ROZSUDOK OKRESNÉHO SÚDU BRATISLAVA III - SMSCREDITS:

ROZSUDOK OKRESNÉHO SÚDU BRATISLAVA III - SMSCREDITS:

Súd: Okresný súd Bratislava IIISpisová značka: 16C/512/2015Identifikačné číslo súdneho spisu: 1314224851Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2015Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ivana FeketeECLI: ECLI??OSBA3:2015:1314224851.4ROZSUDOK V MENESLOVENSKEJ REPUBLIKYOkresný súd Bratislava III v konaní pred sudkyňou Mgr. Ivanou Fekete, v právnej veci navrhovateľa:SMSCREDITS s.r.o., IČO: 44 769 911, so sídlom Dlhá 95C, Žilina, zastúpeného LEGAL CARTEL s.r.o.,IČO: 36 677 175, so sídlom Ľubinská 18, Bratislava, proti odporkyni: A. F., nar. XX.XX.XXXX, naposledybytom L. XXXX/XX, L., zastúpenej opatrovníkom G. Y., pracovníčkou Okresného súdu Bratislava III, ozaplatenie 187,62 eura s príslušenstvom, taktor o z h o d o l:Odporkyňa j e p o v i n n á zaplatiť navrhovateľovi sumu 100,- eur spolu s úrokom z omeškania vovýške 5,75 % ročne od 23.03.2013 do zaplatenia.Súd vo zvyšnej časti návrh z a m i e t a.Žiaden z účastníkov n e m á p r á v o na náhradu trov konania.o d ô v o d n e n i e:Návrhom na začatie konania zo dňa 12.11.2014 sa navrhovateľ (v tom čase pod obchodným menom:River Euro, s. r. o. so sídlom so sídlom Dlhá 95C, Žilina, IČO: 44 769 911), domáhal, aby súd zaviazalodporkyňu na zaplatenie sumy 187,62 eura spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,75 % ročne zo sumy187,62 eura od 23.03.2013 do zaplatenia a náhradu trov konania vrátane trov právneho zastúpenia.Navrhovateľ svoj návrh na začatie konania odôvodnil tým, že dňa 07.03.2013 bola medzi navrhovateľoma odporkyňou uzatvorená zmluva o pôžičke č. 016217, v zmysle ktorej sa navrhovateľ zaviazal poskytnúťodporkyni krátkodobú pôžičku vo výške 100,- eur za odplatu 16,80 eur a odporca sa zaviazal vrátiťnavrhovateľovi poskytnutú pôžičku vrátane odplaty v celkovej sume 116,80 eura. Odporkyňa svoj dlhvoči navrhovateľovi v lehote splatnosti dňa 22.03.2013 nesplnila. Na základe toho navrhovateľ evidujevoči odporkyni pohľadávku v celkovej výške 187,62 eura pozostávajúcu z istiny v sume 100,- eur, odplatyv sume 16,80 eura, zmluvnej pokuty podľa bodu 7 zmluvných podmienok v sume 27,52 eura a províziev sume 43,30 eura podľa bodu 8 z zmluvných podmienok.Súd vo veci vydal platobný rozkaz č.k. 40Ro 2481/2014-29 zo dňa 24.03.2015, ktorý sa však nepodariloodporkyni doručiť do vlastných rúk a preto ho súd uznesením č.k. 40Ro 2481/2014-38 zo dňa 03.07.2015zrušil.Podľa § 29 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) pokiaľ neurobí iné opatrenia, môžesúd ustanoviť opatrovníka aj účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ktorému sa nepodarilo doručiť naznámu adresu v cudzine alebo ak je doručenie písomnosti v cudzine spojené s ťažko prekonateľnýmiprekážkami, ktorý je postihnutý duševnou poruchou alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne savyjadrovať.Súd prostredníctvom Registra obyvateľov SR, príslušných OO PZ SR, Sociálnej poisťovne, bývaléhozamestnávateľa, zdravotných poisťovní a telekomunikačných operátorov zisťoval pobyt odporkyne,avšak s negatívnym výsledkom a preto jej uznesením č.k. 40Ro 2481/2014-37 zo dňa 02.07.2015ustanovil v zmysle § 29 ods. 2 O.s.p. opatrovníka G. Y., pracovníčku Okresného súdu Bratislava III.Podľa § 115a ods. 1 O.s.p. na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nieje v rozpore s požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinnýchdôkazov predložených účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávaniasúhlasia alebo sa výslovne práva na verejné prejednanie veci vzdali.Podľa § 115a ods. 2 O.s.p. pojednávanie nie je potrebné nariaďovať ani v drobných sporoch.Podľa § 200ea ods. 1 O.s.p. ak v priebehu konania dosiahne predmet konania sumu 1 000 eur, od tohookamihu ide o drobný spor.Podľa § 156 ods. 1 O.s.p. rozsudok sa vyhlasuje vždy verejne; vyhlasuje ho predseda senátu alebosamosudca v mene Slovenskej republiky. Uvedie pritom výrok rozsudku spolu s odôvodnením apoučením o odvolaní a o možnosti výkonu rozhodnutia.Podľa § 156 ods. 3 O.s.p. vo veciach, v ktorých súd rozhoduje rozsudkom bez nariadenia ústnehopojednávania, oznámi miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku na úradnej tabuli súdu v lehotenajmenej päť dní pred jeho vyhlásením.Nakoľko predmet tohto súdneho konania nepresiahol sumu 1 000,-eur, išlo podľa § 200ea ods. 1 O.s.p.o drobný spor, v ktorom podľa § 115a ods. 2 O.s.p. nebolo potrebné nariaďovať pojednávanie. Pretosúd podľa § 156 ods. 3 O.s.p. vyvesil dňa 19.10.2015 na úradnú tabuľu súdu oznam, ktorým oznámilmiesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku na deň 27.10.2015 o 09:30 hod., č. dverí 15, teda v lehotenajmenej päť dní pred vyhlásením rozsudku.Na základe výsledkov prípravy pojednávania oboznámením sa s návrhom na začatie konania apredloženými listinnými dôkazmi a to: zmluvou o pôžičke a prílohou č. 1 k nej, zmluvnými podmienkaminavrhovateľa, predžalobnou výzvou, poštovým podacím hárkom a fotokópiou vrátenej obálky, zistil súdnasledovný skutkový stav rozhodný pre posúdenie veci.Navrhovateľ ako právnická osoba podnikajúca v oblasti poskytovania úverov alebo pôžičiek a odporkyňaako fyzická osoba uzatvorili dňa 07.03.2013 v písomnej forme prostredníctvo prostriedkov diaľkovejkomunikácie (internetu a textových SMS správ) zmluvu o pôžičke (ďalej len „zmluva“), predmetomktorej bolo poskytnutie peňažnej pôžičky navrhovateľom odporkyni v sume 100,- eur na bankový účetodporkyne a povinnosť odporkyne v lehote do 15 dní vrátiť peňažnú pôžičku v sume 100,- eur a zaplatiťodplatu v sume 16,80 eura.Zo zmluvy ďalej vyplývalo, že:

  • informácie o RPMN môže odporca získať na internetovej stránke alebo si ich vypočítať podľa vzorcauvedeného v § 19 zákona č. 129/2010 Z.z.,
  • priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov predstavovala výšku 43,30 %,
  • jej neoddeliteľnou súčasťou boli zmluvné podmienky navrhovateľa (ďalej len „zmluvné podmienky“).Zo zmluvných podmienok vyplývalo, že:
  • zmluva sa uzatvorila na diaľku prostredníctvom žiadosti odporkyne o pôžičku navrhovateľoviv elektronickej forme prostredníctvom osobného účtu na internetovej stránke navrhovateľa aleboprostredníctvom sms správy,
  • zmluva nadobúda účinnosť v deň, v ktorý budú peňažné prostriedky pôžičky odpísané z bankovéhoúčtu navrhovateľa v prospech bankového účtu odporkyne za účelom poskytnutia pôžičky,
  • navrhovateľ zašle odporkyni dohodnutú sumu okamžite, najneskôr v nasledujúci pracovný deň pouzatvorení zmluvy,za poskytnutie pôžičky je odporkyňa povinná zaplatiť navrhovateľovi odplatu, ktorá zahŕňa nákladynavrhovateľa vynaložené na spracovanie žiadosti o pôžičku a odmenu v sume 16,80 eura zaprenechanie peňažných prostriedkov,
  • ak je odporkyňa v omeškaní s vrátením poskytnutej pôžičky alebo odplaty, navrhovateľ je oprávnenýpožadovať od odporkyne zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške režijného paušálu za zasielanéupomienky v sume 10,- eur s navýšením o 15 % z celkovej dlžnej sumy (bod 7),
  • navrhovateľ v prípade nesplnenia povinnosti dlžníka je oprávnený bez súhlasu dlžníka začať procesvymáhania a v takom prípade je navrhovateľ oprávnený si sumu pohľadávky voči odporkyni navýšiť oprovíziu za vymáhanie dlhu najviac do výšky 30 % z celkovej sumy pohľadávky (bod ?,
  • celková suma na vrátenie predstavovala sumu 116,80 eura,
  • RPMN predstavovala výšku 4276,32 %.Navrhovateľ prostredníctvom svojho právneho zástupcu listom zo dňa 21.05.2014 vyzval odporkyňu naúhradu dlhu v sume 187,62 eura.Podľa § 1 Občianskeho zákonníka občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických aprávnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z právana ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony.Podľa § 39 Občianskeho zákonníka je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporujezákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.Podľa § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcouosobou; ak právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listine, ibaže právnypredpis ustanovuje inak. Podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je toobvyklé.Podľa § 40 ods. 4 vety prvej Občianskeho zákonníka písomná forma je zachovaná, ak je právnyúkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenieobsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila.Podľa § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka príslušenstvom pohľadávky sú úroky, úroky z omeškania,poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením.Podľa § 488 Občianskeho zákonníka záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého vereľovi vznikáprávo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok.Podľa § 489 Občianskeho zákonníka záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zospôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností uvedených v zákone.Podľa § 491 ods. 1 Občianskeho zákonníka záväzky vznikajú najmä zo zmlúv týmto zákonom výslovneupravených; môžu však vznikať aj z iných zmlúv v zákone neupravených ( § 51) a zo zmiešaných zmlúvobsahujúcich prvky rôznych zmlúv.Podľa § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva vereľ dlžníkovi veci určené podľadruhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.Podľa § 658 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky.Podľa § 1 zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmenea doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 266/2005 Z.z.“)tento zákon upravuje ochranu spotrebiteľa pri finančných službách poskytovaných dodávateľomprostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie na základe zmluvy na diaľku a uzavieranie zmluvyna diaľku.Podľa § 2 písm. a) zákona č. 266/2005 Z.z. na účely tohto zákona sa rozumie zmluvou na diaľku zmluvamedzi dodávateľom a spotrebiteľom o poskytnutí finančnej služby výlučne prostredníctvom prostriedkovdiaľkovej komunikácie.Podľa § 2 písm. b) ods. 7 zákona č. 266/2005 Z.z. na účely tohto zákona sa rozumie finančnou službouslužba poskytovaná vereľom, ktorý poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojho podnikania,Podľa § 2 písm. e) zákona č. 266/2005 Z.z. na účely tohto zákona sa rozumie prostriedkom diaľkovejkomunikácie prostriedok, ktorý bez súčasného fyzického kontaktu dodávateľa a spotrebiteľa možnopoužiť pri poskytovaní finančnej služby na diaľku, najmä elektronická pošta, telefón, fax, adresný list,ponukový katalóg.Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkáchpre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 129/2010 Z.z.“)tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru na základezmluvy o spotrebiteľskom úvere, podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvyo spotrebiteľskom úvere, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovanímspotrebiteľského úveru, podmienky na udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov,podmienky na výkon činnosti vereľa a ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z.z. spotrebiteľským úverom na účely tohto zákona je dočasnéposkytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru,odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej vereľom spotrebiteľovi. Spotrebiteľskýúver podľa tohto zákona nemožno poskytnúť finančnými prostriedkami v hotovosti.Podľa § 1ods. 3 písm. e) zákona č. 129/2010 Z.z. spotrebiteľským úverom nie sú úver, ktorý sa musísplatiť v lehote nepresahujúcej tri mesiace.Podľa § 2 písm. c) zákona č. 129/2010 Z.z. na účely tohto zákona sa rozumie iným vereľom fyzickáosoba alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojho podnikania ponúka alebo poskytuje úvery alebopôžičky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. c), f) a l), pričom tietoúvery alebo pôžičky nespĺňajú žiadnu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. a), b), d), e), g) až k) am) až r); za iného vereľa sa nepovažuje banka, pobočka zahraničnej banky a finančná in*itúcia podľaosobitného predpisu, 6) ktorá má povolenie na činnosť udelené Národnou bankou Slovenska.Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z.z. na iných vereľov a na zmluvy o úvere alebo pôžičke,ktoré nie sú spotrebiteľským úverom a ktoré sú poskytované inými vereľmi spotrebiteľom, sa vzťahujúustanovenia § 2, 3 a 4, § 6 až 8, § 9 ods. 1, 2, 9 a 10, § 11, 12, 14, 16, 17, 19, 23 a 25 a tohto paragrafu.Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z.z. v znení účinnom do 09.06.2013 poskytnutý spotrebiteľskýúver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, aka) zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu podľa § 9 ods. 1,b) zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. a) až k), r) a y),c) zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadaniealebo do troch mesiacov, neobsahuje náležitosti podľa § 10 ods. 1 alebod) v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov vneprospech spotrebiteľa.Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z.z. v znení účinnom do 09.06.2013 ak vereľ nekonal sodbornou starostlivosťou podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazovésplatenie spotrebiteľského úveru. V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úverpovažuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považujeposudzovanie schopnosti splácať úver vereľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch arodinnom stave spotrebiteľa alebo bez nahliadnutia do príslušnej databázy údajov o spotrebiteľoch naúčely posudzovania ich schopnosti splácania úverov.Podľa 9 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z.z. v znení účinnom do 09.06.2013 zmluva o spotrebiteľskom úveremusí mať písomnú formu. Každá zmluvná strana dostane najmenej jedno jej vyhotovenie v listinnejpodobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi.Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z.z. v znení účinnom do 09.06.2013 zmluva o spotrebiteľskomúvere okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať tieto náležitosti:a) druh spotrebiteľského úveru,b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo vereľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko,miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo vereľa, ak ide o fyzickú osobu;ak je spotrebiteľský úver ponúkaný alebo zmluva o spotrebiteľskom úvere uzavieraná prostredníctvomfinančného agenta, zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahuje aj údaje o ňom v rozsahu údajov ako uvereľa, podľa toho, či ide o finančného agenta právnickú osobu alebo fyzickú osobu,c) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa,e) identifikáciu osoby, ktorej vlastnícke právo k tovaru alebo službe neprechádza na spotrebiteľaokamihom odovzdania a prevzatia tovaru alebo služby, a podmienky nadobudnutia vlastníckeho právak tomuto tovaru alebo službe spotrebiteľom,f) dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru,g) celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie,h) opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva o spotrebiteľskom úvere vzťahuje, a cenu tovaru aleboslužby, ak ide o spotrebiteľský úver vo forme odloženej platby za tovar alebo poskytnutú službu aleboak ide o zmluvu o viazanom spotrebiteľskom úvere,i) úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index aleboreferenčnú úrokovú sadzbu, na ktorý je výška úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru naviazaná,ako aj časové obdobia, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru,podmienky a spôsob vykonania tejto zmeny; ak sa za rôznych podmienok uplatňujú rôzne úrokovésadzby spotrebiteľského úveru, uvádzajú sa tieto informácie o všetkých uplatniteľných úrokovýchsadzbách spotrebiteľského úveru,j) ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítanéna základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere; uvedú sa všetkypredpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov,k) výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadné poradie, v ktoromsa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbamispotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,r) výšku poplatkov hradených spotrebiteľom za úkony notára, ak sú vereľovi známe,y) priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver platnú k dňupodpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere, zverejnenú podľa § 21 ods. 2 za príslušný kalendárny štvrťrok;platnou priemernou hodnotou ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úverpri zmluvách o spotrebiteľskom úvere uzatvorených do 15 kalendárnych dní po zverejnení priemernejhodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov za príslušný kalendárny štvrťrok je priemerná hodnotaročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver za predchádzajúci kalendárnyštvrťrok.Podľa § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu naprávnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.Podľa § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení účinnom do 31. 05. 2014 ustanovenia ospotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkomje spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišnézmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia,sú neplatné.Podľa § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plneníspotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.Podľa § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plneníspotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskejčinnosti.Podľa § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoréspôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa(ďalej len "neprijateľná podmienka"). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavnéhopredmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne azrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.Podľa § 53 ods. 2 Občianskeho zákonníka za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sanepovažujú také, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemoholovplyvniť ich obsah.Podľa § 53 ods. 3 písm. k) Občianskeho zákonníka za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskejzmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, abyzaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku.Podľa § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľskýchzmluvách sú neplatné.Podľa § 5b zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa orgán rozhodujúci o nárokoch zospotrebiteľskej zmluvy prihliada aj bez návrhu na nemožnosť uplatnenia práva, na oslabenie nárokupredávajúceho voči spotrebiteľovi, vrátane jeho premlčania alebo na inú zákonnú prekážku alebozákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúceho voči spotrebiteľovi, aj keď byinak bolo potrebné, aby sa spotrebiteľ týchto skutočností dovolával.Podľa § 120 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súdrozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, akonavrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.Súd považoval za nesporné, že medzi navrhovateľom a odporkyňou vznikol uzavretím zmluvy podľa § 40ods. 4 Občianskeho zákonníka a príslušných §§ zákona č. 266/2005 Z.z. dňa 07.03.2013 a poskytnutímpeňažnej sumy navrhovateľom odporkyni vo výške 100,- eur občianskoprávny záväzkový vzťah podľa§ 488, 489 a 491 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktorý podľa svojho obsahu zahŕňal podstatné znakyzmluvy o pôžičke podľa § 657 Občianskeho zákonníka, keďže obsahoval dohodu o prenechaní veci -resp. jej reálnom odovzdaní v určenom čase bez ďalšieho požiadania odporkyne, druhovom označeníveci (peniaze), povinnosti vrátiť vec rovnakého druhu a určení času vrátenia, pričom následne došlo ajk reálnemu odovzdaniu týchto peňazí navrhovateľom odporcovi, čím došlo k naplneniu aj poslednéhoznaku zmluvy o pôžičke, keďže predstavuje reálny kontrakt. Vzhľadom na povahu zmluvných strán privzniku tejto zmluvy, nakoľko navrhovateľ vystupoval ako dodávateľ konajúci v rámci predmetu svojhopodnikania podľa § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka a odporca ako spotrebiteľ podľa § 52 ods.4 Občianskeho zákonníka, išlo o spotrebiteľskú zmluvu podľa § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka.Uvedenú zmluvu však nebolo možné podľa § 1 ods. 3 písm. l) zákona č. 129/2010 Z.z. subsumovaťpod spotrebiteľský úver, ale aj napriek tomu sa na tento záväzkový vzťah podľa § 24 ods. 1 zákonač. 129/2010 Z.z. aplikovala právna úprava tohto zákona uvedená v §7, 9 a 11 zákona č. 71/1992 Zb.,teda požiadavka písomnej formy zmluvy, náležitostí podľa § 9 ods. 2 písm. a) až k), r) a y) a povinnosťnavrhovateľa konať s odpornou náležitosťou podľa § 7 tohto zákona, na ktoré súd musel podľa § 5bzákona č. 250/2007 Z.z. prihliadnuť, a ktorých nedostatok mal za následok stratu nároku navrhovateľaako vereľa na úroky a poplatky vyplývajúce zo zmluvy.Zákonná úprava zmluvy o pôžičke podľa § 658 ods. 1 Občianskeho zákonníka umožňuje pri peňažnejpôžičke dohodnúť úroky, na základe čoho možno peňažnú pôžičku rozlíšiť na úročnú alebo bezúročnú,pričom akákoľvek iná dohodnutá odplata by bola v rozpore so zákonom (t.j. ustanoveniami o zmluve opôžičke) a teda podľa § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná. Zo zmluvy nevyplývalo, že bysa navrhovateľ a odporkyňa dohodli na úrokoch a preto súd považoval zmluvu o pôžičke uzatvorenúmedzi navrhovateľom a odporkyňou za bezúročnú. Zmluva však obsahovala dohodu o odplate zaposkytnutie pôžičky, ktorú súd v zmysle vyššie uvedeného vyhodnotil ako absolútne neplatnú podľa §39 Občianskeho zákonníka a preto súd nárok navrhovateľa na odplatu za poskytnutie pôžičky v sume16,80 eura považoval za nedôvodný, keďže odporuje zákonu.Okrem iného súd konštatuje, že zo zmluvy, jej prílohy č. 1 alebo zmluvných podmienok nevyplývalo,že by si navrhovateľ splnil svoju povinnosť podľa § 7 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z.z. posúdiť sodbornou starostlivosťou schopnosť odporkyne ako spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, pričom tútosvoju povinnosť preniesol na odporkyňu (viď lícna časť zmluvy, kde je uvedené: „keď uvažujete nadpožiadaním o pôžičku, najskôr reálne a zodpovedne zhodnoťte svoje možnosti vrátenia, či ste schopnýdodržiavať nami poskytované krátkodobé termíny splatnosti...“). Na základe toho súd konštatuje, ženavrhovateľ hrubým spôsobom porušil svoje povinnosti stanovené § 7 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z.z.čo malo za následok bezúročnosť a bezpoplatkovosť poskytnutej pôžičky, teda ďalší zákonný dôvodnepriznania vyššie uvedeného nároku navrhovateľa.Vo vzťahu k nároku navrhovateľa na zmluvnú pokutu v sume 27,52 eura podľa bodu 7 zmluvnýchpodmienok navrhovateľa súd uvádza, že predpokladom vzniku nároku na zmluvnú pokutu je, okremporušenia zabezpečenej povinnosti, písomné dojednanie (dohoda) o zmluvnej pokute. Pri uzatváranízmluvy na diaľku je písomná forma zmluvy, teda písomná forma právneho úkonu dodržaná, ak sa právnyúkon urobil telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami (na počítači a pod.) a ak jejednoznačne zachytený obsah právneho úkonu a určená konajúca osoba. Zo zmluvných podmienoknavrhovateľa však nevyplývalo určenie konajúcej osoby, keďže zmluvné podmienky zachytávali lenobsah právneho úkonu bez určenia konajúcej osoby, teda odporkyne, pričom zmluva ako aj prílohač. 1 určenie konajúcej osoby (odporkyne) obsahovali. Na základe toho odkaz v zmluve na zmluvnépodmienky a v nich uvedené podmienky vzniku nároku na zmluvnú pokutu nepredstavuje prípadpísomného dojednania (dohody) o zmluvnej pokuty z dôvodu, že zmluvné podmienky neobsahujúurčenie konajúcej osoby (teda forma náhrady za podpis konajúcej osoby), keďže podmienkou platnostipísomného právneho úkonu je určenie konajúcej osoby na tomto právnom úkone podľa § 40 ods.4 Občianskeho zákonníka. Nakoľko dojednanie o zmluvnej pokute uvedené v bode 7 zmluvnýchpodmienok navrhovateľa nebolo urobené v písomnej forme ako vyžaduje § 544 ods. 2 Občianskehozákonníka, je takéto dojednanie podľa § 40 ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka absolútne neplatné(absencia písomnej formy právneho úkonu) a nárok navrhovateľa na zmluvnú pokutu v sume 27,52 eurav celom rozsahu nedôvodný. Súd v tejto súvislosti poukazuje aj na nález Ústavného súdu ČR sp. zn. 1.ÚS 3512/2011 zo dňa 11.11.2013, podľa ktorého v rámci spotrebiteľských zmlúv dojednanie zakladajúceprávo na zmluvnú pokutu, rovnako ako aj rozhodcovská doložka, zásadne nemôžu byť súčasťou tzv.všeobecných obchodných podmienok, ale len súčasťou samotnej spotrebiteľskej zmluvy, teda listiny, naktorej spotrebiteľ pripája svoj podpis.Vo vzťahu k nároku navrhovateľa na províziu za vymáhanie dlhu podľa bodu 8 zmluvných podmienok,ktorý podľa svojho obsahu predstavuje nárok na náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky,súd uvádza, že takéto náklady nemožno ohodnotiť paušálnou náhradou, keďže tento nárok predstavujesamostatný hmotnoprávny nárok navrhovateľa podľa § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka definovanýako príslušenstvo pohľadávky, ktorý z hľadiska jeho dôvodnosti a výšky treba preukázať, pričom saveľký dôraz kladie aj na účelnosť týchto nákladov. To znamená, že ide o náhradu účelne vynaloženýchnákladov navrhovateľa vzniknutých v súvislosti s uplatnením pohľadávky a nie o ich paušálnu náhradu.Na základe toho súd považoval dojednanie uvedené v bode 8 zmluvných podmienok (teda dojednanie ovzniku nároku navrhovateľa na províziu za vymáhanie) za neplatné podľa § 39 Občianskeho zákonníkapre jeho rozpor s § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka a aj z dôvodu, že nejde o individuálne dojednaniea odporkyňa nemala možnosť toto zmluvné dojednanie nijako ovplyvniť, pričom samotné dojednaniepredstavovalo neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením si záväzku odporkynepodľa § 53 ods. 4 písm. k) Občianskeho zákonníka, teda neprijateľnú zmluvnú podmienku, čo malotaktiež za následok podľa § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka neplatnosť tohto zmluvného dojednania.Navrhovateľ v danom prípade v zmysle § 120 ods. 1 O.s.p. vôbec nepreukázal, že aké náklady mu vsúvislosti s vymáhaním pohľadávky vznikli. Súčasťou návrhu na začatie konania bol len jeden dokladpreukazujúci predsúdne vymáhanie pohľadávky - predžalobná výzva na dobrovoľné splnenie dlhu,pričom v súvislosti s ňou navrhovateľ svoje náklady vôbec nešpecifikoval. Na základe vyššie uvedenéhopovažoval súd nárok navrhovateľa na zaplatenie sumy 43,30 eura z titulu náhrady nákladov spojenýchs uplatňovaním pohľadávky (resp. provízie za vymáhanie) za nedôvodný.Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti, súd návrhu návrhu navrhovateľa ako dôvodnémuvyhovel len v časti nároku na vrátenie peňažnej pôžičky v sume 100,- eur a v ostatnej časti (nárok naodplatu v sume 16,80 eura, zmluvnú pokutu v sume 27,52 eura a náhradu nákladov v sume 43,30 eura)ako nedôvodný zamietol.Podľa § 559 Občianskeho zákonníka splnením dlh zanikne. Dlh musí byť splnený riadne a včas.Podľa § 517 ods. 1 vety prvej Občianskeho zákonníka dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, jev omeškaní.Podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má ver**eľprávo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinnýplatiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávacípredpis.Podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. v znení účinnom od 01. 02. 2013 výška úrokov zomeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnejbanky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky bola v období od 11.07.2012 do 08.05.2013 vovýške 0,75 %, tzn. vychádzajúc z uvedeného, potom výška úrokov z omeškania ku dňu uplatnenia siúroku z omeškania navrhovateľom, t.j. 23.03.2013 bola 5,75 % ročne.Vzhľadom na to súd priznal navrhovateľovi právo na úroky z omeškania z dlžnej sumy vo výške 5,75 %a to až do reálneho zaplatenia dlžnej sumy odporkyňou navrhovateľovi.Podľa § 142 ods. 2 O.s.p. ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov pomernerozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov právo.Podľa § 149 ods. 1 O.s.p. ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trovkonania, je ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, povinný zaplatiť ju advokátovi.Podľa § 151 ods. 1 O.s.p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla vrozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinnýtrovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia.Podľa § 151 ods. 2 O.s.p. ak účastník v lehote podľa odseku 1 trovy nevyčísli, súd mu prizná náhradu trovkonania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zastúpenia; aktakému účastníkovi okrem trov právneho zastúpenia iné trovy zo spisu nevyplývajú, súd mu náhradu trovkonania neprizná a v takom prípade súd nie je viazaný rozhodnutím o prisúdení náhrady trov konaniatomuto účastníkovi v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.Podľa § 151 ods. 5 O.s.p. trovy konania určí súd podľa sadzobníkov a podľa zásad platných pre náhradumzdy a hotových výdavkov. Určiť výšku trov môže predseda senátu alebo samosudca až v písomnomvyhotovení rozhodnutia.Podľa § 151 ods. 8 O.s.p. vo výroku o náhrade trov konania súd vyjadrí osobitne trovy právnehozastúpenia a iné trovy konania, ktorých náhrada sa účastníkovi priznáva.Trovy konania navrhovateľa pozostávali zo zaplateného súdneho poplatku za návrh na začatie konaniavo výške 16,50 eura a sumy 63,12 eura, ktorá predstavuje náklady právneho zastúpenia navrhovateľavypočítané podľa § 9 ods. 1 a nasl. vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov zaposkytovanie právnych služieb za 3 úkony právnej služby po 18,26 eura, 2x režijný paušál po 8,04 eura(2014) a náhrady DPH.Súd zistil percentuálny úspech navrhovateľa v konaní, ktorý bol 6,6 % (sumu neúspechu odpočítalod sumy úspechu v percentuálnom vyjadrení - ÚSPECH 53,30 % - NEÚSPECH 46,70 % = 6,6 ?.Vzhľadom na minimálnu úspešnosť navrhovateľa v konaní, súd o náhrade trov konania rozhodol podľa§ 142 ods. 2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá na náhradu trov konania právo.

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia