ŽALOBA NA PROFI CREDIT (ZMLUVA Z ROKU 2012): Spotrebiteľ domáhajúci...

ŽALOBA NA PROFI CREDIT (ZMLUVA Z ROKU 2012):

Spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva je oslobodený od súdnych poplatkov podľa § 3 ods.2 písm. u ) Zákona č. 71/1992 Zb..

Okresný súd XXXXXX

Žalobca: Jozef Mrkvička, nar.1.4.1980 Úžernícka 258/13

štátny občan Slovenskej republiky

Žalovaný: PROFI CREDIT Slovakia s.r.o. Pribinova 25, 824 96 Bratislava IČO: 35 792 752 zapísaná v Obchodnom registri Okr. súd Bratislava I odd.: Sro, vložka č. 22160/B

Žaloba o neplatnosť zmlúv revolvingových úverov č. zmluvy a č. zmluvy Žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia Žaloba o ochranu práv spotrebiteľa

1.) Žalobca ako spotrebiteľ, má právny záujem na určení neplatnosti úverových zmlúv uzavrených so žalovaným. Jeho nároky sú odôvodnené aj s cieľom europskych smerníc na ochranu spotrebiteľa, ktorých zmyslom a cieľom je dosiahnuť stav, aby nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách spotrebiteľov nezaväzovali (najmä Smernica Rady 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách).Pokial ide o naliehavý právny záujem žalobca dáva do pozornosti rozhodnutie Najvyššieho súdu SR spisová zn. 1M Cdo 1/2009, dostupné internete.

2.) Je nesporné, že medzi žalobcom a žalovaným boli uzatvorené zmluvy o spotrebiteľskom a revolvingovom úvere podľa zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, na základe ktorých žalovaný poskytol spotrebiteľský a revolvingový úver č. zmluvy zo dňa XXXXXX (poskytnutý úver vo výške XXXXXX EUR) a číslo zmluvy XXXXXX zo dňa XXXXXX (poskytnutý úver vo výške XXXXXX EUR). Dôkaz: Žiadosť o poskytnutie revolvingového úveru/Zmluva o revolvingovom úvere č. XXXXXX.

Oznámenie ver**eľa o schválení úveru dlžníkovi – zmluva o revolvingovom úvere č. XXXXXX. Splátkový kalendár. Rozhodcovská zmluva č. XXXXXX. Prehľad platieb – výkaz o úhrade.

Žiadosť o poskytnutie revolvingového úveru /Zmluva o revolvingovom úvere č. XXXXXX.

Oznámenie ver**eľa o schválení úveru dlžníkovi – zmluva o revolvingovom úvere č. XXXXXX. Splátkový kalendár. Rozhodcovská zmluva č. XXXXXX. Prehľad platieb – výkaz o úhrade.

3.) Žalovaný poskytuje ako podnikateľ služby aj spotrebiteľom tým, že poskytuje úvery. Pozri Obchodný register.

4.) V danej právnej veci bola medzi žalobcom a žalovaným uzavrená spotrebiteľská zmluva. Pre spotrebiteľskú zmluvu je charakteristické, že spotrebiteľ vstupuje do zmluvného vzťahu s dodávateľom, ktorým je najčastejšie predávajúci, za zmluvných podmienok, ktoré sú vopred určil dodávateľ, pričom spotrebiteľ nemá možnosť tieto podmienky individuálne ovplyvniť. Občiansky zákonník podrobnejšie špecifikuje všeobecné pravidlá pre dojednanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a výslovne ustanovuje, že takéto ustanovenia v zmluvách, ktoré spôsobujú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa sú neprijateľné a preto neplatné. Vychádza sa z toho, že predovšetkým spotrebiteľ v dobrej viere uzatvára zmluvu s dodávateľom, od ktorého očakáva, že vzhľadom na jeho podnikanie a ponúkaný tovar a služby koná profesionálne a v súlade s poctivým prístupom k podnikaniu. Predpokladá sa, že dodávateľ má vedomosti a skúsenosti a oproti spotrebiteľovi vystupuje ako zvýhodnený účastník zmluvného vzťahu založeného spotrebiteľskou zmluvou. Pokiaľ dodávateľ požaduje od spotrebiteľa sankciu za porušenie jeho zmluvných povinností a táto je v nepomere k jeho plneniu, je neplatná. Ustanovenie §53 ods. 1, veta druhá predstavuje cestu na širšiu súdnu ochranu spotrebiteľa aj vo vzťahu k esenciálnym zložkám zmluvy. Ustanovenie §53 Občianskeho zákonníka sa týka iba podmienok, ktoré zákon označuje za neprijateľné. Ide o podmienky, ktoré sú nečestné, neslušné, hrubo poškodzujúce spotrebiteľa a preto ich použitie zákon sankcionuje absolútnou neplatnosťou. Vyjadruje snahu, aby dodávateľ v spotrebiteľských zmluvách pristupoval k tvorbe podmienok v súlade s dobrými mravmi. Je potrebné dodať, že spotrebiteľ z povahy veci v súčastných podmienkach štandardizácie produktov bežnej spotreby, ako aj zmluvných podmienok, má iba fiktívnu možnosť ovplyvniť podstatu zmluvných podmienok, ktoré sú mu zo strany dodávateľa predložené, pričom často vzhľadom na ich rozsiahlosť a použitú právnu terminologiu nemá možnosť, či už ich vôbec prečítať, resp. Pochopiť ich obsah. Ide teda o zákonný zákaz používania neprijateľných podmienok, ktoré vyvolá právoplatné súdne rozhodnutie a dodávateľ je povinný zdržať sa ich používania. Ochrana spotrebiteľa sa týka iba formulovaných zmlúv, ktoré sú uzatvorené na základe predbežne formulovaného zmluvného folmulára, ktorý má dodávateľ vopred pripravený a ktorý používa v dvoch alebo viacerých prípadoch, pričom spotrebiteľ spravidla obsah zmluvy nemení. Vzhľadom na charakter sporu, je potrebné uviesť, že práve spotrebiteľské právo je na efektívne zamedzenie používania neprijateľných podmienok.

5.) Žalovaný postupoval voči žalobcovi bez odbornej starostlivosti a v rozpore s dobrými mravmi. Jeho spotrebiteľské práva boli porušené najmä tým, že žalovaný použil v zmluve početné neprijateľné zmluvné podmienky. Ide najmenej o tieto neprijateľné zmluvné podmienky: Podľa §9 ods. 2 písm. k) zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadne poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia.

Pokiaľ v zmluve absentuje rozlíšenie jednotlivých splátok na istinu, úroky a iné poplatky a je v nej uvedená len jednotná suma splátky bez tohto rozlíšenia, tak ako tomu bolo v tomto prípade, uvedený nedostatok spôsobuje následok uvedený v §11 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z.z. a spotrebiteľský úver sa považuje ako bezúročný a bez poplatkov. Zmluvy o revolvingovom úvere uvádzajú len údaj o výške mesačnej splátky vrátane úrokov ako jednu sumu z ktorej nie je zrejmé akú časť z nej predstavuje istina a akú časť úrok počet takto určených splátok. Nepostačuje, že akú časť zo splátky predstavuje istina a akú časť úrok je uvedené v splátkovom kalendáre, nakoľko uvedená listina nie je podpísaná dlžníkom ani dodávateľom, pričom zákon jasne ustanovuje, že tieto skutočnosti musia byť obsiahnuté v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Žalobca poukazuje na súdne rozhodnutia: Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline zo dňa 25.11.2013, spisová zn. 11Co/256/2013, podľa ktorého spojenie istiny, úrokov a poplatkov v jedno v zmluve nemožno považovať za náležitosti zmluvy v zmysle zákona, citujeme: spotrebiteľská zmluva musí obsahovať výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov. Logickým a teleologickým výkladom Zákona o spotrebiteľských úveroch dožno dospieť k jednoznačnému záveru, že zo zmluvy musí jednoznačne vyplývať splatnosť jednotlivých častí istiny, úroku a poplatkov, pokiaľ tieto nemajú byť splatené jednorázovo. Z uzatvorených zmlúv síce vyplýva výška jednotlivých splátok, výslovne je však uvedené, že každá splátka zahŕňa istinu, úrok a poplatky, pričom nie je zrejmé, akú časť z týchto nárokov jednotlivá splátka obsahuje, pričom však pre určenie práv a povinností zmluvných strán z uzatvorenej zmluvy je nevyhnutné vedieť, koľko dlžník v jednotlivých splátkach plní na istinu, osobitne úrok a osobitne poplatky.

Rozhodnutie Krajského súdu v Trnave zo dňa 9.9.2011, spisová zn. 10CoE/313/2010, v ktorom Krajský súd ustálil, že zmluva o spotrebiteľskom úvere musí obsahovať sumu, počet a termíny splátok pri každej zložke spotrebiteľského úveru, ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť (istina, úrok a iné poplatky).

Podľa §9 ods. 2 písm. f) zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov zmluva musí obsahovať údaj o konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru. Pokiaľ sa tento údaj v zmluve jednoznačne uvedený dátumom nenachádza, tak treba považovať zmluvu ako bezúročnú a bez poplatkov. Nepostačuje údaj o dátume splatnosti poslednej splátky uvedený v oznámení vereľa (žalovaný) o schválení revolvingového úveru a ani odkaz v Zmluvných dojednaniach zmluvy o revolvingovom úvere, hoci zmluva ich označuje ako neoddelitelnú súčasť zmluvy, podľa ktorého sa za deň konečnej splatnosti úveru považuje deň splatnosti poslednej splátky. Nie je prípustné, aby sa spotrebiteľ k údaju o konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru dopracovával výkladom a výpočtom a zároveň tieto dokumenty nie sú podpísané spotrebiteľom. Oznámenie o schválení revolvingového úveru je jednostranne podpísaný dokument. Žalobca poukazuje na súdne rozhodnutia: Rozhodnutie Krajského súdu v Trnave zo dňa 3.7.2013, spisová zn. 11Co/141/2012, v ktorom súd ustálil: ak zákon ako vyslovenú náležitosť zmluvy o spotrebiteľskom úvere uvádza konečnú splatnosť spotrebiteľského úveru, tak jednoznačne tento údaj v zmluve musí byť uvedený, nie je prípustné, aby sa účastník zmluvy k tomuto údaju dopracovával výkladom a výpočtom. Ak sa takýto údaj jednoznačne uvedený dátumom nenachádza, tak treba považovať zmluvu za bezúročnú a bez poplatkov. Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 29.4.2015, spisová zn. 15Co/223/2015, v ktorom súd ustálil: Úvahy aké vysvetlil navrhovateľ vo svojom odvolaní, že termín konečnej splatnosti úveru možno logicky vyvodiť z dohodnutého počtu splátok úveru, ktorých počet je v zmluve dohodnutý na 42 splátok, nezodpovedajú dikcii ust. §9 ods. 2. písm. f) cit. Zákona a nie sú správne. Uvedený nedostatok zmluvy nemožno obhájiť ani tvrdením navrhovateľa, že konečná splatnosť úveru je uvedená v tzv. Oznámení vereľa o schválení úveru dlžníkovi – Zmluva o revolvingovom úvere č. 800000194 zo dňa 9.7.2010, hoci by aj boli odporcovia (spotrebitelia) s podmienkami v oznámení oboznámení, pretože ide o jednostranne, iba navrhovateľom, podpísaný dokument. Na tomto závere nič nemení ani to, že v čl.7 ods. 7.1 Zmluvných dojednaní Zmluvy o revolvingovom úvere spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., ktoré dojedenania majú charakter všeobecných zmluvných podmienok dodávateľa a ktoré taktiež nie sú účastníkmi podpísané, je uvedené, že uvedené oznámenie tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Správne je rozhodnutie okresného súdu aj v závere o neprijateľnosti a neplatnosti ustanovenia o zmluvnej pokute, ktorá nie je stanovená jednoznačne a ani nebola uzavretá písomne. Tiež je iba obsahom Zmluvných dojednaní Zmluvy o revolvingovom úvere spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., ktoré dojednania, ako je už vyššie uvedené, majú charakter všeobecných obchodných podmienok dodávateľa, ktoré nie sú účastníkmi podpísané. A pokiaľ je v zmluve o revolvingovom úvere v bode 13 (pred podpismi účastníkov) uvedené, že neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o revolvingovom úvere sú zmluvné dojednania (na zadnej strane tejto žiadodti/zmluvy, nič nenasvedčuje tomu, že by malo ísť práve o zmluvné dojednania nasledujúce za podpismi účastníkov resp.doložené (či pripojené) na samostatných listoch za žiadosťou/zmluvou zo dňa 9.7.2010.

V bode 5. a 6. zmlúv je uvedená neprimerane vysoká RPMN XXXXX %, ročná úroková sadzba XXXXX % a neprijateľná zmluvná odmena za poskytnutie revolvingu. V bode 7. zmlúv sa dôkazné bremeno prenáša na spotrebiteľa. V bode 8. zmlúv je uvedený neprimerane vysoký poplatok za odklad úverových splátok a revolvingových splátok. Žalobcovi bol poplatok za odklad úverových splátok vo výške XXXXXX EUR strhnutý hneď pri poskytnutí revolvingových úverov na učet žalobcu. To znamená, že žalobca dostal na účet sumu vo výške XXXXXX EUR. Jedná sa o nekalú obchodnú praktiku. Žalobca nevyužil počas splácania revolvingového úveru odklad úverových splátok a vopred bola žalobcovi strhnutá suma XXXXXX EUR za odklad úverových splátok. Tieto zmluvné dojednania predstavujú podmienky, ktoré sú spôsobilé založiť hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa. Okrem uvedených neprijateľných podmienok žalobca poukazuje aj na Zmluvné dojednania Zmluvy o revolvingovom úvere žalovaného, ktoré sú ohľadom na svoju predchádzajúcu prax ako podmienky, ktoré sú spôsobilé založiť hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa:

  • neprimerane vysoké zmluvné pokuty v prípade omeškania splátok – z povahy §517 ods. 2 Obč. zákonníka v spojení s nariadením vlády č. 87/1995 Z.z. vyplýva, že kogentne je ustanovená horná hranica úrokov z omeškania, ktorej prekročenie nie je prípustné.
  • rozhodcovská doložka vo svojich dôsledkoch predstavuje veľmi výrazný zásah do práv a povinností medzi dodávateľom a spotrebiteľom, pretože nie súd, ale - rozhodca rozhodne o právach a právom chránených záujmoch a výsledkom je nový kvalifikovaný záväzok. Rozhodcovská zmluva č. zmluvy a č. je neplatná. Žalobca dáva do pozornosti rozhodnutie z Krajského súdu spisová zn. 13CoE/313/2010 Žalobca poukazuje v tejto súvyslosti na rozhodnutie Krajského súdu v Trnave zo dňa 9.8.2011, spisová zn. 10Co/326/2010, v ktorom súd konštatoval: Neprijateľnou zmluvnou podmienkou je aj rozhodcovská doložka, ktorá formálne žalobcovi umožňuje výber medzi rozhodcovským súdom a všeobecným súdom, a to z dôvodu, že možnosť iniciovania sporu spotrebiteľom je iba akademická. Takáto rozhodcovská doložka nie je spôsobilá eliminovať hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa.
  • prednosť úpravy právnych vzťahov podľa Obchodného zákonníka – zmluva medzi stranami má charakter spotrebiteľskej zmluvy podľa §52 ods. 1 Obč. zákonníka. Nebankovka (žalovaný) vystupuje ako podnikateľ a žalobca ako spotrebiteľ, ktorý nemá postavenie podnikateľa a nemohol ovplyvniť obsah zmluvy. Žalobca dáva do pozornosti rozhodnutie Krajského súdu v Prešove zo dňa 6.3.2012, číslo spisu 24Co/130/2011, v ktorom Krajský súd potvrdil rozhodnutie Okresného súdu, ktorý v časti zamietol žalobu nebankovej spoločnosti TELERVIS PLUS, a.s., proti spotrebiteľovi a priznal jej výhradne nesplatenú časť istiny úveru, ktorý spoločnosť poskytla spotrebiteľovi. Dohodu uvedenú v zmluve o úvere o uplatnení Obchodného zákonníka súd prvého stupňa vyhodnotil ako neplatnú podľa §53 ods.5 Občianskeho zákonníka, keďže sa jedná o neprijateľnú zmluvnú podmienku. Z tohto dôvodu súd posúdil ako neplatné aj všetky ostatné dojednania v zmluve a v obchodných podmienkach, vychádzajúce z dohody o voľbe obchodného práva a z tohto dôvodu nebankovej spoločnosti nepriznal zmluvnú pokutu vo výške 43,21 EUR za každý mesiac omeškania, ani zmluvnú paušálnu náhradu nákladov v sume 165,96 EUR. Krajský súd na odvolanie nebankovej spoločnosti odmietol argumenty o tom, že zmluva o úvere je absolútnym obchodom, a preto nie je možné dohodu o použití Obchodného zákonníka vyhlásiť za neprijateľnú zmluvnú podmienku. Odvolací súd uzavrel, že právny vzťah medzi účastníkmi založený zmluvou o úvere je nevyhnutné posudzovať podľa zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch v znení účinnom v čase uzavretia zmluvy bez ohľadu na to, že zmluva o úvere je tzv. Absolútny obchod (§261 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka). S poukazom na uvedené je nevyhnutné spotrebiteľský právny vzťah medzi účastníkmi posudzovať vždy podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a príslušných ustanovení zákona o spotrebiteľských úveroch a nie podľa všeobecnej úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku.

Odplata poskytnutých revolvingových úverov č. zmluvy a č. zmluvy podstatne prevyšuje obvyklú odplatu v bankách, žalobca dáva do pozornosti rozhodnutie Krajského súdu v Ostrave zo dňa 23.8.2011 spisová zn. 161Cm 994/2010, v ktorom súd konštatoval, že úrok z úveru je jedným z definičných znakov zmluvy o úvere. Ak teda zákonu alebo dobrým mravom odporuje zmluva v časti odplaty (úrokov), je nutné tento dôvod neplatnosti vtiahnuť na celú zmluvu a neplatnou je v tomto prípade zmluva o úvere ako celok. Súd konštatoval, že neplatnosť zmluvy o úvere uzavretej medzi nebankovou spoločnosťou a spotrebiteľom v dôsledku rozporu s dobrými mravmi je daná výškou ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN), ktorá predstavuje 96,13% a v tomto prípade ide o neprimerane vysoké – úžernícke úroky (úroky v bankách pri porovnateľných úveroch predstavovali max. 20% ročne. Podľa §39 Občianskeho zákonníka, neplatný je právny úkon, ktorý svojim obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

6.) Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia: Vzhľadom na uvedené skutočnosti žalovaný vystavil žalobcu (spotrebiteľa) hrubo nemorálnych a zneužívajúcich zmluvných podmienok, ktoré zakladajú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa. Samotné zmluvy o revolvingovom úvere už len v kontexte uvedených neprijateľných a nekalých podmienok svojim obsahom ako aj účelom jednak odporujú zákonu a ako celok sa priečia dobrým mravom. Preto žiadame vo veci samej o vydanie bezdôvodného obohatenia, o ktoré sa žalovaný obohatil, keďže revolvingové zmluvy boli pre porušenie zákona neplatné.

Revolvingový úver č. XXXXXX: Výška úveru: XXXXXX EUR - na účet žalobcovi prišla suma vo výške XXXXXX EUR od žalovaného, o sumu vo výške XXXXXX EUR menej – pozri výkaz o úhrade. Zaplatené celkom: XXXXXX EUR – pozri výkaz o úhrade. XXXXXX – (mínus) XXXXXX = XXXXXX

Bezdôvodné obohatenie: XXXXXX EUR

Revolvingový úver č.: Výška úveru: XXXXXX EUR – na účet žalobcovi prišla suma vo výške XXXXXX EUR od žalovaného, o sumu vo výške EUR menej – pozri výkaz o úhrade. Zaplatené celkom: XXXXXX EUR – pozri výkaz o úhrade. XXXXXX – (mínus) XXXXXX = XXXXXX

Bezdôvodné obohatenie: EUR

7.) Na základe týchto skutočností, žalobca žiada, aby súd po vykonanom dokazovaní meritorne vyniesol rozsudok tohto znenia:

ROZSUDOK

I. určuje, že zmluva o revolvingovom úvere č. zo dňa uzavrená medzi žalobcom a žalovaným je neplatná.

určuje, že zmluva o revolvingovom úvere č. zo dňa uzavrená medzi žalobcom a žalovaným je neplatná.

II. žalovaný je povinný vydať žalobcovi zo zmluvy o revolvingovom úvere č. zo dňa XXXXXX bezdôvodné obohatenie vo výške Eur do 3 dni odo dňa právoplatnosti rozsudku.

žalovaný je povinný vydať žalobcovi zo zmluvy o revolvingovom úvere č. zo dňa XXXXXX bezdôvodné obohatenie vo výške XXXXXX Eur do 3 dni odo dňa právoplatnosti rozsudku. .

V … dňa …

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia