Žaloba na SMSCREDITS - VZOR (môžete si ju zmeniť, doplniť): Okresný...

Žaloba na SMSCREDITS - VZOR (môžete si ju zmeniť, doplniť):

Okresný súd

Žalobca: Marian Dlžník nar. adresa: Úžernícka 5386/8 PSČ Mesto č.t.: mail: občan Slovenskej republiky

Žalovaný: SMSCREDITS, s. r. o. sídlo Dlhá 95C 010 09 Žilina IČO: 44 769 911 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 81295/L

ŽALOBA na vydanie bezdôvodného obohatenia o určenie neplatných právnych úkonov a ochranu práv spotrebiteľa

Dňa 22.6.2016 žalobkyňa uzatvorila so žalovaným Zmluvu o pôžičke – Zmluva č. 3 – poskytnutie peňažných prostriedkov k Zmluve o registrácií č. 000220/14.10.2011. Žalovaný poskytol žalobkyni bezúročnú pôžičku vo výške 50 EUR na 15 dní. Žalobkyňa musela zaplatiť za poskytnutie pôžičky Odplatu vo výške 4,24 EUR. Celková výška pôžičky bola suma vo výške 54,24 EUR. Výška ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) bola 624,73%.

Dôkaz: Zmluva o pôžičke – Zmluva č. 3 - poskytnutie peňažných prostriedkov k Zmluve o registrácií č. 000220/14.10.11. z 22.06.2016. Príloha č. 1 k Zmluve o pôžičke z 14.10.2011. Zmluva o pôžičke – vzor. Zmluvné podmienky spoločnosti. Karta klienta – číslo karty klienta 000220. Výpis z účtu žalobcu z VÚB, a. s.. Dva krát listy od žalovaného z 12.12.2016 a 31.1.2017. Rozsudky zo súdov.

Dňa 22.6.2016 prišla na účet žalovanej SK36 0200 0000 0025 9841 0758 vo VÚB banke požičaná suma vo výške 50 EUR. Dňa 6.7.2016 zaplatila žalobkyňa poplatok za predlženie splatnosti pôžičky sumu vo výške 4,24 EUR. Dňa 21.7.2016 zaplatila žalobkyňa poplatok za predlženie splatnosti pôžičky sumu vo výške 4,24 EUR. Dňa 5.8.2016 zaplatila žalobkyňa poplatok za predlženie splatnosti pôžičky sumu vo výške 4,24 EUR. Dňa 22.8.2016 zaplatila žalobkyňa poplatok za predlženie splatnosti pôžičky sumu vo výške 4,24 EUR. Dňa 6.9.2016 zaplatila žalobkyňa poplatok za predlženie splatnosti pôžičky sumu vo výške 4,24 EUR. Dňa 19.9.2016 zaplatila žalobkyňa istinu sumu vo výške 50 EUR + odplatu za poskytnutie pôžičky sumu vo výške 4,24 EUR, celkovú sumu 54,24 EUR.

4,24 + 4,24 + 4,24 + 4,24 + 4,24 + 54,24 = 75,44 EUR - zaplatené. Istina, suma vo výške 50 EUR zaplatená. Preplatok, bezdôvodné obohatenie – 25,44 EUR

Podľa § 1 ods. 3 písm. l/ zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spotrebiteľským úverom nie je úver, ktorý sa musí splatiť v lehote nepresahujúcej tri mesiace. V danom prípade sa jedná o iného vereľa na strane žalovaného. Podľa § 2 písm. a), b), c) citovaného zákona, na účely tohto zákona sa rozumie - spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania, - vereľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver vrámci svojej podnikateľskej činnosti, - iným vereľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojho podnikania ponúka alebo poskytuje úvery alebo pôžičky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. c), f) a l), pričom tieto úvery alebo pôžičky nespĺňajú žiadnu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. a), b), d), e), g) až k) a m) až r); za iného vereľa sa nepovažuje banka, pobočka zahraničnej banky a finančná in*itúcia podľa osobitného predpisu, ktorá má povolenie na činnosť udelené Národnou bankou Slovenska. Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z., na iných vereľov a na zmluvy o úvere alebo pôžičke,ktoré nie sú spotrebiteľským úverom a ktoré sú poskytované inými vereľmi spotrebiteľom, sa vzťahujú ustanovenia § 1 ods. 2 druhá veta, § 2, 3 a 4, § 6 až 8, § 9 ods. 1, 2, 9 až 11, § 11, 12, 14, 16, 17,19, 23 a 25 a tohto paragrafu.

Ako vyplýva z ustanovenia § 657 a § 658 ods. 1 OZ, pôžička je buď bezodplatná alebo odplatná, avšak odplata je možná len vo forme úrokov. V predmetnej zmluve účastníkov sa však výslovne uvádza, že úver (hoci v skutočnosti ide o pôžičku) je bezúročný. Účastníci si teda nedohodli úroky, a inú formu odplaty zákon pri zmluve o pôžičke neumožňuje. Dohoda o odplate za poskytnutie pôžičky je preto absolútne neplatná, pre rozpor so zákonom v zmysle § 39 OZ. Z absolútne neplatného právneho úkonu nemôžu dotknutému účastníkovi právneho úkonu vzniknúť žiadne práva či povinnosti, keďže takýto úkon je neplatný od začiatku (ex tunc). Podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

Žalobkyňa nemohla ovplyvniť zmluvné podmienky, inak by žalobkyni nebola poskytnutá pôžička.

V zmysle vyššie citovaného ustanovenia teda aj keď poskytnutie pôžičky alebo úveru na dobu kratšiu než 3 mesiace nie je spotrebiteľským úverom, napriek tomu, keďže žalovaného je potrebné považovať za iného ver**eľa, nakoľko spĺňa všetky podmienky v zmysle § 2 písm. c/ bolo potrebné zmluvu o pôžičke posúdiť podľa § 9 a jej náležitosti podľa ods. 2 citovaného ustanovenia.

Predmetná zmluva nespĺňa ani povinné náležitosti zmluvy podľa § 9 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z.

Podľa § 9 ods. 2 citovaného zákona zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje:

  1. ročnú úrokovú sadzbu.
  2. výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov.
  3. priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov.

Absencia vyššie uvedených povinných náležitostí zmluvy spôsobuje taktiež bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru.

Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. poskytnutý úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov.

Slovenská súdna prax ustálila, že: Ako vyplýva z ustanovenia § 657 a § 658 ods. 1 OZ, pôžička je buď bezodplatná alebo odplatná, avšak odplata je možná len vo forme úrokov. V predmetnej zmluve účastníkov sa však výslovne uvádza, že úver (hoci v skutočnosti ide o pôžičku) je bezúročný. Účastníci si teda nedohodli úroky, a inú formu odplaty zákon pri zmluve o pôžičke neumožňuje. Dohoda o odplate za poskytnutie pôžičky je preto absolútne neplatná, pre rozpor so zákonom v zmysle § 39 OZ. Viď rozsudky: Do pozornosti dávam rozsudok Okresného súdu Prešov, spisová značka 17C/223/2015 zo dňa 14.12.2015, v ktorom sa píše, že: Predmetná zmluva nie je spotrebiteľským úverom v zmysle Zákona č. 129/2010 Z. z. s poukazom na vyššie citované zákonné ustanovenie, pretože ide o pôžičku, ktorá má byť splatné do jedného mesiaca a výška úveru je menej ako 100,- EUR. Súd preto posúdil predmetnú zmluvu v zmysle § 657 Občianskeho zákonníka ako zmluvu o pôžičke uzatvorenú podľa Občianskeho zákonníka. Ako vyplýva z citovaného ustanovenia §§ 657, 658 Občianskeho zákonníka, takáto pôžička je buď bezodplatná alebo odplatná,avšak odplata je možná len vo forme úrokov. V predmetnej zmluve sa však výslovne uvádza, že ide o úver bezúročný a požaduje sa úhrada poplatku. Zákon neumožňuje takúto formu odplaty. Dohoda o poplatku za poskytnutie pôžičky je preto absolútne neplatná pre rozpor so zákonom v zmysle § 39Občianskeho zákonníka a z absolútneho neplatného právneho úkonu nemôžu vzniknúť dotknutému účastníkovi žiadne práva alebo povinnosti, keďže takýto úkon je neplatný od začiatku. Do pozornosti dávam rozsudok Okresného súdu Bratislava IV, spisová značka 5C/154/2014 zo dňa 28.4.2016, v ktorom sa píše, že: V zmluve o pôžičke si navrhovateľ uplatňuje aj nárok na zaplatenie odplaty, stanovenej pevnou sumou a to vo výške 33,30 €. Táto bola stanovená za obdobie od poskytnutia pôžičky dňa 11. 7.2013 do splatnosti,teda za obdobie 15 dní. Zmluvné strany si teda nedohodli úroky ako odplatu za poskytnutie pôžičky, a inú formu odplaty zákon neumožňuje. Poplatok za poskytnutie úveru vyjadrený pevnou sumou vo výške 33,30 € je preto absolútne neplatným dojednaním v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka.Z absolútne neplatného právneho úkonu nemôžu dotknutému účastníkovi vzniknúť žiadne práva a povinnosti, keďže takýto úkon je neplatný od začiatku.

Do pozornosti dávam rozsudok Okresného súdu Prešov, spisová značka 10C/486/2015 zo dňa 14.7.2016, v ktorom sa píše, že: ako vyplýva z ustanovenia § 657 a 658 ods. 1 OZ pôžička je buď bezodplatná alebo odplatná, avšak odplata je možná len vo forme úrokov (§ 658 ods. 1 OZ). Účastníci si nedohodli úroky a inú formu odplaty zákon neumožňuje. Dohoda o poplatku za správu pôžičky je preto absolútne neplatná pre rozpor so zákonom v zmysle § 39 OZ. Z absolútne neplatného právneho úkonu nemôžu dotknutému účastníkovi právneho úkonu vzniknúť žiadne práva či povinnosti, keďže takýto úkon je neplatný od začiatku (ex tunc).

Do pozornosti dávam rozsudok Okresného súdu Žilina, spisová značka 17C/390/2015 zo dňa 17.2.2016, v ktorom sa píše, že: Ako vyplýva z ustanovenia § 657 a 658 ods. 1 OZ pôžička je buď bezodplatná alebo odplatná, avšak odplata je možná len vo forme úrokov (§ 658 ods. 1 OZ). V predmetnej zmluve sa však výslovne uvádza, že úver (správne pôžička) je bezúročný. Účastníci si teda nedohodli úroky a inú formu odplaty zákon neumožňuje. Dohoda o poplatku za poskytnutie pôžičky je preto absolútne neplatná pre rozpor so zákonom v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka ( neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom). Z absolútne neplatného právneho úkonu nemôžu dotknutému účastníkovi právneho úkonu vzniknúť žiadne práva či povinnosti, keďže takýto úkon je neplatný od začiatku (ex tunc). Do pozornosti dávam rozsudok Okresného súdu Piešťany, spisová značka 5C/40/2014 zo dňa 19.4.2016, v ktorom sa píše, že: Súd návrh zamietol v časti odplaty (poplatku) za poskytnutie úveru vo výške 7,80 eur. Súd má za to,že dojednaná odplata, zámerne vyjadrená pevnou sumou nie percentuálne, je neprimerane vysokák výške poskytnutého plnenia, a teda pre rozpor s dobrými mravmi absolútne neplatná v zmysle §39 Občianskeho zákonníka. Dohodnutý poplatok vo výške 7,80 eur predstavuje 15,60 % z pôžičky, poskytnutej na obdobie 14 dní. Okrem toho v prípade peňažnej zmluvy o pôžičke môže byť zmluvnými stranami dohodnutá odplata iba vo forme úrokov v zmysle § 658 ods. 1 Občianskeho zákonníka. V danom prípade si účastníci úroky nedohodli a inú formu odplaty zákon pri zmluve o pôžičke nepozná,preto súd dohodu o poplatku za poskytnutie pôžičky považoval za absolútne neplatnú pre rozpor so zákonom v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Z uvedených dôvodov súd návrh v tejto časti ako nedôvodný zamietol.

Do pozornosti dávam rozsudok Okresného súdu Trenčín, spisová značka 22C/163/2015 zo dňa 6.5.2016, v ktorom sa píše, že: Ako vyplýva z ustanovenia § 657 a 658 ods. 1 Občianskeho zákonníka pôžička je buď bezodplatná alebo odplatná, pričom odplata pri peňažnej pôžičke môže byť dojednaná iba vo forme úrokov. V spornej zmluve sa však výslovne uvádza, že úver (správne pôžička) je bezúročný. Účastníci konania si teda nedohodli úroky a inú formu odplaty zákon neumožňuje. Dohoda o poplatku za poskytnutie pôžičky je preto absolútne neplatná pre rozpor so zákonom v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Z absolútne neplatného právneho úkonu nemôžu dotknutému účastníkovi právneho úkonu vzniknúť žiadne práva či povinnosti, keďže takýto úkon je neplatný od začiatku (ex tunc).

Nález ÚS SR, sp. zn.: III. ÚS 107/07 v ktorom sa o. i. uvádza, že k znakom právneho štátu a medzi jeho základné hodnoty patrí neoddeliteľne princíp právnej istoty (čl.1 ods.1 ústavy), ktorého neopomenuteľným komponentom je predvídateľnosť práva. Súčasťou uvedeného princípu je tiež požiadavka, aby sa na určitú právne relevantnú otázku pri opakovaní v rovnakých podmienkach dala rovnaká odpoveď (napr. m. m. I. ÚS 87/93, PL. ÚS 16/95 a II. ÚS 80/99), teda to, že obdobné situácie musia byť rovnakým spôsobom právne posudzované (II. ÚS 243/05), pretože inak dochádza aj k porušeniu zásady právnej istoty a zákonom ustanovenej povinnosti pri zabezpečovaní jednoty rozhodovania.

Podľa §3 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách.

Podľa Ústavného súdu ČR sp. zn. 1.ÚS 3512/2011 zo dňa 11.11.2013, podľa ktorého v rámci spotrebiteľských zmlúv dojednanie zakladajúce právo na zmluvnú pokutu, rovnako ako aj rozhodcovská doložka, zásadne nemôžu byť súčasťou tzv. všeobecných obchodných podmienok, ale len súčasťou samotnej spotrebiteľskej zmluvy, teda listiny, na ktorej spotrebiteľ pripája svoj podpis. Zmluvná pokuta ako aj provízia za vymáhanie pohľadávky ako aj rozhodcovská doložka v tomto prípade nie je dojednaná individuálne na osobitnej listine a nie je obojstranne podpísaná na osobitnej listine (ver**eľom ako žalovaným a spotrebiteľom ako žalobcom). Podľa §107 ods. 1. Občianskeho zákonníka. Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto a na jeho úkor obohatil. Ano zákonné ustanovenie je dodržané. V lete v roku 2016 sa žalobca dozvedel, že žalovaný sa na úkor žalobcu bezdôvodne obohatil, preto v zákonnej lehote (do dvoch rokov) žalobca podal žalobu. Podľa § 107 ods. 2. Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z dezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo. Žalobca má nárok na 3 ročnú premlčaciu dobu. Do pozornosti dávam rozsudok Okresného súdu Poprad spis. zn. 17C/32/2016 (Euro Business Solutions, s. r. o.)

Do pozornosti dávam rozsudok Okresného súdu Brezno spis. zn. 2C/452/2015 zo dňa 13.5.2016, v ktorom sa píše, že: Podľa § 9 ods. ods. 2 písm. y) zákona č. 129/2010 Z. z. Zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať tieto náležitosti: y) priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver platnú k dňu podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere, zverejnenú podľa § 21 ods. 2 za príslušný kalendárny štvrťrok; platnou priemernou hodnotou ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver pri zmluvách o spotrebiteľskom úvere uzatvorených do 15 kalendárnych dní po zverejnení priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov za príslušný kalendárny štvrťrok je priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z. poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods.2 písm. a) až k), r) a y). Súd následne posudzoval i obsahové náležitosti zmluvy podľa § 9 ods. 1, 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch v platnom znení v čase uzavretia zmluvy s poukazom na § 24 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. a zistil, že predmetná Zmluva o pôžičke ako spotrebiteľský úver neobsahuje všetky zákonom predpokladané náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere podľa § 9 ods. 2, a to konkrétne údaj o priemernej RPMN v zmysle § 9 ods. 2 písm. y). Vzhľadom na absenciu tohto údaju s poukazom na ustanovenie § 11 ods. 1 písm. b) a § 24 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z., je potrebné predmetnú pôžičku považovať za poskytnutú bez úrokov a bez poplatkov.

Do pozornosti dávam rozsudok Okresného súdu Žilina, spis. zn. 13C/341/2014 zo dňa 5.2.2015, v ktorom sa píše, že: Keďže sa na daný vzťah vzťahujú ust. § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 129/2010, ktoré pojednávajú o povinných náležitostiach zmluvy, súd najskôr skúmal, či predložená zmluva obsahuje všetky náležitosti. Po jej preskúmaní súd zistil, že zmluva (č. l. ? neobsahuje povinné náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. k/a y/ cit. zákona, a to výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov a priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver. V zmluve nie je vôbec uvedený údaj o priemernej hodnote ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver podľa § 9 ods. 2 písm. y/ zákona (len údaj o RPMN v zmysle § 9 ods.2 písm. j/ zákona). Ďalej v zmluve nie je uvedený ani údaj o výške, počte splátok, pretože je uvedené len to, že úver je splatný dňa 03.01.2012 bez bližšieho určenia, či k splateniu má dôjsť jednou jednorazovou splátkou,resp. viacerými splátkami v určitom (resp. ľubovoľnom počte) do konečnej lehoty splatnosti. Tiež nie je uvedené, v akej sume sa tieto prípadné splátky majú platiť a aspoň to, aká má byť ich minimálna výška a aká časť prípadnej splátky pripadá na istinu a na ostatné príslušenstvo - úroky a poplatky. Pokiaľ by aj tieto údaje obsahovali všeobecné obchodné podmienky k zmluve (č. l. 9), ktoré náležitosti mali byť súčasťou hlavnej zmluvy, súd na uvedené neprihliadal, pretože zákon výslovne zakotvuje povinnosť, aby všetky povinné údaje boli uvedené priamo v hlavnej zmluve, na základe ktorej sa poskytujú dlžníkovi finančné prostriedky. Možnosť, že by akákoľvek povinná náležitosť bola uvedená len v obchodných podmienkach ako vo vedľajšom dokumente k zmluve a nie priamo v zmluve, zákon nepredpokladá. V zmysle § 11 ods. 1 písm. b/ cit. zákona, pokiaľ zmluva neobsahuje vyššie uvedené náležitosti, úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. Pričom ust. §11 zákona sa na daný právny vzťah vzťahuje v zmysle § 24 ods. 1 zákona. Okrem toho súd konštatuje i tom, že má pochybnosti o tom, či bola dodržaná písomná forma zmluvy.

Do pozornosti dávam rozsudok Okresného súdu Prešov, spis. zn. 11C/103/2016 zo dňa 18.11.2016, v ktorom sa píše, že: Navyše však predmetná zmluva nespĺňa ani povinné náležitosti zmluvy podľa § 9 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. (písm. d/, f/, g/, j/, k/, y/). Absencia vyššie uvedených povinných náležitostí zmluvy spôsobuje taktiež bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru. Žalobca teda nemá nárok na žiadne poplatky, len na vrátenie istiny pôžičky 150 Eur. Podľa § 9 ods. 2 písm. d/ citovaného zákona zmluva o spotrebiteľskom úvere musí obsahovať meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu spotrebiteľa. f/ dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti úveru g/ celkovú výšku a konkrétnu menu spotrebiteľského úveru a podmienky upravujúce jeho čerpanie j/ ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť; uvedú sa všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov k/ výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov y/ priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov.

Žalovaný poskytol žalobcovi peňažné prostriedky dňa 22.6.2016 bez licencie od Národnej Banky Slovenska (NBS). Od 1.9.2015 môžu poskytovať pôžičky/úvery len spoločnosti s licenciou od NBS. Viď zákon 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách. Žalovaný má podanú žiadosť o udelenie licencie v NBS, to však neznamená, že žalovaný má licenciu od NBS, to však žalovaného neoprávňuje poskytovať peňažné prostriedky. Aj preto, má žalovaný nárok len na zaplatenie istiny.

Žalobca zaplatil žalobcovi sumu vo výške 25,44 EUR (okrem istiny 50 EUR), bez právneho dôvodu. Žalobcovi vznikol nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia od žalovaného.

ROZSUDOK

Žalovaný je povinný vydať žalobcovi bezdôvodné obohatenie zo Zmluvy o pôžičke zo dňa 22.6.2016 sumu vo výške 25,44 eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Odôvodnenie

Pôžička vo výške 50 EUR poskytnutá žalovaným žalobcovi na základe Zmluvy o pôžičke zo dňa 22.6.2016 je bezúročná a bezpoplatková.

V Martine dňa MenoPriezvisko

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia