Tibor Csenger: Nitriansky kraj v zrkadle štyroch rokov Nyitra...

Tibor Csenger: Nitriansky kraj v zrkadle štyroch rokov Nyitra megye négy év tükrében

??Mandát krajskej samosprávy sa schyľuje ku koncu. 4. novembra pôjdeme opätovne k volebným urnám a volíme nové vedenie samosprávneho kraja. Tibor Csenger zo Želiezoviec sa stal poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja prvýkrát v roku 2013 z južnej časti Levického okresu. Ako hodnotíte prvý cyklus Vášho pôsobenia v Nitre? Dostali ste to, čo ste očakávali? SMK politizovala počas štyroch rokov v opozícii, napriek tomu bolo možné vidieť také výsledky, ktoré považovala strana za vlastné.

Pred štyrmi rokmi sme kládli mimoriadne veľký dôraz na to, aby sme si získali dôveru voličov, pretože v predošlom období náš región očividne nebol reprezentovaný v dostatočnej miere. Bola to trpká skúsenosť. Problémy menšieho regiónu pozná len taký človek, ktorý v ňom žije dennodenne, tieto problémy sa nedajú riešiť na diaľku. Prostredie mi bolo spočiatku nové, vyžaduje si to určitý čas, aby si naň človek zvykol, aby sa v tom vyznal, ale keď sa to stalo, tak som v tom už vedel chodiť. Prácu sme začali ako opozícia s pätnástimi frakciami (v 54-člennom zastupiteľstve), ale mocenské pomery sa postupom času zmenili, keď po parlamentných voľbách v roku 2016 už krajské riadenie so stranami Smer a KDH už nebolo také efektívné ako spočiatku. Vznikali veľmi zaujímavé politické situácie, lebo Smer so svojimi 22 poslancami už nemal potrebnú väčšinu a tým pádom sa zastupiteľstvo stalo viac variabylným. Druhou najsilnejšou frakciou bola tá naša – frakcia SMK, tretia bola frakcia KDH s trinástimi poslancami, ďalej sa tam dostali štyria nezávislí a aj z iných strán, ktorým sa však nepodarilo vytvor** frakciu, preto ich priestor pohybu bol ohraničený. Aby predkladané materiály mohli byt odsúhlasené, dve frakcie museli hlasovať spolu. Tým sa vyskytli možnosti pre frakciu SMK, aby presadili priority pre nich dôležité pomocou politických dohovorov a dohôd. Ja si myslím, že na základe toho sa nám podarilo dosiahnuť také výsledky, ktoré sú v záujme našich voličov a obyvateľov nášho regiónu. Môžeme z nich niekoľko pripomenúť? Podľa skúsenosti veľa ľudí nemá prehľad v tom, aké sú štátne, krajské a regionálne právomoci.

Je to pravda, s tým sa konfrontujeme aj my veľakrát. Často sa stáva, že nás berú na zodpovednosť aj za riešenie takých problémov, v ktorých nie sme kompetentní. Je dôležité si ozrejmiť, v ktorých oblastiach má samosprávny kraj kompetencie. Rozdeľme ich na menšie skupiny. Medzi naše kompetencie patrí údržba komunikácií 2. a 3. triedy, zodpovedáme za in*itúcie vrátane aj stredných škôl a domovov dôchodcov, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj, ďalej zabezpečujeme autobusovú hromadnú dopravu, posudzujeme kultúrne, športové dotácie a dotácie v cestovnom ruchu. V neposlednom rade dohliadame na hospodárenie s majetkom a na rôzne investície, lebo kraj disponuje s veľkým počtom nehnuteľností, presnejšie s takmer 250 objektami. Okrem iného sem patrí aj poliklinika v Štúrove a v Šali, nemocnica v Leviciach, Komárne a v Topoľčanoch, ale patria sem aj budovy stredných škôl, okresné múzeá, knižnice, regionálne osvetové strediská a iné. Hovorme teraz o konkrétnostiach, ktoré sa týkajú nášho užšieho regiónu…

Začínajme s obnovou cestných komunikácií. Podarilo sa nám obnoviť viac úsekov takých cestných komunikácií, ktorých zriaďovateľom je kraj. Posledný úsek cesty (12,1 km) medzi Šahami a Pastovcami (II/564) sa obnovil za 1,25 miliónov eúr. Dôležitý úsek je pre náš región aj Levice-Géňa-Starý Hrádok (3,8 km), čo bolo obnovené za 265 tisíc eúr. Úsek medzi Mýtnymi Ludanmi a Hontianskou Vrbicou (3,5 km) sa obnovil za 235 tisíc eúr. Menšie rekonštrukcie sa uskutočnili aj na menších úsekoch vobci Plášťovce, a úsek Šahy-Tešmak; medzi Lokom a Bešou a medzi Tekovskými Lužanmi a Pozbou. V Želiezhovciach sa zatiaľ uskutočnila rekonštrukcia 0,9 kilometrového úseku zo strany Veľkého Dvora, v ktorej pokračuje priebehom jesene cez ulicu Kapitána Nálepku az po mestský park (4,2 km – 398 tisíc eúr). Ďalej sa obnoví aj časť cestnej komunikácie od Želiezoviec smerom na Sikenicu na úseku 1,2 km (od štadiónu). V rámci toho sa bude riešiť aj križovatka pred úradom práce, ktorá spôsobila veľa problémov pre obyvateľov. Tiež na jeseň dôjde k rekonštrukcii cestnej komunikácie medzi Veľkými Ludincami a Farnou (3,7 km – 243 tisíc eúr), medzi Farnou a Čakou (1,2 km – 115 tisíc eúr), medzi Júrom nad Hronom a Starým Hrádkom (1,3 km – 120 tisíc eúr) a v neposlednom rade medzi Zalabou a Sikeničkou (2,5 km – 229 tisíc eúr). Okrem toho v lete sa odovzdalo v Leviciach na Ludanskej ceste už dávno očakávaný kruhový objazd za 430 tisíc eúr. Podľa vnútorného poriadku kraja na každú investíciu treba vypísať obchodnú verejnú sútaž, na zhotoviteľa. Ale nepredvýdané okolnosti môžu predlžovať termíny realizácii.

Podpora in*itúcií

V uplynulých rokoch bol domov dôchodcov Perla v Želiezovciach komplexne renovovaný v sume 210 tisíc eúr. Treba ešte podotknúť aj renováciu domova dôchodcov v Lontove, ktorá sa začne na jeseň (850 tisíc eúr) a tiež riešenie problémov s parkovaním, ktoré trápia návštevníkov levickej nemocnice. Budú vytvorené nové parkovacie miesta v sume 700 tisíc eúr. Podobne sme podporili aj renováciu Tekovského múzea a budovu okresnej knižnice v Leviciach.

V Šahanských stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Nitra (Gymnázium a Stredná odborná škola) sú pripravené projekty na zníženie energetickej náročnosti, ktoré sa realizujú v roku 2018.

Príchodom nového investora do regiónu pre Strednú odbornú školu a študentov vznikajú nové možnosti. Pre modernú technológiu bude nevyhnutnou požiadavkou vytvor** si nové odbory na škole a tiež otvára sa možnosť pre duálnu formu štúdia.

Priebežný nárast kultúrnych a športových dotácií a dotácií v cestovnom ruchu

Súhrn kultúrnych a športových dotácií a dotácií v cestovnom ruchu rastie z roka na rok. V roku 2017 dostali Želiezovce 17 tisíc eúr (v predchádzajúcich rokoch: v roku 2014 4000 eúr, v roku 2015 4885 eúr a v roku 2016 3560 eúr). V uplynulých štyroch rokoch to bolo pre želiezovské civilné organizácie 30 tisíc eúr a želiezovská lokalita má podiel na 93 386 eurovej dotácii. Šahy dostali 22 tisíc eur (v predchádzajúcich rokoch: v roku 2014 5 250 eúr, v roku 2015 5 500 eúr a v roku 2016 5 600 eúr). Dokopy pre šahanské civilné organizácie je to vyše 38 tisíc eúr, a šahanská lokalita má podiel na 87 600 eurovej dotácii. Organizácie spolu v želiezovskom a v šahanskom regióne na rozvoj kultúry a športu dostali v uplynulých štyroch rokoch 181 116 eúr. Tieto sumy sú značné, lebo vďaka nim už môžeme podporovať aj také iniciatívy, ktoré predtým charakterizoval nedostatok zdrojov.

Riešenie nešťastného stavu levickej nemocnice je na dosah ruky

K uvedeným informáciám je ešte dôležité dodať, že nešťastný stav levickej nemocnice patrí medzi najzávažnejšie problémy regiónu. Z nemocníc, ktoré sa nachádzajú na území Nitrianskeho kraja, práve táto bola posledná, ktorej zriaďovatelom bol VUC. Všetky tieto transformácie ukázali, že je to schodná cesta, lebo úroveň tých nemocníc, ktoré sa dostali do súkromných rúk, sa značne zlepšila ako napríklad v prípade komárňanskej a topoľčianskej nemocnice. Na augustovom zasadnutí sme schválili, že Levickú nemocnicu dáme do dlhodobého prenájmu akciovej spoločnosti AGEL SK, ktorá prevádzkuje okrem iného aj komárňanskú nemocnicu, ďalších deveť na Slovensku a ďalších dvadsaťtri v Českej republike. Podľa nájomnej zmluvy nájomca na renováciu a rozvoj nemocnice vyčlení 8 miliónov eúr. Pevne verím, že sa to aj uskutoční a nemocnica okresu dosiahne konečne očakávanú úroveň, ktorú by si občania nášho regiónu zaslúžili.

Koniec koncov si myslím, že nás ešte čaká veľa práce, musíme ešte vyriešiť mnoho problémov, ale začatá cesta očividne prináša výsledky a verím, že musíme pokračovať v tejto ceste.


?? A ciklus végéhez ért a megyei önkormányzat mandátuma. November 4-én ismét az urnákhoz járulunk és új megyevezetést választunk. A zselízi Csenger Tibor első ízben volt 2013-tól megyei képviselő úgy, hogy az előző időszakban egy magyar ajkú képviselő sem jutott be a testületbe a Lévai járásból, de szlovák is csak egy járás déli részéről. Hogyan értékeli első ciklusát Nyitrán? Azt kapta, amit várt? Az MKP ellenzékben politizálta át a négy évet, ennek ellenére lehetett látni olyan eredményeket, melyeket a párt saját sikereként értékelt.

Négy évvel ezelőtt komoly hangsúlyt fektettünk arra, hogy a választók bizalmát elnyerjük, ugyanis, az előző időszakban a régiónk nem volt megfelelően képviselve, ami meg is látszott rajta. Sajnálatos tapasztalat volt, hogy bár összesen kilenc képviselő jutott be a testületbe a Lévai járásból, ezek többnyire az északi térségből voltak, akik számára a Léva alatti vidék (Ipolyság, Zselíz) bár feladatuk lett volna, nem élvezett prioritást. Egy szűkebb régió problémáit csak olyan ember ismeri, aki napi szinten benne él, távolról ezeket nehéz megoldani.

A közeg eleinte új volt számomra, kellett egy kis idő, amíg megszokja az ember és kiismeri magát, de miután ez megtörtént, már könnyen tudtam mozogni benne. Bár ellenzékiként kezdtük 15 fős frakciónkkal a munkát (az 54 tagú testületben), de az erőviszonyok idővel megváltoztak, miután a 2016-os parlamenti választásokat követően a Smer-KDH megyei irányítás már nem úgy működött együtt, mint a kezdetekkor. Érdekes politikai szituációk alakultak ki, amikor gyakorlatilag „háromlábúvá” vált a testület, a Smernek ugyanis egyedül nem volt meg a többsége 22 képviselővel. A második legerősebb frakció a mienk, az MKP-frakció volt, a harmadik pedig a KDH-frakció 13 taggal, mellettük pedig 4 független és egyéb pártból való került be, akik viszont nem tudtak frakciót alakítani, így lényegesen beszűkült a mozgásterük. Hogy a megye működőképes legyen, a három frakcióból kettőnek együtt kellett szavaznia, hogy el tudják fogadtatni a beterjesztett anyagokat. Ezzel nyíltak meg lehetőségek az MKP frakciója számára, hogy a számunkra fontos prioritásokat politikai egyezségek útján érvényre tudják juttatni. Én úgy gondolom, ebből kifolyólag sikerült olyan eredményeket elérnünk, melyek a választóink, és az itt élők érdekeit szolgálják.

Megemlíthetünk ezek közül néhányat? A tapasztalat ugyanis az, hogy sok ember nincs tisztában a megyei, helyi és állami hatáskörökkel.

Való igaz, ezzel mi is számtalanszor szembesülünk. Gyakran megesik, hogy olyan problémák megoldását kérik rajtunk számon, melyekre nincs kompetenciánk. Fontos tisztáznunk, hogy milyen szakterületek tartoznak megyei irányítás alá. Bontsuk külön csoportokra ezeket. Egyrészt hozzánk tartozik a megyei, másod- és harmadosztályú utak kezelése, fenntartása; másrészt felelünk a megyei fenntartású intézményekért, beleértve a középiskolákat és a szociális otthonokat is; továbbá a buszos tömegközlekedés biztosítása; kulturális, sport- és idegenforgalmi támogatások megítélése; a megyét érintő idegenforgalmi tevékenység ellátása; nem utolsósorban pedig a megyei vagyongazdálkodás és befektetések felügyelete, ugyanis sok ingatlannal rendelkezik a megye, mintegy 250 objektummal. Ilyen többek közt a párkányi és a vágsellyei rendelőintézet, a lévai, komáromi, nagytapolcsányi kórház, de beletartoznak a középiskolák épületei, járási múzeumok, könyvtárak, regionális művelődési központok (ROS) és egyebek.

Zselízen megyei tulajdonú és fenntartású a két gimnázium és annak épülete, a Perla szociális otthon, illetve a magyar gimnázium volt épülete, melynek helyzetét már sikerült megoldani, így eladásra került és ismét a zselíziek használhatják azt mint óvodát és bölcsődét. (A témával egy másik cikkünkben foglalkozunk.)

És akkor beszéljünk a szűkebb régiónkat érintő konkrétumokról...

Vegyük ezeket is sorjába, s kezdjük az útfelújításokkal. A megyei fenntartású utak közül is több szakaszt sikerült felújítatni. Az Ipolyság és Ipolypásztó között húzódó út (II/564) utolsó szakaszán (12,1 km) valósult meg teljes burkolatcsre 1,25 millió euró értékben. Régiónkat frekventáltan érinti a Léva–Génye–Óvár szakasz (3,8 km) felújítása 265 ezer euróért. A Vámosladány és Hontfüzegyarmat közötti rész (3,5 km) 235 ezer euróért újult meg. Továbbá megvalósultak rövidebb szakaszokon is felújítások Paláston, Ipolyság és Tesmag között, Garamlök és Bese között, valamint Nagysalló és Pozba között. Zselízen eddig egy 0,9 kilométeres szakasz felújítása valósult meg a Nagypuszta felőli bevezető úton, ez folytatódik az ősz folyamán a Nálepka utcán keresztül a parkig (4,2 km – 398 ezer euró összegért). Továbbá a Zselízről Peszektergenye felé vezető út 1,2 kilométeres szakasz is megújul (a stadiontól kezdődően). Ennek keretén belül kerül megoldásra a Munkaügyi Hivatal előtti kereszteződés, amely az elmúlt években sok problémát okozott a lakosoknak. Hasonlóan az ősz folyamán csrélődik ki a Nagyölved és Farnad közötti út burkolata (3,7 km – 243 ezer euró); illetve Farnad és Cseke között (1,2-115 ezer euró); Garamszentgyörgy és Óvár között (1,3-120 ezer euró), és nem utolsósorban pedig Zalaba és Kisgyarmat között is (2,5 km-229 ezer euró). Mindezek mellett a nyár folyamán átadásra került Léván, a Ladányi úton a régóta várt körforgalom (430 ezer euró). A megye belső szabályzata értelmében minden beruházásra versenypályázatot kell kiírni, s a beérkező javaslatok közül a legmegfelelőbbet kell kiválasztaniuk a képviselőknek. A cégek viszont, hogy a tendert elnyerjék, néha torzított számokat terjesztenek be, ezeket később nem tudják teljesíteni, emiatt többször fordult elő, hogy nem tudták tartani a határidőket, sőt az is előfordult, hogy menet közben kellett változtatni a kivitelezőn. Ezek sajnos előreláthatatlan tényezők, viszont jelentősen késleltethetik a kivitelezések ütemterveit.

Leader-akciócsoportokon keresztüli fejlesztések A megyei költségvetésből kerültek finanszírozásra az Alsó-Garam menti akciócsoport (Leader) projektjei is (éves szinten 33 ezer euró). A zselízi régióban ebből újították fel Szódón a hangosbemondó-rendszert, építettek játszóteret Garammikolán és modernizálták a parkot.

Intézmények támogatási rendszere

A Perla szociális otthon komplex felújításon esett át az elmúlt években, összesen mintegy 210 ezer euróért. A két gimnázium otthona nem szorult felújításra, ugyanis előtte került sor az átépítésükre. Viszont sok éven keresztül hiányzott a testnevelést szolgáló terem, ugyanis a nagy tornaterem állapota oly mértékben megromlott, hogy évekig teljesen használhatatlan volt. Végül olyan megoldás született, hogy a megye egy telekcsre során átadta az objektumot Zselíz városának, így elhárult az akadály a felújítása elől, ami 2016-ra részben meg is történt. Az objektumért csrébe kapott területen, a szlovák alapiskola mögötti parcellán, pedig a megye saját költségen multifunkciós sportpályát épít közel 65 ezer euróért, amely idén szeptemberben kerül átadásra. Ez elsősorban a két gimnázium tanulóit szolgálja majd, de a lakosság számára is elérhető lesz. Ugyanakkor meg kell említeni a lontói idősek otthonának a felújítását is, amely ősszel indul mintegy 850 ezer euró értékben; valamint a lévai kórház látogatóinak folyamatosan gondot okozó parkolási problémák megoldását, melynek érdekében új parkolóhelyeket hoznak létre 700 ezer euró értékben. Hasonlóan jelentősen támogattuk a Barsi Múzeum és a lévai járási könyvtár felújítását is.

Kulturális, sport- és idegenforgalmi támogatások folyamatos növekedése

A zselízi Perla szociális otthon komplex felújításon esett át az elmúlt években, összesen mintegy 210 ezer euróért. Meg kell említeni a lontói idősek otthonának a felújítását is, amely ősszel indul mintegy 850 ezer euró értékben; valamint a lévai kórház látogatóinak folyamatosan gondot okozó parkolási problémák megoldását, melynek érdekében új parkolóhelyeket hoznak létre 700 ezer euró értékben. Hasonlóan jelentősen támogattuk a Barsi Múzeum és a lévai járási könyvtár felújítását is. Az ipolysági állami gimnázium és a Szakközépsikola épületeinek rekonstrukciója is napirendre került a testület előtt, ami a következő időszakban valósul meg. Egy új nagyberuházó megjelénésével Ipolyságon pedig további lehetőségek nyílnak meg az iskola és a diákok számára olyan szakok indítására, amiket ez az üzem fog igényelni. Ez megnyitja a lehetőséget a duális oktatás kialakítására is.

Célegyenesben a lévai kórház áldatlan állapotának megoldása

A felsoroltak mellett fontos megemlíteni a régió egyik legégetőbb problémáját is, a lévai kórház finoman szólva sem túl jó állapotát. A Nyitra megye területén lévő kórházak közül ez volt az utolsó, amely megyei tulajdonban, állami fenntartású volt. A működtetés mindenhol magánszférába került át, és az eredmények alapján ez járható útnak tűnik, ugyanis a magánkézbe került kórházak színvonala jelentősen javult. Gondolhatunk itt a komáromira, vagy a nagytapolcsányira. Az augusztusi ülésen hagytuk jóvá a lévai kórház hosszú távú bérbeadását az AGEL SK részvénytársaságnak, mely többek között a komáromit is üzemelteti, illetve további másik kilencet Szlovákiában, Csehországban pedig huszonhármat. Ebből látszik, hogy egy nagy tapasztalattal rendelkező, komoly befektetőről van szó, aki ígérete szerint mintegy 8 millió eurót szán felújításra, fejlesztésre Léván. Bízom benne, hogy ez megvalósul, és a járás kórháza végre eléri azt a megfelelő színvonalat, melyet az itt élők joggal elvárnának és megérdemelnének. Mindent összevetve, úgy gondolom, hogy még számtalan feladat vár ránk, számtalan problémát kell még megoldanunk, de a megkezdett út láthatóan hoz eredményeket, így meggyőződésem, hogy ezt az irányt kell folytatni.

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia