VYJADRENIE K VYJADRENIU ŽALOVANÉHO - CONSUMER FINANCE HOLDING - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ POŽICKY

MOJE VYJADRENIE K VYJADRENIU ŽALOVANÉHO - CONSUMER FINANCE HOLDING - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ POŽICKY.

Okresný súd MartinE.B.Lukáča 2A036 01 Martin

Spisová značka:10C/76/2016

Žalobca: Miroslav Košarišťannar.trvale bytom:štátny občan Slovenskej republiky

Žalovaný: Consumer Finance Holding, a.s.Hlavné námestie 12, 060 01 KežmarokIČO: 35 923 130zastúpená v obchodnom registri Okresného súduPrešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10315/P

zastúpený: Beňo a partners advokátska kancelária,s.r.o., Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad

VYJADRENIE ŽALOBCU K VYJADRENIU ŽALOVANÉHO.

Zmluva o poskytnutí pôžičky č. 5022922 zo dňa 22.9.2014 uzatvorená medzi žalobcom ako dlžníkom a žalovaným ako ver**eľom predmetom ktorej bolo poskytnutie spotrebiteľského úveru v celkovej výške 3.697,20 eur (ďalej len Zmluva o pôžičke) nie je dojednaná v súlade so zákonmi a neobsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti.

Zmluva č. 5022922 je vopred pripravená v neprospech spotrebiteľa. Žalobca nemohol ovplyvniť obsah zmluvy. Ak by žalobca nesúhlasil s niektorou zmluvnou podmienkou, nebol by žalobcovi poskytnutý úver. Nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a rozpor s dobrými mravmi.Žalovaný neposkytol žalobcovi odborné poradenstvo, práve naopak žalovaný zatajil neprijateľné zmluvné podmienky a zatajil, že zmluva neobsahuje všetky náležitosti podľa zákona o úveroch. Žalovaný použil nekalú obchodnú praktiku voči žalobcovi. V čase poskytnutia úveru žalovaným žalobcovi, žalobca nepoznal aké náležitosti musí zmluva obsahovať a nepoznal neprijateľné zmluvné podmienky.V čase poskytnutia úveru bol žalobca priemerný spotrebiteľ.Nebanbková spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. sú dlhoročný podvodníci a právneho zástupcu, ktorý v tomto konaní zastupuje žalovaného považujem za spolupáchateľa. Na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie sa nachádzajú uverejnené spoločnosti, ktoré od SOI dostali pokuty. Medzi spoločnosťami, ktoré dostali pokuty sa nachádza aj žalovaný. Aj to je dôkaz, že sú podvodníci, pretože zmluvy majú v rozpore so zákonmi a používajú nekalé obchodné praktiky.Na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR sa nachádzajú rozsudky zo súdov proti žalovanému. Úvery sú bezúročné a bez poplatkov.Kto s*riozne podniká v súlade so zákonmi, tomu súdy neurčujú, že jeho úvery sú bezúročné a bez poplatkov.

Podľa zákona 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách §9 náležitosti zmluvy a §11 dôsledky porušenia, zmluva ktorá je predmetom konania musí okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať tieto náležitosti:

  1. Obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo vereľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo vereľa, ak ide o fyzickú osobu: ak je spotrebiteľský úver ponúkaný alebo zmluva o spotrebiteľskom úvere uzavieraná prostredníctvom finančného agenta, zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahuje aj údaje o ňom v rozsahu údajov ako u ver**eľa, podľa toho, či ide o finančného agenta právnickú osobu alebo fyzickú osobu.

Všetky náležitosti zmluvy podľa §9 spomenutého zákona musia byť uvedené priamo v zmluve a nie v dodatkoch. (Dodatky musia byť podpísané obojstranne).Na začiatku zmluvy je len napísané: CONSUMER FINANCE HOLDINGPriamo v zmluve nie je uvedená adresa žalovaného, IČO, Obchodný register.

Žalobca sa neoboznámil s Všeobecnými obchodnými podmienkami, pretože tieto neboli žalobcovi poskytnuté. Žalobca si úver vybavoval cez telefon. Žalobcovi prišla poštou len zmluva, ktorú podpísal a odoslal žalovanému. Od žalovaného dostal žalobca poštou podpísanú zmluvu už obojstranne. Všeobecné obchodné podmienky, ktoré neboli poskytnuté žalobcovi, ak majú byť záväzné pre žalobcu, tak musia byť obojstranne podpísané, taktiež ak majú byť súčasťou zmluvy. Žalobca nie je povinný hľadať VOP na internete. VOP musia byť poskytnuté spotrebiteľovi pri uzatváraní zmluvy.

Podľa zákona 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách §9 náležitosti zmluvy a §11 dôsledky porušenia, zmluva ktorá je predmetom konania musí okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať tieto náležitosti:

  1. Celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie.

Celková výška úveru nie je 3.697,20 eur, tak ako je uvedené priamo v zmluve.Klamanie, zavádzanie spotrebiteľa o celkovej výške úveru – nekalá obchodná praktika.Spotrebiteľ sa k celkovej výške úveru nemá dopracovávať výpočtami ale celková výška úveru musí byť uvedená presnou sumou priamo v zmluve. Zmluva musí byť jasná, zrozumitelná a určitá.Žalobca dostal splátkový kalendár poštou o niekoľko dní po podpise zmluvy. Splátkový kalendár nie je súčasť zmluvy ako si to vysvetľuje žalovaný. Splátkový kalendár nie je podpísaný zmluvnými stranami, v tomto prípade žalovaným ako ver**eľom a žalobcom ako dlžníkom. Len to sa považuje za zmluvu alebo dodatok k zmluve, čo je podpísané obojstranne zmluvnými stranami.

V splátkovom kalendári je uvedená celková výška úveru 3952,80 eur.Žalobca má zato, že zo strany žalovaného sa jedná o nekalú obchodnú praktiku. Je neprípustné, pri s*rioznom podnikaní v súlade so zákonmi, aby sa spotrebiteľ dozvedel celkovú výšku úveru (skutočnú celkovú výšku úveru) až o niekoľko dní po podpise zmluvy, ktorá je uvedená v splátkovom kalendári, ktorý nie je podpísaný účastníkmi zmluvného vzťahu.

Do pozornosti dávam dokument Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave. Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava, číslo: SK/0323/99/2011, dňa: 12.07.2011.

Zmluva o úvere taktiež neobsahuje údaje podľa § 4 ods. 2 písm. i) zákona o spotrebiteľských úveroch, t. j. konkrétnu výšku a termíny jednotlivých splátok v členení na splátky istiny, úrokov a iných poplatkov.Zmluva o úvere obsahuje len výšku celkovej splátky, počet splátok a dátum prvej splátky s tým, že ďalšie splátky sú splatné vždy 28. dňa v mesiaci.Uvedené údaje sú síce obsiahnuté v splátkovom kalendári v tzv. dohode o platbe – faktúre, ktorý bol však spotrebiteľovi doručený až po podpise zmluvy o úvere. Podľa zmluvy o úvere v časti „Spoločné ustanovenia“ prvá veta, splátkový kalendár tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o úvere. Správny orgán považuje takúto obchodnú praktiku za neprípustnú odporujúcu čestnej obchodnej praxi. Je neprípustné, aby podstatné náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktoré zmluva pod sankciou neplatnosti alebo v prípadoch podľa § 4 ods. 3 zákona o spotrebiteľských úveroch pod sankciou straty práv ver**eľa na úroky a poplatky musí obsahovať, boli spotrebiteľovi len dodatočne po podpise zmluvy doručované poštou a zároveň vyhlasované za neoddeliteľnú súčasť zmluvy a to všetko bez toho, aby bol k tomu potrebný písomný súhlas druhej zmluvnej strany, ktorou je spotrebiteľ, tak ako to vyžaduje Občiansky zákonník vo svojej všeobecnej právnej úprave o právnych úkonoch a o zmluvách.

K dokumentu od SOI nadväzuje rozsudok Krajského súdu 3S/53/2011 – 43 a rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3Sžo/19/2012Po prečítaní rozsudkov priloženým k vyjadreniu žalobcu, žalobca zistil, že žalovaný sa opakovane dopúšťa nekalej obchodnej praktiky. V zmluve o pôžičke nie sú uvedené skutočné celkové náklady. Údaje výška, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov sa nachádza v splátkovom kalendári, tak ako aj skutočné celkové náklady, avšak tento splátkový kalendár bol žalobcovi doručený až po podpise zmluvy o úvere, čo nie je v súlade s touto zmluvou.

Skutočnosť je, že žalovaný neinformoval spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ani v zmluve o spotrebiteľskom úvere jasne a určito o podstatných podmienkach zmluvy, značne obmedzila schopnosť spotrebiteľa urobiť rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by pri nedostatku informácii inak neurobil. Žalovaný pri svojej činnosti využíval nekalé obchodné praktiky, ktoré zakazuje zákon, a ktoré môžu negatívne vplývať na spotrebiteľa pri jeho rozhodovaní o obchodnej transakcii. Pozri rozhodnutia zo súdov, ktoré sú priložené k žalobe.

Podľa zákona 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách §9 náležitosti zmluvy a §11 dôsledky porušenia, zmluva ktorá je predmetom konania musí okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať tieto náležitosti:

  1. Výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia.

Mesačná splátka priamo v zmluve musí byť rozpísaná na výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov. Ak je v zmluve uvedená mesačná splátka ako jedna suma, tak takýto údaj nie je v súlade so zákonom 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách.

Podľa zákona 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách §9 náležitosti zmluvy a §11 dôsledky porušenia, zmluva ktorá je predmetom konania musí okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať tieto náležitosti:

  1. Dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termíne konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru.Termín konečnej splatnosti úveru musí byť uvedený priamo v zmluve a to jedným konkrétnym dátumom deň, mesiac a rok.V zmluve je uvedený termín konečnej splatnosti (mesiac/rok): 9/2024.Takýto údaj (mesiac/rok) nie je v súlade so zákonom 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách.

Do pozornosti dávam rozsudok z Okresného súdu Martin spisová značka 5C/398/2015 zo dňa 23.6.2016 (Consumer Finance Holding), v ktorom sa píše, že: V danom prípade v zmluve o pôžičke nie je uvedený termín konečnej splatnosti úveru, a to v zmysle §9 ods. 2 písm. f) zákona o spotrebiteľských úveroch – deň, mesiac a rok konečnej splatnosti úveru. Nepostačuje len odkaz na mesiac a rok, v ktorom je úver splatený, v zmluve je potrebné uviesť konkrétny časový údaj o konečnej splatnosti úveru. Zákon tiež podľa §9 ods. 2 písm. k) vyžaduje určenie výšky, termínu a počtu splátok istiny, úrokov a iných poplatkov. Pre absenciu týchto, v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch, povinných náležitostí zmluvy je potrebné požadovať tento spotrebiteľský úver za úver bez poplatkov a bez úrokov ako to vyplýva z ustanovenia §11 ods. 1 zákona.

Do pozornosti dávam rozsudok z Okresného súdu Banská Bystrica spisová značka 12C/249/2015 zo dňa 3.12.2015, v ktorom sa píše, že: o spotrebiteľských úveroch, keď významom tohto ustanovenia bolo, aby spotrebiteľ už pri podpisezmluvy bol informovaný o tom, ako dlho je povinný plniť svojej povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvyo spotrebiteľskom úvere. Vyžaduje sa teda presná časová, dátumová, špecifikácia konečnej splatnostiúveru, ktorá je dodávateľom určená na základe vstupných údajov. Pokiaľ teda samotná zmluva ospotrebiteľskom úvere neobsahuje údaj o konečnej splatnosti úveru, nemožno mať zato, že tentonedostatok možno nahradiť apelovaním na potencionálnu aktivitu spotrebiteľa vedúcu k určeniukonečnej splatnosti spotrebiteľského úvere matematickými operáciami z iných, v spotrebiteľskej zmluvedostupných údajov. Naopak, je potrebné trvať na tom, že konečná splatnosť spotrebiteľského úverumusí byť určená konkrétnym časovým okamihom zreteľne tak, aby spotrebiteľ mohol pred vstupom doúverového vzťahu zohľadniť aj dĺžku jeho riadneho trvania, a tým uskutočniť najvhodnejšiu voľbu medziviacerými úverovými produktmi, resp. dodávateľmi. Uvedenému záveru zodpovedá aj znenie § 9 ods.2 písm. f) zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorý rozlišuje "dobu trvania zmluvy" a "termín konečnejsplatnosti" spotrebiteľského úveru. K uvedenému záveru sa priklonili krajské súdy aj v odôvodnenírozsudkov, napríklad Krajský súd v Banskej Bystrici v rozhodnutiach sp. zn. 16Co/315/2012 zo dňa 10.12. 2012, sp. zn. 17Co/151/2012 zo dňa 19. 09. 2012, či Krajský súd v Trnave v rozhodnutí sp. zn.11Co/101/2013 zo dňa 22. 05. 2013. V predloženej zmluve je však dátum konečnej splatnosti určenýlen ako „01/2014“, teda prvý mesiac v roku 2014, bez uvedenia konkrétneho dňa v mesiaci, ku ktorémumá byť úver splatený.V uzatvorenej zmluve o pôžičke nie je uvedený údaj o konečnej splatnosti spotrebiteľskéhoúveru, ktorý sa vyžaduje podľa § 9 ods. 2 písm. f) zákona o spotrebiteľských úveroch, keď lehotasplatnosti je uvedená ako „Termín konečnej splatnosti (mesiac/rok): 01/2014“. Takéto určenie konečnejsplatnosti spotrebiteľského úveru nemožno považovať za súladné s dotknutým ustanovením zákona.V uzatvorenej zmluve o pôžičke nie je uvedený údaj o výške a termínoch splátok istiny, úrokov ainých poplatkov, ktorý sa vyžaduje podľa § 9 ods. 2 písm. k) zákona o spotrebiteľských úveroch. Vzmluve je uvedená výška mesačnej splátky 17,50 eura. Takéto určenie nemožno považovať za súladnés dotknutým ustanovením zákona o spotrebiteľských úveroch, teda uvedenie výšky, počtu a termínochsplátok istiny, úrokov a iných poplatkov, nakoľko významom tohto ustanovenia bolo, aby spotrebiteľpri podpise zmluvy bol informovaný o presných termínoch úhrad jednotlivých splátok spotrebiteľskéhoúveru, a tiež, aby mal vedomosť o tom, koľko, z ktorej splátky, pripadá na istinu, úroky a inépoplatky poskytnutého úveru a mal tak možnosť vykonať výber medzi viacerými ponúknutými úverovýmiproduktmi od viacerých dodávateľov. Zmyslom právnej úpravy bolo, aby spotrebiteľ pri rozhodovanímedzi viacerými úverovými produktmi mal možnosť zohľadniť aj tú skutočnosť, koľko z tej ktorejsplátky pripadne na istinu, na úroky a iné poplatky. Nakoľko právny predchodca navrhovateľa neuviedolspotrebiteľovi pri podpise zmluvy, koľko z každej mesačnej splátky bude použité na úhradu jednotlivýchnárokov, nemožno takýto postup dodávateľa považovať za súladný so zákonom o spotrebiteľskýchúveroch. Spotrebiteľ má mať možnosť pri vstupe do úverového vzťahu zohľadniť aj tú skutočnosť, koľkomu z tej ktorej splátky pripadne na úhradu istiny úveru a koľko na úroky a teda ako rýchlo dôjde k splateniuistiny pohľadávky. K uvedenému záveru sa priklonil v odôvodnení rozsudku sp. zn. 11Co/127/2015 zodňa 20. 04. 2015 aj Krajský súd v Žiline. Rovnako tak zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahujetermíny jednotlivých splátok. V zmluve nie je uvedené ani to, kedy má odporca začať úver splácať, keďžev nej chýba uvedenie splatnosti prvej splátky a dátum splatnosti jednotlivých splátok.Nakoľko uzatvorená zmluva o pôžičke, ktorá je spotrebiteľským úverom neobsahuje všetky zákonompredpísané náležitosti, keď absentuje údaj o termíne konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru, údajo opise tovaru na ktorú sa zmluva vzťahuje a údaj o výške, počte a termínoch splátok istiny, úrokov ainých poplatkov, poskytnutý spotrebiteľský úver sa podľa § 11 ods. 1 písm. a) v spojení s § 9 ods. 2 písm.f), písm. h) a písm. k) zákona o spotrebiteľských úveroch považuje za bezúročný a bez poplatkov.

Do pozornosti dávam rozsudok Okresného súdu Dunajská Streda spisová značka 11C/330/2014, v ktorom sa píše, že:Oprávnenie žalobcu požadovať od spotrebiteľa - žalovaného, v prípade porušenia jeho povinnostísplácať poskytnutý úver riadne a včas, zmluvnú pokutu vo výške 10% z dlžnej splátky, s úhradouktorej sa dostal do omeškania o viac než 30 dní súd považuje za neprijateľnú zmluvnú podmienkupodľa § 53 ods. 1až 3 OZ v znení účinnom do 06.09.2010 a aj podľa § 53 ods. 4 písm. k/ OZ, keďže„dojednenia“ o jednostrannej povinnosti žalovaného zaplatiť zmluvnú pokutu v pôvodným vereľomžalovaného vopred pripravenom formulári tlačiva Podmienok podľa názoru súdu, nespĺňa náležitostipísomnej dohody zmluvných strán o zmluvnej pokute v zmysle § 544 ods. 2 OZ. V danom prípade vovopred pripravenom texte pôvodného vereľa žalovaného aj absentuje vôľa žalovaného dohodnúť sana jeho povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu v prípade omeškania s úhradou, teda urobiť takýto právnyúkon (písomná dohoda zmluvných strán o zmluvnej pokute), bez ohľadu na to, že žalovaný ako klientmal podľa predtlače zmluvy v časti Klient prehlásiť, že súhlasí so zmluvnou pokutou.

Žalobca v konaní ani nepreukázal, že by zmluvná podmienka o povinnosti klienta (žalovaného) bola vdanom prípade individuálne dohodnutá so žalovaným, najmä keď táto je uvedená vo vopred vereľomžalovaného pripravenom formulári tlačiva Podmienok, bez možnosti žalovaného túto podmienkuovplyvniť. Takáto zmluvná podmienka spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiachzmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, ktorému v snahe získať úver nezostávalo nič iné, lenpredtlač zmluvy s Podmienkami na jej rube podpísať. Tento výklad obsahu spotrebiteľskej zmluvy je vsúlade s § 54 ods. 2 OZ, keďže je priaznivejší pre spotrebiteľa, najmä, keď podľa § 54 ods. 1 citovanéhozákona si spotrebiteľ nemôže zhoršiť svoje zmluvné postavenie. Neprijateľná zmluvná podmienka je spoukazom na ustanovenie § 53 ods. 5 OZ neplatná ako celok.Z činnosti súdu je známe, že obsahovo rovnaká zmluvná podmienka v obdobnej spotrebiteľskej zmluvepôvodného vereľa žalovaného už bola predmetom súdnej kontroly a súd ju (právoplatne) považovalza neprijateľnú zmluvnú podmienku (napr. rozsudok Okresného súdu Komárno sp. zn. 13C/57/2013z 26.04.2013, resp. 13C/212/2013 z 26.07.2013, resp. 13C/252/2013 z 01.04.2014, resp. rozsudokOS DS sp.zn. 11C/51/2013 z 11.06.2014, resp. 11C/269/2013 z 11.06 2014, naposledy 11C/301/2013z 28.07.2014), ktoré rozsudky sú prístupné aj verejnosti na stránkach Ministerstva spravodlivosti SRwww.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk/>.S poukazom na § 53a ods. 1 OZ a citované právoplatné rozsudky je žalobca.

Podstatnou náležitosťou zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa § 4 ods. 2 písm. g/, i/, zákona č. 258/2001Z.z. v znení účinnom od 1.8.2008 je aj údaj o g) konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru a o i) výške,počte a termínoch splátok istiny, úrokov a iných poplatkov. Podľa § 4 ods. 3 citovaného zákona, akzmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje uvedené podstatné náležitosti, považuje sa spotrebiteľskýúver za bezúročný a bez poplatkov. V danom prípade písomné vyhotovenie úverovej zmluvy z 6.1.2010neobsahuje, na rozdiel od údaju o výške, počte a termíne splátok, údaj o konečnej splatnosti úveru vtom tvare, v akom ho predpokladá citovaný zákon. Nepochybne údaj 6 mesiacov pri predtlačenom texteformulára zmluvy konečná splatnosť, nie je údajom o konečnej splatnosti čerpaného úveru, najmä keďnie je zrejmé, kedy začína plynúť uvedených 6 mesiacov a kedy končí. Podľa citovaného ustanoveniazákona č. 258/2001 Z.z. sa totiž vyžaduje časová (dátumová) špecifikácia konečnej splatnosti úveru,ktorá je určená dodávateľom na základe vstupných údajov (dátum poskytnutia úveru spotrebiteľovi,splatnosť prvej splátky, frekvencia splátok, výška a počet splátok). Konečná splatnosť spotrebiteľskéhoúveru musí byť určená konkrétnym časovým okamihom zreteľne tak, aby spotrebiteľ mohol pred vstupomdo úverového vzťahu zohľadniť aj dĺžku jeho trvania, a tým uskutočniť najvhodnejšiu voľbu medziviacerými úverovými produktmi resp. dodávateľmi. Pre absenciu podstatného údaja (§ 4 ods. 2 písm.g/ zákona č. 258/2001 Z.z. v znení účinnom od 1.8.2008) zmluvy o spotrebiteľskom úvere je úverovázmluva uzavretá zmluvnými stranami dňa 6.1.2010 bezúročná a bez poplatkov s poukazom na § 4 ods.3 posledná veta citovaného zákona.

Do pozornosti dávam rozsudok Okresného súdu Vranov n/Topľou spisová značka 3C/340/2015, v ktorom sa píše, že:Pokiaľ ide o nárok na pokutu vo výške 248,60 eur, súd tento nárok považoval za neopodstatnený a v uvedenej časti žalobu žalobcu zamietol. Ide totiž o neprimeranú sankciu, ktorú znáša spotrebiteľ. Takto dohodnutá výška zmluvnej pokuty neúmerne zaťažuje spotrebiteľa, nakoľko spotrebiteľ okrem dohodnutej zmluvnej pokuty, mal platiť aj úrok z omeškania, čo má za následok neprimerané zaťaženie spotrebiteľa a je jednoznačne v prospech vereľa. V danom prípade ide teda o kumulovanie sankcií voči žalovanému ako spotrebiteľovi. Navyše táto zmluvná podmienka sa javí byť ako neurčitá a nejasná, nakoľko z uvedeného dojednania zmluvnej pokuty nevyplýva, ako sa táto uplatní v ďalších mesačných splátkach. Pri uplatnení výšky zmluvnej pokuty 10% mesačne z každej nesplatnej splátky dochádza k neprimeranému a tiež duplicitnému zaťaženiu spotrebiteľa v prospech vereľa. Neprimeranosť zmluvnej pokuty súd vidí aj v tom, že sadzba 10 % z mesačnej splátky po dobu dlhšiu ako 30 dní je v prepočte na rok až vo výške 120 % (10 % x 12 mesiacov). Ide síce o jednorazovú pokutu, ale jej rozsahu z hľadiska jej dôsledkov korešponduje zmluvná pokuta v prepočte cca 120 % ročne, čo je jednoznačne neprimeraná sankcia. K vyššie uvedenému súd poukazuje aj na názor vyslovený v rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 28.9.2011 sp.zn. 3Co 3/2011. Ako uviedol Ústavný súd SR: „Pokiaľ je však zmluvná podmienka až v hrubom nepomere v neprospech spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany v právnom vzťahu zo štandardnej spotrebiteľskej zmluvy, ktorý vzťah teória u prax navyše označujú za fakticky nerovný, nevyvážený, nemali by byť žiadne pochybnosti o tom, že takáto zmluvná podmienka sa prieči dobrým mravom.“ (Uznesenie Ústavného súdu SR z 24.2.2011, IV.ÚS 55/201-19).V predmetnej úverovej zmluve bolo za to isté porušenie právnej povinnosti (omeškanie so splátkami) dohodnutý niekoľkonásobný postih - úroky z omeškania, zmluvná pokuta. Nepochybne ide o hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach dodávateľa a spotrebiteľa. Dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 10% z čiastky, s ktorej úhradou je klient v omeškaní dlhšie ako 30 dní, súd vyhodnotil ako neprijateľnú zmluvnú podmienku, preto absolútne neplatnú pre rozpor s dobrými mravmi podľa § 39 Občianskeho zákonníka. Ide totiž o neprimerané sankcie, ktoré znáša spotrebiteľ

V zmluve o pôžičke č. 5022922 nie je správne uvedená Ročná percentuálna miera nákladov(RPMN), pretože v RPMN nie je zahrnuté poistenie úveru a preto v zmluve o úvere nie je uvedená skutočná výška úveru. Pozri dôkazový materiál priložený k vyjadreniu žalobcu. (Výpočet RPMN).

Na obrázku č.1. je v kalkulačke na výpočet RPMN uvedená výška mesačnej splátky 30,81 eur – mesačná splátka bez poistenia úveru a celkové náklady úveru sú 3697,20 eur a RPMN je 24,16%.Na obrázku č.2. je v kalkulačke na výpočet RPMN uvedená výška mesačnej splátky 32,94 eur – mesačná splátka s poistením úveru a celkové náklady úveru sú 3952,80 eur a RPMN je 26,70%.V RPMN musia byť zahrnuté všetky náklady úveru. Spotrebiteľ sa nemá dopracovávať k celkovej RPMN výpočtami.

V zmluve o pôžičke č. 5022922 je uvedená rovnaká ročná úroková sadzba 24,16% ako aj RPMN 24,16%.

V rozsudku Okresného súdu Veľký Krtíš spisová zn. 11C/33/2016 sa píše, že: RPMN však nemôže byť totožná s ročnou úrokovou sadzbou, pretože RPMN predstavuje celkovú odplatu za poskytnutie úveru, ktorá zahrňuje úroky a aj dalšie poplatky. Logicky teda musí byť RPMN odlišná od ročnej úrokovej sadzby.

Zmluvná pokuta 10% z dlžnej splátky pri omeškaní je neprijateľná zmluvná podmienka, ktorá nebola dojednaná individuálne.

Na pojednávaní dňa 24.2.2016 právna zástupkyňa žalovaného po mojom vyjadrení navrhla zmier. Žalobca súhlasil so zmierom. Pozri dôkazový materiál priložený k vyjadreniu žalobcu. V dvoch mailoch žalovaný znižoval úrokovú sadzbu ale žalobca nesúhlasil. V treťom maili žalovaný uznal len zostatok istiny, ktorú mal žalobca zaplatiť po 50 eur mesačne. Takáto mimosúdna dohoda nebola pre žalobcu výhodná. Tak žalobca trval na žalobnom návrhu v plnom rozsahu. Prečo žalovaný ustúpil a súhlasil, že žalobca má zaplatiť len istinu? Žalovaný sa týmto priznal, že na súde neuspejú, preto navrhol zmier.

Žalovaný použil voči žalobcovi nekalú obchodnú praktiku. Zmluva č. 5022922 je v rozpore so zákonom 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách.

Žalovaný nečestne podníká – pozri toto vyjadrenie žalobcu – aj napriek pokutám od Slovenskej obchodnej inšpekcie aj napriek pribúdajúcim rozsudkom na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR, v ktorých sa píše, že úvery sú bezúročné a bez poplatkov.

Žalovaný je tak drzí, že neoprávnené pohľadávky alebo premlčané dlhy dávajú vymáhať vymáhačským spoločnostiam Eod Ksi Slovensko s.r.o., Intrum Justitia Slovakia s.r.o. atď.

Žalobca je v zmluvnom vzťahu voči žalovanému v zhoršenom postavení. Právo žalobcu je ohrozené. Jedine súd môže určiť, že úver je bezúročný a bez poplatkov. Existuje naliehavý právny záujem. Od začiatku zmluvného vzťahu so žalovaným, žalobca platí mesačnú splátku 32,94 eur. Po určení súdom, že úver č.5022922 je bezúročný a bez poplatkov, žalobca si nárokuje na nižšiu mesačnú splátku minimálne o polovicu. Po finančnej stránke by takto upravený zmluvný vzťah zlepšil finančnú situáciu žalobcu. Žalobca už dopredu rieši situáciu, pretože ak žalobca zaplatí istinu a napíše žalovanému, že jeho povinnosť plnenia zo zmluvy skončila, tak žalovaný by s mimosúdnou dohodou nemusel súhlasiť a obťažovali by žalovaného alebo by prípad postúpili vymáhačom a vymáhači by obťažovali žalobcu – poškodzovanie spotrebiteľa.

Žalobca je oslobodnený od súdnych poplatkov.Žalobca žiada súd o ochranu spotrebiteľa.Žalobca trvá v žalobnom návrhu.Žalobca si nepraje, aby bolo konanie prerušené. (Home Credit Slovakia, s.r.o. porušuje zákony tiež).Žalobca žiada, aby bolo okamžite rozhodnuté, a to tak ako je napísané v žalobnom návrhu a to aby súd určil úver č. zmluvy 5022922 ako bezúročný a bez poplatkov. Navrhovateľ si sám určí menšiu splátku a dobu trvania zmluvného vzťahu. Súčastná výška mesačnejsplátky je pre žalobcu nevýhodná. Preto existuje naliehavý právny záujem.

V Martine dňa 25.8.2016Košarišťan Miroslav

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia