsÚ k žiadosti spoločnosti Media representative, s.r.o., so sídlom Ivanská cesta 2D, Bratislava o uzatvorenie nájomnej zmluvy c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 34/2017 prenajať majetok mesta – pozemok v k.ú. Levice, parc. KNC č. 578 pre umiestnenie 2 ks reklamných stavieb v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov
 28. Návrh MsÚ na zrušenie nesplnených uznesení Mestského zastupiteľstva v Leviciach
 29. a) Žiadosť ČSOB, a.s. o zmenu doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú s 12 mesačnou výpovednou lehotou a o zníženie nájmu v nebytových priestoroch na Nám. hrdinov 13 b) Stanovisko MsÚ k žiadosti ČSOB, a.s. o zmenu doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú s 12 mesačnou výpovednou lehotou a o zníženie nájmu v nebytových priestoroch na Nám. hrdinov 13
 30. a) Žiadosť p. Ing. Dušana Guťana PhD., Čipkárska 10, Bratislava o zmenu uznesenia MsZ v Leviciach č. 12/XI/2016 zo dňa 25.08.2016 b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Ing. Dušana Guťana PhD., Čipkárska 10, Bratislava o zmenu uznesenia MsZ v Leviciach č. 12/XI/2016 zo dňa 25.08.2016
 31. a) Žiadosť spoločnosti Consulting Center, s. r. o., Zámocké schody 2/A, Bratislava o prenájom verejného priestranstva b) Stanovisko MsÚ k žiadosti spoločnosti Consulting Center, s. r. o., Zámocké schody 2/A, Bratislava o prenájom verejného priestranstva c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 32/2017 o prenechaní majetku mesta do nájmu – pozemku v k. ú. Levice, časť par. KNC č. 6896/54 o výmere 12,78 m²
 32. a) Žiadosť spoločnosti Consulting Center, s. r. o., Zámocké schody 2/A, Bratislava o prenájom verejného priestranstva b) Stanovisko MsÚ k žiadosti spoločnosti Consulting Center, s. r. o., Zámocké schody 2/A, Bratislava o prenájom verejného priestranstva c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 36/2017 o prenechaní majetku mesta do nájmu – pozemku v k. ú. Levice, časť par. KNC č. 588/1 o výmere 31,2 m²
 33. a) Žiadosť Tanečno športového klubu JUNILEV, Marxova ul. 22, Levice, v zast. p. PaedDr. Lenkou Kluchovou o výpožičku, resp. prenájom nebytového priestoru v MŠ na Hlbokej ul. 1 v Leviciach za účelom tréningu tanečných párov na súťaže b) Stanovisko MsÚ k žiadosti Tanečno športového klubu JUNILEV, Marxova ul. 22, Levice, v zast. p. PaedDr. Lenkou Kluchovou o výpožičku, resp. prenájom nebytového priestoru v MŠ na Hlbokej ul. 1 v Leviciach za účelom tréningu tanečných párov na súťaže c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 37/2017 o výpožičke resp. prenechaní majetku mesta Levice do nájmu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov
 34. a) Žiadosť p. Alexandry Bognárovej, farma Ranč South Star, Mochovská ul. 2, Levice o zníženie nájomnej ceny b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Alexandry Bognárovej, farma Ranč South Star, Mochovská ul. 2, Levice o zníženie nájomnej ceny
 35. Návrh Komisie na prípravu podmienok a vyhodnotenie verejných súťaží na prenájom majetku mesta a obchodných verejných súťaží Levice na vyhlásenie verejnej súťaže č. 4/2017 na prenájom stanovíšť pre taxislužby na MK Mlynská ul. v Leviciach
 36. a) Žiadosť p. Heleny Lutovskej, HE-LA TOUR na uzatvorenie podnájomnej zmluvy na nebytový priestor na Ul. Ľ. Štúra 3 na obdobie 3 mesiacov, ktoré v uvedenom období nevyužíva s p. Alexandrou Lutovskou ALEXA, KVETY - DARČEKY b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Heleny Lutovskej, HE-LA TOUR na uzatvorenie podnájomnej zmluvy na nebytový priestor na Ul. Ľ. Štúra 3 na obdobie 3 mesiacov, ktoré v uvedenom období nevyužíva, s p. Alexandrou Lutovskou ALEXA, KVETY - DARČEKY
 37. Návrh MsÚ na vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov – priestor na služby alebo obchod, v budove na Ul. M. R. Štefánika 1 v Leviciach
 38. Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi mestom Levice ( Slovenská republika ) a mestom Lubaczów ( Poľská republika )
 39. Návrh na udelenie Ceny mesta Levice pre Tekovské múzeum v Leviciach
 40. Návrh na zlepšenie parkovania na sídlisku Rybníky 5 vyznačením parkovacích miest
 41. Návrh na preverenie možnosti výstavby polo podzemných kontajnerov na komunálny odpad
 42. Návrh na zaradenie investičnej akcie "Revitalizácia hradného parku" do plánu na rok 2018
 43. Rôzne
 44. Záver

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia