Program 15. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva,...

Program 15. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. 04. 2017 o 9.00 h

 1. Otvorenie
 2. Návrh na schválenie pracovného predsedníctva, návrhovej a volebnej komisie
 3. Správa o plnení uznesení MsZ
 4. Záverečný účet mesta Levice za rok 2016
 5. Správa o stave pohľadávok mesta Levice k 31.12.2016
 6. Informatívna správa o rozpočtových opatreniach schválených primátorom mesta Levice k 31.12.2016
 7. Návrh rozpočtového opatrenia na povolené prekročenie príjmov, výdavkov a finančných operácií
 8. Návrh na poskytnutie dotácií podľa VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice
 9. Návrh na odvolanie pani Mgr. Moniky Cokovej, bytom Levice, Ul. M. R. Štefánika 21 z funkcie členky komisie MsZ kultúry
 10. Návrh na voľbu pani Márie Zambojovej, bytom Levice, Ul. Z. Nejedlého 69 za členku komisie MsZ kultúry
 11. Návrh na voľbu pána Mgr. Petra Šimšíka, bytom Levice, Ul. F. Hečku 55 za člena komisie MsZ obchodu, služieb a cestovného ruchu
 12. Návrh na odvolanie pani Zuzany Gregáňovej, bytom Levice, Čankov 45 z funkcie členky komisie MsZ pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti Čankov
 13. Návrh predsedu komisie MsZ na zabezpečovanie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcie primátora mesta a poslancov MsZ na odvolanie z funkcie člena komisie MsZ na zabezpečovanie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcie primátora mesta a poslancov MsZ p. PaedDr. Igora Édera, bytom Muškátová ul. 11, Levice
 14. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác na nelegálnych skládkach prostredníctvom výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje
 15. Informatívna správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2016 za mesto
 16. a) Žiadosť spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., so sídlom Bratislava, Brečtanová 2, IČO: 35808683 o prenájom nehnuteľného majetku mesta - pozemku b) Stanovisko MsÚ k žiadosti spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., so sídlom Bratislava, Brečtanová 2, IČO: 35808683 o prenájom nehnuteľného majetku mesta - pozemku c) Zverejnený zámer mesta Levice č. 11/2017 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov prenajať majetok mesta – pozemok v k.ú. Levice, časť par. KNC č. 12785 o výmere 4 m²
 17. a) Žiadosť firmy DANMAR - Daniel Hašan, A. Hlinku 6433/115, 921 01 Piešťany, IČO: 33609276 o výpožičku časti pozemku b) Stanovisko MsÚ k žiadosti firmy DANMAR - Daniel Hašan, A. Hlinku 6433/115, 921 01 Piešťany, IČO: 33609276 o výpožičku časti pozemku c) Zverejnený zámer mesta Levice č. 13/2017 o výpožičke nehnuteľného majetku mesta Levice - pozemku v k.ú. Levice, časť par. KNC č. 367/1 o výmere 2 m² v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov
 18. a) Žiadosť p. Štefana Tamáša, bytom Levice, Perecká ul. 21 o odkúpenie pozemkov v k.ú. Kalinčiakovo b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Štefana Tamáša, bytom Levice, Perecká ul. 21, Levice o odkúpenie pozemkov v k.ú. Kalinčiakovo
 19. a) Žiadosť p. Bc. Jána Kovácsa, bytom Levice, Čankov 97 o odkúpenie pozemku/nádvoria v k.ú Čankov b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Bc. Jána Kovácsa, bytom Levice, Čankov 97 o odkúpenie pozemku/nádvoria v k.ú Čankov c) Zverejnený Zámer mesta Levice č.14/2017
 20. a) Žiadosť p. Juraja Kúdelu, bytom Levice, Mudroňova ul. 34, o odkúpenie pozemku v k.ú. Levice b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Juraja Kúdelu, bytom Levice, Mudroňova ul. 34, o odkúpenie pozemku v k.ú. Levice
 21. a) Žiadosť p. Ing. Kataríny Farkašovej a manž. p. Petra Farkaša, bytom Levice, Družstevnícka ul. 21 o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta - pozemku b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Ing. Kataríny Farkašovej a manž. p. Petra Farkaša, bytom Levice, Družstevnícka ul. 21 o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta – pozemku c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 9/2017 odpredať majetok mesta – pozemky v k.ú. Levice, parc. KNE č. 6490/1 o výmere 39 m2 a parc. KNE č. 6490/2 o výmere 38 m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov
 22. a) Žiadosť p. Ing. Tomáša Kišša, Vajanského ul. 11, Levice o rozšírenie nájmu o chránenú dielňu a sklad, v budove Poľná ul. 6, Levice b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Ing. Tomáša Kišša, Vajanského ul. 11, Levice o rozšírenie nájmu o chránenú dielňu a sklad, v budove Poľná ul. 6, Levice c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 10/2017 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov
 23. Návrh MsÚ na zrušenie uznesenia MsZ č.14/XXXV/2016 zo dňa 15.12.2016
 24. a) Žiadosť p. PeadDr. Jána Klucha, bytom Levice, Palárikova ul. 19 o prenájom časti nebytových priestorov v objekte na Ul. Ľ. Štúra 3, Levice za účelom zriadenia kancelárie b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. PeadDr. Jána Klucha, bytom Levice, Palárikova ul. 19 o prenájom časti nebytových priestorov v objekte na Ul. Ľ. Štúra 3, Levice za účelom zriadenia kancelárie c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 12/2017 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov
 25. a) Návrh MsÚ na prenájom časti pozemku z parc. KNC č. 154/27, ostatná plocha o výmere 168 m2 a z neho výmeru 14 m2 od spoločnosti TUJVEL, s.r.o., so sídlom: Levice, Ul. kpt. J. Nálepku 88, IČO: 36 560 171 za účelom vybudovania prepojovacej komunikácie ulíc Červenej armády – Ul. K. Marxa b) Návrh MsÚ na prenájom troch parkovacích miest pre spoločnosť TUJVEL, s.r.o., so sídlom: Levice, Ul. kpt. J. Nálepku 88, IČO: 36 560 171 v lokalite ulíc K. Marxa a Komenského, po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na prepojovaciu komunikáciu ulíc Červenej armády a K. Marxa a parkovacích plôch v tejto lokalite c) Zverejnený zámer mesta Levice č. 15/2017 na prenechanie majetku mesta do nájmu v zmysle z. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov
 26. Návrh MsÚ na vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov – priestor na služby, obchod alebo reštauráciu v objekte Pri Podlužianke 8 v Leviciach
 27. a) Žiadosť p. Juraja Bilohlávka, bytom Tlmače, Lipová ulica 72/20 o prenájom časti nebytových priestorov na I. poschodí, v objekte na Námestí hrdinov 13, nachádzajúcich sa na parc. KNC č. 5701/1 k.ú. Levice, za účelom poskytovania masérskych služieb b) Zverejnený zámer mesta Levice č. 8/2017 na prenechanie majetku mesta Levice do nájmu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov c) Vyhodnotenie Zámeru mesta Levice č. 8/2017 bolo dňa 20.03.2017 o 13.00 hod
 28. a) Žiadosť p. Mgr. Jozefa Duhonya, bytom Levice, Ul. J. Kollára 16 o výpožičku pozemku b) Stanovisko MsÚ k žiadosti p. Mgr. Jozefa Duhonya, bytom Levice, Ul. J. Kollára 16 o výpožičku pozemku c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 16/2017 na prenechanie majetku mesta – pozemku v k.ú. Levice do výpožičky v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov
 29. Návrh MsÚ na zmenu uznesenia MsZ č. 26/XVII/2014 zo dňa 09.09.2014
 30. a) Žiadosť spoločnosti BEAST STUDIO s.r.o., sídlo: Ul. F. Hečku 43, Levice, IČO: 47563567 o výpožičku pozemkov vo vlastníctve mesta Levice / s parcelným číslom C 6075 a časti C 5973 – E 9838/1 a časti C 6088/, z dôvodu výstavby inžinierskych sietí, dopravných napojení a stavieb b) Stanovisko MsÚ k žiadosti spoločnosti BEAST STUDIO s.r.o., sídlo: Ul. F. Hečku 43, Levice, IČO: 47563567 o výpožičku pozemkov vo vlastníctve mesta Levice / s parcelným číslom C 6075 a časti C 5973 – E 9838/1 a časti C 6088/, z dôvodu výstavby inžinierskych sietí, dopravných napojení a stavieb c) Zverejnený zámer mesta Levice č. 17/2017 na prenechanie majetku mesta – pozemkov v k.ú. Levice do výpožičky v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov
 31. Návrh MsÚ na zmenu a doplnenie uznesenia MsZ č.15/XIX/2017 zo dňa 16.02.2017
 32. a) Odpoveď Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4 na zaslaný návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie vodárenského majetku b) Stanovisko MsÚ k odpovedi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4 na zaslaný návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie vodárenského majetku
 33. a) Žiadosť p. Štefana Saba, Mýtne Ludany 212/4 o prenájom časti pozemku v k.ú. Levice za účelom vybudovania letnej terasy pred prevádzkou b) Stanovisko k žiadosti p. Štefana Saba, Mýtne Ludany 212/4 o prenájom časti pozemku v k.ú. Levice za účelom vybudovania letnej terasy pred prevádzkou c) Zverejnený Zámer mesta Levice č. 18/2017
 34. Správa o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže č. 1/2017 konanej dňa 31.03.2017
 35. Návrh komisie MsZ sociálnej a bytovej na odpredaj nehnuteľného majetku mesta Levice – bytu a podielu pozemku pod bytovým domom k bytu - garsónky na Ul. P. O. Hviezdoslava 4, III. poschodie, č. b. 33, obchodnou verejnou súťažou
 36. Správa o výsledku verejného obstarávania nadlimitných a podlimitných zákaziek za mesto Levice za II. polrok 2016
 37. Správa o stave a plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi v meste Levice za rok 2016
 38. Správa o činnosti Mesta Levice v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia roku 2016
 39. Správa o zabezpečení zimnej údržby v sezóne 2016-2017
 40. Návrh MsÚ na vyradenie nehnuteľného majetku z mesta
 41. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia spoločnosti MARGITA-ILONA, s.r.o., Levice k 31.12.2016
 42. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia SŠZ Levice k 31.12.2016
 43. a) Žiadosť Box clubu Levice, Ul. Ľ. Ivana 34, Levice o bezplatný prenájom telocvične v Dome športu v Leviciach pri usporiadaní jednodňových a dvojdňových turnajov na dobu neurčitú b) Stanovisko SŠZ Levice k žiadosti Box clubu Levice, Ul. Ľ. Ivana 34, Levice o bezplatný prenájom telocvične v Dome športu v Leviciach pri usporiadaní jednodňových a dvojdňových turnajov na dobu neurčitú
 44. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Levice k 31.12.2016
 45. a) Žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska – Okresná organizácia v Leviciach o výpožičku nebytových priestorov v objekte CK Junior na stretnutia členov okresnej organizácie dvakrát mesačne na 2-3 hodiny b) Stanovisko Mestského kultúrneho strediska Levice k žiadosti Jednoty dôchodcov Slovenska – Okresná organizácia Levice o výpožičku nebytových priestorov v objekte CK Junior na stretnutia členov okresnej organizácie dvakrát mesačne na 2-3 hodiny
 46. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia Mestskej polície Levice za rok 2016
 47. Návrh na zrušenie VZN mesta Levice č. 35 o pešej zóne schválené na zasadnutí MsZ dňa 30. 10.1997 v znení aktualizácií schválených na zasadnutí MsZ dňa 27. 08. 1998, dňa 29. 10. 1998 a dňa 25. 04. 2002
 48. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia LTS s.r.o. k 31.12.2016
 49. Správa o činnosti a rozbor výsledkov hospodárenia DJ k 30.12.2016
 50. a) Správa o výsledku finančnej kontroly číslo 1/2017 kontrolu dodržiavania VZN mesta Levice č. 134 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady b) Správa o výsledku finančnej kontroly číslo 3/2017 - kontrolu čerpania výdavkov vo vybranej MŠ mesta Levice - Ul. T. Vansovej 2 za rok 2016
 51. Diskusia
 52. Interpelácie
 53. Odpovede na interpelácie
 54. Záver

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia