(ÚPSVaR)Keď sa na posudkovom oddelení v Leviciach a Bratislave snažia vystaviť posudok

Odhalenie klamstva?(ÚPSVaR)Keď sa na posudkovom oddelení v Leviciach a Bratislave snažia vystaviť posudok, kde pozmenia údaje, bez problémov a pochybností takéto údaje poskytnú ako dôkaz k súdnemu pojednávaniu, môže to vyzerať aj takto.Verejne predkladám všetky pozmenené údaje v posudzovaní zdravotného stavu môjho dieťaťa. Samozrejme bez osobných údajov. Všetky vyjadrenia aj dátumy sú pravdivé.Zverejňujem všetko a to z dôvodu až do očí bijúceho klamstva, keď posudková lekárka v jeden mesiac tvrdí jedno a o 3 mesiace predloží k súdu opak svojho predošlého tvrdenia....Všetko čo tvrdím, viem dokázať, dôveryhodnosť tohto článku môžem kedykoľvek preukázať.Píšem to takto verejne, pretože toto je dôkaz toho, že ak sa úradníci a lekári rozhodnú tak sú schopní zájsť až na hranice TRESTNÉHO ČINU.Či je to definované ako marenie spravodlivosti alebo falšovanie presne neviem, len sa domnievam, daný skutok presne zadefinujú iní odborníci.Som len matka, ktorá bojuje za práva svojho dieťaťa a počas posudzovania zdravotného stavu mojej dcéry sa vyskytli také pochybenia, o ktorých nemôžem viac mlčať.Dopredu mi prepáčte za väčšie množstvo materiálu, ale skrátiť sa to jednoducho viac nedá.. Niektoré udalosti len v krátkosti pripomeniem, pretože už boli spomenuté v predošlých článkoch.

Dňa 16.1.2017 som nav**vila ÚPSVaR Levice posudkové oddelenie za účelom prezrieť a skontrolovať spisový materiál o zhodnocovaní zdravotného stavu mojej dcéry za posledné roky. Našla som veľmi zaujímavý dôkaz o tom, a momentálne sa to nebojím otvorene povedať, ako sa na posudkovom oddelení zámerne manipuluje so spismi, zamieňajú sa vyjadrenia, nálezy lekárov a to podľa toho, ako sa to práve hodí.Keďže nedávno sa konalo súdne pojednávanie, v rámci ktorého som bola úspešná, originálny spisový materiál sa ešte stále nachádzal na súde. Na Úrade mi nevedeli poskytnúť kópiu daného spisu, len jeho elektronickú verziu, do ktorej som nahliadla.....neskôr sa predsa len našla nejaká tá kópia spisového materiálu.... Pri prehliadaní materiálov som si všimla, že mnou podaná posledná žiadosť zo dňa 14.10.2015 obsahuje materiál o mojom dieťati, ktorý som však k danej žiadosti určite neodovzdala. Takto „upravený“ spis bol postúpený aj na súdne konanie. Predpokladám, že daný materiál bol k spisu doložený za nejakým účelom. Akým, to nech si čitateľ domyslí, ja svoj názor na to mám. K súdnemu konaniu boli navyše postúpené dve odlišné vyjadrenia posudkovej lekárky MUDr. J.T, čomu sa budem venovať v texte nižšie.V Denníku N bol v minulosti uverejnený článok, ktorý rozoberal „prešľapy“ posudkovej lekárky MUDr. E.N, ktorá už pri prvých hodnoteniach zdravotného stavu môjho dieťaťa pochybila a kopírovala nepravdivé a neaktuálne formulácie aj do dvoch ďalších, ňou vystavených posudkov (jej priznanie nájdete aj v danom článku).Je možné, že poukazovaním na chyby a prešľapy, ku ktorým na Úrade dochádza, som vykopala vojnovú sekeru a tak sa v špinavej hre pokračuje až dodnes.Po prešľape posudkovej lekárky sa moja ďalšia žiadosť o zhodnotenie zdravotného stavu môjho dieťaťa dostala do rúk posudkového lekára MUDr. P.M. (dňa 21.10.2015), ktorý si v posudku zamenil lekárov, pomenil ich vyjadrenia, niektorých dokonca ani nespomenul.V odvolaní som sa odvolávala na všetky chyby, ktoré posudkový lekár MUDr. P.M. spravil. Odvolanie riešila posudková lekárka MUDr. J.T., ktorá dňa 30.12.2015 vystavila opravený posudok.Posudková lekárka MUDr. J.T. vo svojom rozhodnutí zo dňa 13.1.2016 keď opravila nesprávny posudok dňa 30.12.2015, dopísala do svojho posudku všetkých chýbajúcich lekárov a pozmenila záver posudku tak, že dve diagnózy vynechala a zamenila za iné, čo vyvoláva dojem, akoby posudzovala iné dieťa ako než posudzoval prvostupňový orgán. Vo svojom rozhodnutí uvádza, že som odovzdala len pár nálezov spolu od 3 lekárov, čo je zavádzanie, pretože som k žiadosti odovzdala všetky vyšetrenia a nálezy, ktoré boli vystavené spolu piatimi lekármi za posledných 12 mesiacov. Takto skompletizovaný materiál som riadne odovzdala v rámci odvolacieho konania na Úrade, pričom jeho prevzatie mi Úrad dňa 14.10.2015 aj písomne potvrdil.Je preto zaujímavé, že Úrad neskôr tvrdí, že niektoré prílohy nemá. Povinnosťou prvostupňového orgánu je na odvolacie konanie postúpiť kompletný spisový materiál aj so všetkými jeho prílohami. Preto sa pýtam, kto je za to zodpovedný, že spis bol nekompletný?V tejto veci som preto podala žalobu na preskúmanie rozhodnutia.Žaloba bola podaná v marci 2016, kedy súd požiadal ÚPSVaR Bratislava, aby sa k žalobe vyjadril. Na túto výzvu úrad reagoval dňa 20.4.2016,k tejto výve posudková lekárka MUDr. J.T spísala vyjadrenie voči námietkam týkajúcich sa dlhodobo nepriaznivého stavu mojej dcéry. Zaujímavé však je, že toto jej vyjadrenie sa odlišuje od jej vyjadrenia vystaveného tri mesiace predtým, v rámci odvolacieho konania.Kto pravidelne sleduje LV verejné vie (pretože som to už zverejnila), že námietky posudkovej lekárky MUDr. J.T. sme videli prvýkrát v deň súdneho pojednávania.Tu si zrejme spomínate na predošlý príspevok (LV verejné alebo portál modrý koník) kedy som verejne spomínala, že toto vyjadrenie sa k nám dostalo v deň súdneho pojednávania pár minút pred jeho ukončením. Rozhodnutie súdu bolo odročené o niekoľko dní neskôr. Došlo k pochybeniu, nakoľko práve táto príloha nebola doručená môjmu právnikovi, čo priznala a za čo sa ospravedlnila aj senátu predsedajúca sudkyňa.Táto príloha, teda vyjadrenie posudkovej lekárky MUDr. J.T. voči námietkam,ktorá bola predložená k súdnemu pojednávaniu, obsahuje 16 bodov a je opakom toho, čo táto istá posudková lekárka vystavila k samotnému odvolaniu 3mesiace predtým. Čo tým sledovala, naozaj neviem.....Nižšie citujem znenie vyjadrenia a zároveň pridávam môj komentár ktorý je pravdivý a dokazateľný ako som už vyššie spomínala:

 1. Zdravotný stav bol posudzovaný podľa priloženej dokumentácie, nálezov odborných lekárov k dátumu 30.12.2015.

Aj súd uznal, že to nie je to pravda, nebol posudzovaný podľa priloženej dokumentácie.

 1. K žalobe nie sú doložené žiadne nové, aktuálne odborné nálezy, ktoré by potvrdzovali nevyhnutnosť individuálnej celodennej starostlivosti.

Pokiaľ by som doložila k žalobe len tak nové nálezy ani by to nebrali do úvahy, nakoľko to nie je správny postup. Pokiaľ mala posudková lekárka potrebu zhodnotiť zdravotný stav opakovane, mala nás informovať a požiadať o doloženie nových nálezov.Nevyhnutnosť celodennej starostlivosti?!?Aká je prosím vás nutnosť celodennej starostlivosti pri uznaných ľahších diagnózach ako príklad uvediem poruchy imunity alebo potravinovú alergiu pričom dieťa je celý deň v škôlke?

 1. V náleze, ktorý vypracovala triedna učiteľka dňa 1.12.2015 sa píše....okrem iného aj: V kolektíve je obľúbená. Je kľudnejšia a pokojnejšia ako minulý rok.

(tomuto bodu sa budem podrobnejšie venovať )Ako môže učiteľka vydať nález? Nie je predsa lekár. Učiteľky bežne vypisujú charakteristiky na žiadosť matky dieťaťa alebo na žiadosť lekára: napríklad psychológa, logopéda atď.Vyjadrenie pedagóga nie je lekársky nález na základe ktorého by sa mal zhodnocovať zdravotný stav dieťaťa.Tu chcem zdôrazniť časové údaje.Dňa 14.10.2015 som naposledy podávala žiadosť o rodičovský príspevok na základe nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. Po tomto dátume som na úrad nič nepredkladala.Ako je teda možné, že sa v náleze uvádza dátum 1.12.2015?Pokiaľ by som nenav**vila dňa 16.1.2017 posudkové oddelenie so zámerom skontrolovať spis, ani by som sa nedozvedela, že do môjho spisu bolo niečo doložené! Navyše to stanovisko bolo vyžiadané za iným účelom.Dňa 20.11.2015 posudkové oddelenie ÚPSVaR Levice písomne požiadalo MŠ, ktorú dcérka navštevuje, o stanovisko v súvislosti s konaním vo veci štátnych sociálnych dávok, ktoré žiadali zaslať najneskôr do 30.11.2015.(všimnite si lehotu...10 dní dal úrad škôlke na vydanie tohto stanoviska)

Úrad žiadal stanovisko na konkrétne otázky:

 • odkedy dieťa navštevuje MŠ
 • v rozsahu koľkých hodín denne navštevuje MŠ
 • aká je adaptabilita dieťaťa na prostredie a kolektív

Stanovisko bolo vyžiadané na účely peňažných dávok (ktoré mimochodom nepoberám).Toto mi povedala pracovníčka posudkového oddelenia Mgr. G. B.Predtým mi však táto pracovníčka tvrdila medzi 4 očami vo vedľajšej kancelárii niečo iné.Povedala, že nevedeli, že už nejaké charakteristiky máme, tak si vyžiadali práve túto zo škôlky. Nenašli sme v ten deň v elektronickej podobe všetko to čo som potrebovala (bolo komplikované listovať v počítači, keďže mi nevedeli poskytnúť kópie zo spisu) kázala mi prísť o pár dní, že sa na to pozrú.Dohodli sme sa na 20.1.2017. V ten deň už bola k dispozícií aj kópia spisu, niečo predsa len našlipovedali.

K adaptabilite dieťaťa na prostredie nájde posudková lekárka minimálne dve stanoviská v spise zo dňa 16.1.2015. ((Tieto dve charakteristiky boli nájdené v spise pri mojej opakovanej kontrole dňa 20.1.2017, mám aj písomne potvrdenie z posudkového oddelenia )Načo je ale potrebná informácia o adaptabilite dieťaťa na účel peňažných dávok??Posudková lekárka Mudr. J.T. určite tieto vyjadrenia učiteliek v spise videla, nakoľko vo svojom posudku vystavenom dňa 30.12.2015 spomína lekárov a ich vyjadrenia práve z tohto spisu podaného dňa 16.1.2015, kde tieto vyjadrenia tvorili spolu jedenásť (11) očíslovaných príloh. Preto je zaujímavé, že práve toto stanovisko od pedagógov, ktoré bolo vyžiadané na iné účely, použije posudková lekárka MUDr. J. T. ako podklad pre súdne konanie navyše ho nazve nálezom?V rámci námietok posudkovej lekárky, ktoré boli predložené súdu, v bode 16 posudková lekárka píše, že na posúdenie dynamiky problémov dieťaťa je v odborných nálezoch potrebná ich aktualizácia za posledný pol rok, ktoré v dokumentácii nie sú.Ak si posudkové oddelenie ÚPSVaR vyžiadalo medzi konaniami údaje zo škôlky, aby ich mohli použiť k súdu, prečo nevyzvali aj mňa na predloženie nových skutočností?Zaujímavé...

 1. V dostupnej dokumentácii nie je zaznamenaná zvýšená chorobnosť dieťaťa.

Posudková lekárka MUDr. J.T. v rámci odvolacieho konania píše:Menovaná sa lieči v alergologickej ambulancii pre opakované infekty dýchacích ciest, má zistený nedostatok protilátok v krvi.Sama si teda protirečí, keď o 3 mesiace neskôr k súdu dňa 20.4.2016 vystaví tvrdenie, že nie je zaznamenaná zvýšená chorobnosť dieťaťa!Keď posudková lekárka tvrdí (v námietkach v bode č.1), že zdravotný stav bol posudzovaný podľa priloženej dokumentácie a to do dátumu 30.12.2015, keď vo svojom posudku spomína aj lekárov zo spisu podaného dňa 16.1.2015, znamená to, že videla celý spis vrátane fotokópií zdravotnej dokumentácie v celkovom počte 27 strán, kde bola dokonca zvýraznená častá chorobnosť. Súčasťou tohto dokumentu boli aj fotokópie záznamov od alergológa v celkovom počte 10 strán.(spisový materiál odovzdaný 16.1.2015 má 11 príloh, 59 strán)

 1. Nie sú doložené prepúšťacie správy z liečebných, rehabilitačných pobytov, ani sledovanie v denných špecializovaných psychiatrických denných stacionároch.

Táto podmienka zrejme platí len pre nás.Bola by som veľmi zvedavá, aké percento z uznaných nepriaznivých zdravotných stavov predkladalo tieto prepúšťacie správy.

 1. Menovaná nebola hospitalizovaná, nie sú zaznamenané úrazy, operácie, záchvaty.

Dňa 30.12.2015 v posudku sama posudková lekárka MUDr. J.T. píše v anamnéze a odborných nálezoch úraz hlavy mojej dcéry!Kopírujem z jej posudku: 8/11 contusio capitis, hematom...Dcéra mala dosť vážny úraz hlavy spojený s opuchom, podliatinou, RTG je v zdravotnej dokumentácii zaznamenaný!MUDr. J. T. zrejme zabudla čo píše vo svojom posudku.Dňa 30.12.2015 úraz spomína, ale o 3 mesiace neskôr, dňa 20.4.2016 si naň už nespomína!

 1. V dokumentácii nie je zdokumentovaná dychová nedostatočnosť, ani zníženie funkcie pľúc. Zdravotný stav nevyžadoval nutnosť liečby kyslíkom, infúznu liečbu, nejedná sa o chronické ochorenie postihujúce funkciu pľúc. Nejedná sa o chronické ochorenie postihujúce funkciu imunitného systému. Nejedná sa o chronické ochorenie postihujúce funkciu trávenia.

K tomuto bodu poviem v poriadku, som rada, že nič také našťastie nemáme.

? Gastroenterologické vyšetrenie zo dňa 9.5.2014 problémy s prijímaním potravy nepotvrdila triedna učiteľka. V dokumentácii sa nenachádzajú kontrolné gastroenterologické vyšetrenia od roku 2014.

Lekárka z gastroenterologickej ambulancie robila krvné odbery, ktoré poukázali na problémy so **tnou žľazou. Boli sme odporučení na endokrinológiu. Problémy s prijímaním potravy súviseli s iným problémom. Treba si prečítať celé odporúčanie gastroenterológa, nie len jeho začiatok!Keby posudková lekárka MUDr. J. T. s*riózne prezrela zdravotnú dokumentáciu, tak by súvis našla.A zrejme ani vyjadrenie pani učiteľky nebolo v tomto prípade čítané celé, pretože práve problém so stravovaním popisuje v odovzdaných vyjadreniach, ktoré boli predložené dňa 16.1.2015 ako príloha k spisu.

 1. Dieťa nemá výrazné narušenie sociálneho života, orientácie intelektu, myslenia, správania, nevyžaduje trvalý dozor. Nemá stredný alebo ťažký duševný stupeň zaostalosti ani poruchy správania rezistentné na liečbu.

Toto je podmienka zrejme len v mojom prípade!!!!Pokiaľ by sme porovnali iné uznané diagnózy pre dlhodobo nepriaznivý zdrav. stav asi by sme túto podmienku u iných ani nenašli.Teraz na chvíľku skočím do bodu č.14 kde posudková lekárka popisuje, že sa užívanie liekov dá upraviť tak, aby ich dcéra užívala 2x denne....( posudková lekárka sa pozabudla o svojom predošlom vyjadrení)

 1. Triedna učiteľka v materskej škole nepotvrdila u dieťaťa únavnosť cez deň, panické ataky, ani úzkosť z odlúčenia od matky......

Pani posudkové lekárka MUDr. J.T. na jednej strane tvrdí a opisuje vyjadrenia učiteľky, ale zrejme ich nečítala dokonca, pretože v predložených vyjadreniach zo škôlky práve učiteľka popisovala pretrvávajúce problémy so stravou aj úzkosťou, ktorá bola hlavne v začiatkoch (charakteristika zo dňa 3.12.2013 a dňa 21.3.2014 v spise odovzdanom zo dňa 16.1.2015 )Videla ho...!!!

Úzkosť z odlúčenia máva viac detí, hlavne po nástupe do MŠ, ale s úzkosťou súvisia aj iné problémy, čo by jeden posudkový lekár mal vedieť. U môjho dieťaťa je úzkosť vystupňovaná, pridružujú sa k nej aj panické ataky, v niektorých situáciách, ktorých svedkom boli aj niektorý lekári,pár panických situácii zažili aj učiteľky v škôlke. Úzkosť je zaznamenaná aj v nálezoch od pedopsychiatra, neurológa aj psychológa.Ale problémy sa podľa môjho vedomia objektívne posudzujú na základe výsledkov krvných odberov a lekárskych záznamov, nie na základe vyjadrení učiteľky z MŠ. Áno, aj to je jeden z aspektov, ktoré sa berú do úvahy, ale váha je predsa na odborných vyšetreniach a názoroch lekárov.

 1. Adaptácia posudzovanej na kolektívne zariadenie je primeraná, nie je zaznamenaná zvýšená chorobnosť dieťaťa, preto je vhodné začleniť dieťa do detského kolektívu. Zdravotný stav nie je dlhodobo nepriaznivý.

Moja dcéra je predsa začlenená do detského kolektívu a mala zvýšenú chorobnosť, čo je dokonca zvýraznené v zdravotnej dokumentácii (viď. aj bod 4 vyššie)

 1. Neurologické vyšetrenia zo dňa 10.12.2014: poruchy spánku, narušená komunikačná schopnosť, poruchy s neprimeranými úzkostlivými prejavmi, EEG-fyz. záznam... údajne chýba kontrolné vyšetrenie....

Ak posudková lekárka mala záujem opakovane objektívne zhodnotiť zdravotný stav, mala nás o tom informovať. Kontrolné vyšetrenia totiž uskutočnené boli.Ak si posudkový lekár vie vypýtať vyjadrenie z MŠ o adaptácii dieťaťa, vie si vyžiadať aj naše najnovšie lekárske nálezy, ak chce...13) V súvislosti s ďalším bodom vyjadrenia MUDr. J.T. prejavila arogancia, ignorácia, sarkazmus? Vlastne ani neviem, akoby som to pomenovala.MUDr. J.T. vo svojom vyjadrení píše:„Nie sú zdokumentované poruchy hybnosti na horných a dolných končatinách. Nie sú zdokumentované poruchy orientácie, zhoršenie pamäti. Nie sú zdokumentované poruchy správania a osobnosti, ktoré by znemožňovali pobyt v kolektívnom zariadení.“

Odkiaľ má posudková lekárka informáciu o poruchách hybnosti končatín, keď sa o nich v odovzdanej dokumentácii nikde nehovorí???(ani v dokumentácii odovzdanej dňa 14.10.2015).Ortopédov a DFN v BA navštevujeme až od konca októbra 2015 (po podaní žiadosti).Problémy a slabosť krčno ramenných svalov,pokles ramenného svalového pletenca a problémy s tým spojené sa uvádzajú v našej dokumentácii až po podaní žiadosti. Nikde dovtedy sa nepíše o poruchách hybnosti, a ani v týchto 16 bodoch posudkové lekárka nič nespomína ohľadom kostí ani svalov, pretože o danom stave vlastne nič nevie.V zdravotnej dokumentácii sa dovtedy neuvádza žiadna konkrétna diagnóza, po celý čas sa problémy uvádzajú jednotlivo (a sú súčasťou nielen zo spisu dňa 16.1.2015, ktorý lekárka spomína vo svojom posudku) ako problém so **tnou žľazou, oneskorená CNS, zmienka o náznaku pterýgia (spomenutá endokrinológom dňa 3.6.2014), teda aj spomínanom širšom krku, plochom hrudníku, problémy so stravovaním, bolesti nožičiek, únava, bolesti hlavy, ale až po dátume odovzdania mojej žiadosti, teda 14.10.2015 sme boli odoslaný na RTG, EMG, EEG, CT hrude, krvné odbery na svalové enzýmy, až od toho dátumu sa uvádzajú presnejšie informácie o poklese ramenného svalového pletenca, skolióze hrudníkovo-driekovej oblasti, bolesti hrudníku, naďalej pretrvávajúcich bolestiach hlavy, odstávajúce lopatky, dcéra nosila upínaciu bandáž cez plecia atď.Ani v jednom bode MUDr. J.T. nespomína kosti ani svaly, pretože nemá k dispozícii žiaden taký nález, ale podá zmienku ohľadom porúch hybnosti.Ako teda došla posudková lekárka k slovnému spojeniu porucha hybnosti horných a dolných končatín?Predpokladám, že z internetu. Môj blog totiž nie je tajnosťou. Dňa 6.11.2015 som na portály Modrý koník a dňa 7.11.2015 na Levické veci verejné zverejnila postup posudkovej lekárky MUDr. E. N. a zverejnila som aj fotky mojej dcérky, reagovala som zúfalo a nahnevane. Na portáli modrý koník som hľadala odborníkov, terapeutov, písala som verejne a žiadala o radu či sa niekto s niečím takým stretol.V článku na LVV zo dňa 7.11.2015 popisujem, že som dcérku fotila a všimla si na jednotlivých, po sebe idúcich záberoch na fotke, ako pri pohybe dcérke padá ramienko (aj tak ich mala dovtedy šikmo smerom dole ),ramienko sa krúti veľmi neprirodzene …..píšem, že sa mi nezdal zhyb ramena (to boli presne verejne písané moje slová).Keď som sa potom pýtala lekárky či je ten pohyb ramena normálny, bolo mi povedané, že nie je a začali odborné vyšetrenia, RTG, dcérke predpísali upínaciu bandáž cez plecia, lekármi sa spomína skolióza hrudníkovo-driekovej oblasti, hypermobilný syndróm atď. Bola som nešťastná a zároveň zúfalá, lebo som vážne nevedela čo sa deje, začali nás posielať na rôzne vyšetrenia a každý lekár mal na to iný názor. Aj neurológ potvrdil, že tie pliecka nie sú ok, navyše odstávajú aj lopatky. Môže to spôsobovať vážnejšie problémy. Chcela som sa dozvedieť viac, nakoľko aj v rodine máme rôzne ochorenia kĺbového aj pohybového aparátu. Pátrala som na nete, hľadala odborníkov, aby sme nič nezanedbali, pretože dcérke už dlhšiu dobu padali ramienka, vtedy schudla, zvýraznili sa jej padnuté ramenné kosti, čo v nás vyvolalo obavy.Posudková lekárka MUDr. J.T informácie o poruchách hybnosti zrejme mala z internetu a použila ich o 5 mesiacov po mojom zverejnení dňa 20.4.2016 do vyjadrenia na súd pri posudzovaní zdr. stavu. Inak si to neviem vysvetliť, pretože v zdravotnej dokumentácii žiadne záznamy o poruchách hybnosti spomínané neboli.

 1. Po dohode s odbornými lekármi sa dá upraviť potrebná medikamentózna liečba tak, aby ju dieťa užívalo 2x denne..

So všetkou úctou, ale liečbu nebude predsa nastavovať posudkový lekár, ktorý dieťa nepozná!A teraz sa môžeme na chvíľku vrátiť k bodu 9, kde posudková lekárka popisuje, že sme bez liekov.Záznam o tom, odkedy dokedy sa majú lieky užívať je v dokumentácii, odovzdaný k žiadosti, dňa 14.10.2015 bola o tom informovaná aj samotná posudková lekárka. Pretože opravovala skomolený posudok MUDr. P.M. (ktorý ho vystavil dňa 21.10.2015) a ten práve v anamnéze píše hneď v prvom a druhom riadku, že dieťa je sledované a nastavené na medikamentóznu liečbu (pedopsy.) a predtým medikamentózna liečba od neurológa, toho napríklad nespomína. Toho spomenie až neskôr posudková MUDr. J.T., ale zase nespomenie lieky, ktoré sú samozrejme uvedené aj v zdravotnej dokumentácii.

 1. Spomína logopedické vyšetrenie zo dňa 30.9.2014 a že chýbajú od nej kontrolné vyšetrenia.

Spomína logopedičku, ktorú sme v tom čase (v r. 2014) nav**vili asi 3x. Od januára 2015 sme ju vymenili za štátnu logopedičku. Logopéda spomínajú nie v jednom aj iní odborní lekári.. Ak mala posudková lekárka nejaké pochybnosti o návštevách, mala si vyžiadať potvrdenie o návštevách u samotného logopéda.

 1. Na posúdenie dynamiky problémov dieťaťa je v odborných nálezoch potrebná ich aktualizácia za posledný polrok, ktoré v dokumentácii nie sú doložené. Nejedná sa o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa..

Pokiaľ chcela teda posudková lekárka ich aktualizáciu mala nás na to upozorniť a vyžiadať si ich od nás! Odkiaľ má matka dieťaťa vedieť, že posudková lekárka si zrazu, zajtra alebo pozajtra, o mesiac alebo o dva zmyslí, že bude znovu zhodnocovať zdravotný stav?!

Na súdnom pojednávaní dňa 23.11.2016 som bola ukrátená o možnosť vypovedať v tejto veci a objasniť týchto 16 klamlivých bodov.Keby sme mali toto vyjadrenie odovzdané pred súdom, tak ako je to zákonom stanovenej lehote (mali sme byť oboznámený so spisom najneskôr 10 dní pred začatím pojednávania -neboli sme )vedeli by sme to vyvrátiť hneď na mieste a už dávno by sa to celé skončilo. Mala som tam pri sebe celú zdravotnú dokumentáciu. Všetko som mohla predložiť.

Momentálne je už jedno kto ma o túto možnosť ukrátil..ALE veľmi zaujímavé ešte spomeniem.

V opravenom posudku zo dňa 30.12.2015 posudková lekárka spomína všetkých lekárov, ktorý sú uvedený v spise podanom dňa 16.1.2015, kedy sa druhostupňový orgán odmietol zaoberať mojím odvolaním (kvôli lehote). O tom bol zverejnený aj článok v Denníku-N.Keďže posudková lekárka Mudr. J.T. spomína všetkých lekárov, dokazuje tým, že spis čítala, ale zámerne vytiahla k súdu iba to, čo sa jej hodilo.K súdu vo vyjadrení spomenula napríklad, že od neurológa a logopéda chýbajú kontrolné vyšetrenia, ale prečo napríklad nespomenula nefrológa?U neho by som teda naozaj nemala čo už predložiť lebo posledná návšteva bola vážne 22.4.2015.Nespravila to zrejme preto, že by to bola veľmi chúlostivá záležitosť (ktorá bola zverejnená aj v Denníku-N, kedy nefrologička dcérku nevyšetrila, jej odobratý moč vyliala, v moči sa neskôr zistila prítomnosť baktérií a my sme museli ísť k inej nefrologičke).Práve nefrologička, ktorá dcéru nevyšetrila, je kolegyňou tejto posudkovej lekárky.

Možno sa v duchu pýtate prečo som to nedala už dávno do viacerých médií. Všetko však má svoj čas a pokiaľ by som to uverejnila skôr, toto všetko by sme teraz nevedeli. Teraz je tých dôkazov už toľko, že by to kľudne mohlo byť hádam aj na trestné konanie, že by mohlo ísť aj o poškodzovanie cudzích práv? Necháme posúdiť odborníkov....

V článku Denníka-N exšéfka bratislavského ÚPSVaR povedala priamo ako je to s úradmi – citujem:„Úrady nemajú samočistiaci mechanizmusTo sú riešenia na dlhé lakte.Áno. Najväčšou iróniou je, že mnohí ľudia neraz takýto spor vyhrali až na Najvyššom súde, čo ich stálo trebárs tri roky čakania a veľa peňazí, aby si potom úrad – ktorý ten istý nárok musel po rozsudku znova posúdiť – vymyslel v rozhodnutí zase iný dôvod, pre ktorý príspevok odmietol. Celý kolotoč sa tak začal odznovu.“

Súd sme mali nedávno, bola som úspešná, súd potvrdil, že úrad pochybil a neprihliadal na zdravotnú dokumentáciu. Posudzovanie bolo v rozpore so zákonom, uvádzali nepravdivé údaje.

Keďže som si istá, že tieto riadky číta aj posudková lekárka MUDr. E.N., a možno aj posudková lekárka MUDr. J.T. alebo ich bude čítať aj ďalšia posudková lekárka, ktorá bude zhodnocovať zdravotný stav dcérky, píšem tento odkaz:Ak máte záujem zhodnocovať zdravotný stav s*riózne kontaktujte mňa, nie škôlku, pretože škôlka vám nedoloží neurologické ani ortopedické a iné krvné nálezy. Všetko Vám predostriem, presne očíslované, nemôže sa stať, že na niečo zabudnem!V dostupnej zdravotnej dokumentácii je zmienka odkedy dokedy je užívanie akých liekov. Dňa 30.6.2016 je liečba pozastavená z istých dôvodov.. Od toho dátumu nie je písané v evidencii žiadne užívanie liekov. Je uvedená PAUZA....Nie je však popísaný dôvod, prečo!!!Tak vám milá posudková lekárka dopredu píšem (aby sme sa vyhli poznámkam typu „veď liečba je ukončená, dieťa nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav), že sme sa podrobili vyšetreniam na svalové enzýmy, ktoré vám doložím.(mimochodom odbery na svalové enzýmy neboli dobré) Dcérku čakali pre zdravotné problémy ďalšie špeciálne vyšetrenia a vám, ako lekárom, predsa nemusím vysvetľovať, že niektoré lieky vplývajú na svaly a môžu tak ovplyvniť aj výsledky testov.

Milí posudkári, to čo dokazujete bežnej verejnosti za uplynulé roky, je jednoducho hnus.Na začiatku mi bolo jasne a zrozumiteľne povedané: Lekár proti lekárovi nikdy nepôjde …..a toto je dôkaz ako ruka ruku myje!!A takto sa správate nielen ku mne, ale aj k mnohým iným matkám, len tie asi nemali toľko energie, aby to ďalej riešili, zverejňovali.

Pamätáte sa milí čitatelia, na slová pani I.Ž. keď novinár položil otázku, čo odporúča klientom, ktorí sú presvedčení, že úradníci alebo lekári sa správajú arogantne? Ako ich usvedčiť, keď sa to deje medzi 4 očami?Toto platí aj v prípade ak vieme alebo sme presvedčení, že úradník alebo lekár klame, alebo berie úplatky.

Novinár sa pýta:Čo odporúčať klientom, ktorí sú presvedčení, že úradníci alebo posudkoví lekári sa správajú arogantne? Ako ich usvedčiť, keď sa to deje medzi štyrmi očami?

odpoveď exšéfky bratislavského ÚPSVaR pani I.Ž bola:Môj postoj k nahrávaniu rozhovorov s úradníkmi je verejne známy. Som presvedčená, že človek má právo nahrať si takýto rozhovor práve preto, že sa obvykle deje len medzi štyrmi očami, a nie každý má na to, aby si so sebou vzal odborne spôsobilú osobu či právnika.Ak sa totiž môže nahrávať na súdoch, nie je dôvod, aby sa nemohlo aj na úradoch. Dotyčných však treba na nahrávanie upozorniť. Ďalšou možnosťou je vypýtať si z každého stretnutia takzvaný úradný záznam.

Povedzme si ale úprimne, ak vieme, že daný lekár alebo úradník klame alebo berie úplatky a upozorníme ho dopredu, že budeme nahrávať, tak ho „určite“ usvedčíme......

Bohužiaľ realita je iná ….ľudia sú k sebe zlí. Aj zvieratá sa k sebe správajú lepšie, ako ľudia.Učím svoje deti, aby boli slušné, pomáhali si, aby boli úprimné, aby neklamali, že sa to nepatrí.Život nás učí mnohému. Mňa úradníci a posudkový lekári práve naučili a presvedčili o tom, že špinavým klamstvom najďalej zájdeš.Nečudujme sa, ak niekto začne rozhovory lekárov a úradníkov nahrávať, aby ich usvedčil. Aj obyčajní ľudia sa musia nejako brániť....

HP

Odpovedať na tento komentár

Fandím ty aj keď som to nečítal bo chcel by som ešte tomto roku ísť aj von?

Pán Kupča tak načo také veci píšete, že chcete ešte tento rok isť von! Načo to teda čítate? Ja som si to prečítal všetko a chápem rozhorčenu mamičku. A vz čo? Spomente si ako ste vypisovali vy, ked mal Váš otec teplotu čo všetko ste sem napísali očiernili kadekoho. Vstupte si do svedomia

to je ok,? ja som to zobrala zo srandy...kto nechce nemusí čítať...

Ved ja som to len zo srandy napísal ja sú cítim a chápem že niekto to zoberie inak

Odpovedať na tento komentár

zacala som citat,nedocitala,ale ukladam a som zvedava.....je mi z toho na g*c

viem je toho veľa...no toto je vizitka a hanba keď si posudkový lekár protirečí,zavádza, a takéto údaje poskytne aj k súdu...musela som to dať v takejto forme von...

ano, zaujima ma to, docitam si to, len sa na to musim sustredit? drzim palce, nedajte sa, hovorte a poukazujte, ja tiez nebyvam nikdy tixo a manzel sa niekedy zatvari, ked riesim, ale ja musim!?

Odpovedať na tento komentár

Nečítala som to cele dokonca ale je mi ľúto že vaša dcérka je chorá a hlavne je mi ľúto že tí ľudia neni sú schopní konať správne ani pri chorom dieťati je to úbohé a neľudské! Držím vám palce lebo ste asi jedna z mala čo to tak nenechá a tak to má aj byť...

ďakujem...nie som jediná kedy posudkový lekár nebral do úvahy zdravotné problémy dieťaťa...(takých nezákonných postupov je dosť)...dokonca aj od nás niektoré závažnejšie neboli uznané.....naopak toľkokrát menovaná posudková lekárka uznala niektoré veľmi ľahké diagnózy ako veľmi vážne s nárokom na predlženú RD.....dalo by sa krásne porovnávať...

Odpovedať na tento komentár

...toto by ale mala odsúdiť v prvom rade spoločnosť. Súd nestačí, nech by rozhodol akokoľvek spravodlivo. Smutné na tom celom je, že naša spoločnosť ešte na to nedozrela. Na Slovensku všade kde je priestor na korupciu tam sa aj korumpuje a všade kde je priestor na zneužitie právomoci, tak sa skôr či neskôr aj zneužije. Klientelizmus, rodinkárstvo, korupcia sú zažrané doslova všade. A spoločnosť? Tá s tým ticho súhlasí.

veľmi dobre a výstižne napísané......ďakujem

...nemáte zač je to celé veľmi smutné. Držte sa.

ludovit8 ďakujem..

Odpovedať na tento komentár

Chcela by som dať radu, dosť dôležitú......TOTO sa týka HLAVNE mamičiek,ktoré si podávali alebo budú podávať žiadosť o predĺženie RD zo zdrav. dôvodov...Ak vám prišla alebo príde zamietavá odpoveď na vašu žiadosť....môžete sa odvolať.....Ja viem veľa krát vás niektoré odradia, že sa to neoplatí...a to čo písal posudkový v Lv bude písať aj posudkový na 2. stup. org.v Ba... LENŽE.....!!!!!. Pokiaľ sa v posudku alebo rozhodnutí objavili chyby ktoré nie sú zhodné s dokumentáciou treba to uviesť do odvolania...určite sa vtedy odvolajte.....2 stup. orgán sa navyše nesmie odvolávať na 1 stup. org...musí zistiť skutkový stav presne uviesť prečo nemáte nárok... Pokiaľ 2 stup. org. v jeho odôvodnení len cituje resp. parafrázuje právnu úpravu mechanicky popisuje priebeh konania, a na viacerých miestach (u mňa na 1000%) generálne odkazuje na závery posudkov,že dieťa nemá dlhodobo nepr. zdrav. stav...je to nesprávny postup...musia vám jasne zrozumiteľne uviesť dôvody a presvedčivo odôvodniť prečo nemáte nárok.... Zrejme vám je jasné, že takýto vystavený posudok, rozhodnutie je,,neúplné, nezákonné?......treba to dať prešetr**......je jedno či posudkový lekár má alebo nemá atestáciu na posudkové lekárstvo, musí sa riadiť zákonom.... držím päste aj ostatným mamičkám, nenechajte sa klamať

Odpovedať na tento komentár

DNES bol vytýčený predbežný termín na potvrdenie právoplatnosti rozhodnutia(zo dňa 30.11.2016).....ÚPSVaR si do dnes neprevzal doručenku zo súdu.....na súde mi teda nemôžu potvrdiť túto právoplatnosť......ešte aj teraz keď súd prehrali sa snažia posmievať poza chrbátMilá posudková lekárka nora658, môžete ohlásiť svojich kolegov aby si prevzali súdne rozhodnutie?????? Dokedy budete hrať špinavú hru????

...niektorí ľudia majú tak obrovské ego, že na nich celý život vrhá tieň. K tomu keď sa pridá ešte ješitnosť, tak je dielo dokonané. Škoda len že takíto ľudia zastávajú funkcie, cez ktoré dokážu ovplyvniť životy iných ľudí. A samozrejme systém im to rád umožní.

Ako je možné, že si štátny orgán nepreberie doručenku?

Odpovedať na tento komentár

Rozhodnutie zo súdu nadobudlo PRÁVOPLATNOSŤ!!.....ÚPSVaR sa neodvolal a som rada...verila som, dúfala, v kútiku duše tušila, že sa neodvolajú.....Odvolať sa na klamstvo ďalším klamstvom by bola riadna odvaha....

Odpovedať na tento komentár

super!

Odpovedať na tento komentár

Držím palce, aj boj s veternymi mlynmi sa dá niekedy vyhrať.

Odpovedať na tento komentár

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia