ROZSUDOK: DLH JE PREMLČANÝ A DOHODA O UZNANÍ DLHU A JEHO SPLÁCANÍ JE NEKALÁ OBCHODNÁ PRAKTIKA

V TOMTO ROZSUDKU SA DOČÍTATE, ŽE DLH JE PREMLČANÝ A DOHODA O UZNANÍ DLHU A JEHO SPLÁCANÍ JE NEKALÁ OBCHODNÁ PRAKTIKA:

Okresný súd BardejovSpisová značka:1C/27/2014Identifikačné číslo súdneho spisu:8213207501Dátum vydania rozhodnutia:

    1. 2015Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:Mgr. Ivana HanuščakováECLI:ECLI??OSBJ:2015:8213207501.2ROZSUDOK V MENESLOVENSKEJ REPUBLIKYOkresný súd Bardejov samosudkyňou Mgr. Ivanou Hanuščakovou v právnej veci žalobcu Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava 821 08, IČO: 35 831 154, zast. advokátom JUDr. Jánom Šoltésom, Karadžičova 8, Bratislava 821 08, proti žalovanému H. Č., B.. X.XX.XXXX, X. K. XX, za účastivedľajšieho účastníka na strane žalovaného Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Nám.Legionárov 5, 080 01 Prešov, IČO: 42 176 778, zast. advokátom JUDr. Ambrózom Motykom, Nám. SNP7, 091 01 Stropkov, o zaplatenie 1.249,04 € s príslušenstvom, taktor o z h o d o l:Súd konanie v časti o zaplatenie poplatkov vo výške 188,41 eur a úrokov vo výške 80,99 eur z a st a v u j e.V prevyšujúcej časti žalobu z a m i e t a.O trovách konania bude rozhodnuté v lehote 30 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.o d ô v o d n e n i e:Predchodca žalobcu sa žalobou doručenou súdu dňa 19.9.2013 domáhal voči žalovanému zaplateniasumy 1.249,04 eur s prísl. a náhrady trov konania. V odôvodnení žaloby uviedol, žena základe zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 19.12.2011 postúpil postupca VÚB, a.s. pohľadávku voči žalovanému na žalobcu. Postúpenie pohľadávky bolo žalovanému oznámené listom postupcu.Právny predchodca žalobcu uzavrel so žalovaným Zmluvu o vydaní a používaní kreditnej karty za účastispoločnosti Consumer Finance Holding, Na základe ktorej mu bol udelený úverový rámec vo výške995,82 eur, ktorý sa žalovaný zaviazal splácať v splátkach vo výške 33,19 eur mesačne. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy boli Obchodné podmienky. V prípade neuhradenia splátok, mal vereľ právo zosplatniťcelý zostatok dlhu okamžite a mal právo aj na poplatky v zmysle cenníka. Pre neplnenie dlhu žalovaným,vereľ vyhlásil predčasnú splatnosť dlhu. Dlh pozostáva z istiny 979,64 eur, poplatkov 188,41 eur a úroku80,99 eur. Žiadal aj úrok z omeškania vo výške 8,5 % ročne od 16.12.2011 do zaplatenia v zmysle §369 ods. 1 Obch. Zák..Žalovaný sa k žalobe a k jej prílohám písomne nevyjadril.Podaním zo dňa 14.10.2013 do konania vstúpil vedľajší účastník na strane žalovaného Združenie naochranu občana spotrebiteľa HOOS, pričom k veci sa vyjadril dňa 8.1.2015. Navrhol žalobu zamietnuť pre námietku premlčania nároku. Naviac namietal, že nie je jasné, na základe akých skutočností došlok predčasnému zosplatneniu celého dlhu.Na pojednávanie vo veci konané dňa 20.4.2015 sa nedostavili účastníci konania ani vedľajší účastník.Žalobca, jeho právny zástupca svoju neúčasť na pojednávaní ospravedlnili, o odročenie pojednávanianežiadali. Žalovaný svoju neúčasť na pojednávaní neospravedlnil, o odročenie pojednávania nežiadal.Vedľajší účastník súhlasil s konaním v jeho neprítomnosti. Súd preto v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. vecprejednal a rozhodol v ich neprítomnosti; prihliadol pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy.Súd vo veci vykonal dokazovanie oboznámením v spise pripojených listinných dôkazov ( návrhus prílohami - zmluvami o postúpení pohľadávok vrátane oznámení, zmluvou, podaniami žalobcu,vedľajšieho účastníka, výpisom z pôžičkovej karty ) a zistil tento skutkový stav veci:Podaním zo dňa 15.4.2015 žalobca zobral svoju žalobu v časti poplatkov v sume 188,41 eur a úrokuv sume 80,99 eur späť a zmenil svoj návrh vo vzťahu k výške úrokov z omeškania - sadzbe ( z 8,5 %ročne na 9 % ročne zo sumy 979,64 eur od 16.12.2011 do zaplatenia ). Naviac uviedol, že žalovanýuznal nárok čo do dôvodu a výšky a zaviazal sa ho uhradiť v 12 mesačných splátkach splatných k 20.dňu v mesiaci. Uviedol, že uznanie má všetky vyžadované náležitosti - jednostranný úkon dlžníka, má písomnú formu, podpísané dlžníkom, je tam uvedená kauza vzniku dlhu, výška dlhu, prísľub žalovaného,že svoj dlh zaplatí. S dlhom je žalovaný uzrozumený a uznal ho a zaviazal sa ho zaplatiť.V tejto časti súd postupom podľa § 96 O.s.p. konanie zastavil ( I. výrok rozsudku ). Vo vzťahu k výškeúroku z omeškania súd uznesením pripustil zmenu žaloby.Žalovaný dňa 18.1.2008 podal žiadosť o aktiváciu pôžičkovej karty Quatro na sumu 30.000,- Sk, spevnou mesačnou splátkou vo výške 1.000,- Sk. V spodnej časti sa nachádzala čať označená ako poistenie, ktoré žalovaný odmietol. Žiadosť bola adresovaná Všeobecnej úverovej banke, a.s. ( v texteVÚB, a.s. ).Prijatím žiadosti, dochádza k uzavretiu zmluvy o vydanía používaní platobnej kreditnej karty. Vereľ návrh prijal dňa 21.1.2008. Dlžník vyslovil súhlass oboznámením s Obchodnými podmienkami, cenníkom, úrokovou sadzbou, sankciami, ktoré sú súčasťou tejto žiadosti. Súdu boli predložené Obchodné podmienky pôvodného vereľa. Správcombola ustanovená spoločnosť Consumer Finance Holding, za VÚB, a.s.. Konanie správcu sa v zmysleOP považuje za konanie banky.Žalobca súdu predložil zmluvu o postúpení pohľadávok zo dňa 19.12.2011 uzavretej medzi postupcomVÚB, a.s. a postupníkom - žalobcom Profidebt Slovakia, s.r.o., predmetom ktorej bola aj pohľadávka vočižalovanému v sume 1.249,04 eur s prísl.. Zo zmluvy vyplýva, že predmetom je postúpenie pohľadávoks príslušenstvom vyplývajúcom zo zmluvy a VOP.Z oznámenia o postúpení pohľadávok zo dňa 2.2.2012 vyplýva, že VÚB, a.s. ako postupca postúpila pohľadávku voči žalovanému, ktorá tvorí predmet tohto konania na žalobcu ako postupníka zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa 19.12.2011. Predmetom postúpenia bola pohľadávka voči žalovanému vsume 1.249,04 eur. Uvedené oznámenie bolo žalovanému adresované žalovanému, dôkaz o doručení súdu predložený nebol.Žalobca súdu predložil aj zmluvu o postúpení pohľadávok zo dňa 31.1.2014 uzavretej medzi postupcom Profidebt Slovakia, s.r.o., a postupníkom - žalobcom Intrum Justitia Debt Finance AG, predmetom ktorejbola aj pohľadávka voči žalovanému v sume 1.425,84 eur.Uznesením tunajšieho súdu zo dňa 9.6.2014 súd v zmysle uvedeného na základe návrhu žalobcurozhodol o pripustení zmenu účastníka konania na strane žalobcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.7.2014.Z výpisu z pôžičkovej karty Quatro na meno žalovaného vyplýva dlžná suma 1.249,05 eur ( istina,poplatky, úroky, zmluvná pokuta a pod. ). Suma 3.000,- eur bola poskytnutá dňa 30.1.2008 na účet žalovaného.Žalobca bol výzvou súdu zo dňa 11.3.2015 vyzvaný na predloženie dôkazu na splnenie podmienok postúpenia pohľadávky z VÚB, a.s. na Profidebt Slovakia, s.r.o. v zmysle § 92 ods. 8 zákona o bankách( teda výzvu banky na plnenie, resp. súhlas žalovaného ). Súdu žalobca predložil dohodu o uznaní dlhu a jeho splácaní podpísanú žalovaným dňa 4.8.2008 so spoločnosťou Consumer Finance Holding- označený ako vereľ. Dlžník uznáva čo do dôvodu a výšky záväzok voči vereľovi v sume 1.215,86 eur, denný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z istiny odo dňa lehoty stanovenej v predžalobnej upomienke. Dlžník sa zaviazal plniť dlh v 12 splátkach, v prípade omeškania so zaplatením splátky, sastane splatným celý dlh a to dňom splatnosti prvej splátky. Zároveň v hornej časti listiny vereľ uviedol,že dlžník neuhradil dlh zo zmluvy a preto navrhol ako ústretový krok, túto dohodu o uznaní dlhu a jej splácaní v splátkach. V prípade akceptovania Dohody je nutné ju do 3 dní od prevzatia vrátiť vereľovi.Vereľ ju podpísal dňa 13.7.2008. Listina je adresovaná žalovanému.Podľa § 3 ods. 3 zák. č. 250/2007 Z.z. / účinného ku dňu vzniku zmluvného vzťahu / každý spotrebiteľmá právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách, ktorými sú zmluvyuzavreté podľa Občianskeho zákonníka9) alebo Obchodného zákonníka, ako aj všetky iné zmluvy,ktorých charakteristickým znakom je, že sa uzatvárajú voviacerých prípadoch, a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje;aj na spotrebiteľské zmluvy, ktoré neboli uzavreté podľa Občianskeho zákonníka, sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Podľa § 261 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka ( účinného v čase vzniku zmluvného vzťahu )touto časťou zákona sa spravujú bez ohľadu na povahu účastníkov záväzkové vzťahy zo zmluvy opredaji podniku alebo jeho častí (§ 476), zmluvy o úvere (§ 497), zmluvy o kontrolnej činnosti (§ 591),zasielateľskej zmluvy (§ 601), zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku (§ 638), zmluvy o tichom spoločenstve (§ 673), zmluvy o otvorení akreditívu (§ 682), zmluvy o inkase (§ 692), zmluvy o bankovom uložení veci (§ 700), zmluvy o bežnom účte (§ 708) a zmluvy o vkladovom účte (§ 716).V zmysle § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka vyplýva, že časť obsahu zmluvy možno určiť odkazomna všeobecné obchodné podmienky vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami alebo odkazom na iné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhupriložené.Podľa § 497 Obchodného zákonníka zmluvou o úvere sa zaväzuje vereľ, že na požiadanie dlžníkaposkytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažnéprostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.Podľa § 499 Obchodného zákonníka za dojednanie záväzku vereľa poskytnúť na požiadanie peňažnéprostriedky možno dojednať odplatu, ak poskytovanie úveru je predmetom podnikania vereľa.Podľa § 502 ods.1 veta prvá Obchodného zákonníka od doby poskytnutia peňažných prostriedkov jedlžník povinný platiť z nich úroky v dojednanej výške, inak v najvyššej prípustnej výške ustanovenej zákonom alebo na základe zákona.Ustanovenia Obchodného zákonníka, v rámci ktorých je zmluva o úvere považovaná za tzv. „absolútny obchod“, však v čase vzniku daného záväzkového vzťahu neobsahovali špeciálne ustanovenia týkajúcesa ochrany spotrebiteľa, ktoré aj vo vzťahu k Obchodnému zákonníku pôsobia ako lex specialis. Pretobolo potrebné riadiť sa všeobecnou právnou úpravou.Podľa § 524 Občianskeho zákonníka účinného v čase uzatvorenia zmluvy ( ďalej OZ ) vereľ môžesvoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému. S postúpenou pohľadávkouprechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené.Podľa § 526 OZ postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi.Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávkydlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi. Ak postúpenie pohľadávky oznámidlžníkovi postupca, nie je dlžník oprávnený sa dožadovať preukázania zmluvy o postúpení.Podľa § 565 OZ ak ide o plnenie v splátkach, môže vereľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky prenesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môževereľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky.Podľa ust. § 52 OZ spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatváradodávateľ so spotrebiteľom. Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospechzmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahomalebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojejobchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.Podľa § 53 OZ spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len"neprijateľná podmienka"). To neplatí, ak ide o predmet plnenia, cenu plnenia alebo ak boli neprijateľnépodmienky individuálne dojednané. Za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovažujútaké, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniťich obsah. Ak dodávateľ nepreukáže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi dodávateľoma spotrebiteľom sa nepovažujú za individuálne dojednané. Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoréa) má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,b) dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného dodávateľa bez súhlasu spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávkyspotrebiteľa,c) vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo opomenutie, ktorým saspotrebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma na zdraví,d) vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebozodpovednosti za škodu,e) umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľneuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi,f) umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovito neumožňujú,g) oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu uzavretú nadobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty,h) prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli,i) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,j) určujú, že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia, alebo dodávateľa oprávňujúna zvýšenie ceny tovaru alebo služieb bez toho, aby spotrebiteľ mal právo odstúpiť od zmluvy, ak cenadohodnutá v čase uzavretia zmluvy je podstatne prekročená v čase splnenia,k) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu akosankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,l) obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti niesť dôkazné bremeno, ktoréby podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala niesť iná zmluvná strana,m) v prípade čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzku zo strany dodávateľa neprimerane obmedzujú alebo vylučujú možnosť spotrebiteľa domáhať sa svojich práv voči predávajúcemu vrátanepráva spotrebiteľa započítať pohľadávku voči predávajúcemu,n) spôsobujú, že platnosť zmluvy uzatvorenej na dobu určitú sa po uplynutí obdobia, na ktorú bola zmluvauzavretá, predĺži, pričom spotrebiteľovi priznávajú neprimerane krátke obdobie na prejavenie súhlasus predĺžením platnosti zmluvy,o) ktoré oprávňujú dodávateľa rozhodnúť o tom, že jeho plnenie je v súlade so zmluvou, alebo ktorépriznávajú právo zmluvu vykladať iba predávajúcemu,p) obmedzujú zodpovednosť dodávateľa, ak bola zmluva uzavretá sprostredkovateľom, alebo vyžadujúuzavretie zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa v osobitnej forme,r) vyžadujú v rámci dojednanej rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešilvýlučne v rozhodcovskom konaní.Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.Ak je v spotrebiteľskej zmluve predmetom záväzku poskytnutie peňažných prostriedkov za neprimeranúodplatu, súd môže odplatu znížiť; prihliadne pritom najmä na odplaty poskytované bankami prispotrebných úveroch. Ak súd rozhodne o znížení odplaty za poskytnuté peňažné prostriedky aspotrebiteľ splnil svoj záväzok vo väčšom rozsahu, ako bol podľa rozhodnutia súdu povinný, dodávateľje povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi plnenie, ktoré presahuje výšku poskytnutýchpeňažných prostriedkov a primeranej odplaty.Podľa § 54 OZ zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohtozákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mutento zákon priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. V pochybnostiach o obsahuspotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší.Podľa § 39 OZ neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo hoobchádza alebo sa prieči dobrým mravom.Zákonom č. 150/2004 Z. z., ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník, bola prebratá smernica Radyč. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Úradný vestníkEurópskych spoločenstiev L 095, 21/4/1993, str. 29-34).Túto smernicu je nevyhnutné podľa názoru súdu využívať ako interpretačné pravidlo k ustanoveniamprávneho poriadku, upravujúcich režim spotrebiteľských zmlúv. Toto stanovisko je podporené ajrozsudkom Európskeho súdneho dvora z 27.06.2000 v spojených prípadoch C-240/98, C-241/98,C-242/98, C-243/98 a C-244/98, Océano Grupo Editorial SA proti Roció Murciano Quintero und SalvatEditores SA proti José M. Sánchez Alcón Prades, José Luis Copano Badillo, Mohammed Berroanea Emilio Vinas Feliú, v ktorom sa konštatuje, že účinná ochrana spotrebiteľa sa môže dosiahnuť, lenak národný súd prehlási, že má právomoc zhodnotiť neprimerané podmienky z úradnej povinnosti.Právomoc súdu stanoviť z úradnej povinnosti, či je podmienka nečestná, znamená vytvor vhodnéprostriedky. Znamená to dosiahnuť výsledok sledovaný čl. 6 Smernice, konkrétne chrániť spotrebiteľapred záväzkom voči nečestnej podmienke a dosiahnuť zámer čl. 7 Smernice. Tieto opatrenia môžu pôsobiť ako odstrašujúci prostriedoka predchádzať nečestným zmluvným podmienkam.Podľa ust. čl. 3 ods. 1 Smernice Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993, zmluvná podmienka, ktoránebola individuálne dohodnutá sa považuje za nekalú, ak napriek požiadavke dôvery spôsobí značnúnerovnováhu v právach a povinnostiach strán vzniknutých na základe zmluvy, ku škode spotrebiteľa.Podľa § 4 ods. 1, 2 zák. č. 258/2001 Z.z. ( účinnom v čase vzniku zmluvného vzťahu ) zmluva ospotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu, inak je neplatná, pričom spotrebiteľ dostane jednovyhotovenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecnýchnáležitostí6) musí obsahovaťa) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo vereľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko,miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo vereľa, ak ide o fyzickú osobu,b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa,c) identifikáciu osoby, ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľa vokamihu odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby, a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva ktomuto tovaru alebo službe spotrebiteľom,d) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,e) celkovú výšku a menu poskytnutého spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,f) v prípade odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu, opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje, a cenu tovaru alebo poskytnutej služby,g) konečnú splatnosť spotrebiteľského úveru,h) ročnú úrokovú sadzbu; v prípade variabilnej ročnej úrokovej sadzby zmluva o spotrebiteľskom úveremusí obsahovať podmienky zmeny variabilnej ročnej úrokovej sadzby, ako aj index alebo referenčnúsadzbu, ktoré sa vzťahujú na pôvodnú variabilnú ročnú úrokovú sadzbu,i) výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov,j) ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľskýmúverom, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere,k) priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver platnú k dňupodpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere, zverejnenú podľa § 7a ods. 2,l) vereľom vyžadované ručenie alebo poistenie,m) výpočet nákladov uvedených v § 2 písm. c) prvom až piatom bode, ktoré neboli zahrnuté do výpočturočnej percentuálnej miery nákladov; pričom sa uvedie výška týchto nákladov, spôsob výpočtu alebo čonajpresnejší odhad,n) oprávnenie spotrebiteľa na zníženie celkových nákladov na spotrebiteľský úver pri jeho splatení predlehotou splatnosti podľa § 6 a spôsob určenia výšky poplatku za splatenie spotrebiteľského úveru predlehotou splatnosti,o) upozornenia týkajúce sa následkov nesplácania spotrebiteľského úveru,p) práva spotrebiteľa podľa § 7,q) spôsob zániku záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,r) informáciu o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,s) názov a adresu príslušného kontrolného orgánu podľa § 8 ods. 1.Podľa ods. 3 cit. ust. pri nesplnení podmienok podľa odseku 2 je zmluva o spotrebiteľskom úvere platná,ak bol spotrebiteľovi na jej základea) poskytnutý spotrebiteľský úver a spotrebiteľ ho začal čerpať alebob) dodaný tovar, alebo poskytnutá služba.Ak však zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 písm. a), b), d) až j), k)a l), poskytnutý úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. Podľa ods. 4 - 5 cit. ust. od spotrebiteľa nemôže vereľ požadovať úrok alebo poplatky, ktoré niesú uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Vereľ môže postúpiť pohľadávku, len ak to pripúšťaosobitný predpis. 7) Ak dôjde k postúpeniu pohľadávky z vereľa na tretiu osobu, postupuje sa podľaosobitného predpisu.Podľa ust. čl. 3 ods. 2 Smernice Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993, podmienka sa nepovažujeza individuálne dohodnutú, ak bola navrhnutá vopred a spotrebiteľ preto nebol schopný ovplyvniťpodstatu podmienky, najmä v súvislosti s predbežne formulovanou štandardnou zmluvou. Skutočnosť,že určité aspekty podmienky alebo jedna konkrétna podmienka boli individuálne dohodnuté, nevylučujeuplatňovanie tohto článku na zvyšok zmluvy, ak celkové hodnotenie zmluvy naznačuje, že aj napriek tomu ide o predbežne formulovanú štandardnú zmluvu. Keď predajca alebo dodávateľ vznesie námietku,že štandardná podmienka bola individuálne dohodnutá, musí o tom podať dôkaz.Podľa ust. čl. 3 ods. 3 Smernice Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993, príloha obsahuje indikatívny anevyčerpávajúci zoznam podmienok, ktoré sa môžu považovať za nekalé.Podľa ust. čl. 5 Smernice Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993, v prípade zmlúv, kde sú všetkyalebo niektoré podmienky ponúkané spotrebiteľovi v písomnej forme, musia byť vždy tieto podmienky vypracované v jednoduchom zrozumiteľnom jazyku. Kde existuje pochybnosť o zmysle podmienky,prednosť má interpretácia priaznivejšia pre spotrebiteľa. Toto pravidlo interpretácie neplatí v súvislosti s postupmi stanovenými v článku 7 (2).Podľa ust. čl. 6 ods. 1 Smernice Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993, členské štáty zabezpečia,aby nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľom zo strany predajcu alebo dodávateľa podľa ich vnútroštátneho práva, neboli záväzné pre spotrebiteľa a aby zmluva bola podľatýchto podmienok naďalej záväzná pre strany, ak je jej ďalšia existencia možná bez nekalých podmienok.Podľa ust. čl. 7 ods. 1 Smernice Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993, členské štáty zabezpečia,aby v záujme spotrebiteľov a súťažiacich existovali primerané a účinné prostriedky, ktoré by zabránili súvislému uplatňovaniu nekalých podmienok v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľmi zo stranypredajcov alebo dodávateľov. Podľa § 92 ods. 8 zák. č. 483/2001 Z.z. o bankách ( účinného v čase postúpenia pohľadávky ) akje napriek písomnej výzve banky alebo pobočky zahraničnej banky jej klient nepretržite dlhšie ako90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči banke alebo pobočke zahraničnej banky, môže banka alebo pobočka zahraničnej banky svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe, a to aj osobe,ktorá nie je bankou (ďalej len "postupník"), aj bez súhlasu klienta. Toto právo banka alebo pobočka zahraničnej banky nemôže uplatniť, ak klient ešte pred postúpením pohľadávky uhradil banke alebo pobočke zahraničnej banky omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva; toneplatí, ak súčet všetkých omeškaní klienta so splnením čo len časti toho istého peňažného záväzku vočibanke alebo pobočke zahraničnej banky presiahol jeden rok. Pri postúpení pohľadávky je banka alebo pobočka zahraničnej banky povinná odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu,na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka; banka alebo pobočka zahraničnej banky môže postupníkovi poskytnúť informáciu o jednotlivých iných záväzkových vzťahoch medzi bankou alebopobočkou zahraničnej banky a klientom len za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom.Podľa § 100 ods. 1 OZ právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožnopremlčané právo vereľovi priznať.Podľa § 101 OZ pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná aplynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.Podľa § 5b zákona NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení účinnom od 1. mája 2014orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy prihliada aj bez návrhu na nemožnosť uplatneniapráva, na oslabenie nároku predávajúceho voči spotrebiteľovi, vrátane jeho premlčania alebo na inúzákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúcehovoči spotrebiteľovi, aj keď by inak bolo potrebné, aby sa spotrebiteľ týchto skutočností dovolával.Keďže zákonodarca uplatňovanie príslušného ustanovenia neobmedzil na vzťahy vzniknuté až po tomtodátume, je ním súd viazaný ako orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy a aj beznámietky musí teda prihliadať na premlčanie.Predmetom konania ostalo zaplatenie sumy 979,64 eur s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročneod 16.12.2011 do zaplatenia a náhrada trov konania.Z vykonaného dokazovania vyplýva, že medzi žalovaným a VÚB, a.s. dňa 21.12.2008 došlo k uzavretiuZmluvy o úvere - aktivácii pôžičkovej karty, na základe ktorej bol žalovanému poskytnutý úver vovýške 30.000,- Sk, ktorý sa žalovaný zaviazal splácať mesačnou splátkou 1.000,- Sk. Poistenie boloodmietnuté. Dlžník vyslovil súhlas s oboznámením s Obchodnými podmienkami, cenníkom, úrokovousadzbou, sankciami, ktoré sú súčasťou tejto žiadosti. Súdu boli predložené Obchodné podmienkypôvodného vereľa. Správcom bola ustanovená spoločnosť Consumer Finance Holding, za VÚB, a.s..Konanie správcu sa v zmysle OP považuje za konanie banky.Z výpisu z pôžičkovej karty Quatro na meno žalovaného vyplýva dlžná suma 1.249,05 eur ( istina,poplatky, úroky, zmluvná pokuta a pod. ). Suma 3.000,- eur bola poskytnutá dňa 30.1.2008 na účetžalovaného.Súd vyhodnotil uzavretú Zmluvu vzhľadom na povahu účastníkov zmluvy a spôsobu uzavretiazmluvy, keď predchodca žalobcu ako vereľ - banka je podnikateľský subjekt, ktorý na formulári av pevne stanovených obchodných podmienkach určil obsah zmluvy, pričom druhá zmluvná strana -dlžník - zákazník (žalovaný) nemal možnosť obsah zmluvy ovplyvniť, ako spotrebiteľskú, na ktorú savzťahujú aj napriek zákonnej úprave úverovej zmluvy v Obchodnom zákonníku, všeobecné ustanoveniao spotrebiteľských zmluvách uvedené v Občianskom zákonníku v §§ 52-54 Občianskeho zákonníkazavedené zákonom č. 150/2004 Z.z., ktorý zmenil a doplnil Občianky zákonník s účinnosťou od 1.4.2004a zaviedol do nášho právneho poriadku initút tzv. spotrebiteľských zmlúv, a to v súlade s čl.69 až 71 Asociačnej dohody, ktorá vstúpila do platnosti 1. februára 1995, a ktorou sa Slovenskárepublika zaviazala, že vyvinie úsilie na zabezpečenie postupnej zlučiteľnosti jej právnych predpisovs predpismi Európskej únie. Dovtedy obdobný typ zmluvy čiastočne upravoval zákon č. 634/1992 Zb.o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ako tzv. typovú zmluvu( spotrebiteľskú ). Tátoúprava nášho právneho poriadku bola nevyhnutná v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ v máji2004 a zosúlaďovala náš právny poriadok s niektorými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a EÚ. Momentálne uvedené upravuje zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a to konkrétne §3 ods. 3 ( každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách 9), odkaz na § 52 až 54 Občianskeho zákonníka ). V čase vzniku zmluvného vzťahu uvedenéupravovalo cit. znenie 3 ods. 3 zák. č. 250/2007 Z.z.. Súd nespochybňuje aplikáciu Obchodného zákonníka na vznik Zmluvy, avšak pre celkové posúdenie právneho vzťahu majú prednosť osobitnéustanovenia právneho poriadku, ktoré sú súčasťou špeciálnej právnej úpravy v oblasti spotrebiteľskéhopráva vrátane ustanovení § 52 až §54 OZ. Tým pádom súd použil ustanovenia Občianskeho zákonníkana právne posúdenie právneho vzťahu medzi žalobcom a žalovanou, ale aj na z toho vyplývajúceúčinky omeškania či premlčania nároku. Pričom ako vyplýva z cit. ust. OZ zmluvné podmienky upravenéspotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona ( myslí sa Občianskeho zákonníka ) vneprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákonpriznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. V pochybnostiach o obsahu spotrebiteľskýchzmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší. Zmluvy nesmú obsahovať dohody, ktoré bystavali spotrebiteľa do nevýhodnejšieho postavenia ako mu zákon priznáva a to s poukazom na ust. §54 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka. Takýto výklad je podľa názoru súdu plne eurokonformný ( t. j.výklad v súlade s komunitárnym právom ). Aj preto je súd názoru, že je potrebné považovať záväzkovoprávny vzťah vzniknutý medzi účastníkmi za občianskoprávny vzťah, nie vzťah obchodnoprávny.Taktiež ustanovenia Obchodného zákonníka, v rámci ktorých je zmluva o úvere, či zmluva o bežnom účtepovažovaná za tzv. „absolútny obchod“, však v čase vzniku daného záväzkového vzťahu neobsahovališpeciálne ustanovenia týkajúce sa ochrany spotrebiteľa ( OZ, zákon o ochrane spotrebiteľa ), ktoré aj vo vzťahu k Obchodnému zákonníku pôsobia ako lex specialis. Súd v tomto názore ( ohľadnespotrebiteľskej zmluvy ) podporuje aj § 3 ods. 3 zák. č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa ).Vzhľadom na spotrebiteľský charakter úverovej zmluvy je potrebné posudzovať túto zmluvu aj z pohľadukritérií obsiahnutých v § 52 a nasl. OZ v spojení so zákonom na ochranu spotrebiteľa. Preto nemožno prisvedčiť, že vzniknutý zmluvný vzťah jevzťahom obchodnoprávnym a nemožno akceptovať ani prípadnú dohodu podľa § 262 Obch. zák.( súdmi opakovane v obdobných veciach vyhlásená ako nekalá podmienka, obsah zmluvy spotrebiteľnemohol ovplyvniť ).Je nepochybné, že právny predchodca žalobcu pri uzatváraní úverovej zmluvy vystupoval ako dodávateľs poukazom na predmet podnikania / banka / a žalovaný vystupoval ako spotrebiteľ, pretože pri uzatváraní zmluvy nekonal v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti /§52 ods. 3,4 Občianskeho zákonníka/. Vzťahy medzi účastníkmi na základe zmlúv vznikli v dobe,kedy Slovenská republika už transformovala do právneho poriadku Smernice EÚ v oblasti ochranyspotrebiteľa. Východiskom spotrebiteľskej ochrany je postulát, podľa ktorého sa spotrebiteľ ocitá vofakticky nerovnom postavení s profesionálnym dodávateľom, a to s ohľadom na okolnosti, za ktorýchdochádza ku kontraktácii, s ohľadom na väčšiu profesionálnu skúsenosť predávajúceho, lepšiu znalosťpráva a ľahšiu dostupnosť právnych služieb a konečne so zreteľom na možnosti stanovovať zmluvnépodmienky jednostranne cestou formulárových zmlúv. Pre takéto vzťahy je charakteristické, že podnetku zmluvnému jednaniu prichádza spravidla od dodávateľov, pričom spotrebiteľ nie je na všetkyzmluvné dojednania pripravený a skúsený. Spoločným znakom tejto novej úpravy je teda snaha cestoupráva vyrovnať túto faktickú nerovnosť, a to formou aj prípadného obmedzenia autonómie vôle. Kzákladným princípom spotrebiteľských zmlúv je, že nesmú obsahovať neprijateľnú podmienku, tedataké zmluvné dojednanie, ktoré spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, a to pod sankciou absolútnej neplatnosti takejto podmienky. Zhľadiska posúdenia nekalých podmienok v spotrebiteľských zmluvách Smernica Rady 93/13 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách si stanovila práve za cieľ vyvážiť faktickú nerovnováhu medzi dodávateľom a spotrebiteľom pozitívnym zásahom štátu. Problematika ochrany spotrebiteľa je initút,ktorý treba vnímať komplexne a ktorý sa dotýka viacerých typov zmlúv. Európska únia venuje ochranespotrebiteľa mimoriadnu pozornosť. Vychádzajúc z európskej legislatívy aj zmluvy uzatvorené podľainých zákonov ako Občiansky zákonník možno tiež považovať za spotrebiteľské napriek tomu, žeich zákon priamo ako spotrebiteľské neoznačuje. Spotrebiteľská zmluva nie je samostatným typom zmluvy (aj keď je v Občianskom zákonníku pomenovaná), ale možno ju označiť ako druh zmluvy, prektorú najmä Občiansky zákonník, ale aj iné právne predpisy ustanovujú osobitné podmienky a určujú,aké náležitosti zmluva musí obsahovať a naopak, ktoré v nej nesmú byť (neprijateľné podmienky) naochranu tzv. slabšej zmluvnej strany. Z ustálenej judikatúry Európskeho súdneho dvora je ochranazavedená smernicou založená na myšlienke, že spotrebiteľ je v slabšej pozícii, a to vedie k tomu, žesúhlasí s podmienkami pripravenými vopred druhou zmluvnou stranou bez toho, aby mohol ovplyvniť obsah týchto podmienok. Občiansky zákonník v § 52 v znení od 1.4.2004 vymedzuje zmluvné typyspotrebiteľských zmlúv len deklaratórne ( išlo o užší výpočet ako je úprava v práve EÚ ). Aktuálna úpravav Občianskom zákonníku je už súladná s právom EÚ - spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bezohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom ( § 52 ods. 1 OZ ). Podľačl.6 ods. 1 Smernice 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, členské štátyEÚ zabezpečia, aby nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľom zo stranypredajcu alebo dodávateľa podľa ich vnútroštátneho práva, neboli záväzné pre spotrebiteľa a aby zmluva bola podľa týchto podmienok naďalej záväzná pre strany, ak je jej ďalšia existencia možná bez nekalýchpodmienok.Žalobca súdu predložil zmluvu o postúpení pohľadávok zo dňa 19.12.2011 uzavretej medzi postupcomVÚB, a.s. a postupníkom - žalobcom Profidebt Slovakia, s.r.o., predmetom ktorej bola aj pohľadávka voči žalovanému v sume 1.249,04 eur s prísl.. Zo zmluvy vyplýva, že predmetom je postúpenie pohľadávok s príslušenstvom vyplývajúcom zo zmluvy a VOP.Žalobca súdu predložil aj zmluvu o postúpení pohľadávok zo dňa 31.1.2014 uzavretej medzi postupcom Profidebt Slovakia, s.r.o., a postupníkom - žalobcom Intrum Justitia Debt Finance AG, predmetom ktorejbola aj pohľadávka voči žalovanému v sume 1.425,84 eur.Súd pri posudzovaní dôvodnosti podanej žaloby skúma, či žalobcovi svedčí právo, ktorého sa domáha,t.j. či je nositeľom hmotného práva, ktoré je predmetom konania ( aktívna vecná legitimácia ) a či žalovanýje nositeľom hmotnoprávnej povinnosti, ktorá zodpovedá právu, ktorého sa žalobca domáha ( pasívnavecná legitimácia ). Nedostatok vecnej legitimácie na strane žalobcu či žalovaného znamená, že žalobenemožno vyhovieť. Predpokladom úspešnosti žaloby je, že žalobca preukáže, že je nositeľom tvrdenéhohmotného práva a že žalovaný je nositeľom zodpovedajúcej hmotnoprávnej povinnosti.Žalobca dôvodí svoje právo na zaplatenie žalovanej sumy ( samozrejme z predloženej úverovej zmluvy ) titulom uzavretej zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 19.12.2011, na základe ktorej mumala byť pohľadávka voči žalovanému v sume 1.249,04 eur s prísl. postúpená z postupcu VÚB,a.s. na spoločnosť Profidebt Slovakia, s.r.o.. Postúpenie pohľadávky malo byť žalovanému oznámené postupcom podaním zo dňa 2.2.2012, doklad o doručení súdu nebol predložený. Súdu bola predloženádohoda o uznaní dlhu a jeho splácaní podpísanú žalovaným dňa 4.8.2008 so spoločnosťou ConsumerFinance Holding - označený ako vereľ. Dlžník uznáva čo do dôvodu a výšky záväzok voči vereľoviv sume 1.215, 86 eur, denný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z istiny odo dňa lehoty stanovenej vpredžalobnej upomienke. Dlžník sa zaviazal plniť dlh v 12 splátkach, v prípade omeškania so zaplatenímsplátky, sa stane splatným celý dlh a to dňom splatnosti prvej splátky ( neuvedená ). Zároveň v hornejčasti listiny vereľ uviedol, že dlžník neuhradil dlh zo zmluvy a preto navrhol ako ústretový krok, tútodohodu o uznaní dlhu a jej splácaní v splátkach. V prípade akceptovania Dohody je nutné ju do 3dní od prevzatia vrátiť vereľovi. Vereľ ju podpísal dňa 13.7.2008. Z uvedeného vyplýva, že žalobcanepreukázal splnenie podmienok v zmysle § 92 ods. 8 zák. o bankách, a to písomnú výzvu žalovanémuna plnenie dlhu v sume 1.249,04 eur s prísl., resp. jeho súhlas. Preto má súd pochybnosti o účinnosti postúpenia pohľadávky na spoločnosť Profidebt Slovakia, s.r.o., pre rozpor so zákonom v zmysle § 39OZ a teda, po následnom postúpení pohľadávky zo dňa 31.1.2014, o aktívnej vecnej legitimácii žalobcu.Súd v tomto poukazuje na právoplatné rozhodnutia súdov a to rozsudok Okresného súdu Trnava sp. zn.10C/369/2013, či rozsudok Okresného súdu Bardejov sp. zn. 1C/105/2013.Naviac vedľajší účastník namietol premlčanie nároku žalobcu, preto súd dodáva, že má za to, že nárokvyplývajúci zo žaloby je premlčaný, keďže žaloba bola na súde podaná až dňa 19.9.2013. Súd jenázoru, že žalobca, resp. jeho právni predchodcovia mohli právo vykonať po prvý raz a uplatniť siprípadný dlh žalovaného dňom nasledujúcom po dni 13.7.2008, kedy žalovanému zaslal na podpislistinu o uznaní dlhu, teda predchodca žalobcu už mal reálnu vedomosť omeškaní žalovaného s plnením dlhu vyplývajúcom zo zmluvy, teda k premlčaniu nároku došlo najneskôr dňa 14.7.2011, uplynutímvšeobecnej 3 - ročnej premlčacej dobyuvedenej v ust. § 101 OZ. V tomto prípade uplynula aj 4 - ročná premlčacia doba podľa ust. Obchodného zákonníka.Vo vzťahu k predloženej listine označenej ako dohoda o uznaní dlhu súd po jej preskúmaní poukazujena skutočnosť, že je typickým formulovaným ošetrovaním vzniknutého stavu, kedy sa na podpisspotrebiteľom predkladá zdanlivo výhodný formulár o splátkach s vyhlásením o uznaní dlhu. Uvedená dohoda je vopred naformulovaná, vrátane neprijateľných podmienok ( uznanie dlhu v určitej sumys príslušenstvom - neodôvodnenej čo do dôvodu a výšky / ako došlo k splatnosti dlhu a pod. /,neprijateľné príslušenstvo - 0,05 % denný úrok z omeškania = 18,25 % ročne!, ako vereľ je naviacoznačená spoločnosť Consumer Finance holding, nie banka ). Uvedenú dohodu možno dokoncahodnotiť ako nekalú obchodnú praktiku, pretože boli naplnené zákonné znaky tohto zákonného in*itútu,a to nedostatok odbornej starostlivosti na strane dodávateľa, ako aj potenciálne riziko, že takétokonanie naruší správanie spotrebiteľa. Súd pri tomto úkone priznáva žalovanému postaveniespotrebiteľa ( nekoná v rámci predmetu podnikania ) a vereľom je právnická osoba, v predmetektorej je poskytovanie úverov a pôžičiek z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom. Pri vyhodnocovanípraktiky dodávateľa súd musí operovať priemerným spotrebiteľom (Smernica Rady AEP 2005/29 bod19 Preambuly) a existuje nezanedbateľné nebezpečenstvo, že priemerný spotrebiteľ podpíše dokument sledujúc dosiahnutie splátok. V skutočnosti ide preto podľa citovanej Smernice (čl. 5 a 9) o nekalúobchodnú praktiku a neodbornú starostlivosť dodávateľa v záujme vyššej kvality života ľudí. Skutočnosť,že táto dohoda o splátkach môže vyvolať u spotrebiteľa dojem, že podpisuje len dohodu o splátkach,vyplýva aj z obsahu listiny, ktorý sa nachádza v jeho hornej časti - tzv.,, ústretový krok,, a pod.. Pretosúd nemohol priznať predloženej listine označenej ako uznanie dlhu, zamýšľané právne účinky uvedenév § 558 OZ tak, ako to žalobca žiadal. Súd sa preto nestotožnil s tvrdením žalobcu, že uznanie mávšetky vyžadované náležitosti - jednostranný úkon dlžníka, má písomnú formu, podpísané dlžníkom, jetam uvedená kauza vzniku dlhu, výška dlhu, prísľub žalovaného, že svoj dlh zaplatí. S dlhom je žalovanýuzrozumený a uznal ho a zaviazal sa ho zaplatiť. Nemožno akceptovať účinky z uznania dlhu a to spoukazom na vyššie uvedené. Preto účinky uznania dlhu podľa názoru súdu nenastali a nemohlo dôjsťani k predlženiu premlčacej doby.Preto uvedené uznanie dlhu a dohodu o splátkach súd považuje za neplatné a preto nemôže maťprávne následky riadneho uznania dlhu, a to aj vo vzťahu, čo sa týka premlčania žalovanej pohľadávky( predlženia plynutia premlčacej doby v zmysle § 110 OZ ).Vzhľadom k vyššie uvedenému súd žalobu v celom rozsahu zamietol a neprihliadal na tvrdenia žalobcuv žalobe ani v jeho vyjadreniach.O trovách konania súd rozhodol podľa 151 ods. 3 O.s.p..

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia