SŤAŽNOSŤ NA SUDKYŇU JUDr. Alena Káčeriková predsedníčka Okresného súdu Martin

TAKÚTO SŤAŽNOSŤ SOM VYTVORIL NA SUDKYŇU OHĽADOM VČERAJŠIEHO POJEDNÁVANIA, UŽ JE PODANÁ:

Okresný súd MartinE. B. Lukáča 2A036 61 Martin

Vážená paniJUDr. Alena Káčerikovápredsedníčka Okresného súdu Martin

Sťažnosť na sudkyňu JUDr. Máriu Gazdačkovúa žiadosť o jej vylúčenie ako sudkyne z konania10C/76/2016.

Dolu podpísaný Miroslav Košarišťan nar. 24.02.1970, bytom J. Š. Šikuru 4850/1, 036 01 Martin, podávam SŤAŽNOSŤ na sudkyňu JUDr. Máriu Gazdačkovú a ŽIADOSŤ o jej vylúčeniez konania 10C/76/2016.

Dňa 08.02.2017 sa uskutočnilo na Okresnom súde v Martine súdne pojednávanie o 08.30 hodine na 1. poschodí č. dverí 9.Vo veci žalobcu Miroslav Košarišťan a žalovaného Consumer Finance Holding, a. s.,spisová značka 10C/76/2016.

Žiadam, aby sudkyňu JUDr. Máriu Gazdačkovú v konaní 10C/76/2016 nahradil iný sudca alebo sudkyňa Okresného súdu Martin, pre nedôstojnosť sudkyne v súdnom konaní a zaujatosť a poškodzovanie žalobcu (Miroslava Košarišťana) ako spotrebiteľa, svojvôľa, rozhodovanie v nesúlade so zákonom 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách a rozhodovanie inak ako ustálila súdna prax na Slovensku.

Vypočujte si audiozáznam na dvdčku zo dňa 08.02.2017.

Keď som sa chcel vyjadr** k veci ako žalobca (Miroslav Košarišťan) po vyjadrení právneho zástupcu žalovaného, ktorý sa mohol vyjadr** bez časového obmedzenia, tak sudkyňa JUDr. Mária Gazdačková mi to nechcela umožniť. Porušovala, odopierala moje Ústavné právo na spravodlivý súdny proces, aby som sa mohol vyjadr** ku všetkým prejednávaným dôkazom, porušovala Ústavu Slovenskej republiky Čl. 48 ods. 2.Každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadr** ku všetkým vykonávaným dôkazom.

Maximálna drzosť sudkyne JUDr. Márie Gazdačkovej. Až som sa musel právom rozkričať na svoju obranu.Sudkyňa povedala, že som podozrivý zo šikanovania súdu, že sa chcem len súdiť.Neprajem si, aby ma sudkyňa urážala.Tak toto je drzosť sudkyne povedať niečo také na pojednávaní. Každá zmluva, ktorú priložím ku žalobe a podám v podateľni Okresného súdu Martin obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a každá zmluva je v rozpore so zákonom o úveroch a ja šikanujem súd???Potom ako som sa rozkričal – snažil som sa sudkyňu nasmerovať na správnu koľaj...zrazu!!!...zrazu!!!... som sa už mohol vyjadr**...aha!!! stačí pripomenúť s krikom, že sudkyňa porušuje moje Ústavné právo...až potom sa už môžem konečne vyjadr** aj zo zvýšeným krvným tlakom??? Prečo sudkyňa netrvala na svojom, že už mi neumožní vyjadr** sa??? Ak bola presvedčená, že nič neporušuje??? Rozkričať sa na sudcu/sudkyňu a spomenúť porušovanie Ústavy SR je bič na sudcov???...zrazu som sa mohol aj vyjadr**!!!Ako žalobca a ochranca spotrebiteľov, člen Centra správnej pomoci si neprajem, aby sudkyňa JUDr. Mária Gazdačková pokračovala ako sudkyňa v konaní 10C/76/2016.Žiadam, aby bola sudkyňa vymenená iným sudcom alebo sudkyňou a žiadam o spravodlivý súdny proces v súlade zo zákonom 129/2010 Z. z. o úveroch.

Sudkyňa povedala, že mám na vyjadrenie minútu. To je drzosť – maximálna.Pojednávanie malo začať o 8.30 hodine - sudkyňa JUDr. Mária Gazdačková si príde do pojednávacej miestnosti o 3 minúty neskôr, zavolá nás do pojednávacej miestnosti o ďalšie 2 minúty neskôr a ja mám na vyjadrenie len minútu??? O 5 minút neskôr začalo pojednávanie a sudkyňa mne povie potom, že na vyjadrenie mám minútu a právny zástupca sa mohol vyjadr** bez časového obmedzenia. To je drzosť!!!Každý účastník v súdnom konaní má právo na spravodlivý súdny proces.Právny zástupca žalovaného sa mohol vyjadr** bez časového obmedzenia a ja mám na to minútu???Takáto sudkyňa by mala skončiť v súdnictve do minúty.Ako žalobca a ochranca spotrebiteľov, člen Centra správnej pomoci si neprajem, aby sudkyňa JUDr. Mária Gazdačková pokračovala ako sudkyňa v konaní 10C/76/2016.Žiadam, aby bola sudkyňa vymenená iným sudcom alebo sudkyňou a žiadam o spravodlivý súdny proces v súlade zo zákonom 129/2010 Z. z. o úveroch.Svojvoľne rozhoduje. Nerozhoduje v súlade zo zákonom o úveroch 129/2010 Z. z.Je neprípustné, aby v rovnakej veci sudkyňa rozhodovala inak ako ostatné súdy, ktoré rozhodli v prospech spotrebiteľov. Viď niekoľko rozsudkov v spise.Takáto sudkyňa by mala skončiť v súdnictve do minúty.V spise 10C/76/2016 sa nachádzajú rozsudky, v ktorých sudcovia rozhodli v prospech spotrebiteľov. Sudkyňa by si mala v prvom rade preštudovať zákon 129/2010 Z. z. o úveroch, aby mňa ako žalobcu nepoškodila svojím rozhodovaním v konaní.Sudkyňu nezaujímajú ostatné rozsudky (dokonca proti žalovanému existujú rozsudky Najvyššieho súdu v rovnakej veci, nachádzajú sa v spise) a rozhoduje svojvoľne v môj neprospech a nie v súlade so spomenutým zákonom o úveroch. Zmluva sa posudzuje individuálne a súdna prax ustálila na Slovensku, že v zmluve sa musí nachádzať údaj termín konečnej splatnosti a to deň, mesiac a rok a údaje výška, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov. Viď zákon 129/2010 Z. z. o úveroch §9 ods. 2 náležitosti zmluvy a §11 dôsledky porušenia povinnosti.Čo sa týka konania č. 7C/460/15 -160 (CFH, a. s.) v rovnakej veci pán JUDr. Dobrík rozhodol v môj prospech, že pôžička je bezúročná a bez poplatkov a istinu nemám stále zaplatenú a počas štyroch pojednávaní nebol ani raz spomenutý naliehavý právny záujem.V konaní 10C/76/2016 som podal žalobu a tiež som nemal zaplatenú istinu.Sudkyňa tvrdí, že naliehavý právny záujem nie je.Ani rozsudok súdneho dvora vo veci Home Credit Slovakia nezmení zákon 129/2010 Z. z. o úveroch, pokiaľ spomenutý zákon nezmenia zákonodarcovia Slovenskej republiky.Takže sudkyňa nech sa uvedomí a nech ma v konaní 10C/76/2016 nepoškodzuje.

Rozhodovanie sudkyne v konaní 10C/76/2016 nie je ochrana spotrebiteľa – žalobcua pripomínam, že predmetná zmluva v konaní 10C/76/2016 je v rozpore so zákonom 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách a obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky.

Nech sudkyňa JUDr. Mária Gazdačková preukáže, prečo rozhoduje v rovnakej veci inak (nie v súlade zo zákonom 129/2010 Z. z. o úveroch a v neprospech spotrebiteľa – žalobcu) ako doteraz ustálila súdna prax na Slovensku (v prospech spotrebiteľov a v súlade zo zákonom 129/2010 Z. z. o úveroch).

V konaní 16C/55/2016-113 sudkyňa JUDr. Ing. Katarína Muráriková sa v rovnakej veci (CFH, a. s.) a ohľadom rozsudku zo súdneho dvora Home Credit vyjadrila tiež v prospech spotrebiteľky - žalobkyne, ktorú som v konaní zastupoval.

Ako žalobca a ochranca spotrebiteľov, člen Centra správnej pomoci si neprajem, aby sudkyňa JUDr. Mária Gazdačková pokračovala ako sudkyňa v konaní 10C/76/2016.Žiadam, aby bola sudkyňa vymenená iným sudcom alebo sudkyňou a žiadam o spravodlivý súdny proces v súlade zo zákonom 129/2010 Z. z. o úveroch.Nedovolím žiadnemu sudcovi alebo sudkyni na Okresnom súde Martin, aby ma poškodzovali v konaniach alebo aby rozhodovali svojvoľne a nie v súlade zo spotrebiteľskými zákonmi.

Dávam do pozornosti:Okresný súd Martin E. B. Lukáča 2A 1, 036 61 MartinCelkovo 15. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.Pokuty od Ústavného súduSlovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 53 277€Pokuta za rok 2013 bola 16 000€Pokuta za rok 2012 bola 8 500€Pokuta za rok 2011 bola 9 000€Pokuta za rok 2010 bola 19 777€

Vyššie uvedené pokuty hovoria za všetko. A ako člen Centra správnej pomoci – pomoc občanom, nezisková organizácia Vás žiadam o vysvetlenie. Verejnosť to zaujíma, prečo dostal Okresný súd Martin pokuty od Ústavného súdu. Občanom SR hrozí neustále nebezpečenstvo zo strany súdu, že ich vec nebude prejednaná včas bez prieťahov v konaniach a že ich vec bude nesprávne rozhodnutá.

Sťažnosť na sudkyňu JUDr. Máriu Gazdačkovú bude postúpená aj s audio záznamom na Ministerstvo spravodlivosti a na ďalšie in*itúcie.A poskytnem všetky právne kroky, aby som nebol poškodzovaný zo strany súdu v žiadnom konaní na Okresnom súde Martin.Som ochranca spotrebiteľov na celom Slovensku a Okresný súd ma nezastaví a nenechám sa ani zastrašovať s justičnou strážou na pojednávaniach ani pokutami.

Vy sudcovia, budete rozhodovať v súlade so spotrebiteľskými zákonmi a v súlades ustálenou súdnou praxou a budete poskytovať ochranu spotrebiteľom, ktorých klamú/poškodzujú podvodníci a úžerníci na Slovensku.

Ak to sudkyňa JUDr. Mária Gazdačková neovláda, tak ju naučím ako sa má rozhodovaťv spotrebiteľských sporoch, keď sa v spise nachádza zmluva, ktorá je v rozpore so zákonom o úveroch 129/2010 Z. z. o úveroch a ktorá obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky.

Do pozornosti dávam rozhodnutie rozsudku súdneho dvora 1., druhá odrážka: Článok 10 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS v spojení s článkom 3 písm. m) tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že:nebráni tomu, aby členský štát vo svojej vnútroštátnej právnej úprave stanovil na jednej strane, že zmluva o úvere, ktorá patrí do pôsobnosti smernice 2008/48 a ktorá je vypracovaná písomne, musí byť podpísaná zmluvnými stranami, a na druhej strane, že táto požiadavka podpísania sa vzťahuje na všetky náležitosti tejto zmluvy uvedené v článku 10 ods. 2 tejto smernice.

Do pozornosti dávam rozhodnutie rozsudku súdneho dvora 4.:Článok 23 smernice 2008/48 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby členský štát vo svojej vnútroštátnej právnej úprave stanovil, že v prípade, ak zmluva o úvere neobsahuje všetky náležitosti uvedené v článku 10 ods. 2 tejto smernice, táto zmluva sa bude považovať za zmluvu o úvere bez úrokov a poplatkov, pokiaľ ide o okolnosť, ktorej neuvedenie môže spochybniť možnosť spotrebiteľa posúdiť rozsah svojho záväzku.

To znamená, že v konaní 10C/76/2016, splátkový kalendár, ktorý som dostal poštou až niekoľko dní po odsúhlasení zmluvných podmienok (po podpise zmluvy) musí byť obojstranne podpísaný zmluvnými stranami, tak ako sa píše aj v rozsudku Najvyššieho súdu, ktorý sa nachádzajú v spise 10C/76/2016 a členskému štátu Slovenská republika smernica 2008/48 nebráni tomu, aby si vo svojej vnútroštátnej úprave stanovil (zákon 129/2010 Z. z. o úveroch - 9§ ods. 2 a §11 ods. 1), že v prípade, ak zmluva o úvere neobsahuje všetky náležitosti uvedené v článku 10 ods. 2 tejto smernice, táto zmluva sa bude považovať za zmluvu o úvere bez úrokov a poplatkov.Súdna prax na Slovensku ustálila a podporou zákona 129/2010 Z. z. o úveroch, že zmluva musí obsahovať termín konečnej splatnosti musí byť v zmluve uvedený ato deň, mesiac a rok a v zmluve musia byť uvedené aj údaje výška, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov.

V Martine dňa 9.2.2017Košarišťan Miroslav - ochranca spotrebiteľovCENTRUM SPRAVNEJ POMOCIwww.centrum spravnej pomoci.skstránka na facebooku Kat/Hrobár Nebankoviek

miroslav6TAKÚTO SŤAŽNOSŤ SOM VYTVORIL NA SUDKYŇU OHĽADOM VČERAJŠIEHO POJEDNÁVANIA, UŽ JE PODANÁ:

Okresný súd MartinE. B. Lukáča 2A036 61 Martin

Vážená paniJUDr. Alena Káčerikovápredsedníčka Okresného súdu Martin

Sťažnosť na sudkyňu JUDr. Máriu Gazdačkovúa žiadosť o jej vylúčenie ako sudkyne z konania10C/76/2016.

Dolu podpísaný Miroslav Košarišťan nar. 24.02.1970, bytom J. Š. Šikuru 4850/1, 036 01 Martin, podávam SŤAŽNOSŤ na sudkyňu JUDr. Máriu Gazdačkovú a ŽIADOSŤ o jej vylúčeniez konania 10C/76/2016.

Dňa 08.02.2017 sa uskutočnilo na Okresnom súde v Martine súdne pojednávanie o 08.30 hodine na 1. poschodí č. dverí 9.Vo veci žalobcu Miroslav Košarišťan a žalovaného Consumer Finance Holding, a. s.,spisová značka 10C/76/2016.

Žiadam, aby sudkyňu JUDr. Máriu Gazdačkovú v konaní 10C/76/2016 nahradil iný sudca alebo sudkyňa Okresného súdu Martin, pre nedôstojnosť sudkyne v súdnom konaní a zaujatosť a poškodzovanie žalobcu (Miroslava Košarišťana) ako spotrebiteľa, svojvôľa, rozhodovanie v nesúlade so zákonom 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách a rozhodovanie inak ako ustálila súdna prax na Slovensku.

Vypočujte si audiozáznam na dvdčku zo dňa 08.02.2017.

Keď som sa chcel vyjadr** k veci ako žalobca (Miroslav Košarišťan) po vyjadrení právneho zástupcu žalovaného, ktorý sa mohol vyjadr** bez časového obmedzenia, tak sudkyňa JUDr. Mária Gazdačková mi to nechcela umožniť. Porušovala, odopierala moje Ústavné právo na spravodlivý súdny proces, aby som sa mohol vyjadr** ku všetkým prejednávaným dôkazom, porušovala Ústavu Slovenskej republiky Čl. 48 ods. 2.Každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadr** ku všetkým vykonávaným dôkazom.

Maximálna drzosť sudkyne JUDr. Márie Gazdačkovej. Až som sa musel právom rozkričať na svoju obranu.Sudkyňa povedala, že som podozrivý zo šikanovania súdu, že sa chcem len súdiť.Neprajem si, aby ma sudkyňa urážala.Tak toto je drzosť sudkyne povedať niečo také na pojednávaní. Každá zmluva, ktorú priložím ku žalobe a podám v podateľni Okresného súdu Martin obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a každá zmluva je v rozpore so zákonom o úveroch a ja šikanujem súd???Potom ako som sa rozkričal – snažil som sa sudkyňu nasmerovať na správnu koľaj...zrazu!!!...zrazu!!!... som sa už mohol vyjadr**...aha!!! stačí pripomenúť s krikom, že sudkyňa porušuje moje Ústavné právo...až potom sa už môžem konečne vyjadr** aj zo zvýšeným krvným tlakom??? Prečo sudkyňa netrvala na svojom, že už mi neumožní vyjadr** sa??? Ak bola presvedčená, že nič neporušuje??? Rozkričať sa na sudcu/sudkyňu a spomenúť porušovanie Ústavy SR je bič na sudcov???...zrazu som sa mohol aj vyjadr**!!!Ako žalobca a ochranca spotrebiteľov, člen Centra správnej pomoci si neprajem, aby sudkyňa JUDr. Mária Gazdačková pokračovala ako sudkyňa v konaní 10C/76/2016.Žiadam, aby bola sudkyňa vymenená iným sudcom alebo sudkyňou a žiadam o spravodlivý súdny proces v súlade zo zákonom 129/2010 Z. z. o úveroch.

Sudkyňa povedala, že mám na vyjadrenie minútu. To je drzosť – maximálna.Pojednávanie malo začať o 8.30 hodine - sudkyňa JUDr. Mária Gazdačková si príde do pojednávacej miestnosti o 3 minúty neskôr, zavolá nás do pojednávacej miestnosti o ďalšie 2 minúty neskôr a ja mám na vyjadrenie len minútu??? O 5 minút neskôr začalo pojednávanie a sudkyňa mne povie potom, že na vyjadrenie mám minútu a právny zástupca sa mohol vyjadr** bez časového obmedzenia. To je drzosť!!!Každý účastník v súdnom konaní má právo na spravodlivý súdny proces.Právny zástupca žalovaného sa mohol vyjadr** bez časového obmedzenia a ja mám na to minútu???Takáto sudkyňa by mala skončiť v súdnictve do minúty.Ako žalobca a ochranca spotrebiteľov, člen Centra správnej pomoci si neprajem, aby sudkyňa JUDr. Mária Gazdačková pokračovala ako sudkyňa v konaní 10C/76/2016.Žiadam, aby bola sudkyňa vymenená iným sudcom alebo sudkyňou a žiadam o spravodlivý súdny proces v súlade zo zákonom 129/2010 Z. z. o úveroch.Svojvoľne rozhoduje. Nerozhoduje v súlade zo zákonom o úveroch 129/2010 Z. z.Je neprípustné, aby v rovnakej veci sudkyňa rozhodovala inak ako ostatné súdy, ktoré rozhodli v prospech spotrebiteľov. Viď niekoľko rozsudkov v spise.Takáto sudkyňa by mala skončiť v súdnictve do minúty.V spise 10C/76/2016 sa nachádzajú rozsudky, v ktorých sudcovia rozhodli v prospech spotrebiteľov. Sudkyňa by si mala v prvom rade preštudovať zákon 129/2010 Z. z. o úveroch, aby mňa ako žalobcu nepoškodila svojím rozhodovaním v konaní.Sudkyňu nezaujímajú ostatné rozsudky (dokonca proti žalovanému existujú rozsudky Najvyššieho súdu v rovnakej veci, nachádzajú sa v spise) a rozhoduje svojvoľne v môj neprospech a nie v súlade so spomenutým zákonom o úveroch. Zmluva sa posudzuje individuálne a súdna prax ustálila na Slovensku, že v zmluve sa musí nachádzať údaj termín konečnej splatnosti a to deň, mesiac a rok a údaje výška, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov. Viď zákon 129/2010 Z. z. o úveroch §9 ods. 2 náležitosti zmluvy a §11 dôsledky porušenia povinnosti.Čo sa týka konania č. 7C/460/15 -160 (CFH, a. s.) v rovnakej veci pán JUDr. Dobrík rozhodol v môj prospech, že pôžička je bezúročná a bez poplatkov a istinu nemám stále zaplatenú a počas štyroch pojednávaní nebol ani raz spomenutý naliehavý právny záujem.V konaní 10C/76/2016 som podal žalobu a tiež som nemal zaplatenú istinu.Sudkyňa tvrdí, že naliehavý právny záujem nie je.Ani rozsudok súdneho dvora vo veci Home Credit Slovakia nezmení zákon 129/2010 Z. z. o úveroch, pokiaľ spomenutý zákon nezmenia zákonodarcovia Slovenskej republiky.Takže sudkyňa nech sa uvedomí a nech ma v konaní 10C/76/2016 nepoškodzuje.

Rozhodovanie sudkyne v konaní 10C/76/2016 nie je ochrana spotrebiteľa – žalobcua pripomínam, že predmetná zmluva v konaní 10C/76/2016 je v rozpore so zákonom 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách a obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky.

Nech sudkyňa JUDr. Mária Gazdačková preukáže, prečo rozhoduje v rovnakej veci inak (nie v súlade zo zákonom 129/2010 Z. z. o úveroch a v neprospech spotrebiteľa – žalobcu) ako doteraz ustálila súdna prax na Slovensku (v prospech spotrebiteľov a v súlade zo zákonom 129/2010 Z. z. o úveroch).

V konaní 16C/55/2016-113 sudkyňa JUDr. Ing. Katarína Muráriková sa v rovnakej veci (CFH, a. s.) a ohľadom rozsudku zo súdneho dvora Home Credit vyjadrila tiež v prospech spotrebiteľky - žalobkyne, ktorú som v konaní zastupoval.

Ako žalobca a ochranca spotrebiteľov, člen Centra správnej pomoci si neprajem, aby sudkyňa JUDr. Mária Gazdačková pokračovala ako sudkyňa v konaní 10C/76/2016.Žiadam, aby bola sudkyňa vymenená iným sudcom alebo sudkyňou a žiadam o spravodlivý súdny proces v súlade zo zákonom 129/2010 Z. z. o úveroch.Nedovolím žiadnemu sudcovi alebo sudkyni na Okresnom súde Martin, aby ma poškodzovali v konaniach alebo aby rozhodovali svojvoľne a nie v súlade zo spotrebiteľskými zákonmi.

Dávam do pozornosti:Okresný súd Martin E. B. Lukáča 2A 1, 036 61 MartinCelkovo 15. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.Pokuty od Ústavného súduSlovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 53 277€Pokuta za rok 2013 bola 16 000€Pokuta za rok 2012 bola 8 500€Pokuta za rok 2011 bola 9 000€Pokuta za rok 2010 bola 19 777€

Vyššie uvedené pokuty hovoria za všetko. A ako člen Centra správnej pomoci – pomoc občanom, nezisková organizácia Vás žiadam o vysvetlenie. Verejnosť to zaujíma, prečo dostal Okresný súd Martin pokuty od Ústavného súdu. Občanom SR hrozí neustále nebezpečenstvo zo strany súdu, že ich vec nebude prejednaná včas bez prieťahov v konaniach a že ich vec bude nesprávne rozhodnutá.

Sťažnosť na sudkyňu JUDr. Máriu Gazdačkovú bude postúpená aj s audio záznamom na Ministerstvo spravodlivosti a na ďalšie in*itúcie.A poskytnem všetky právne kroky, aby som nebol poškodzovaný zo strany súdu v žiadnom konaní na Okresnom súde Martin.Som ochranca spotrebiteľov na celom Slovensku a Okresný súd ma nezastaví a nenechám sa ani zastrašovať s justičnou strážou na pojednávaniach ani pokutami.

Vy sudcovia, budete rozhodovať v súlade so spotrebiteľskými zákonmi a v súlades ustálenou súdnou praxou a budete poskytovať ochranu spotrebiteľom, ktorých klamú/poškodzujú podvodníci a úžerníci na Slovensku.

Ak to sudkyňa JUDr. Mária Gazdačková neovláda, tak ju naučím ako sa má rozhodovaťv spotrebiteľských sporoch, keď sa v spise nachádza zmluva, ktorá je v rozpore so zákonom o úveroch 129/2010 Z. z. o úveroch a ktorá obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky.

Do pozornosti dávam rozhodnutie rozsudku súdneho dvora 1., druhá odrážka: Článok 10 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS v spojení s článkom 3 písm. m) tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že:nebráni tomu, aby členský štát vo svojej vnútroštátnej právnej úprave stanovil na jednej strane, že zmluva o úvere, ktorá patrí do pôsobnosti smernice 2008/48 a ktorá je vypracovaná písomne, musí byť podpísaná zmluvnými stranami, a na druhej strane, že táto požiadavka podpísania sa vzťahuje na všetky náležitosti tejto zmluvy uvedené v článku 10 ods. 2 tejto smernice.

Do pozornosti dávam rozhodnutie rozsudku súdneho dvora 4.:Článok 23 smernice 2008/48 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby členský štát vo svojej vnútroštátnej právnej úprave stanovil, že v prípade, ak zmluva o úvere neobsahuje všetky náležitosti uvedené v článku 10 ods. 2 tejto smernice, táto zmluva sa bude považovať za zmluvu o úvere bez úrokov a poplatkov, pokiaľ ide o okolnosť, ktorej neuvedenie môže spochybniť možnosť spotrebiteľa posúdiť rozsah svojho záväzku.

To znamená, že v konaní 10C/76/2016, splátkový kalendár, ktorý som dostal poštou až niekoľko dní po odsúhlasení zmluvných podmienok (po podpise zmluvy) musí byť obojstranne podpísaný zmluvnými stranami, tak ako sa píše aj v rozsudku Najvyššieho súdu, ktorý sa nachádzajú v spise 10C/76/2016 a členskému štátu Slovenská republika smernica 2008/48 nebráni tomu, aby si vo svojej vnútroštátnej úprave stanovil (zákon 129/2010 Z. z. o úveroch - 9§ ods. 2 a §11 ods. 1), že v prípade, ak zmluva o úvere neobsahuje všetky náležitosti uvedené v článku 10 ods. 2 tejto smernice, táto zmluva sa bude považovať za zmluvu o úvere bez úrokov a poplatkov.Súdna prax na Slovensku ustálila a podporou zákona 129/2010 Z. z. o úveroch, že zmluva musí obsahovať termín konečnej splatnosti musí byť v zmluve uvedený ato deň, mesiac a rok a v zmluve musia byť uvedené aj údaje výška, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov.

V Martine dňa 9.2.2017Košarišťan Miroslav - ochranca spotrebiteľovCENTRUM SPRAVNEJ POMOCIwww.centrum spravnej pomoci.skstránka na facebooku Kat/Hrobár Nebankoviek

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia